Thanh tra các 'đại dự án': Phát hiện vi phạm 80 nghìn tỷ đồng

Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng đã được phát hiện, điều tra, truy tố.

<div> <p>Tổng Thanh tra Ch&iacute;nh phủ L&ecirc; Minh Kh&aacute;i vừa c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o gửi Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết li&ecirc;n quan đến hoạt động chất vấn tại Quốc hội. Về&nbsp;c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống tham nhũng (PCTN) thời gian qua, Tổng Thanh tra Ch&iacute;nh phủ L&ecirc; Minh Kh&aacute;i đ&aacute;nh gi&aacute;, nội dung n&agrave;y đ&atilde; c&oacute; bước tiến mạnh, để lại dấu ấn tốt, lan tỏa mạnh mẽ trong to&agrave;n x&atilde; hội.</p> <p>Nhiều vụ &aacute;n tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghi&ecirc;m trọng, phức tạp, dư luận quan t&acirc;m được ph&aacute;t hiện, điều tra, truy tố, x&eacute;t xử nghi&ecirc;m minh, đ&uacute;ng ph&aacute;p luật. Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, trong thời gian qua, Thanh tra Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; tập trung ban h&agrave;nh kết luận một số cuộc thanh tra, kiểm tra do Ban chỉ đạo T.Ư về ph&ograve;ng, chống tham nhũng, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ giao, dư luận x&atilde; hội đặc biệt quan t&acirc;m.</p> <p>Điển h&igrave;nh như thanh tra to&agrave;n diện dự &aacute;n mở rộng v&agrave; cải tạo sản xuất giai đoạn 2 - C&ocirc;ng ty Gang th&eacute;p Th&aacute;i Nguy&ecirc;n; Thanh tra việc quản l&yacute;, sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của Tập đo&agrave;n Dầu kh&iacute; quốc gia Việt Nam trả nợ cho Tập đo&agrave;n C&ocirc;ng nghiệp t&agrave;u thủy v&agrave; số tiền 4.200 tỷ đồng Ch&iacute;nh phủ tạm ứng cho Tập đo&agrave;n C&ocirc;ng nghiệp t&agrave;u thủy thực hiện t&aacute;i cơ cấu; Thanh tra quản l&yacute; nh&agrave; nước v&agrave; thực hiện ph&aacute;p luật trong quy hoạch, quản l&yacute; x&acirc;y dựng, đất đai tại Khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m, TPHCM; Thanh tra to&agrave;n diện việc chấp h&agrave;nh c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật về quản l&yacute; v&agrave; sử dụng đất đai, bảo vệ v&agrave; ph&aacute;t triển rừng, bảo vệ m&ocirc;i trường, x&acirc;y dựng đối với c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng tr&ecirc;n b&aacute;n đảo Sơn Tr&agrave;...</p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Minh Kh&aacute;i cho biết, chỉ t&iacute;nh ri&ecirc;ng c&aacute;c cuộc thanh tra tr&ecirc;n, đ&atilde; ph&aacute;t hiện vi phạm gần 80.000 tỷ đồng, gần 1.200 ha đất, trong đ&oacute; kiến nghị thu hồi hơn 38.000 tỷ đồng, 365 ha đất, xử l&yacute; kh&aacute;c gần 42.000 tỷ đồng v&agrave; 800 ha đất. &ldquo;Những kết quả đạt được trong c&ocirc;ng t&aacute;c PCTN thời gian qua đ&atilde; c&oacute; t&aacute;c động mạnh mẽ, cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn ti&ecirc;u cực, tham nhũng, g&oacute;p phần l&agrave;m trong sạch bộ m&aacute;y Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước, th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, tăng cường an ninh - quốc ph&ograve;ng, đối ngoại&rdquo;, b&aacute;o c&aacute;o n&ecirc;u r&otilde;.</p> <p>Li&ecirc;n quan đến việc thực hiện c&aacute;c quy định về minh bạch t&agrave;i sản, thu nhập, Thanh tra Ch&iacute;nh phủ cho biết, đ&atilde; c&oacute; hơn 1 triệu người k&ecirc; khai, tỷ lệ k&ecirc; khai v&agrave; c&ocirc;ng khai đều tr&ecirc;n 99%. Trong số 46 người được x&aacute;c minh t&agrave;i sản, thu nhập, ph&aacute;t hiện 10 trường hợp vi phạm, tăng 4 trường hợp so với c&ugrave;ng kỳ năm trước. Hiện 8 trường hợp đ&atilde; bị xử l&yacute; kỷ luật, 2 trường hợp đang xem x&eacute;t xử l&yacute; kỷ luật; đ&atilde; c&oacute; 8 người nộp lại qu&agrave; tặng cho đơn vị với gi&aacute; trị qu&agrave; tặng l&agrave; 116 triệu đồng.</p> <p>Về tr&aacute;ch nhiệm li&ecirc;n quan, đ&atilde; c&oacute; 42 người đứng đầu bị kết luận thiếu tr&aacute;ch nhiệm để xảy ra h&agrave;nh vi tham nhũng, trong đ&oacute; 4 người đ&atilde; bị xử l&yacute; h&igrave;nh sự; 38 người bị xử l&yacute; kỷ luật h&agrave;nh ch&iacute;nh.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top