Tẩy chay Big C hay “gáo nước lạnh” cho doanh nghiệp Việt tỉnh ngộ?

Năm 2018 tỷ lệ hàng Việt trong hệ thống siêu thị Big C là 96% bao gồm nhiều mặt hàng, phần lớn kinh doanh hàng nông sản chiếm tới hơn 70%...

<div> <p style="text-align: justify;"><span>Sự việc Big C ngừng nhập c&aacute;c mặt h&agrave;ng may mặc của c&aacute;c doanh nghiệp Việt l&agrave; một diễn biến đ&atilde; từng được nhiều chuy&ecirc;n gia ph&acirc;n t&iacute;ch, cảnh b&aacute;o trước đ&acirc;y khi Tập đo&agrave;n Central chi hơn 1 tỷ USD mua lại Big C năm 2016.&nbsp;Điều n&agrave;y cũng l&agrave; một hồi chu&ocirc;ng cảnh b&aacute;o với doanh nghiệp Việt khi l&agrave;m ra sản phẩm nhưng kh&ocirc;ng nắm được k&ecirc;nh ph&acirc;n phối.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Hiện dư luận đang c&oacute; nhiều &yacute; kiến tr&aacute;i chiều về vụ việc n&agrave;y, một b&ecirc;n phản ứng ti&ecirc;u cực k&ecirc;u gọi tẩy chay Big C v&agrave; nhiều h&agrave;ng ho&aacute; Th&aacute;i tr&ecirc;n đất Việt, một quan điểm kh&aacute;c lại nh&igrave;n đ&acirc;y giống như một &quot;g&aacute;o nước lạnh&quot; gi&uacute;p doanh nghiệp Việt tỉnh ngộ v&agrave; t&igrave;m c&aacute;ch tự thay đổi trong tương lai.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b>Tẩy chay Big C l&agrave; quyền người d&ugrave;ng</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Phản ứng ti&ecirc;u cực với động th&aacute;i n&agrave;y của Central Group, h&agrave;ng trăm người lao động v&agrave; chủ doanh nghiệp dệt may tập trung tại văn ph&ograve;ng đại diện Central Group ở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, căng băng r&ocirc;n biểu ngữ, phản đối động th&aacute;i từ chối nhập h&agrave;ng may mặc Việt Nam của Central Group&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tinh thần h&agrave;ng Việt d&acirc;ng cao, tr&ecirc;n truyền th&ocirc;ng - mạng x&atilde; hội c&oacute; nhiều quan điểm k&ecirc;u gọi tẩy chay Big C v&agrave; nhiều h&agrave;ng ho&aacute; của người Th&aacute;i kh&aacute;c đang kinh doanh tại Việt Nam.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Điều đ&aacute;ng n&oacute;i, sự việc h&agrave;ng Việt Nam bị l&agrave;m kh&oacute; tại Big C kh&ocirc;ng phải chưa từng xảy ra. Sau khi Central nắm quyền sở hữu hệ thống si&ecirc;u thị Big C đ&atilde; thực hiện nhiều ch&iacute;nh s&aacute;ch như tăng chiết khấu, ra nhiều y&ecirc;u s&aacute;ch &quot;l&agrave;m kh&oacute;&quot; doanh nghiệp Việt. Chẳng hạn Central tăng mức chiết khấu với h&agrave;ng thuỷ sản từ 20-15%.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Với mức chiết khấu n&agrave;y nhiều doanh nghiệp thuỷ sản cho rằng họ sẽ bị lỗ n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể b&agrave;y b&aacute;n h&agrave;ng ở si&ecirc;u thị n&agrave;y được. Hay vụ Thế giới Di động buộc phải r&uacute;t 22 cửa h&agrave;ng tại Nguyễn Kim cũng vậy bởi Central sở hữu 49% cổ phần của Nguyễn Kim.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trao đổi với VnEconomy, TS.&nbsp;Nguyễn Đức Th&agrave;nh - hiện l&agrave; Gi&aacute;m đốc ki&ecirc;m Kinh tế trưởng Viện Nghi&ecirc;n cứu Kinh tế v&agrave; Ch&iacute;nh s&aacute;ch (VEPR), nhận định:&nbsp;&quot;Central quyết định thế n&agrave;o l&agrave; việc của họ, cần t&ocirc;n trọng. Họ c&oacute; thể biến Big C th&agrave;nh một chuỗi si&ecirc;u thị Th&aacute;i ở Việt Nam giống như c&aacute;c chuỗi si&ecirc;u thị của Nhật, H&agrave;n ở Việt Nam. V&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng của họ cũng sẽ thay đổi theo. Tất nhi&ecirc;n, về kết quả kinh doanh thế n&agrave;o họ sẽ phải tự chịu tr&aacute;ch nhiệm th&ocirc;i. Nếu muốn Big C b&aacute;n h&agrave;ng Việt tại sao kh&ocirc;ng bỏ 1 tỷ USD mua Big C 3 năm trước&quot;.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Góc nhìn: Tẩy chay Big C hay “gáo nước lạnh” cho doanh nghiệp Việt tỉnh ngộ? - Ảnh 1." data-original="http://cafefcdn.com/2019/7/5/photo-1-15623112994151757871036.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/05/photo-1-15623112994151757871036.jpg" title="Góc nhìn: Tẩy chay Big C hay “gáo nước lạnh” cho doanh nghiệp Việt tỉnh ngộ? - Ảnh 1." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>TS Nguyễn Đức Th&agrave;nh n&oacute;i rằng l&agrave;n s&oacute;ng tẩy chay Big C l&agrave; phản ứng nh&acirc;n văn kh&ocirc;ng phải phản ứng kinh tế.</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>&Ocirc;ng Th&agrave;nh cho rằng &quot;g&aacute;o nước lạnh&quot; n&agrave;y của Central cũng l&agrave; cơ hội cho c&aacute;c chuỗi si&ecirc;u thị thuần Việt.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>N&oacute;i về lời k&ecirc;u gọi của cộng đồng mạng đ&ograve;i tẩy chay Big C v&igrave; ngừng nhập b&aacute;n h&agrave;ng may mặc Việt, &ocirc;ng Th&agrave;nh n&oacute;i đ&oacute; l&agrave; quyền của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&igrave; đ&oacute; l&agrave; một phản ứng nh&acirc;n văn, kh&ocirc;ng phải kinh tế v&agrave; l&agrave; quan hệ d&acirc;n sự.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&quot;Tẩy chay kh&ocirc;ng sao, Big C sẽ phải đối đầu với phản ứng đ&oacute; th&ocirc;i. Đ&oacute; l&agrave; một phản ứng nh&acirc;n văn của doanh nghiệp, người d&ugrave;ng Việt, kh&ocirc;ng phải kinh tế&quot;, vị chuy&ecirc;n gia n&ecirc;u quan điểm.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Về g&oacute;c độ doanh nghiệp Việt sau &quot;g&aacute;o nước lạnh&quot; của Central, &ocirc;ng Th&agrave;nh nhấn mạnh phải tự cố gắng cả về chất lượng lẫn gi&aacute; th&agrave;nh cũng như l&agrave;m chủ k&ecirc;nh ph&acirc;n phối.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&quot;Central Group đ&atilde; bỏ ra gần 1 tỷ USD để l&agrave;m điều n&agrave;y khi AEC sắp c&oacute; hiệu lực.&nbsp;V&agrave; giờ đ&acirc;y họ c&oacute; to&agrave;n quyền h&aacute;i quả của họ. Nếu doanh nghiệp Việt Nam muốn như vậy ng&agrave;y h&ocirc;m nay, sao kh&ocirc;ng l&agrave;m như thế những năm trước?&nbsp;Thị trường lu&ocirc;n khắc nghiệt như vậy nhưng n&oacute; lu&ocirc;n c&ocirc;ng bằng&quot;, &ocirc;ng Th&agrave;nh n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b>Big&nbsp;C cam kết giữ tỷ lệ 90% h&agrave;ng Việt&nbsp;</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>B&agrave; L&ecirc; Việt Nga, Ph&oacute; Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ C&ocirc;ng Thương cho biết, hiện kh&ocirc;ng c&oacute; quy định n&agrave;o quy định về tỷ lệ h&agrave;ng ho&aacute; nội trong c&aacute;c si&ecirc;u thị ngoại tại Việt Nam.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ri&ecirc;ng với trường hợp Big C&nbsp;Việt Nam dừng nhập h&agrave;ng may mặc của nh&agrave; cung cấp Việt Nam, c&acirc;u hỏi đặt ra l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối n&agrave;y c&oacute; &quot;đẩy&quot; h&agrave;ng Việt ra khỏi hệ thống si&ecirc;u thị của m&igrave;nh thay thế bằng h&agrave;ng Th&aacute;i Lan hoặc c&aacute;c nước kh&aacute;c, b&agrave; Nga cho biết, Big C cam kết giữ nguy&ecirc;n tr&ecirc;n 90% h&agrave;ng Việt, h&agrave;ng Th&aacute;i Lan 1,26% trong đ&oacute; h&agrave;ng thương hiệu Th&aacute;i Lan 0,3% v&agrave; cam kết giữ vững tỷ lệ n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&quot;Năm 2018 tỷ lệ h&agrave;ng Việt trong hệ thống si&ecirc;u thị n&agrave;y l&agrave; 96% bao gồm nhiều mặt h&agrave;ng, phần lớn kinh doanh h&agrave;ng n&ocirc;ng sản chiếm tới hơn 70%&quot;, b&agrave; Nga n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Big C cam kết mở đơn h&agrave;ng cho 50/200 nh&agrave; cung cấp h&agrave;ng may mặc Việt Nam, trong 10 ng&agrave;y tới l&agrave;m việc với c&aacute;c nh&agrave; cung cấp Việt Nam, 2 tuần hoặc &iacute;t hơn 100 nh&agrave; cung cấp nữa sẽ tiếp tục được mở đơn hơn. C&ograve;n lại 50 nh&agrave; cung cấp của Việt Nam sẽ được l&agrave;m kỹ hơn về việc doanh nghiệp Việt chưa đ&aacute;p ứng được quy định, cam kết theo hợp đồng đ&atilde; k&yacute; v&agrave; Central khẳng định tu&acirc;n thủ đ&uacute;ng nội dung tinh thần hợp đồng đ&atilde; k&yacute; giữa Central v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; cung cấp.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Bổ sung th&ecirc;m về nội dung vừa n&ecirc;u, b&agrave; Nga cho biết, 50 nh&agrave; cung cấp được mở l&agrave; những nh&agrave; cung cấp lớn nhất, 100 nh&agrave; cung cấp tiếp theo phải xem lại cơ cấu h&agrave;ng ho&aacute;, kiểm tra lại xưởng sản xuất, c&ograve;n 50 nh&agrave; cung cấp c&ograve;n lại Big C b&agrave;n thảo thay đổi cơ cấu v&igrave; muốn kinh doanh h&agrave;ng chất lượng cao hơn.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Góc nhìn: Tẩy chay Big C hay “gáo nước lạnh” cho doanh nghiệp Việt tỉnh ngộ? - Ảnh 2." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/07/05/photo-1-1562311302241346157451.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/05/photo-1-1562311302241346157451.jpg" title="Góc nhìn: Tẩy chay Big C hay “gáo nước lạnh” cho doanh nghiệp Việt tỉnh ngộ? - Ảnh 2." /></span></div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>B&agrave; L&ecirc; Việt Nga</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>B&agrave; Nga cũng cho biết, trong đợt n&agrave;y, Big C Việt Nam c&oacute; thể điều chỉnh chiết khấu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&quot;Big C kh&ocirc;ng ph&agrave;n n&agrave;n về chất lượng h&agrave;ng dệt may Việt m&agrave; họ thay đổi chiến lược kinh doanh mới l&agrave; si&ecirc;u thị GO! Market với mặt bằng kh&aacute;c, mặt h&agrave;ng kinh doanh chất lượng cao nhiều hơn. Đ&acirc;y l&agrave; chiến lược kinh doanh mới của họ v&agrave; m&igrave;nh t&ocirc;n trọng quyết định đ&oacute; v&agrave; theo d&otilde;i c&oacute; tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật Việt Nam như Luật Cạnh tranh, Luật D&acirc;n sự, bảo vệ người ti&ecirc;u d&ugrave;ng&quot;.</span></p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo Vneconomy
back to top