Thủ tướng đốc thúc tiến độ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Lãnh đạo Chính phủ giao bộ ngành liên quan xử lý nhanh thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản dự án cao tốc kết nối vùng Tây Nam Bộ với TPHCM.

<div> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng 30/7, tại cuộc họp th&aacute;o gỡ vướng mắc, th&uacute;c đẩy dự &aacute;n tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c&nbsp;nhắc lại y&ecirc;u cầu tuyến đường n&agrave;y phải cơ bản th&ocirc;ng xe v&agrave;o năm 2020 v&agrave; kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave;o năm 2021.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng n&ecirc;u r&otilde; kh&ocirc;ng phải v&igrave; th&uacute;c đẩy tiến độ m&agrave; &quot;l&agrave;m trước hỏng sau, để người d&acirc;n k&ecirc;u ca, ph&agrave;n n&agrave;n&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">L&atilde;nh đạo Ch&iacute;nh phủ y&ecirc;u cầu tỉnh Tiền Giang, Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan họp để giải quyết dứt điểm tr&ecirc;n cơ sở ph&aacute;p l&yacute;&nbsp;những thủ tục li&ecirc;n quan đến thẩm định thiết kế, thiết kế cơ sở, đơn gi&aacute; vật liệu;&nbsp;xử l&yacute; nhanh thủ tục đầu tư x&acirc;y dựng cơ bản, m&agrave; trước hết l&agrave; ph&ecirc; duyệt tổng mức đầu tư.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Một đoạn cầu cạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang xây dựng dở dang. Ảnh: Quỳnh Trần" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/30/cao-toc-8012-1564471882.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><em>Một đoạn cầu cạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang x&acirc;y dựng dở dang. Ảnh: Quỳnh Trần</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Về giải ph&oacute;ng mặt bằng, Thủ tướng hoan ngh&ecirc;nh tỉnh Tiền Giang đ&atilde; t&iacute;ch cực triển khai v&agrave; hiện đ&atilde; giải ph&oacute;ng được 99%, chỉ c&ograve;n mấy chục hộ. Thời gian tới tỉnh cần tập trung ho&agrave;n th&agrave;nh nốt việc giải ph&oacute;ng mặt bằng tr&ecirc;n cơ sở giải quyết quyền lợi ch&iacute;nh đ&aacute;ng cho người d&acirc;n để đảm bảo thi c&ocirc;ng li&ecirc;n tục.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Chủ đầu tư được giao tập trung phương tiện, thiết bị thi c&ocirc;ng với tiến độ hợp l&yacute;, chặt chẽ, bảo đảm chất lượng. Ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm cung ứng đủ vốn, kịp thời.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;T&ocirc;i hy vọng sau cuộc họp n&agrave;y th&igrave; chỉ c&ograve;n nghe về những đơn vị, con người ki&ecirc;n cường thi c&ocirc;ng để bảo đảm tiến độ, kh&ocirc;ng c&ograve;n phải nghe về những &aacute;ch tắc, kh&oacute; khăn như vừa qua vướng phải&quot;, Thủ tướng n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Cũng tại cuộc họp, Thủ tướng cho biết đ&atilde; giao Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải chủ tr&igrave; với c&aacute;c bộ li&ecirc;n quan nghi&ecirc;n cứu một tuyến đường sắt tốc độ cao ở khu vực đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long &quot;chứ kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; một tuyến đường bộ&quot;.</p> <div> <p style="text-align: justify;">Dự &aacute;n cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận d&agrave;i hơn 51 km, đi qua 5 huyện của tỉnh Tiền Giang. Đ&acirc;y l&agrave; dự &aacute;n trọng điểm giảm tải cho quốc lộ 1A. Cao tốc l&agrave; một trong những tuyến đường huyết mạch, kết nối v&ugrave;ng T&acirc;y Nam Bộ với TPHCM v&agrave; khu vực kinh tế trọng điểm ph&iacute;a Nam.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, sau 10 năm thi c&ocirc;ng, dự &aacute;n vẫn chưa th&agrave;nh h&igrave;nh. Tại đoạn nối với cao tốc TPHCM - Trung Lương (x&atilde; Th&acirc;n Cửu Nghĩa, huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh, Tiền Giang) phần lớn chỉ l&agrave; đoạn đường đất, chưa ho&agrave;n thiện. Đ&acirc;y l&agrave; đoạn đầu ti&ecirc;n của tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.</p> </div> </div>

Theo vnexpress.net
back to top