Tiền điện tăng mạnh, gây ngờ vực

Nhiều khách hàng phản ánh tình trạng hóa đơn tiền điện "ổn định ở mức cao" kéo dài từ tháng 3 đến nay, dù sử dụng điện không khác biệt nhiều

<div> <div> <p>Phản &aacute;nh đến B&aacute;o Người Lao Động, anh Nguyễn H. (tr&uacute; quận H&agrave; Đ&ocirc;ng, TP H&agrave; Nội) cho biết h&oacute;a đơn tiền điện th&aacute;ng 5 của gia đ&igrave;nh anh hơn 1,5 triệu đồng, trong khi th&aacute;ng 4 chỉ gần 800.000 đồng.</p> <p><b>Gi&aacute; điện tăng 2-3 lần</b></p> <p>&quot;Với 2 vợ chồng v&agrave; 1 con nhỏ, tiền điện th&aacute;ng 5 tăng gấp đ&ocirc;i th&aacute;ng trước khiến ch&uacute;ng t&ocirc;i bất ngờ. Nhu cầu sử dụng điện của gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng thay đổi so với th&aacute;ng 4, m&aacute;y điều h&ograve;a chủ yếu sử dụng v&agrave;o ban đ&ecirc;m, bật ở nhiệt độ khuyến c&aacute;o của ng&agrave;nh điện l&agrave; từ 26-28 độ C&quot; - anh H. phản &aacute;nh.</p> <p>Gia đ&igrave;nh anh L&ecirc; Ngọc T. (quận T&acirc;y Hồ, TP H&agrave; Nội) nhận h&oacute;a đơn tiền điện của th&aacute;ng 5 hơn 2,4 triệu đồng. Th&aacute;ng n&agrave;y, gia đ&igrave;nh anh sử dụng 880 KWh, tăng hơn 250 KWh so với th&aacute;ng trước đ&oacute;. Khi kiểm tra lại h&oacute;a đơn điện 2 th&aacute;ng gần nhất, mức tiền phải trả của gia đ&igrave;nh anh chỉ khoảng 1,5 triệu đồng v&agrave; kh&ocirc;ng ch&ecirc;nh lệch qu&aacute; lớn giữa c&aacute;c th&aacute;ng m&ugrave;a h&egrave; n&agrave;y. &quot;Được giảm hơn 62.000 đồng hỗ trợ sau dịch Covid-19 nhưng h&oacute;a đơn lại tăng vọt l&ecirc;n gần 1 triệu đồng&quot; - anh T. băn khoăn.</p> <p>Nhiều người d&acirc;n ở TP HCM đ&atilde; phản &aacute;nh h&oacute;a đơn tiền điện th&aacute;ng 3 tăng ch&oacute;ng mặt, c&oacute; trường hợp tăng gấp 4-5 lần so với th&aacute;ng trước.</p> <p>Thắc mắc l&yacute; do h&oacute;a đơn tiền điện của gia đ&igrave;nh tăng vọt từ mức 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng mỗi th&aacute;ng l&ecirc;n hơn 2 triệu đồng/th&aacute;ng trong 3 th&aacute;ng gần đ&acirc;y, &ocirc;ng L.C.C (ngụ quận 2, TP HCM) hỏi điện lực th&igrave; được trả lời l&agrave; do dịch Covid-19 n&ecirc;n gia đ&igrave;nh ở nh&agrave; nhiều hơn, sử dụng điện nhiều hơn b&igrave;nh thường. &quot;L&agrave;m sao để người d&acirc;n gi&aacute;m s&aacute;t, theo d&otilde;i số lượng điện họ ti&ecirc;u thụ hằng ng&agrave;y chứ cứ như hiện tại, đến cuối th&aacute;ng nhận giấy b&aacute;o tiền điện mới &quot;t&aacute; hỏa&quot; th&igrave; bị động qu&aacute;&quot; - &ocirc;ng L.C.C đặt vấn đề.</p> <p>Mới đ&acirc;y, &ocirc;ng B.T.A (ngụ quận 9, TP HCM) đ&atilde; gửi đơn khiếu nại đến Tổng C&ocirc;ng ty Điện lực TP HCM, y&ecirc;u cầu x&aacute;c minh nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến lượng điện ti&ecirc;u thụ của gia đ&igrave;nh tăng bất thường. Trong đơn, &ocirc;ng B.T.A cho biết từ th&aacute;ng 4-2019 đến th&aacute;ng 3-2020, trung b&igrave;nh mỗi th&aacute;ng gia đ&igrave;nh &ocirc;ng ti&ecirc;u thụ tr&ecirc;n dưới 400 KWh điện. Bắt đầu từ th&aacute;ng 4-2020, mức tiền điện đột ngột tăng, trung b&igrave;nh mỗi th&aacute;ng 720 KWh d&ugrave; vật dụng sử dụng điện trong gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng thay đổi so với c&aacute;c th&aacute;ng trước.</p> <p>&quot;Việc tăng tiền điện xảy ra sau khi C&ocirc;ng ty Điện lực Thủ Thi&ecirc;m thay mới c&ocirc;ng-tơ điện tử cho gia đ&igrave;nh t&ocirc;i từ ng&agrave;y 11-3-2020. T&ocirc;i nhận thấy đ&acirc;y l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến việc tăng mức sử dụng điện bất thường&quot; - &ocirc;ng B.T.A n&ecirc;u.</p> <div> <div><img alt="Tiền điện tăng mạnh, gây ngờ vực - Ảnh 1." data-original="https://nld.mediacdn.vn/2020/6/20/dong-tien-dien-tai-ct-dien-luc-sai-gon-9985-15926631865261862499541.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/21/nld-mediacdn-vn_dong-tien-dien-tai-ct-dien-luc-sai-gon-9985-15926631865261862499541.jpg" title="Tiền điện tăng mạnh, gây ngờ vực - Ảnh 1." /></div> <div> <p placeholder="[nhập chú thích]">Người d&acirc;n đ&oacute;ng tiền điện tại C&ocirc;ng ty Điện lực S&agrave;i G&ograve;nẢnh: TẤN THẠNH</p> </div> </div> <p><b>&quot;Tăng do nắng n&oacute;ng&quot;?</b></p> <p>Theo Tổng C&ocirc;ng ty Điện lực TP HCM, đ&iacute;ch th&acirc;n ph&oacute; gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Điện lực Thủ Thi&ecirc;m đ&atilde; đến l&agrave;m việc trực tiếp, kiểm chứng c&ocirc;ng-tơ điện của hộ kh&aacute;ch h&agrave;ng B.T.A. Kết quả kiểm chứng c&ocirc;ng-tơ đạt cấp ch&iacute;nh x&aacute;c theo chuẩn về đo lường v&agrave; kiểm tra chỉ số điện ph&ugrave; hợp với thực tế.</p> <p>Ng&agrave;nh điện TP HCM cũng khẳng định kh&ocirc;ng c&oacute; sai s&oacute;t trong ghi chỉ số điện v&agrave; t&iacute;nh to&aacute;n tiền điện của kh&aacute;ch h&agrave;ng bởi sau khi nh&acirc;n vi&ecirc;n điện lực đến nh&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng ghi chỉ số điện tr&ecirc;n đồng hồ, ng&agrave;nh điện c&ograve;n tiến h&agrave;nh một bước kiểm tra, đối chiếu trước khi in h&oacute;a đơn th&ocirc;ng b&aacute;o đến kh&aacute;ch h&agrave;ng. Nếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm tra, nếu ph&aacute;t hiện sai s&oacute;t, phần mềm sẽ tự động điều chỉnh.</p> <p>Về nguy&ecirc;n nh&acirc;n tiền điện tăng, theo Tổng C&ocirc;ng ty Điện lực TP HCM, chủ yếu do thời tiết nắng n&oacute;ng, c&aacute;c hộ kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng nhiều thiết bị l&agrave;m m&aacute;t, nhất l&agrave; m&aacute;y lạnh, n&ecirc;n ti&ecirc;u thụ nhiều điện. Bản th&acirc;n thiết bị l&agrave;m m&aacute;t cũng phải hoạt động nhiều hơn khi c&oacute; sự ch&ecirc;nh lệch lớn giữa nhiệt độ ngo&agrave;i trời v&agrave; trong ph&ograve;ng n&ecirc;n c&agrave;ng tốn nhiều điện hơn (mặc d&ugrave; thời gian sử dụng điện của c&aacute;c thiết bị l&agrave;m m&aacute;t tương đương c&aacute;c th&aacute;ng trước).</p> <p>Tổng C&ocirc;ng ty Điện lực TP H&agrave; Nội cho biết trong th&aacute;ng 5, H&agrave; Nội chỉ hứng chịu đợt nắng n&oacute;ng duy nhất trong 2 ng&agrave;y (20 v&agrave; 21-5) đ&atilde; n&acirc;ng lượng điện ti&ecirc;u thụ trung b&igrave;nh l&ecirc;n mức 62,6 triệu KWh/ng&agrave;y, tăng 45% so với th&aacute;ng 4 (42,99 triệu KWh/ng&agrave;y). Nếu so s&aacute;nh lượng điện ti&ecirc;u thụ của c&aacute;c th&aacute;ng trước đ&oacute;, c&oacute; thể nhận thấy sản lượng điện ti&ecirc;u thụ tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP H&agrave; Nội trong th&aacute;ng qua đ&atilde; tăng rất cao. T&iacute;nh đến ng&agrave;y 12-6, lượng điện ti&ecirc;u thụ trung b&igrave;nh hơn 80 triệu KWh/ng&agrave;y, tăng 28% so với th&aacute;ng trước. Đại diện Tổng C&ocirc;ng ty Điện lực TP H&agrave; Nội nhấn mạnh kỳ h&oacute;a đơn tiền điện th&aacute;ng 5 bao gồm cả những ng&agrave;y nắng n&oacute;ng gay gắt của th&aacute;ng 5 v&agrave; đợt nắng n&oacute;ng k&eacute;o d&agrave;i đầu th&aacute;ng 6.</p> <p>Theo Tập đo&agrave;n Điện lực Việt Nam (EVN), đợt n&oacute;ng ở Bắc Bộ v&agrave; Trung Bộ vừa qua l&agrave; đợt n&oacute;ng k&eacute;p d&agrave;i kỷ lục trong 27 năm qua dẫn đến t&igrave;nh h&igrave;nh ti&ecirc;u thụ điện tăng rất cao, chủ yếu do nhu cầu sử dụng thiết bị l&agrave;m m&aacute;t như điều h&ograve;a kh&ocirc;ng kh&iacute; tăng mạnh.</p> <p>C&oacute; hơn 3,1 triệu kh&aacute;ch h&agrave;ng trong tổng số 26 triệu kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng điện sinh hoạt tr&ecirc;n cả nước c&oacute; mức ti&ecirc;u thụ điện của th&aacute;ng 5 cao hơn 30% so với th&aacute;ng 4-2020. Đặc biệt, trong số n&agrave;y c&oacute; tới gần 1 triệu kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; mức ti&ecirc;u thụ điện tăng 50%, thậm ch&iacute; c&oacute; hơn 215.000 kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; mức ti&ecirc;u thụ điện tăng hơn 300% so với th&aacute;ng 4.</p> <p><b>Gi&aacute;m s&aacute;t lượng điện ti&ecirc;u thụ hằng ng&agrave;y</b></p> <p>EVN cho biết hiện c&aacute;c c&ocirc;ng-tơ điện tử thu thập chỉ số ti&ecirc;u thụ điện ho&agrave;n to&agrave;n tự động v&agrave; thực hiện từ xa. Đối với c&ocirc;ng-tơ cơ kh&iacute;, hiện &aacute;p dụng việc ghi chỉ số bằng phần mềm tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh bảng c&oacute; c&aacute;c t&iacute;nh năng cảnh b&aacute;o vượt sản lượng, c&aacute;c t&iacute;nh năng hỗ trợ ph&aacute;t hiện những số liệu bất thường để hạn chế tối đa việc xảy ra sai s&oacute;t trong việc ghi chỉ số v&agrave; lập h&oacute;a đơn tiền điện.</p> <p>Kh&aacute;ch h&agrave;ng hiện nay sẽ nhận h&oacute;a đơn tiền điện mỗi th&aacute;ng một lần. Theo mẫu h&oacute;a đơn tiền điện mới của EVN, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể so s&aacute;nh lượng điện ti&ecirc;u thụ của c&aacute;c th&aacute;ng với nhau bằng biểu đồ minh họa kh&aacute; chi tiết. Tuy nhi&ecirc;n, nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng cho rằng để bảo đảm c&ocirc;ng khai, minh bạch, ng&agrave;nh điện cần c&oacute; phương &aacute;n để người d&acirc;n nắm được chỉ số ti&ecirc;u thụ điện hằng ng&agrave;y, tr&aacute;nh việc h&oacute;a đơn tăng nhanh như vừa qua.</p> <p>Đ&aacute;nh gi&aacute; về việc n&agrave;y, PGS-TS Ng&ocirc; Tr&iacute; Long, nguy&ecirc;n Viện trưởng Viện Nghi&ecirc;n cứu thị trường gi&aacute; cả (Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh), cho rằng để người d&acirc;n theo d&otilde;i chỉ số điện ti&ecirc;u thụ hằng ng&agrave;y, đặc biệt l&agrave; m&ugrave;a nắng n&oacute;ng, ng&agrave;nh điện cần nghi&ecirc;n cứu phương &aacute;n gi&uacute;p người d&acirc;n c&oacute; thể gi&aacute;m s&aacute;t cũng như điều chỉnh sử dụng điện cho ph&ugrave; hợp, tiết kiệm.</p> <p>&quot;Với c&ocirc;ng nghệ hiện nay của ng&agrave;nh điện, c&ugrave;ng với việc đa số người d&acirc;n đều sử dụng điện thoại di động th&ocirc;ng minh, ng&agrave;nh điện c&oacute; thể ứng dụng c&ocirc;ng nghệ để người d&acirc;n theo d&otilde;i lượng điện ti&ecirc;u thụ hằng ng&agrave;y. Trước mắt, c&oacute; thể tập trung v&agrave;o c&aacute;c th&aacute;ng nắng n&oacute;ng trong năm&quot; - chuy&ecirc;n gia n&agrave;y n&ecirc;u quan điểm.</p> <p>Về việc gi&aacute;m s&aacute;t ghi chỉ số c&ocirc;ng-tơ điện, đại diện EVN cho biết lịch ghi chỉ số được quy định trong hợp đồng mua b&aacute;n điện v&agrave; được ng&agrave;nh điện c&ocirc;ng khai, bảo đảm kh&aacute;ch h&agrave;ng biết, kiểm tra chỉ số c&ocirc;ng-tơ v&agrave; sản lượng điện ti&ecirc;u thụ. &quot;Tr&ecirc;n cơ sở lịch ghi chỉ số của từng khu vực được c&ocirc;ng bố c&ocirc;ng khai, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể gi&aacute;m s&aacute;t c&ocirc;ng t&aacute;c ghi chỉ số c&ocirc;ng-tơ của điện lực&quot; - đại diện EVN cho hay.</p> <p>Một chuy&ecirc;n gia đề nghị kh&ocirc;ng n&ecirc;u t&ecirc;n cho rằng kh&ocirc;ng c&oacute; căn cứ để kết luận EVN c&oacute; gian lận trong ghi số điện, trừ khi c&oacute; thanh tra, đối so&aacute;t. Để khắc phục những &quot;ngờ vực&quot; tương tự, c&oacute; thể th&aacute;o gỡ bằng c&aacute;ch cải tiến c&ocirc;ng nghệ. V&iacute; dụ kết nối c&ocirc;ng-tơ tổng với c&ocirc;ng-tơ gắn ở nh&agrave; d&acirc;n, thử nghiệm c&ocirc;ng-tơ điện tử c&oacute; gắn thẻ sim t&iacute;ch hợp tr&ecirc;n điện thoại của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng&hellip;&nbsp;</p> <div> <div> <p><b>Ho&agrave;n tất kiểm tra việc tăng gi&aacute; điện</b></p> <p>Ng&agrave;y 20-6, trả lời ph&oacute;ng vi&ecirc;n B&aacute;o Người Lao Động về cuộc kiểm tra tăng gi&aacute; điện v&agrave; thu tiền điện do Thanh tra Ch&iacute;nh phủ (TTCP) chủ tr&igrave; từ th&aacute;ng 5-2019, Ph&oacute; Tổng TTCP B&ugrave;i Ngọc Lam cho biết cơ quan thanh tra đ&atilde; ho&agrave;n tất việc kiểm tra. Hiện kết luận cuộc kiểm tra đ&atilde; được TTCP b&aacute;o c&aacute;o l&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ. Sau khi l&atilde;nh đạo Ch&iacute;nh phủ c&oacute; &yacute; kiến, cơ quan n&agrave;y sẽ c&ocirc;ng khai, dự kiến trong th&aacute;ng 6 n&agrave;y.</p> </div> </div> <div> <div> <p><b>TS Nguyễn Đức Độ,</b> Ph&oacute; Viện trưởng Viện Kinh tế - T&agrave;i ch&iacute;nh:</p> <p><i><b>Gi&aacute; điện v&agrave; niềm tin của người d&acirc;n</b></i></p> <p><i>Nếu loại trừ trường hợp đồng hồ điện chạy sai hoặc ghi sai số điện trong c&aacute;c trường hợp h&oacute;a đơn tiền điện tăng vọt th&igrave; r&otilde; r&agrave;ng bậc thang gi&aacute; điện hiện h&agrave;nh đang bộc lộ nhiều bất ổn.</i></p> <p><i>Biểu gi&aacute; điện được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n cơ sở ph&acirc;n chia gi&aacute; về từng nh&oacute;m ti&ecirc;u d&ugrave;ng nhằm bảo đảm nguồn thu của b&ecirc;n b&aacute;n điện kh&ocirc;ng đổi, chỉ b&ugrave; đắp tiền sử dụng điện từ mức n&agrave;y sang mức kh&aacute;c. Mấu chốt nằm ở chỗ một bộ phận lớn c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh với mức thu nhập từ trung b&igrave;nh đến kh&aacute; (khoảng 40% kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng từ 100-300 KWh mỗi th&aacute;ng) đang g&aacute;nh gi&aacute; điện ở mức kh&aacute; cao - theo đ&aacute;nh gi&aacute; của họ. Đ&acirc;y l&agrave; vấn đề chia sẻ lợi &iacute;ch, được cho người n&agrave;y sẽ mất cho người kia n&ecirc;n cần sự đồng thuận.</i></p> <p><i>Bậc thang gi&aacute; điện n&ecirc;n được nghi&ecirc;n cứu lại với c&aacute;ch ph&acirc;n chia hợp l&yacute; hơn. Một trong c&aacute;c phương &aacute;n l&agrave; r&uacute;t từ 6 xuống 3 bậc thang nhưng khoảng c&aacute;ch mỗi bậc kh&ocirc;ng n&ecirc;n qu&aacute; xa v&agrave; ch&ecirc;nh lệch với gi&aacute; b&igrave;nh qu&acirc;n để tr&aacute;nh thiệt cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</i></p> <p><i>Ng&agrave;nh điện thường nhận được phản hồi kh&ocirc;ng tốt xung quanh c&acirc;u chuyện h&oacute;a đơn tiền điện l&agrave; bởi chưa giải quyết được vấn đề c&ocirc;ng khai, minh bạch trong chi ph&iacute;, dẫn đến người ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&oacute; t&acirc;m l&yacute; ho&agrave;i nghi, thậm ch&iacute; bức x&uacute;c. Thực tế, c&aacute;c số liệu được ng&agrave;nh điện c&ocirc;ng bố cho thấy &aacute;p lực đầu tư lớn, chi ph&iacute; để vận h&agrave;nh rất cao bởi đ&acirc;y l&agrave; ng&agrave;nh đặc th&ugrave;. Tuy nhi&ecirc;n, mức độ ch&iacute;nh x&aacute;c của c&aacute;c con số cần được l&agrave;m r&otilde; lại. Th&ecirc;m nữa, ng&agrave;nh điện cũng cần tiết giảm chi ph&iacute; th&ocirc;ng qua r&agrave; so&aacute;t lương, nh&acirc;n c&ocirc;ng, c&aacute;c kh&acirc;u thừa th&atilde;i v&agrave; tận dụng triệt để ứng dụng c&ocirc;ng nghệ mới nhằm giảm &aacute;p lực đến gi&aacute; th&agrave;nh điện.</i></p> </div> </div> </div> <div> <div> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo nld.com.vn
back to top