Kiểm toán Nhà nước: 12 triệu m2 đất của Viglacera tính giá 'không phù hợp'

Theo Kiểm toán Nhà nước, đến thời điểm làm hồ sơ quyết toán bàn giao doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, thì giá đất tại các lô đất Tổng công ty Viglacera (12 triệu m2) vẫn là giá tạm tính theo bảng giá đất do UBND tỉnh công bố năm 2012… không phù hợp với nghị định của Chính phủ.

<div> <p><span>Kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước vừa c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o kiểm to&aacute;n quyết to&aacute;n gi&aacute; trị phần vốn nh&agrave; nước tại thời điểm cổ phần h&oacute;a của c&ocirc;ng ty mẹ tại Tổng c&ocirc;ng ty Viglacera - CTCP. Phạm vi kiểm to&aacute;n được x&aacute;c định trong khoảng thời gian từ 1/1/2012 đến 21/7/2014.</span></p> <p><span>Theo đ&oacute;, Viglacera đ&atilde; thực hiện x&aacute;c định gi&aacute; trị doanh nghiệp để cổ phần h&oacute;a tại thời điểm 31/1/2012 v&agrave; chuyển sang hoạt động theo m&ocirc; h&igrave;nh CTCP từ ng&agrave;y 22/7/2014.</span></p> <p><span>Một trong những nội dung đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; của b&aacute;o c&aacute;o n&agrave;y, đ&oacute; l&agrave; vấn đề quản l&yacute;, sử dụng đất đai khi cổ phần h&oacute;a của Viglacera.</span></p> <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o n&agrave;y, tại thời điểm 1/1/2012, Viglacera đang quản l&yacute; tổng diện t&iacute;ch đất hơn 12 triệu m2, trong đ&oacute;, tại H&agrave; Nội c&oacute; 10 l&ocirc; đất, tại Bắc Ninh c&oacute; 5 l&ocirc; đất, tại Quảng Ninh 2 l&ocirc;, B&igrave;nh Dương 3 l&ocirc; v&agrave; TP HCM 1 l&ocirc;. Tổng cộng 21 l&ocirc; đất đ&atilde; được Viglacera lập phương &aacute;n sắp xếp lại nh&agrave; đất. Phương &aacute;n n&agrave;y đ&atilde; được UBNND tỉnh c&aacute;c địa phương li&ecirc;n quan, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh chấp thuận v&agrave; Bộ X&acirc;y dựng ph&ecirc; duyệt.</p> <p>Tại thời điểm x&aacute;c định gi&aacute; trị doanh nghiệp (31/12/2011), Viglacera x&aacute;c định gi&aacute; trị quyền sử dụng đất tr&ecirc;n cơ sở diện t&iacute;ch đang sử dụng, phương &aacute;n sử dụng v&agrave; gi&aacute; đất tương ứng.</p> <p><span>Cụ thể, tại H&agrave; Nội, Bắc Ninh, gi&aacute; đất &aacute;p dụng l&agrave; gi&aacute; đất tạm t&iacute;nh theo bảng gi&aacute; đất năm 2012 hoặc gi&aacute; đất theo quyết định t&iacute;nh tiền sử dụng đất.</span></p> <p>Tại B&igrave;nh Dương, UBND tỉnh đ&atilde; c&oacute; văn bản về việc ph&ecirc; duyệt đơn gi&aacute; đất để thực hiện cổ phần h&oacute;a doanh nghiệp đối với c&aacute;c l&ocirc; đất x&acirc;y dựng nh&agrave; ở khu d&acirc;n cư T&acirc;n B&igrave;nh, Dĩ An gồm: l&ocirc; 5.015m2, l&ocirc; 5.048m2, l&ocirc; 2.814m2.</p> <p>Th&aacute;ng 5/2014, Viglacera c&oacute; văn bản xin &yacute; kiến Sở t&agrave;i ch&iacute;nh H&agrave; Nội v&agrave; Sở t&agrave;i ch&iacute;nh Bắc Ninh về gi&aacute; đất để x&aacute;c định gi&aacute; trị quyền sử dụng đất đối với diện t&iacute;ch đất doanh nghiệp sẽ tiếp tục sử dụng sau cổ phần h&oacute;a.</p> <p>Sau đ&oacute;, Sở T&agrave;i ch&iacute;nh H&agrave; Nội v&agrave; Sở T&agrave;i ch&iacute;nh Bắc Ninh đ&atilde; c&oacute; văn bản trả lời về việc x&aacute;c định gi&aacute; trị quyền sử dụng đất tại thời điểm ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh c&ocirc;ng ty cổ phần, trong đ&oacute; kh&ocirc;ng trả lời về gi&aacute; đất cụ thể m&agrave; đề nghị Viglacera b&aacute;o c&aacute;o cấp c&oacute; thẩm quyền xem x&eacute;t t&iacute;nh gi&aacute; trị quyền sử dụng đất theo phương &aacute;n đ&atilde; được ph&ecirc; duyệt, kh&ocirc;ng thực hiện điều chỉnh tr&ecirc;n cơ sở Nghị định 189/2013.</p> <p>Đến thời điểm l&agrave;m hồ sơ quyết to&aacute;n b&agrave;n giao doanh nghiệp nh&agrave; nước th&agrave;nh c&ocirc;ng ty cổ phần, gi&aacute; đất c&aacute;c l&ocirc; đất tr&ecirc;n vẫn l&agrave; gi&aacute; tạm t&iacute;nh do UBND tỉnh c&ocirc;ng bố năm 2012.</p> <p><span>&quot;Gi&aacute; đất tạm t&iacute;nh n&agrave;y l&agrave; kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với khoản 2, Điều 31, Nghị định 59/2011 v&agrave; mục 4, Điều 114 Luật Đất đai&quot;, Kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước nhấn mạnh.</span></p> <p>&ldquo;C&aacute;c l&ocirc; đất đ&atilde; c&oacute; quyết định giao đất cho c&ocirc;ng ty cổ phần v&agrave; l&agrave;m thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyển sử dụng đất từ doanh nghiệp cổ phần h&oacute;a sang c&ocirc;ng ty cổ phần khi chưa c&oacute; &yacute; kiến gi&aacute; đất theo gi&aacute; s&aacute;t với gi&aacute; chuyển nhượng quyền sử dụng đất c&oacute; mục đ&iacute;ch sử dụng tương tự thực tế tr&ecirc;n thị trường l&agrave; chưa ph&ugrave; hợp với điểm c, mục 2, Điều 31 Nghị định 59/2011 v&agrave; mục 9.4 Điều 18 Th&ocirc;ng tư 202/2011/TT-BTC&quot;. B&aacute;o c&aacute;o của Kiểm to&aacute;n nh&agrave; nước n&ecirc;u r&otilde;.</p> <p>Cũng theo kiểm to&aacute;n nh&agrave; nước, sau khi chuyển th&agrave;nh c&ocirc;ng ty cổ phần, c&aacute;c l&ocirc; đất đang tiến h&agrave;nh thủ tục chuyển t&ecirc;n tr&ecirc;n giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, k&yacute; lại hợp đồng thu&ecirc; đất, tuy nhi&ecirc;n việc thực hiện c&ograve;n chậm.</p> <p>Đến th&aacute;ng 12/2018, c&aacute;c l&ocirc; đất đ&atilde; thực hiện chuyển t&ecirc;n tr&ecirc;n quyết định giao đất, đ&atilde; k&yacute; hợp đồng v&agrave; được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm: L&ocirc; đất 340C/31 Ho&agrave;ng Văn Thụ (phường 4, quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP HCM) đ&atilde; k&yacute; hợp đồng thu&ecirc; đất cho Tổng c&ocirc;ng ty Viglacera &ndash; CTCP; L&ocirc; đất tại khi sản xuất T&acirc;n Đ&ocirc;ng Hiệp v&agrave; L&ocirc; đất khu d&acirc;n cư dịch vụ T&acirc;n B&igrave;nh v&agrave; L&ocirc; đất khu d&acirc;n cư dịch vụ T&acirc;n B&igrave;nh (thị x&atilde; Dĩ An tỉnh B&igrave;nh Dương) đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh thủ tục thu&ecirc; đất v&agrave; được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổng c&ocirc;ng ty; L&ocirc; đất tại Dự &aacute;n Khu nh&agrave; ở v&agrave; dịch vụ cho c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n khu c&ocirc;ng nghiệp dịch vụ KCN Ti&ecirc;n Sơn, x&atilde; Ho&agrave; Sơn, huyện Ti&ecirc;n Du, tỉnh Bắc Ninh v&agrave; l&ocirc; đất tại T&acirc;y Mỗ, huyện Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội đ&atilde; đổi t&ecirc;n tr&ecirc;n Quyết định giao đất v&agrave; giấy chứng nhận th&agrave;nh Tổng c&ocirc;ng ty.</p> <p>Ngọc Mai</p> </div>

Theo www.tienphong.vn
Tisco lao đao vì thua lỗ, dự án nghìn tỷ dang dở

Tisco lao đao vì thua lỗ, dự án nghìn tỷ dang dở

DA Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 quy mô hơn 8.100 tỷ đồng chậm tiến độ từ tháng 5/2011. Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng giá trị đầu tư của dự án là hơn 6.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trên tổng tài sản của Tisco.
back to top