Thêm 76 ca mắc Covid-19 tại Bắc Giang và Bắc Ninh

Với 57 ca mắc Covid-19 mới, Bắc Giang vẫn là địa phương có số lượng bệnh nhân nhiễm nCoV cao nhất Việt Nam.

<div> <p>Theo bản tin l&uacute;c 18h ng&agrave;y 23/5 của Bộ Y tế, 76 ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận tại Bắc Giang (57), Bắc Ninh (19).</p> <p>57 ca mắc mới ghi nhận tại Bắc Giang đều li&ecirc;n quan đến ổ dịch khu c&ocirc;ng nghiệp Quang Ch&acirc;u, V&acirc;n Trung, Song Kh&ecirc; - Nội Ho&agrave;ng.</p> <p>Trong số 19 trường hợp mắc Covid-19 ở Bắc Ninh, 18 bệnh nh&acirc;n l&agrave; F1. Trường hợp c&ograve;n lại được ph&aacute;t hiện khi s&agrave;ng lọc ho, sốt.</p> <p>Từ ng&agrave;y 27/4 đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.164 ca mắc Covid-19 trong nước.</p> <p>Hiện, Bắc Giang c&oacute; tổng cộng 919 bệnh nh&acirc;n Covid-19. Bắc Ninh l&agrave; địa phương c&oacute; số ca mắc lớn thứ 2 với 467 bệnh nh&acirc;n.</p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td><img alt="Them benh nhan mac Covid-19 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/23/znews-photo-zadn-vn_toi_23.5.so_ca_mac_covid_19_trong_nuoc.jpg" title="Thêm bệnh nhân mắc Covid-19 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>5 tỉnh gồm Y&ecirc;n B&aacute;i, Quảng Ng&atilde;i, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh đ&atilde; qua 14 ng&agrave;y kh&ocirc;ng ghi nhận trường hợp mắc mới.</p> <p>T&iacute;nh tới ng&agrave;y 23/5, Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế đ&atilde; c&oacute; một tuần căng m&igrave;nh l&agrave;m việc tại t&acirc;m dịch Bắc Giang, Bắc Ninh. Theo đ&aacute;nh gi&aacute; sơ bộ của đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c, t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh tại 2 địa phương n&agrave;y đang trong tầm kiểm so&aacute;t.</p> <p>&Ocirc;ng Dương Ch&iacute; Nam, Ph&oacute; Cục trưởng Cục Quản l&yacute; m&ocirc;i trường y tế, Ph&oacute; trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt, cho biết Bộ Y tế đ&atilde; hỗ trợ gi&uacute;p t&acirc;m dịch Bắc Giang, Bắc Ninh x&acirc;y dựng phương &aacute;n chi tiết cho khu c&aacute;ch ly tập trung. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những việc l&agrave;m đ&oacute;ng vai tr&ograve; then chốt g&oacute;p phần chặn đứng sự l&acirc;y lan của dịch bệnh.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <section class="section article-news-background" id="article-news-background"> <header class="section-title"> <h3><span>Dịch Covid-19</span></h3> </header> <div class="section-content"> <div class="article-list"> <article article-id="1218634" class="article-item type-qna" serie-id="" topic-id="4445,4907,5612,5669,5801,5830,6112"> <p class="article-thumbnail"><a href="/sau-khi-het-cach-ly-tap-trung-toi-se-di-chuyen-ve-nha-nhu-the-nao-post1218634.html"><img alt="Sau khi het cach ly tap trung, toi se di chuyen ve nha nhu the nao? hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/23/znews-photo-zadn-vn_dsc_5456.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>Sau khi hết c&aacute;ch ly tập trung, t&ocirc;i sẽ di chuyển về nh&agrave; như thế n&agrave;o?</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">3 giờ trước</span> <span class="time">17:03</span> <span class="date">23/5/2021</span> </span> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category-parent">Sức khỏe</span> </a> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category">Sức khỏe</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">Bộ Y tế quy định người đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;ch ly tập trung tiếp tục tự theo d&otilde;i sức khỏe trong 14 ng&agrave;y tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;.</p> </header> </article> <article article-id="1215822" class="article-item type-text picked-featured" serie-id="" topic-id="2000,4150,5612,5638,5669,5755,5796,5801,5830,6112"> <p class="article-thumbnail"><a href="/hai-kho-khan-trong-viec-kiem-soat-dich-covid-19-viet-nam-dang-doi-mat-post1215822.html"><img alt="Hai kho khan trong viec kiem soat dich Covid-19 Viet Nam dang doi mat hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/23/znews-photo-zadn-vn_dsc_5651_1.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>Hai kh&oacute; khăn trong việc kiểm so&aacute;t dịch Covid-19 Việt Nam đang đối mặt</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">4 giờ trước</span> <span class="time">16:00</span> <span class="date">23/5/2021</span> </span> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category-parent">Sức khỏe</span> </a> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category">Sức khỏe</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">Chỉ sau 27 ng&agrave;y, Việt Nam vượt mốc 2.000 ca mắc Covid-19, tại 30 tỉnh, th&agrave;nh phố. Dịch kh&ocirc;ng chỉ l&acirc;y lan rộng trong cộng đồng m&agrave; c&ograve;n tấn c&ocirc;ng v&agrave;o th&agrave;nh tr&igrave; y tế.</p> </header> </article> <article article-id="1217993" class="article-item type-qna" serie-id="" topic-id="4907,5612,5669,5801,5830,6112"> <p class="article-thumbnail"><a href="/tai-duong-tinh-voi-sars-cov-2-toi-co-phai-cach-ly-tap-trung-post1217993.html"><img alt="Tai duong tinh voi SARS-CoV-2, toi co phai cach ly tap trung? hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/23/znews-photo-zadn-vn_lay_mau_chi_hung.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>T&aacute;i dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2, t&ocirc;i c&oacute; phải c&aacute;ch ly tập trung?</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">6 giờ trước</span> <span class="time">14:00</span> <span class="date">23/5/2021</span> </span> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category-parent">Sức khỏe</span> </a> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category">Sức khỏe</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, người t&aacute;i dương t&iacute;nh với nCoV được c&aacute;ch ly tại nh&agrave; thay v&igrave; phải chuyển đến viện.</p> </header> </article> <article article-id="1217223" class="article-item type-text short" serie-id="" topic-id="5612,5638,5669,5801,5830,6112"> <p class="article-thumbnail"><a href="/them-22-ca-mac-covid-19-trong-nuoc-post1217223.html"><img alt="Them 22 ca mac Covid-19 trong nuoc hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/23/znews-photo-zadn-vn_z2490165556869_2121a7d5e5e9f94d87fd2c57bbec7565.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>Th&ecirc;m 22 ca mắc Covid-19 trong nước</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">8 giờ trước</span> <span class="time">12:14</span> <span class="date">23/5/2021</span> </span> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category-parent">Sức khỏe</span> </a> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category">Sức khỏe</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">Bộ Y tế c&ocirc;ng bố 22 ca mắc Covid-19 ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (11), Hải Dương (3), Đà Nẵng (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (7).</p> </header> </article> <article article-id="1218460" class="article-item type-text" serie-id="" topic-id="4150,5612,5619,5638,5669,5755,5796,5801,5830,5966,5996,6028,6112,6118"> <p class="article-thumbnail"><a href="/ly-do-nguoi-tre-tu-vong-khi-mac-covid-19-du-khong-co-benh-nen-post1218460.html"><img alt="Ly do nguoi tre tu vong khi mac Covid-19 du khong co benh nen hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/23/znews-photo-zadn-vn_tai_xuong_1.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>L&yacute; do người trẻ tử vong khi mắc Covid-19 d&ugrave; kh&ocirc;ng c&oacute; bệnh nền</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">9 giờ trước</span> <span class="time">10:27</span> <span class="date">23/5/2021</span> </span> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category-parent">Sức khỏe</span> </a> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category">Sức khỏe</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">Covid-19 kh&ocirc;ng chỉ g&acirc;y nguy hiểm với người cao tuổi. Những người trẻ, khỏe mạnh, kh&ocirc;ng mắc bệnh nền, cũng gục ng&atilde; trước căn bệnh chưa t&igrave;m ra thuốc chữa n&agrave;y.</p> </header> </article> </div> </div> </section> <div class="z-widget-corona"> <div class="z-corona-header"> <h3>Cập nhật t&igrave;nh h&igrave;nh Covid-19</h3> <a href="https://zingnews.vn/dich-viem-phoi-corona.html?utm_source=self&amp;utm_medium=web&amp;utm_campaign=corona_haiduong"><span>Xem chi tiết</span> </a></div> <div class="z-corona-info"> <div class="z-info-total"> <div class="z-total-header">Số ca l&acirc;y nhiễm t&iacute;nh từ <b>27/4/2021</b></div> <div class="z-total-desc"><span>2.164</span><span class="z-cases">Ca nhiễm</span></div> </div> <div class="z-info-detail"> <div class="z-detail-table"> <table> <tbody> <tr> <td>Tỉnh</td> <td>H&ocirc;m nay</td> <td>Tổng số ca</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>H&agrave; Nội</td> <td>7</td> <td>283</td> </tr> <tr> <td>Bắc Ninh</td> <td>48</td> <td>467</td> </tr> <tr> <td>Vĩnh Ph&uacute;c</td> <td>0</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>Đ&agrave; Nẵng</td> <td>1</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>Bắc Giang</td> <td>68</td> <td>919</td> </tr> <tr> <td>H&agrave; Nam</td> <td>0</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Hưng Y&ecirc;n</td> <td>0</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>TP.HCM</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Y&ecirc;n B&aacute;i</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Quảng Nam</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Đồng Nai</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Hải Dương</td> <td>3</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>Th&aacute;i B&igrave;nh</td> <td>0</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Quảng Ng&atilde;i</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Lạng Sơn</td> <td>0</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Thanh H&oacute;a</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Điện Bi&ecirc;n</td> <td>0</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>Nam Định</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Nghệ An</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Ph&uacute; Thọ</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Quảng Ninh</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Hải Ph&ograve;ng</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Thừa Thi&ecirc;n Huế</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Đắk Lắk</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>H&ograve;a B&igrave;nh</td> <td>0</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Quảng Trị</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Tuy&ecirc;n Quang</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sơn La</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Ninh B&igrave;nh</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Philippines oằn mình chống bão Noru

Philippines oằn mình chống bão Noru

Theo bản tin lúc 5h sáng 26/9 (giờ địa phương) của Cục Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), tâm bão đang ở ven bờ khu vực Santa Cruz, tỉnh Zambales.
back to top