Nữ hiệu trưởng mầm non tử vong sau khi gửi đơn xin nghỉ việc

Cô Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Phong – huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường, sau khi nhận được thông tin bị miễn nhiệm chức vụ do “hạn chế năng lực”.

<div> <p>C&ocirc; Nguyễn Thị Thanh &ndash; Hiệu trưởng Trường Mầm non Ch&acirc;u Phong &ndash; huyện Quỳ Ch&acirc;u (Nghệ An) đ&atilde; tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường, sau khi nhận được th&ocirc;ng tin bị miễn nhiệm chức vụ do &ldquo;hạn chế năng lực&rdquo;.&nbsp;</p> <p>Ng&agrave;y 3.10, nguồn tin cho biết: C&ocirc; gi&aacute;o Nguyễn Thị Thanh (42 tuổi), nguy&ecirc;n Hiệu trưởng Trường Mầm non Ch&acirc;u Phong &ndash; huyện Quỳ Ch&acirc;u (Nghệ An) đ&atilde; tử vong s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y.</p> <p>Trao đổi qua điện thoại, người nh&agrave; c&ocirc; Thanh cho biết: &ldquo;L&uacute;c tối, Thanh vẫn khỏe mạnh b&igrave;nh thường, cả nh&agrave; c&ugrave;ng qu&acirc;y quần uống rượu. S&aacute;ng nay th&igrave; người nh&agrave; ph&aacute;t hiện c&oacute; dấu hiệu bất thường, đưa đến bệnh viện nhưng kh&ocirc;ng cứu được, tử vong v&agrave;o khoảng 9h30 s&aacute;ng&rdquo;.</p> <figure class="insert-center-image"><img alt="Đơn kiến nghị của cô Nguyễn Thị Thanh được cho là “không hợp lệ“. Ảnh: PV" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/03/don.jpg" /> <figcaption class="image-caption">Đơn kiến nghị của c&ocirc; Nguyễn Thị Thanh được cho l&agrave; &ldquo;kh&ocirc;ng hợp lệ&ldquo;. Ảnh: PV</figcaption> </figure> <p>&nbsp;Người nh&agrave; cho rằng c&aacute;i chết của c&ocirc; Thanh l&agrave; bất thường v&igrave; li&ecirc;n quan đến việc c&ocirc; bị &eacute;p th&ocirc;i chức Hiệu trưởng.</p> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 23.9, c&ocirc; Nguyễn Thị Thanh đ&atilde; l&agrave;m đơn kiến nghị về việc xếp loại kh&ocirc;ng hợp l&yacute; đối với kết quả thi đua của bản th&acirc;n c&ocirc; Thanh v&agrave; nh&agrave; Trường Mầm non Ch&acirc;u Phong trong năm học 2018 - 2019.</p> <p>Theo đơn, trong hồ sơ của nh&agrave; trường gửi l&ecirc;n cấp huyện, kết quả thi đua của Trường Mầm non Ch&acirc;u Phong v&agrave; c&ocirc; Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh năm học 2018 - 2019 đều được tập thể thống nhất đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; &ldquo;Ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ&rdquo;.</p> <p>Nhưng sau đ&oacute;, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Ch&acirc;u đ&atilde; xếp loại c&ocirc; Thanh v&agrave; nh&agrave; trường l&agrave; &ldquo;Ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ&rdquo;, c&ocirc; Thanh được ghi ch&uacute; &ldquo;hạn chế năng lực&rdquo;.</p> <p>Đơn kiến nghị của c&ocirc; Thanh v&agrave; c&oacute; x&aacute;c nhận của ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường, c&ocirc;ng đo&agrave;n, nhiều gi&aacute;o vi&ecirc;n k&iacute; t&ecirc;n nhưng được cho l&agrave; &ldquo;kh&ocirc;ng hợp lệ&rdquo;. C&ocirc; Thanh tiếp tục viết đơn kiến nghị lần 2 nhưng chưa được giải quyết thỏa đ&aacute;ng.</p> <p>Trong đơn gửi lần 2 ghi ng&agrave;y 29.7, c&ocirc; Thanh cho biết tại cuộc họp ng&agrave;y 19.7 tại Ph&ograve;ng GDĐT huyện, c&ocirc; bất ngờ được th&ocirc;ng b&aacute;o l&agrave; đ&atilde; bị miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng v&igrave; l&yacute; do 2 năm li&ecirc;n tục xếp loại thi đua ở mức &ldquo;Ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ&rdquo;.</p> <p>Theo c&ocirc; Thanh, việc miễn nhiệm n&agrave;y cấp tr&ecirc;n kh&ocirc;ng tiến h&agrave;nh l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c tư tưởng với c&ocirc;, n&ecirc;n c&ocirc; rất bất ngờ v&agrave; sốc.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>C&ocirc; Thanh cho biết trong đơn, bản th&acirc;n đ&atilde; c&oacute; qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c trong ng&agrave;nh 22 năm, nhiều năm c&ocirc;ng t&aacute;c xa nh&agrave; tại c&aacute;c địa b&agrave;n miền n&uacute;i kh&oacute; khăn, trải qua c&aacute;c chức danh Hiệu ph&oacute; &ndash; Hiệu trưởng, bản th&acirc;n lu&ocirc;n cố gắng ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được giao, c&oacute; nhiều cống hiến, kh&ocirc;ng bị h&igrave;nh thức kỉ luật n&agrave;o.</p> <p>Trao đổi với PV, c&ocirc; Nguyễn Thị Ch&acirc;u &ndash; Trưởng Ph&ograve;ng GD ĐT huyện Quỳ Ch&acirc;u x&aacute;c nhận sự việc c&ocirc; Thanh đ&atilde; tử vong, v&agrave; cho biết vừa qua, c&ocirc; Thanh c&oacute; gửi đơn xin nghỉ ph&eacute;p từ ng&agrave;y 2 &ndash; 4.10, c&ograve;n lại Ph&ograve;ng vẫn để c&ocirc; Thanh l&agrave;m việc b&igrave;nh thường, chưa xử l&yacute; g&igrave; cả.</p> <p>C&ocirc; Ch&acirc;u th&ocirc;ng tin th&ecirc;m l&agrave; vừa qua c&ocirc; Thanh cũng đ&atilde; gửi đơn xin nghỉ việc để ra l&agrave;m ngo&agrave;i. &nbsp;</p> <p>Nguồn tin từ C&ocirc;ng an huyện Quỳ Ch&acirc;u cho biết mới nhận được th&ocirc;ng tin về c&ocirc; Thanh, hiện đang cử c&aacute;n bộ đi x&aacute;c minh.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo laodong.vn
Di tích biến dạng sau trùng tu

Di tích biến dạng sau trùng tu

Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử xuống cấp là cần thiết nhưng phải giữ được giá trị, không can thiệp thô bạo, làm méo mó kiến trúc. Đáng tiếc, nhiều ngôi đền đã biến dạng sau trùng tu, tôn tạo.
back to top