Thủ tướng: Tiếp cận nhanh nhất đến các khu vực bị sạt lở có người bị vùi lấp

Tối 29/10, tiếp theo Công điện số 1500/CĐ-TTg ngày 28/10/2020, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1503/CĐ-TTg yêu cầu khẩn trương cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

<div> <p style="text-align: justify;">Nội dung c&ocirc;ng điện n&ecirc;u r&otilde;: Tiếp theo C&ocirc;ng điện số 1500/CĐ-TTg ng&agrave;y 28 th&aacute;ng 10 năm 2020 v&agrave; &yacute; kiến chỉ đạo của Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Trịnh Đ&igrave;nh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng ph&oacute; sự cố thi&ecirc;n tai v&agrave; T&igrave;m kiếm Cứu nạn, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ gửi lời thăm hỏi đến những người d&acirc;n bị nạn v&agrave; gửi lời chia buồn&nbsp; s&acirc;u sắc đến c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; người th&acirc;n bị thiệt mạng do sạt lở đất tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Quảng Nam v&agrave; biểu dương c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm cứu nạn của lực lượng địa phương tại chỗ, c&aacute;c lực lượng tại hiện trường v&agrave; lực lượng vũ trang.</p> <p style="text-align: justify;">Đến nay, vẫn c&ograve;n nhiều nạn nh&acirc;n chưa được t&igrave;m thấy, để c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm cứu nạn c&aacute;c nạn nh&acirc;n sạt lở đất được thực hiện khẩn trương, kịp thời, hiệu quả nhất, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ y&ecirc;u cầu: Ủy ban Quốc gia Ứng ph&oacute; sự cố thi&ecirc;n tai v&agrave; T&igrave;m kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc ph&ograve;ng, c&aacute;c đồng ch&iacute; B&iacute; thư v&agrave; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh Quảng Nam, Tư lệnh Qu&acirc;n khu 5 v&agrave; c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan tiếp tục tập trung chỉ đạo c&aacute;c lực lượng khẩn cấp t&igrave;m kiếm, cứu nạn c&aacute;c nạn nh&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Do điều kiện địa h&igrave;nh, thời tiết c&ograve;n diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở đất rất cao, v&igrave; vậy y&ecirc;u cầu, trong qu&aacute; tr&igrave;nh t&igrave;m kiếm, phải phối hợp, hiệp đồng giữa c&aacute;c lực lượng để thực hiện cứu hộ, cứu nạn được đồng bộ, hiệu quả v&agrave; phải bảo đảm tuyệt đối an to&agrave;n cho lực lượng tham gia t&igrave;m kiếm cứu nạn.</p> <p style="text-align: justify;">Thủ tướng y&ecirc;u cầu, bằng mọi c&aacute;ch, mọi phương tiện đưa lực lượng v&agrave; phương tiện cứu hộ cứu nạn tiếp cận nhanh nhất đến c&aacute;c khu vực bị sạt lở c&oacute; người bị v&ugrave;i lấp. Khẩn trương huy động c&aacute;c lực lượng tại chỗ, triển khai mọi phương &aacute;n, hướng tiếp cận như di chuyển bằng đường m&ograve;n, đường rừng, đường bộ, đường thủy, phương tiện bay&hellip; để tiếp cận, tổ chức cứu nạn v&agrave; cấp cứu những người c&ograve;n sống s&oacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải phối hợp với Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh Quảng Nam v&agrave; c&aacute;c lực lượng cứu hộ cứu nạn huy động mọi phương tiện, lực lượng cần thiết, ph&ugrave; hợp tập trung khắc phục sớm nhất c&aacute;c đoạn, tuyến giao th&ocirc;ng bị sạt lở tạo điều kiện đưa phương tiện cơ giới v&agrave;o khu vực t&igrave;m kiếm cứu nạn.</p> <p style="text-align: justify;">Cấp ủy, ch&iacute;nh quyền tỉnh Quảng Nam khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động vi&ecirc;n, hỗ trợ th&acirc;n nh&acirc;n c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; người gặp nạn, hỗ trợ tổ chức tang lễ chu đ&aacute;o cho những người bị thiệt mạng theo phong tục địa phương.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/30/media-suckhoedoisong-vn_thu-tuong-tiep-can-nhanh-nhat-den-cac-khu-vuc-bi-sat-lo-co-nguoi-bi-vui-lap1603983299.jpg" /><em>Triển khai mọi phương &aacute;n để tiếp cận, cứu nạn những người c&ograve;n sống s&oacute;t.</em></p> <p style="text-align: justify;">Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh Quảng Nam chủ tr&igrave; chủ động cung cấp th&ocirc;ng tin về c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm cứu nạn c&aacute;c nạn nh&acirc;n cho c&aacute;c cơ quan truyền th&ocirc;ng. Ủy ban Quốc gia Ứng ph&oacute; sự cố thi&ecirc;n tai v&agrave; T&igrave;m kiếm Cứu nạn v&agrave; Ủy ban&nbsp;&nbsp; nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh Quảng Nam thường xuy&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ t&igrave;nh h&igrave;nh thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ tr&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Ban Chỉ đạo trung ương về ph&ograve;ng, chống thi&ecirc;n tai, Ủy ban Quốc gia Ứng ph&oacute; sự cố, thi&ecirc;n tai v&agrave; t&igrave;m kiếm cứu nạn, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh Quảng Nam v&agrave; c&aacute;c địa phương tiếp tục r&agrave; so&aacute;t, chủ động di dời d&acirc;n cư ra khỏi c&aacute;c khu vực c&oacute; nguy cơ sạt lở; theo d&otilde;i diễn biến thời tiết, kịp thời chỉ đạo triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c ứng ph&oacute; mưa lũ, ph&ograve;ng tr&aacute;nh lũ qu&eacute;t, sạt lở đất, bảo đảm an to&agrave;n t&iacute;nh mạng cho người d&acirc;n, bảo đảm an to&agrave;n hồ đập v&agrave; xử l&yacute; kịp thời c&aacute;c t&igrave;nh huống xấu c&oacute; thể xảy ra.</p> <h2 style="text-align: justify;">Khẩn trương hỗ trợ người d&acirc;n khắc phục hậu quả thi&ecirc;n tai, ổn định đời sống</h2> <p style="text-align: justify;">Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ vừa c&oacute; Th&ocirc;ng b&aacute;o kết luận của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c tại cuộc họp Thường trực Ch&iacute;nh phủ về c&aacute;c biện ph&aacute;p khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sạt lở v&agrave; b&atilde;o số 9 g&acirc;y ra tại c&aacute;c tỉnh miền Trung v&agrave; T&acirc;y Nguy&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Th&ocirc;ng b&aacute;o kết luận n&ecirc;u r&otilde;: Trong c&aacute;c ng&agrave;y 27, 28 th&aacute;ng 10 năm 2020, b&atilde;o số 9 l&agrave; cơn b&atilde;o mạnh nhất trong v&ograve;ng 20 năm trở lại đ&acirc;y (c&ugrave;ng với b&atilde;o Xangsane năm 2006), đ&atilde; g&acirc;y hậu quả rất nghi&ecirc;m trọng tại c&aacute;c tỉnh miền Trung v&agrave; T&acirc;y Nguy&ecirc;n. Để triển khai ứng ph&oacute; với b&atilde;o số 9, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c c&ocirc;ng điện: số 1470/CĐ-TTg ng&agrave;y 26 th&aacute;ng 10 năm 2020 v&agrave; số 1490/CĐ-TTg ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 10 năm 2020; đồng thời, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; ban h&agrave;nh Quyết định số 1667/QĐ-TTg ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 10 năm 2020 th&agrave;nh lập Ban chỉ đạo tiền phương do Ph&oacute; Thủ tướng Trịnh Đ&igrave;nh Dũng l&agrave;m Trưởng ban để chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c ứng ph&oacute; với b&atilde;o số 9.</p> <p style="text-align: justify;">Mưa lũ lớn v&agrave; b&atilde;o số 9 đ&atilde; g&acirc;y ra thiệt hại nặng nề cho c&aacute;c tỉnh miền Trung v&agrave; T&acirc;y Nguy&ecirc;n. Để khẩn trương hỗ trợ người d&acirc;n, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c địa phương khắc phục hậu quả thi&ecirc;n tai, ổn định đời sống, kh&ocirc;i phục sản xuất, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ y&ecirc;u cầu: Bộ Quốc ph&ograve;ng, Bộ C&ocirc;ng an tăng cường lực lượng, phương tiện đến c&aacute;c khu vực bị sạt lở c&oacute; ngư&ograve;i bị v&ugrave;i lấp, khu vực bị c&ocirc; lập do mưa lũ để phối hợp với c&aacute;c địa phương, cơ quan li&ecirc;n quan khẩn trương thực hiện cứu hộ, cứu nạn.</p> <p style="text-align: justify;">Ban Chỉ đạo Trung ương về ph&ograve;ng, chống thi&ecirc;n tai khẩn trương chủ tr&igrave; tổng hợp, b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ xem x&eacute;t hỗ trợ kinh ph&iacute; khắc phục hậu quả thi&ecirc;n tai cho c&aacute;c địa phương theo quy định.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh tổng hợp nhu cầu kinh ph&iacute; hỗ trợ c&aacute;c Bộ: Quốc ph&ograve;ng, C&ocirc;ng an, N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n, Giao th&ocirc;ng vận tải thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thi&ecirc;n tai g&acirc;y ra tại c&aacute;c địa phương, b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Việt Nam chỉ đạo c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng thực hiện c&aacute;c giải ph&aacute;p th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn (gi&atilde;n, ho&atilde;n, x&oacute;a nợ,...) cho người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ lớn v&agrave; b&atilde;o số 9 g&acirc;y ra theo quy định của ph&aacute;p luật.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh quản l&yacute; h&agrave;ng dự trữ quốc gia chủ động xuất cấp h&agrave;ng từ nguồn dự trữ quốc gia theo thẩm quyền hoặc tr&igrave;nh cấp c&oacute; thẩm quyền quyết định xuất cấp kịp thời cho c&aacute;c địa phương, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu cấp b&aacute;ch về ph&ograve;ng, chống, khắc phục hậu quả thi&ecirc;n tai, kh&ocirc;i phục sản xuất. C&aacute;c mặt h&agrave;ng xuất cấp bảo đảm chất lượng, ph&acirc;n bổ đ&uacute;ng đối tượng, sử dụng đ&uacute;ng mục đ&iacute;ch; vận chuyển kịp thời đến c&aacute;c địa phương được cứu trợ, hỗ trợ.</p> <p class="text-right mt20" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top