Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo tử vong

Thứ trưởng Lê Hải An được phát hiện rơi từ tầng 8 tòa nhà trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt) xuống đất, lúc 7h10 sáng 17/10.

<div> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Thứ trưởng Lê Hải An. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo." src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/23/le-hai-an-9809-1571277520.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">Thứ trưởng L&ecirc; Hải An. Ảnh: Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Thi thể &ocirc;ng An nằm ở khoảng s&acirc;n sau t&ograve;a nh&agrave; 8 tầng, đến 9h20 được đưa đến nh&agrave; tang lễ quốc gia số 5 Trần Th&aacute;nh T&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Th&ocirc;ng c&aacute;o ph&aacute;t đi l&uacute;c 9h20 của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo n&ecirc;u: &quot;Do tai nạn, Thứ trưởng L&ecirc; Hải An từ trần l&uacute;c 7h10 ng&agrave;y 17/10. Lễ viếng, truy điệu v&agrave; an t&aacute;ng đồng ch&iacute; sẽ được th&ocirc;ng b&aacute;o sau&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">T&ograve;a nh&agrave; &ocirc;ng An rơi gồm 8 tầng, tầng cao nhất c&oacute; khu căng tin, lan can khoảng một m&eacute;t. Theo nhiều c&aacute;n bộ Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, &ocirc;ng An thường đến căng tin ăn s&aacute;ng v&agrave; trở về ph&ograve;ng l&agrave;m việc ở tầng 2 t&ograve;a nh&agrave; n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Lịch c&ocirc;ng t&aacute;c s&aacute;ng nay của &ocirc;ng An l&agrave; c&ugrave;ng Bộ trưởng Ph&ugrave;ng Xu&acirc;n Nhạ l&agrave;m việc với Hội đồng Quốc gia gi&aacute;o dục tại trụ sở Bộ. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n c&aacute;i chết của &ocirc;ng đang được c&ocirc;ng an điều tra.</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/17/xe-cho-thi-the-le-hai-an.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">Xe chở thi thể &ocirc;ng L&ecirc; Hải An ra nh&agrave; tang lễ s&aacute;ng 17/10. Ảnh: Tất Định.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng L&ecirc; Hải An sinh năm 1971 tại H&agrave; Nội, từng học Đại học Thăm d&ograve; địa chất Moskva (Nga), thạc sĩ dầu kh&iacute; tại Đại học Tổng hợp Brunei; tiến sĩ dầu kh&iacute; tại Đại học Heriot-Watt, Anh. &Ocirc;ng c&ocirc;ng t&aacute;c tại Đại học Mỏ - Địa chất từ th&aacute;ng 12/1995 với nhiều cương vị, từ trợ giảng, giảng vi&ecirc;n đến Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu M&ocirc;i trường Địa chất, Ph&oacute; hiệu trưởng v&agrave; Hiệu trưởng nh&agrave; trường.</p> <p style="text-align: justify;">Th&aacute;ng 11/2018, ph&oacute; gi&aacute;o sư, tiến sĩ L&ecirc; Hải An được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, phụ tr&aacute;ch gi&aacute;o dục đại học, b&aacute;o ch&iacute; truyền th&ocirc;ng, địa b&agrave;n T&acirc;y Nguy&ecirc;n, Đ&ocirc;ng Nam Bộ... Th&aacute;ng 2/2019, &ocirc;ng giữ chức B&iacute; thư Đảng ủy Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i &ocirc;ng L&ecirc; Hải An, Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo c&ograve;n c&oacute; hai thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ v&agrave; Nguyễn Văn Ph&uacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Di tích biến dạng sau trùng tu

Di tích biến dạng sau trùng tu

Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử xuống cấp là cần thiết nhưng phải giữ được giá trị, không can thiệp thô bạo, làm méo mó kiến trúc. Đáng tiếc, nhiều ngôi đền đã biến dạng sau trùng tu, tôn tạo.
back to top