Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo tử vong

Thứ trưởng Lê Hải An được phát hiện rơi từ tầng 8 tòa nhà trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt) xuống đất, lúc 7h10 sáng 17/10.

<div> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Thứ trưởng Lê Hải An. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo." src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/23/le-hai-an-9809-1571277520.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">Thứ trưởng L&ecirc; Hải An. Ảnh: Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Thi thể &ocirc;ng An nằm ở khoảng s&acirc;n sau t&ograve;a nh&agrave; 8 tầng, đến 9h20 được đưa đến nh&agrave; tang lễ quốc gia số 5 Trần Th&aacute;nh T&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Th&ocirc;ng c&aacute;o ph&aacute;t đi l&uacute;c 9h20 của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo n&ecirc;u: &quot;Do tai nạn, Thứ trưởng L&ecirc; Hải An từ trần l&uacute;c 7h10 ng&agrave;y 17/10. Lễ viếng, truy điệu v&agrave; an t&aacute;ng đồng ch&iacute; sẽ được th&ocirc;ng b&aacute;o sau&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">T&ograve;a nh&agrave; &ocirc;ng An rơi gồm 8 tầng, tầng cao nhất c&oacute; khu căng tin, lan can khoảng một m&eacute;t. Theo nhiều c&aacute;n bộ Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, &ocirc;ng An thường đến căng tin ăn s&aacute;ng v&agrave; trở về ph&ograve;ng l&agrave;m việc ở tầng 2 t&ograve;a nh&agrave; n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Lịch c&ocirc;ng t&aacute;c s&aacute;ng nay của &ocirc;ng An l&agrave; c&ugrave;ng Bộ trưởng Ph&ugrave;ng Xu&acirc;n Nhạ l&agrave;m việc với Hội đồng Quốc gia gi&aacute;o dục tại trụ sở Bộ. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n c&aacute;i chết của &ocirc;ng đang được c&ocirc;ng an điều tra.</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/17/xe-cho-thi-the-le-hai-an.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">Xe chở thi thể &ocirc;ng L&ecirc; Hải An ra nh&agrave; tang lễ s&aacute;ng 17/10. Ảnh: Tất Định.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng L&ecirc; Hải An sinh năm 1971 tại H&agrave; Nội, từng học Đại học Thăm d&ograve; địa chất Moskva (Nga), thạc sĩ dầu kh&iacute; tại Đại học Tổng hợp Brunei; tiến sĩ dầu kh&iacute; tại Đại học Heriot-Watt, Anh. &Ocirc;ng c&ocirc;ng t&aacute;c tại Đại học Mỏ - Địa chất từ th&aacute;ng 12/1995 với nhiều cương vị, từ trợ giảng, giảng vi&ecirc;n đến Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu M&ocirc;i trường Địa chất, Ph&oacute; hiệu trưởng v&agrave; Hiệu trưởng nh&agrave; trường.</p> <p style="text-align: justify;">Th&aacute;ng 11/2018, ph&oacute; gi&aacute;o sư, tiến sĩ L&ecirc; Hải An được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, phụ tr&aacute;ch gi&aacute;o dục đại học, b&aacute;o ch&iacute; truyền th&ocirc;ng, địa b&agrave;n T&acirc;y Nguy&ecirc;n, Đ&ocirc;ng Nam Bộ... Th&aacute;ng 2/2019, &ocirc;ng giữ chức B&iacute; thư Đảng ủy Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i &ocirc;ng L&ecirc; Hải An, Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo c&ograve;n c&oacute; hai thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ v&agrave; Nguyễn Văn Ph&uacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top