Tiến sĩ quân sự làm Chủ tịch Cần Thơ

Ông Trần Việt Trường, 49 tuổi, Phó bí thư Thành ủy, tiến sĩ quân sự, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021.

<div> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 15/10, HĐND TP Cần Thơ kh&oacute;a IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đ&atilde; bầu &ocirc;ng Trần Việt Trường giữ chức vụ Chủ tịch UBND th&agrave;nh phố, với tỷ lệ 96,15%.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/15/ONG-TRUONG-CT-1-9239-1602728387.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=5clC2N6APIWUbEVXSBjC3Q" itemprop="url" /> <meta content="750" itemprop="width" /> <meta content="509" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/15/i1-vnexpress-vnecdn-net_ong-truong-ct-1-9239-1602728387.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/15/ONG-TRUONG-CT-1-9239-1602728387.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=Ix4dsPI9hTuTgglB4NG8oA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/15/ONG-TRUONG-CT-1-9239-1602728387.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=sS7lgjZf9fAlIJH2xDE5Ng 2x" /><img alt="Ông Trần Việt Trường phát biểu sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Ảnh: Cửu Long" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/15/i1-vnexpress-vnecdn-net_ong-truong-ct-1-9239-1602728387.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Trần Việt Trường ph&aacute;t biểu sau khi được bầu l&agrave;m Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, s&aacute;ng 15/10. Ảnh: <em>Cửu Long.</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Trường qu&ecirc; huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n: kỹ sư Điện - Điện tử; thạc sĩ Ch&iacute;nh trị học; tiến sĩ qu&acirc;n sự; cao cấp ch&iacute;nh trị. &Ocirc;ng từng giữ c&aacute;c chức vụ quan trọng như B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, B&iacute; thư quận Ninh Kiều, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy Cần Thơ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Tại Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ kh&oacute;a XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 hồi cuối th&aacute;ng 9, &ocirc;ng Trường được bầu giữ chức Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Sau khi v&agrave;o vị tr&iacute; người đứng đầu ch&iacute;nh quyền th&agrave;nh phố, &ocirc;ng Trường cho biết sẽ cố gắng hết m&igrave;nh c&ugrave;ng Đảng bộ, nh&acirc;n d&acirc;n x&acirc;y dựng Cần Thơ sớm trở th&agrave;nh th&agrave;nh phố sinh th&aacute;i, đ&ocirc; thị hạt nh&acirc;n của v&ugrave;ng Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/15/ong-truong-con-son-1423-1602728387.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=54A9hu-t24Ii-R2F3mzsZA" itemprop="url" /> <meta content="750" itemprop="width" /> <meta content="489" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/15/i1-vnexpress-vnecdn-net_ong-truong-con-son-1423-1602728387.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/15/ong-truong-con-son-1423-1602728387.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=98svGfkFTLD1obh89M7m9g 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/15/ong-truong-con-son-1423-1602728387.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=qrAXY5WBp40UBcUzzVc2pA 2x" /><img alt="Ông Trường đến thăm lớp học tiến Anh của các nông dân Cồn Sơn làm du lịch sinh thái đầu tháng 10. Ảnh: Trung Phạm" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/15/i1-vnexpress-vnecdn-net_ong-truong-con-son-1423-1602728387.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Trường đến thăm lớp học tiếng Anh của c&aacute;c n&ocirc;ng d&acirc;n l&agrave;m du lịch sinh th&aacute;i tr&ecirc;n Cồn Sơn hồi đầu th&aacute;ng 10. Ảnh: <em>Trung Phạm.</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Cuộc họp cũng th&ocirc;ng qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND th&agrave;nh phố Cần Thơ (nhiệm kỳ 2011-2016) đối với<span> &ocirc;ng L&ecirc; Quang Mạnh</span>. Tại đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ vừa qua, &ocirc;ng Mạnh đắc cử chức danh B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">TP Cần Thơ c&oacute; ch&iacute;n quận, huyện với hơn 1,2 triệu d&acirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; trung t&acirc;m kinh tế, văn h&oacute;a, x&atilde; hội, y tế v&agrave; gi&aacute;o dục của Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long. Giai đoạn 2015-2020, TP Cần Thơ đạt mức tăng trưởng kinh tế b&igrave;nh qu&acirc;n 7,53% mỗi năm, thu nhập b&igrave;nh qu&acirc;n đầu người đạt 97,2 triệu đồng (tương đương 4.136 USD)...</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top