Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp 3 bên làm rõ vụ Big C

Ngày 4/7, Vụ Thị trường trong nước tổ chức cuộc họp với Hiệp hội Dệt may Việt Nam và lãnh đạo Big C để làm rõ việc siêu thị này ngừng nhập hàng may mặc từ doanh nghiệp Việt.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/iOOUi6LMJEs/6ec039ba46fcafa2f6ed/cc40a8e8c4ad2df374bc/720/tiue_thuong_big_C_1.mp4?authen=exp=1562324238~acl=/iOOUi6LMJEs/*~hmac=a2075cbe337d9f89a1cf7be0a4211d57" false="" source-url="/video-nha-cung-cap-hang-cho-big-c-chung-toi-co-nguy-co-pha-san-post963067.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="6e9ed1a6fee017be4ef1" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qnuozb/2019_07_03/IMG_064200_01_23_06Still004.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/qPO7HQqcd4M/b373c109be4f57110e5e/f9fdb855d4103d4e6401/480/tiue_thuong_big_C_1.mp4?authen=exp=1562324238~acl=/qPO7HQqcd4M/*~hmac=02aa70ed98d1e66ef66f31e3c065d3b1"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/-ypkz_5RECo/whls/vod/0/WeU6fdTaPsT7HqHyqLO/tiue_thuong_big_C_1.m3u8?authen=exp=1562281038~acl=/-ypkz_5RECo/*~hmac=916734cf9fb701e253ffa86103e3bd47" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/qPO7HQqcd4M/b373c109be4f57110e5e/f9fdb855d4103d4e6401/480/tiue_thuong_big_C_1.mp4?authen=exp=1562324238~acl=/qPO7HQqcd4M/*~hmac=02aa70ed98d1e66ef66f31e3c065d3b1" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/iOOUi6LMJEs/6ec039ba46fcafa2f6ed/cc40a8e8c4ad2df374bc/720/tiue_thuong_big_C_1.mp4?authen=exp=1562324238~acl=/iOOUi6LMJEs/*~hmac=a2075cbe337d9f89a1cf7be0a4211d57" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Nh&agrave; cung cấp h&agrave;ng cho Big C: &#39;Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nguy cơ ph&aacute; sản&#39;</span></strong> C&aacute;c nh&agrave; cung cấp sản phẩm may mặc lo lắng v&agrave; mất l&ograve;ng tin trước quyết định bất ngờ ngừng nhập h&agrave;ng của Big C. Họ đứng trước nguy cơ ph&aacute; sản bởi c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; thể t&igrave;m việc mới.</figcaption> </figure> <p>X&aacute;c nhận với <em>Zing.vn</em>, b&agrave; L&ecirc; Việt Nga - Ph&oacute; vụ trưởng Thị trường trong nước (<span>Bộ C&ocirc;ng Thương</span>) - cho biết Vụ sẽ c&oacute; cuộc l&agrave;m việc trực tiếp với Hiệp hội Dệt may Việt Nam v&agrave; l&atilde;nh đạo si&ecirc;u thị Big C trong h&ocirc;m nay (4/7).</p> <p>Cuộc họp diễn ra nhằm l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c vấn đề xung quanh th&ocirc;ng b&aacute;o của Central Group Việt Nam. Cụ thể, si&ecirc;u thị Big C sẽ tạm dừng thu mua sản phẩm may mặc từ c&aacute;c nh&agrave; cung cấp tại Việt Nam.</p> <p>Khi <em>Zing.vn</em> li&ecirc;n hệ với Hiệp hội Dệt may Việt Nam, đại diện Hiệp hội cho biết đ&atilde; x&aacute;c minh được th&ocirc;ng tin vụ Big C v&agrave; khẳng định sẽ c&oacute; cuộc họp 3 b&ecirc;n để l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan. Tuy nhi&ecirc;n, thời gian cuộc họp kh&ocirc;ng được tiết lộ.</p> <p>Như <em>Zing.vn</em> đưa tin, ng&agrave;y 2/7 Central Group Việt Nam - đơn vị sở hữu hệ thống si&ecirc;u thị Big C - gửi th&ocirc;ng b&aacute;o tới c&aacute;c nh&agrave; cung cấp Việt Nam, cho biết sẽ tạm ngừng đặt h&agrave;ng may mặc của c&aacute;c nh&agrave; cung cấp theo hợp đồng hợp t&aacute;c thương mại đ&atilde; được k&yacute; kết giữa 2 b&ecirc;n.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Bo Cong Thuong to chuc cuoc hop 3 ben lam ro vu Big C hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/04/bigc1_zing_1(3).jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Nhiều doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dệt may cho Big C Việt Nam k&eacute;o đến văn ph&ograve;ng Central Group tại TP.HCM để phản đối. Ảnh: <em>Trương Khởi.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p>Tập đo&agrave;n n&agrave;y giải th&iacute;ch việc tạm ngừng đặt h&agrave;ng l&agrave; do c&oacute; sự thay đổi chiến lược ph&aacute;t triển m&ocirc; h&igrave;nh ng&agrave;nh h&agrave;ng may mặc cho ph&ugrave; hợp với chỉ đạo của Tập đo&agrave;n Central Group Th&aacute;i Lan.</p> <p>Quyết định c&oacute; hiệu lực chỉ chưa đầy một ng&agrave;y sau đ&oacute;, khiến c&aacute;c doanh nghiệp Việt hoang mang. Chiều ng&agrave;y 3/7, nhiều đại diện của c&aacute;c doanh nghiệp dệt may đ&atilde; c&oacute; mặt tại văn ph&ograve;ng đại diện Central Group ở TP.HCM để l&agrave;m r&otilde; v&agrave; phản đối quyết định n&agrave;y.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, trong th&ocirc;ng c&aacute;o ph&aacute;t đi tối 3/7, đại diện Big C Việt Nam tiếp tục khẳng định việc tạm dừng c&aacute;c đơn đặt h&agrave;ng với nh&agrave; cung ứng may mặc của Việt Nam chỉ l&agrave; tạm thời v&agrave; si&ecirc;u thị n&agrave;y kh&ocirc;ng dừng hoạt động kinh doanh của ng&agrave;nh h&agrave;ng may mặc tại Việt Nam.</p> <p>Đơn vị thuộc Tập đo&agrave;n Central Group cũng n&oacute;i đang xem x&eacute;t lại danh mục h&agrave;ng h&oacute;a v&agrave; t&iacute;nh khả thi từ nh&agrave; cung cấp. Theo Big C, hiện chuỗi si&ecirc;u thị c&oacute; hơn 4.000 nh&agrave; cung cấp Việt Nam. V&agrave; Big C đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh xem x&eacute;t với hơn 200 nh&agrave; cung cấp h&agrave;ng may mặc.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
back to top