Tịch thu 6.900 sim vi phạm

Sáng nay (4-6), Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động.

<div> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"> <div> <div style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/04/hanoimoi-com-vn_bott.jpg" /></div> </div> <figcaption> <p>L&atilde;nh đạo Thanh tra Bộ, Cục Viễn th&ocirc;ng, Cục An to&agrave;n th&ocirc;ng tin chủ tr&igrave; cuộc họp về tổng kết thanh tra diện rộng quản l&yacute; th&ocirc;ng tin thu&ecirc; bao s&aacute;ng 4-6.</p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;">Tại hội nghị, &ocirc;ng Đỗ Đ&igrave;nh R&ocirc;, Trưởng ph&ograve;ng Thanh tra Viễn th&ocirc;ng v&agrave; C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin (Thanh tra Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng) cho biết, đợt thanh tra diện rộng n&agrave;y được thực hiện từ ng&agrave;y 1-10 đến 20-11-2019. Trong đ&oacute;, c&aacute;c sở th&ocirc;ng tin v&agrave; truyền th&ocirc;ng đ&atilde; thanh tra tại 140 chi nh&aacute;nh trực thuộc của 5 doanh nghiệp viễn th&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c điểm cung cấp dịch vụ viễn th&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Thanh tra Bộ chủ tr&igrave; phối hợp với c&aacute;c đơn vị thuộc Bộ v&agrave; Cục An ninh th&ocirc;ng tin v&agrave; truyền th&ocirc;ng (Bộ C&ocirc;ng an) tiến h&agrave;nh thanh tra tại Tập đo&agrave;n VNPT, Tập đo&agrave;n Viettel, Tổng c&ocirc;ng ty Viễn th&ocirc;ng MobiFone. Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng H&agrave; Nội thanh tra tại C&ocirc;ng ty cổ phần Viễn th&ocirc;ng Vietnamobile v&agrave; C&ocirc;ng ty cổ phần Viễn th&ocirc;ng di động To&agrave;n cầu (Gmobile).</p> <p style="text-align: justify;">Qua thanh tra,&nbsp;sở th&ocirc;ng tin v&agrave; truyền th&ocirc;ng xử phạt 12 chi nh&aacute;nh với tổng số tiền l&agrave; 190 triệu đồng; xử phạt 21 điểm cung cấp dịch vụ viễn th&ocirc;ng gần 227 triệu đồng. Cục Viễn th&ocirc;ng xử phạt 4 doanh nghiệp (VNPT, Viettel, MobiFone, Vietnamobile), mỗi doanh nghiệp 90 triệu đồng. T&iacute;nh chung tổng số tiền xử phạt của đợt thanh tra diện rộng l&agrave; 777 triệu đồng; tịch thu 6.900 sim đ&atilde; được đăng k&yacute; th&ocirc;ng tin thu&ecirc; bao, k&iacute;ch hoạt sẵn dịch vụ.</p> <p style="text-align: justify;">Đợt thanh tra đ&atilde; kịp thời chấn chỉnh c&aacute;c vi phạm trong hoạt động cung cấp dịch vụ thu&ecirc; bao di động trả trước, qua đ&oacute;, c&aacute;c doanh nghiệp&nbsp;đ&atilde; &yacute; thức được tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh đối với người d&acirc;n, x&atilde; hội trong qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động, đồng thời n&acirc;ng cao hiệu lực, hiệu quả quản l&yacute; nh&agrave; nước của c&aacute;c sở th&ocirc;ng tin v&agrave; truyền th&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Việc đăng k&yacute; th&ocirc;ng tin thu&ecirc; bao di động trả trước đ&atilde; được &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ AI (tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo) tại Tập đo&agrave;n VNPT, Tổng c&ocirc;ng ty MobiFone, Tập đo&agrave;n Viettel từ th&aacute;ng 8-2019 để nhận diện, b&oacute;c t&aacute;ch th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n giấy chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n/thẻ căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; so s&aacute;nh h&igrave;nh ảnh chụp trực tiếp người thực hiện giao kết hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung với ảnh chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n/căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n để tăng t&iacute;nh ch&iacute;nh x&aacute;c của th&ocirc;ng tin thu&ecirc; bao. Tuy nhi&ecirc;n, đợt thanh tra diện rộng vẫn ph&aacute;t hiện t&igrave;nh trạng b&aacute;n sim r&aacute;c của c&aacute;c mạng tr&ecirc;n thị trường.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo hanoimoi.com.vn
back to top