Tìm kiếm cứu nạn quyết liệt nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi họp về công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân do sạt lở đất tại trạm quản lý bảo vệ rừng 67 và thủy điện Rào Trăng 3.

<div> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/baochinhphu-vn__bac3781-20-1-.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc"> <p style="text-align: center;"><em>Tư lệnh Qu&acirc;n khu 4 Nguyễn Do&atilde;n Anh (b&igrave;a tr&aacute;i) b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh với Ph&oacute; thủ tướng Trịnh Đ&igrave;nh Dũng (giữa) tại huyện Phong Điền, Thừa Thi&ecirc;n Huế, chiều 13/10. Ảnh: VGP/Nhật Bắc</em></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 13 th&aacute;ng 10 năm 2020, Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Trịnh Đ&igrave;nh Dũng đ&atilde; kiểm tra, chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm cứu nạn đối với c&aacute;c nạn nh&acirc;n do sạt lở đất tại trạm quản l&yacute; bảo vệ rừng 67 v&agrave; thủy điện R&agrave;o Trăng 3 tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế. Tham dự buổi l&agrave;m việc c&oacute; đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c cơ quan: Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n (Ban Chỉ đạo trung ương về ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai), Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ, Văn ph&ograve;ng Ủy ban Quốc gia ứng ph&oacute; sự cố, thi&ecirc;n tai v&agrave; t&igrave;m kiếm cứu nạn v&agrave; Tư lệnh Qu&acirc;n khu 4; về ph&iacute;a tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: B&iacute; thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh v&agrave; c&aacute;c cơ quan c&oacute; li&ecirc;n quan.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi nghe b&aacute;o c&aacute;o của l&atilde;nh đạo tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế, Tư lệnh Qu&acirc;n khu 4, Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Trịnh Đ&igrave;nh Dũng kết luận, chỉ đạo như sau:</p> <p style="text-align: justify;">Những ng&agrave;y vừa qua, c&aacute;c tỉnh miền Trung, nhất l&agrave; tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế đ&atilde; xảy ra đợt mưa lũ đặc biệt lớn, nhiều nơi tổng lượng mưa tr&ecirc;n 2000mm trong v&agrave;i ng&agrave;y, lũ tr&ecirc;n một số tuyến s&ocirc;ng đ&atilde; vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999, nhiều tuyến giao th&ocirc;ng, khu d&acirc;n cư bị ngập s&acirc;u, chia cắt, c&ocirc; lập, nhiều khu vực xảy ra sạt lở đất đ&aacute; ảnh hưởng đến c&ocirc;ng tr&igrave;nh cơ sở hạ tầng, nh&agrave; cửa, t&igrave;nh mạng của nh&acirc;n d&acirc;n, trong đ&oacute; nghi&ecirc;m trọng nhất l&agrave; sự cố sạt lở tại khu vực thủy điện R&agrave;o Trăng 3 v&agrave; khu vực Trạm quản l&yacute; bảo vệ rừng 67 nơi đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c đi cứu hộ cứu nạn dừng ch&acirc;n l&agrave;m nhiều c&aacute;n bộ, chiến sĩ của đo&agrave;n đi cứu hộ, cứu nạn v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n của c&ocirc;ng tr&igrave;nh thủy điện R&agrave;o Trăng 3 bị nạn đến nay vẫn mất li&ecirc;n lạc. Đ&acirc;y l&agrave; sự cố hết sức nghi&ecirc;m trọng, c&ograve;n nhiều người bị mất li&ecirc;n lạc.</p> <p style="text-align: justify;">Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; c&oacute; nhiều c&ocirc;ng điện, &yacute; kiến chỉ đạo đến c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh, địa phương, lực lượng vũ trang để tập trung triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c ứng ph&oacute; với mưa lũ v&agrave; t&igrave;m kiếm, cứu nạn đối với những người c&ograve;n bị mất li&ecirc;n lạc.</p> <p style="text-align: justify;">Thay mặt Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Ph&oacute; Thủ tướng chia sẻ những kh&oacute; khăn, đau buồn, mất m&aacute;t, lo &acirc;u của gia đ&igrave;nh những người bị mất t&iacute;ch, gia đ&igrave;nh những người bị chết do thi&ecirc;n tai, nhất l&agrave; gia đ&igrave;nh những người đang bị mất li&ecirc;n lạc do sạt lở đất. Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Ch&iacute;nh phủ sẽ l&agrave;m hết sức m&igrave;nh, tập trung chỉ đạo c&aacute;c lực lượng triển khai t&igrave;m kiếm cứu nạn tr&aacute;ch nhiệm nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu những thiệt hại; biểu dương v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, sự chủ động, tập trung, quyết liệt của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế, l&atilde;nh đạo Qu&acirc;n khu 4 v&agrave; c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh c&oacute; li&ecirc;n quan, đặc biệt l&agrave; của lực lượng vũ trang v&agrave; người d&acirc;n trong triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c ứng ph&oacute; với mưa lũ v&agrave; t&igrave;m kiếm cứu nạn; Tỉnh v&agrave; Qu&acirc;n khu 4 đ&atilde; kịp thời th&agrave;nh lập Sở Chỉ huy tiền phương, huy động phương tiện, lực lượng cần thiết triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm cứu nạn.</p> <p style="text-align: justify;">Hiện nay c&ograve;n nhiều người mất li&ecirc;n lạc do sự cố sạt lở đất tại c&aacute;c khu vực n&ecirc;u tr&ecirc;n, y&ecirc;u cầu l&atilde;nh đạo tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế, l&atilde;nh đạo Bộ Quốc ph&ograve;ng, Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải v&agrave; c&aacute;c cơ quan c&oacute; li&ecirc;n quan triển khai thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng điện, chỉ đạo của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, trong đ&oacute; cần tập trung chỉ đạo c&aacute;c giải ph&aacute;p cấp b&aacute;ch như: triển khai ngay lực lượng, phương tiện để t&igrave;m kiếm cứu nạn đối với những người c&ograve;n bị mất li&ecirc;n lạc với tinh thần quyết liệt nhất, tiếp cận nhanh nhất, ứng cứu kịp thời, hiệu quả nhất theo phương &aacute;n của Ban Chỉ đạo tiền phương dưới sự l&atilde;nh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của đồng ch&iacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy Thừa Thi&ecirc;n Huế nhằm giảm thiểu những thiệt hại về t&iacute;nh mạng v&agrave; t&agrave;i sản của nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; lực lượng cứu nạn, cụ thể:</p> <p style="text-align: justify;">- Bộ Quốc ph&ograve;ng huy động lực lượng, phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn, triển khai m&aacute;y bay trực thăng sẵn s&agrave;ng tham gia t&igrave;m kiếm cứu nạn khi điều kiện thời tiết cho ph&eacute;p; chỉ đạo, hỗ trợ lực lượng qu&acirc;n y, trang thiết bị y tế để kịp thời cứu chữa những người bị thương.</p> <p style="text-align: justify;">- Ban Chỉ đạo tiền phương do đồng ch&iacute; Tư lệnh Qu&acirc;n khu 4 l&agrave;m Trưởng ban trực tiếp chỉ huy c&aacute;c lực lượng tham gia t&igrave;m kiếm cứu nạn phối hợp thực hiện phương &aacute;n t&igrave;m kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của l&atilde;nh đạo Bộ Quốc ph&ograve;ng v&agrave; đồng ch&iacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy Thừa Thi&ecirc;n Huế.</p> <p style="text-align: justify;">- Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải chỉ đạo Ban Quản l&yacute; dự &aacute;n đường Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c đơn vị c&oacute; li&ecirc;n quan hỗ trợ ngay c&aacute;c phương tiện cơ giới, vật tư, thiết bị chuy&ecirc;n d&ugrave;ng theo đề nghị của địa phương v&agrave; Ban Chỉ đạo tiền phương để khẩn trương th&ocirc;ng tuyến Tỉnh lộ 71 v&agrave; c&aacute;c tuyến giao th&ocirc;ng cần thiết phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm cứu nạn.</p> <p style="text-align: justify;">- Bộ Quốc ph&ograve;ng, trực tiếp l&agrave; Qu&acirc;n khu 4 chủ động đề xuất, th&ocirc;ng qua Văn ph&ograve;ng Ủy ban Quốc gia ứng ph&oacute; sự cố thi&ecirc;n tai v&agrave; t&igrave;m kiếm cứu nạn b&aacute;o c&aacute;o cấp c&oacute; thẩm quyền quyết định xuất cấp, huy động mọi phương tiện, thiết bị cần thiết, ph&ugrave; hợp đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu nhiệm vụ t&igrave;m kiếm cứu nạn v&agrave; cấp cứu người bị thương.</p> <p style="text-align: justify;">- Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh v&agrave; Bộ Quốc ph&ograve;ng chỉ đạo lực lượng y b&aacute;c sĩ triển khai ngay phương &aacute;n để kịp thời cấp cứu, chữa trị cho những người c&ograve;n sống sau khi t&igrave;m thấy; đồng thời chủ động chỉ đạo, hướng dẫn bảo đảm vệ sinh m&ocirc;i trường sau mưa lũ, kh&ocirc;ng để b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch bệnh.</p> <p style="text-align: justify;">- Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế: thường xuy&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm cứu nạn v&agrave; c&aacute;c vấn đề kh&aacute;c c&oacute; li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm cứu nạn; chỉ đạo chủ c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thủy điện li&ecirc;n quan c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện tối đa, kịp thời cho c&aacute;c lực lượng tham gia cứu nạn; ph&acirc;n c&ocirc;ng người ph&aacute;t ng&ocirc;n l&agrave;m đầu mối h&agrave;ng ng&agrave;y cung cấp đầy đủ th&ocirc;ng tin về t&igrave;nh h&igrave;nh, tiến độ c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm cứu nạn cho cơ quan th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&iacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Trong những ng&agrave;y tới, thi&ecirc;n tai c&ograve;n phức tạp, nguy cơ cao tiếp tục xảy ra mưa lũ lớn tại khu vực Trung Trung Bộ. V&igrave; vậy, c&aacute;c địa phương (trong đ&oacute; c&oacute; Thừa Thi&ecirc;n Huế) cần kịp thời hỗ trợ bảo đảm đời sống cho người d&acirc;n, nhất l&agrave; về lương thực, nhu yếu phẩm đối với những hộ c&oacute; nguy cơ thiếu đ&oacute;i, những hộ kh&oacute; khăn, đặc biệt l&agrave; tại những khu vực d&acirc;n cư đang c&ograve;n bị ngập s&acirc;u, c&ocirc; lập, kh&ocirc;ng để người d&acirc;n bị đ&oacute;i, r&eacute;t, kh&ocirc;ng c&oacute; chỗ ở, bệnh tật kh&ocirc;ng được cứu chữa; tiếp tục tập trung chỉ đạo v&agrave; chủ động triển khai ứng ph&oacute; với thi&ecirc;n tai, đặc biệt lưu &yacute; bảo đảm an to&agrave;n t&iacute;nh mạng cho người d&acirc;n, an to&agrave;n hồ đập, đề ph&ograve;ng sạt lở đất, lũ qu&eacute;t./.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
back to top