Thứ trưởng Bộ Y tế: 'Cần nâng mức phòng dịch Covid-19 lên cấp độ mới'

Các địa phương cần chủ động xây dựng kịch bản, phòng ngừa nguy cơ, không thể khi có tình huống bất ngờ thì gọi điện thoại đến bộ xin ý kiến", Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói.

<div> <p>Đ&oacute; l&agrave; ph&aacute;t biểu của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trong cuộc họp với l&atilde;nh đạo tỉnh An Giang về c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 sau chuyến khảo s&aacute;t thực tế tại địa phương n&agrave;y v&agrave;o chiều 26/4.</p> <h3>Người d&acirc;n đang rất chủ quan</h3> <p>Tại cuộc họp với l&atilde;nh đạo tỉnh An Giang, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đ&aacute;nh gi&aacute; cao c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh trong ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Đặc biệt, &ocirc;ng đ&aacute;nh gi&aacute; cao sự hợp t&aacute;c, đồng l&ograve;ng của người d&acirc;n tại 5 huyện gi&aacute;p bi&ecirc;n giới với nước bạn Campuchia.</p> <p>Thứ trưởng Sơn cho hay hiện tại, một số tỉnh, th&agrave;nh phố đ&atilde; qua 70 ng&agrave;y kh&ocirc;ng ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhi&ecirc;n, An Giang sắp tới sẽ tổ chức nhiều lễ hội lớn v&agrave; kỳ nghỉ k&eacute;o d&agrave;i 4 ng&agrave;y. Ngo&agrave;i ra, học sinh sắp đến dịp nghỉ h&egrave;.</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; những thời điểm tập trung đ&ocirc;ng người, nguy cơ l&acirc;y nhiễm dịch bệnh cao. Do đ&oacute;, thứ trưởng nhấn mạnh ch&uacute;ng ta phải đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 l&ecirc;n cấp độ mới.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nang cao cap do phong dich Covid-19 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/26/znews-photo-zadn-vn_thu_truong_son_zing.jpg" title="Nâng cao cấp độ phòng dịch Covid-19 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ph&aacute;t biểu tại cuộc họp với l&atilde;nh đạo tỉnh An Giang. Ảnh: <em>Minh Thừa.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ng cho biết khi kh&ocirc;ng c&oacute; dịch Covid-19 trong nước, người d&acirc;n rất lơ l&agrave;, chủ quan. Nhiều th&agrave;nh phố tổ chức lễ hội nhưng một số người kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ việc đeo khẩu trang. Trong kỳ nghỉ Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n, người d&acirc;n TP.HCM c&ograve;n đeo khẩu trang chụp h&igrave;nh ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhưng hiện tại th&igrave; kh&ocirc;ng duy tr&igrave; được.</p> <p>&quot;Trước t&igrave;nh h&igrave;nh n&agrave;y v&agrave; c&oacute; lẽ từ trước đến nay, chưa bao giờ ch&uacute;ng ta cần phải n&acirc;ng mức ph&ograve;ng dịch Covid-19 l&ecirc;n cấp độ mới, quyết liệt hơn&quot;, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn n&oacute;i.</p> <p>Hiện Ban Chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 x&acirc;y dựng 5 kịch bản ứng ph&oacute; trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trong đ&oacute; c&oacute; kịch bản dự b&aacute;o số lượng ca mắc mới l&ecirc;n đến hơn 100.000 người.</p> <p>&quot;C&aacute;c địa phương cần chủ động, x&acirc;y dựng v&agrave; ho&agrave;n thiện nội dung kịch bản, ph&ograve;ng ngừa tất cả nguy cơ, kh&ocirc;ng thể khi c&oacute; t&igrave;nh huống bất ngờ th&igrave; gọi điện thoại đến Bộ Y tế để xin &yacute; kiến, việc n&agrave;y rất mất thời gian&quot;, Thứ trưởng nhấn mạnh.</p> <p>&Ocirc;ng đề nghị c&aacute;c địa phương x&acirc;y dựng kịch bản ứng ph&oacute;, trong đ&oacute; c&oacute; t&igrave;nh huống số lượng ca nhập cảnh tăng l&ecirc;n v&agrave;i chục ngh&igrave;n người trở về từ Campuchia. Kịch ứng ph&oacute; khi tỉnh ghi nhận số lượng ca mắc trong cộng đồng v&agrave; t&igrave;nh huống dịch xuất hiện trong bầu cử. Thứ trưởng đề nghị ng&agrave;nh y tế địa phương phải thường trực, chuẩn bị tinh thần chủ động ứng ph&oacute; dịch Covid-19.</p> <h3>Hai th&ocirc;ng điệp ph&ograve;ng dịch Covid-19</h3> <p>Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh th&ocirc;ng điệp đầu ti&ecirc;n, quan trọng nhất l&agrave; thực hiện 5K. Trong đ&oacute;, &ocirc;ng nhấn mạnh vai tr&ograve; của khẩu trang v&agrave; khử khuẩn. Đặc biệt, Thứ trưởng đề nghị l&atilde;nh đạo tỉnh An Giang c&oacute; biện ph&aacute;p quyết liệt trong việc quản l&yacute; việc thực hiện 5K tại c&aacute;c lễ hội tập trung đ&ocirc;ng người. Trường hợp kh&ocirc;ng đeo khẩu trang, cơ quan chức năng của tỉnh phải c&oacute; biện ph&aacute;p xử phạt nghi&ecirc;m.</p> <p>Th&ocirc;ng điệp thứ 2 l&agrave; quản l&yacute; người xuất nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p. Hiện một số tỉnh gặp kh&oacute; khăn trong việc quản l&yacute; c&aacute;c trường hợp n&agrave;y.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nang cao cap do phong dich Covid-19 anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/26/znews-photo-zadn-vn_thu_truong_son_kiem_tra_cua_khau.jpg" title="Nâng cao cấp độ phòng dịch Covid-19 ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra việc ph&ograve;ng chống dịch tại cửa khẩu Long B&igrave;nh, tỉnh An Giang. Ảnh: <em>Tuấn Dũng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&quot;Ch&uacute;ng ta cần x&acirc;y dựng thế trận l&ograve;ng d&acirc;n. Mỗi nh&agrave; l&agrave; một ph&aacute;o đ&agrave;i, người d&acirc;n l&agrave; chiến sĩ. C&aacute;c huyện bi&ecirc;n giới th&agrave;nh lập tổ Covid cộng đồng, đi từng ng&otilde;, g&otilde; từng nh&agrave;. Mục ti&ecirc;u l&agrave; l&agrave;m sao khi c&oacute; người lạ, kh&ocirc;ng chỉ tổ Covid cộng đồng ph&aacute;t hiện m&agrave; người d&acirc;n cũng ph&aacute;t hiện kịp thời v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o ch&iacute;nh quyền địa phương&quot;, thứ trưởng chỉ đạo.</p> <p>&Ocirc;ng cho biết để ph&aacute;t hiện sớm người nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p, b&ecirc;n cạnh tổ chức chốt chặn bi&ecirc;n giới, c&aacute;c địa phương cần khuyến c&aacute;o người d&acirc;n th&ocirc;ng b&aacute;o trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p, c&oacute; chế độ khen thưởng kịp thời v&agrave; biểu dương t&iacute;nh tự gi&aacute;c.</p> <p>&quot;T&ocirc;i đề nghị tại địa điểm tập trung c&ocirc;ng cộng như bến xe, kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; h&agrave;ng, chủ xe cần k&yacute; cam kết khi ph&aacute;t hiện người nghi ngờ phải b&aacute;o c&aacute;o ngay cho ch&iacute;nh quyền. Trong thời điểm n&agrave;y, đ&acirc;y l&agrave; biện ph&aacute;p tốt&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p>Thứ trưởng cũng chia sẻ kinh nghiệm của TP.HCM sau đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch Covid-19 tại s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất. Đ&oacute; l&agrave; x&eacute;t nghiệm Covid-19 đối với tất cả người c&oacute; nguy cơ cao tại bến xe, đội bốc xếp, t&agrave;i xế v&agrave; x&eacute;t nghiệm ngẫu nhi&ecirc;n tại c&aacute;c qu&aacute;n ăn uống.</p> <p>&Ocirc;ng đề nghị khu c&aacute;ch ly tập trung cần tổ chức x&eacute;t nghiệm cho người c&aacute;ch ly 3 lần, bao gồm ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n, một tuần sau v&agrave; ng&agrave;y thứ 14 trước khi rời khu c&aacute;ch ly.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh vai tr&ograve; quan trọng của việc trang bị hệ thống thiết bị hồi sức cấp cứu tại đơn vị điều trị bệnh nh&acirc;n Covid-19.</p> <p>&quot;Với Covid-19, h&ocirc;m nay người bệnh khỏe mạnh, nhưng đến ng&agrave;y mai c&oacute; thể rơi v&agrave;o suy h&ocirc; hấp nhanh ch&oacute;ng. Do đ&oacute;, ch&uacute;ng ta cần chuẩn bị sẵn s&agrave;ng, đừng để thiếu thốn phương tiện hồi sức&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <section class="section article-news-background" id="article-news-background"> <header class="section-title"> <h3><span>Dịch Covid-19</span></h3> </header> <div class="section-content"> <div class="article-list"> <article article-id="1208029" class="article-item type-text" serie-id="" topic-id="5612,5638,5669,5801,5830,5996"> <p class="article-thumbnail"><a href="/cach-ly-mot-nguoi-tiep-xuc-benh-nhan-covid-19-o-cua-khau-post1208029.html"><img alt="Cach ly mot nguoi tiep xuc benh nhan Covid-19 o cua khau hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/26/znews-photo-zadn-vn_san_bay_lay_mau_covid_19_11_.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>C&aacute;ch ly một người tiếp x&uacute;c bệnh nh&acirc;n Covid-19 ở cửa khẩu</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">2 giờ trước</span> <span class="time">16:50</span> <span class="date">26/4/2021</span> </span> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category-parent">Sức khỏe</span> </a> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category">Sức khỏe</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">Người đ&agrave;n &ocirc;ng tr&uacute; tại huyện Vĩnh Linh được c&aacute;ch ly tập trung sau khi tiếp x&uacute;c ca mắc Covid-19 ở cửa khẩu La Lay (huyện Quảng Trị).</p> </header> </article> <article article-id="1208292" class="article-item type-text" serie-id="" topic-id="5612,5669,5796,5801,5830,6055,6063"> <p class="article-thumbnail"><a href="/vaccine-nano-covax-hoan-thanh-thu-nghiem-giai-doan-2-post1208292.html"><img alt="Vaccine Nano Covax hoan thanh thu nghiem giai doan 2 hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/26/znews-photo-zadn-vn_vaccine_1.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>Vaccine Nano Covax ho&agrave;n th&agrave;nh thử nghiệm giai đoạn 2</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">8 giờ trước</span> <span class="time">11:01</span> <span class="date">26/4/2021</span> </span> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category-parent">Sức khỏe</span> </a> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category">Sức khỏe</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">To&agrave;n bộ t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng giai đoạn 2 vaccine Nano Covax đều sinh miễn dịch kh&aacute;ng virus.</p> </header> </article> <article article-id="1208098" class="article-item type-text short" serie-id="" topic-id="4205,4444,5612,5638,5669,5796,5801,5830"> <p class="article-thumbnail"><a href="/viec-can-lam-de-ngan-dich-covid-19-bung-phat-post1208098.html"><img alt="Viec can lam de ngan dich Covid-19 bung phat hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/26/znews-photo-zadn-vn_ttthuan.jpeg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>Việc cần l&agrave;m để ngăn dịch Covid-19 b&ugrave;ng ph&aacute;t</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">10 giờ trước</span> <span class="time">09:10</span> <span class="date">26/4/2021</span> </span> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category-parent">Sức khỏe</span> </a> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category">Sức khỏe</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh việc ph&aacute;t hiện người nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p tại khu vực bi&ecirc;n giới T&acirc;y Nam l&agrave; yếu tố quan trọng trong thời điểm n&agrave;y.</p> </header> </article> <article article-id="1208068" class="article-item type-text" serie-id="" topic-id="4150,4444,5612,5638,5669,5801,5830"> <p class="article-thumbnail"><a href="/hai-bien-chung-ncov-o-an-do-nguy-hiem-nhu-the-nao-post1208068.html"><img alt="Hai bien chung nCoV o An Do nguy hiem nhu the nao? hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/26/znews-photo-zadn-vn_benh_nhan_covid_19_o_an_do_4_1.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>Hai biến chủng nCoV ở Ấn Độ nguy hiểm như thế n&agrave;o?</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">12 giờ trước</span> <span class="time">06:19</span> <span class="date">26/4/2021</span> </span> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category-parent">Sức khỏe</span> </a> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category">Sức khỏe</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">C&aacute;c biến chủng n&agrave;y đều c&oacute; khả năng &quot;lẩn tr&aacute;nh&quot; hệ miễn dịch, được coi l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến Ấn Độ l&acirc;m v&agrave;o khủng hoảng do số ca mắc v&agrave; tử vong v&igrave; Covid-19 ng&agrave;y c&agrave;ng tăng cao.</p> </header> </article> <article article-id="1207969" class="article-item type-text" serie-id="" topic-id="5612,5638,5669,5796,5801,5830"> <p class="article-thumbnail"><a href="/3-nguoi-nhap-canh-tai-quang-nam-va-da-nang-mac-covid-19-post1207969.html"><img alt="3 nguoi nhap canh tai Quang Nam va Da Nang mac Covid-19 hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/26/znews-photo-zadn-vn_duy_hieu_1.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>3 người nhập cảnh tại Quảng Nam v&agrave; Đ&agrave; Nẵng mắc Covid-19</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">12 giờ trước</span> <span class="time">06:13</span> <span class="date">26/4/2021</span> </span> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category-parent">Sức khỏe</span> </a> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category">Sức khỏe</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">Những người n&agrave;y đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Bệnh viện Phổi Đ&agrave; Nẵng, sau khi trở về từ Nhật Bản v&agrave; c&oacute; kết quả dương t&iacute;nh với nCoV.</p> </header> </article> </div> </div> </section> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top