Thanh toán sai hàng trăm tỷ ở dự án đường dẫn cầu Phú Mỹ

Không đấu thầu chọn nhà đầu tư, phê duyệt quyết toán sai lệch hàng trăm tỷ đồng... được cho là những sai phạm tại dự án đường dẫn cầu Phú Mỹ.

<p><span style="font-size: 17px;">Nội dung n&agrave;y được Kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước chỉ ra tại Dự &aacute;n x&acirc;y dựng đường kết nối với cầu Ph&uacute; Mỹ - một trong nhiều dự &aacute;n thực hiện theo hợp đồng BT (x&acirc;y dựng - chuyển giao) tại TP HCM.</span></p> <p>Khởi c&ocirc;ng năm 2008 với mức đầu tư 1.275 tỷ đồng v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh năm 2013, dự &aacute;n gồm: đường V&agrave;nh đai ph&iacute;a Đ&ocirc;ng, từ cầu Ph&uacute; Mỹ đến cầu Rạch Chiếc (hơn 379 tỷ đồng); đường tr&ecirc;n cao nối từ n&uacute;t giao th&ocirc;ng khu A Nam S&agrave;i G&ograve;n đến cầu Ph&uacute; Mỹ (hơn 563 tỷ đồng); n&uacute;t giao th&ocirc;ng khu A Nam S&agrave;i G&ograve;n (hơn 332 tỷ đồng).</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/24/du-an-1434-1598267722.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=grDH4r5Xob68QZEOjsZUlA" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="790" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/08/25/47/i1-vnexpress-vnecdn-net_du-an-1434-1598267722.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/24/du-an-1434-1598267722.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=qrMURRdcKUXz2OXwm8f6Zw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/24/du-an-1434-1598267722.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=nCcZ3ucACUN199Ik2GYsmw 2x" /><img alt="Tuyến đường dẫn cầu Phú Mỹ kết nối trực tiếp với nút giao Mỹ Thủy ra vào cảng Cát Lái (quận 2) và Phú Hữu ở quận 9 hồi đầu tháng 8. Ảnh: Gia Minh." src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/25/47/i1-vnexpress-vnecdn-net_du-an-1434-1598267722.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Tuyến đường dẫn cầu Ph&uacute; Mỹ kết nối trực tiếp với n&uacute;t giao Mỹ Thủy ra v&agrave;o cảng C&aacute;t L&aacute;i (quận 2) v&agrave; Ph&uacute; Hữu (quận 9) hồi đầu th&aacute;ng 8. Ảnh: <em>Gia Minh.</em></p> </figcaption> <p>Dự &aacute;n tạo th&agrave;nh tuyến huyết mạch giữa quận 2, 7, 9 v&agrave; kết nối giao th&ocirc;ng với cảng C&aacute;t L&aacute;i, Ph&uacute; Hữu, cao tốc TP HCM - Long Th&agrave;nh - Dầu Gi&acirc;y... C&ocirc;ng tr&igrave;nh gi&uacute;p giảm &aacute;p lực giao th&ocirc;ng cho khu trung t&acirc;m, giảm kẹt xe khu Nam S&agrave;i G&ograve;n.</p> <p>Năm 2008, UBND TP HCM chuyển thực hiện dự &aacute;n từ vốn ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước sang h&igrave;nh thức đối t&aacute;c c&ocirc;ng - tư (PPP), hợp đồng BT. Tuy nhi&ecirc;n theo kết luận của Kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước, th&agrave;nh phố khi đ&oacute; chưa gửi Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư c&ugrave;ng c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan lấy &yacute; kiến x&acirc;y dựng danh mục, c&ocirc;ng bố dự &aacute;n.</p> <p>L&uacute;c lựa chọn nh&agrave; đầu tư, TP HCM kh&ocirc;ng đấu thầu m&agrave; chỉ định C&ocirc;ng ty BOT Cầu Ph&uacute; Mỹ (sau n&agrave;y l&agrave; C&ocirc;ng ty cổ phần đầu tư x&acirc;y dựng Ph&uacute; Mỹ - PMC) thực hiện, trong khi đơn vị n&agrave;y chưa lập hồ sơ đề xuất gửi UBND th&agrave;nh phố v&agrave; x&aacute;c minh năng lực t&agrave;i ch&iacute;nh. Việc n&agrave;y kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định.</p> <p>Đặc biệt, PMC kh&ocirc;ng lập, tr&igrave;nh UBND th&agrave;nh phố ph&ecirc; duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư trước khi l&agrave;m. Ng&agrave;y 13/2/2017, UBND TP HCM mới c&oacute; quyết định ph&ecirc; duyệt điều chỉnh b&aacute;o c&aacute;o nghi&ecirc;n cứu khả thi, nhưng c&aacute;c nội dung kh&ocirc;ng thuộc trường hợp được điều chỉnh. Điều đ&oacute; dẫn đến tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng chưa đ&uacute;ng gần 227 tỷ đồng.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, theo kiểm to&aacute;n nh&agrave; nước, PMC đ&atilde; chỉ định nh&agrave; thầu x&acirc;y dựng khi chưa đủ điều kiện ph&aacute;p l&yacute;. Tiến độ dự &aacute;n k&eacute;o d&agrave;i 55 th&aacute;ng, song UBND TP HCM v&agrave; c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan chưa x&aacute;c nhận r&otilde; tr&aacute;ch nhiệm của nh&agrave; đầu tư với những thiệt hại do chậm tiến độ. Thời gian chờ quyết to&aacute;n dự &aacute;n cũng bị k&eacute;o d&agrave;i tới 4 năm từ l&uacute;c ho&agrave;n th&agrave;nh.</p> <p>Kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước cũng chỉ r&otilde;, chi ph&iacute; đầu tư dự &aacute;n được UBND th&agrave;nh phố ph&ecirc; duyệt quyết to&aacute;n hồi th&aacute;ng 7/2018 c&ograve;n nhiều sai s&oacute;t, ch&ecirc;nh lệch hơn 368 tỷ đồng (đ&atilde; thanh to&aacute;n cho nh&agrave; đầu tư hơn 355 tỷ đồng). Ngo&agrave;i ra, trong ph&ecirc; duyệt quyết to&aacute;n dự &aacute;n c&ograve;n một số nội dung kh&aacute;c chưa đủ cơ sở ph&aacute;p l&yacute;, chưa ph&ugrave; hợp hợp đồng BT với gi&aacute; trị hơn 646 tỷ đồng.</p> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện do sự hạn chế năng lực t&agrave;i ch&iacute;nh của nh&agrave; đầu tư n&ecirc;n dự &aacute;n phải thay đổi h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n. PMC kh&ocirc;ng thực hiện đ&uacute;ng cam kết ho&agrave;n th&agrave;nh 5,5 km c&ograve;n lại của tiểu dự &aacute;n đường V&agrave;nh đai ph&iacute;a Đ&ocirc;ng...</p> <p>Kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước cũng đề cập tại dự &aacute;n, cơ quan nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền kh&ocirc;ng kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tu&acirc;n thủ quy định về quản l&yacute; chất lượng c&ocirc;ng tr&igrave;nh; thanh to&aacute;n 1.339,5 tỷ đồng cho nh&agrave; đầu tư khi chưa ph&ecirc; duyệt điều chỉnh tổng vốn đầu tư v&agrave; điều chỉnh gi&aacute; trị hợp đồng BT l&agrave; sai quy định. Nhiều khoản thanh to&aacute;n kh&aacute;c cho PMC cũng chưa đ&uacute;ng.</p> <p>Kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước đề nghị UBND TP HCM r&agrave; so&aacute;t,quyết to&aacute;n lại c&aacute;c chi ph&iacute; đầu tư chưa đủ cơ sở với tổng gi&aacute; trị hơn 646 tỷ đồng. UBND TP HCM phải kiểm điểm tr&aacute;ch nhiệm tập thể, c&aacute; nh&acirc;n li&ecirc;n quan. Ri&ecirc;ng nh&agrave; đầu tư phải nộp lại ng&acirc;n s&aacute;ch hơn 355 tỷ đồng.</p> <p>Hiện PMC mới nộp 5 tỷ đồng. Ng&agrave;y 25/6, nh&agrave; đầu tư đ&atilde; đề xuất sẽ l&agrave;m việc với tổ chức t&iacute;n dụng cơ cấu lại c&aacute;c khoản vay, cam kết từ qu&yacute; 4 năm nay v&agrave; đều đặn h&agrave;ng qu&yacute; sẽ nộp khoảng 35,5 tỷ đồng, ho&agrave;n đủ cuối năm 2022.</p> <p>L&atilde;nh đạo TP HCM hiện chỉ đạo Sở T&agrave;i ch&iacute;nh r&agrave; so&aacute;t, tham mưu để th&agrave;nh phố b&aacute;o lại Kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước xem x&eacute;t kiến nghị của nh&agrave; đầu tư. Đối với phần quyết to&aacute;n hơn 646 tỷ đồng, UBND th&agrave;nh phố đ&atilde; giao Sở X&acirc;y dựng, T&agrave;i ch&iacute;nh phối hợp Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải r&agrave; so&aacute;t hợp đồng để giải quyết.</p> <p>Cầu Ph&uacute; Mỹ nối quận 2 v&agrave; 7, khởi c&ocirc;ng năm 2005, với vốn đầu tư 2.077 tỷ đồng. L&uacute;c kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave;o lễ Quốc kh&aacute;nh năm 2009, đ&acirc;y l&agrave; cầu d&acirc;y văng c&oacute; quy m&ocirc; lớn nhất nước với chiều d&agrave;i hơn 2 km, tĩnh kh&ocirc;ng th&ocirc;ng thuyền cao 45 m v&agrave; được xem l&agrave; c&acirc;y cầu biểu tượng của TP HCM. Cầu c&oacute; s&aacute;u l&agrave;n xe, kết nối khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m v&agrave; khu đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng.<br /> &nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
Ca can thiệp lóc tách động mạch chủ tại bệnh viện E

Lóc tách động mạch chủ cấp dễ gây tử vong

Lóc tách động mạch chủ type A cấp tính là một thảm họa bệnh tim mạch. Khoảng 50% bệnh nhân tử vong trong 48 giờ đầu, 60% trong tuần đầu và tới 90% trong tháng đầu, khi đã vỡ, gây ép tim cấp, tỷ lệ tử vong gần như 100%.
back to top