Tăng tỷ lệ nữ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng

Nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ nữ Ủy viên Bộ Chính trị là 15,8%, tăng 3,3% so với nhiệm kỳ trước, nữ Ủy viên Trung ương là 10%, tăng 1,5% so với nhiệm kỳ trước…

<div> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; những con số thống k&ecirc; được n&ecirc;u trong b&aacute;o c&aacute;o thẩm tra của UB C&aacute;c vấn đề x&atilde; hội về việc thực hiện mục ti&ecirc;u quốc gia về b&igrave;nh đẳng giới năm 2019 v&agrave; giai đoạn 2011 &ndash; 2020.</p> <p style="text-align: justify;">Cơ quan thẩm tra n&ecirc;u nhận định kh&aacute;i qu&aacute;t, trong tổng số 22 chỉ ti&ecirc;u c&oacute; 11 chỉ ti&ecirc;u đ&atilde; đạt được, 6 chỉ ti&ecirc;u chưa đạt, 2 chỉ ti&ecirc;u đạt được một phần v&agrave; 3 chỉ ti&ecirc;u chưa c&oacute; số liệu.</p> <p style="text-align: justify;">11 chỉ ti&ecirc;u về đ&iacute;ch c&oacute; chỉ ti&ecirc;u tỷ lệ nữ thạc sỹ, nữ tiến sỹ. Sau nhiều năm kh&ocirc;ng c&oacute; số liệu, đến Tổng điều tra d&acirc;n số v&agrave; nh&agrave; ở năm 2019 đ&atilde; thống k&ecirc; được, trong đ&oacute; tỷ lệ nữ tiến sỹ 28% vượt chỉ ti&ecirc;u đề ra đến năm 2020 (l&agrave; 25%).</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Tăng tỷ lệ nữ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/21/icdn-dantri-com-vn_nu-uy-vien-bct-2-1603255151047.jpg" title="Tăng tỷ lệ nữ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng - 1" /> <figcaption>Trong số 17 Uỷ vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị hiện nay, c&oacute; 3 nữ Uỷ vi&ecirc;n l&agrave; b&agrave; Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n (Chủ tịch Quốc hội), T&ograve;ng Thị Ph&oacute;ng (Ph&oacute; Chủ tịch Quốc hội), Trương Thị Mai (Trưởng Ban D&acirc;n vận Trung ương Đảng).</figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Kết quả thẩm tra cũng cho thấy, c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u về b&igrave;nh đẳng giới trong lĩnh vực ch&iacute;nh trị d&ugrave; chưa đạt nhưng c&oacute; bước tiến bộ. Nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ nữ ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị l&agrave; 15,8% (tăng 3,3% so với nhiệm kỳ trước), tỷ lệ nữ ủy vi&ecirc;n Trung ương l&agrave; 10% (tăng 1,5% so với nhiệm kỳ trước); tỷ lệ nữ ủy vi&ecirc;n cấp tỉnh l&agrave; 13,3%, cấp huyện l&agrave; 14,3% v&agrave; cấp cơ sở l&agrave; 19,69% đều tăng so với nhiệm kỳ trước.</p> <p style="text-align: justify;">Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội , đại biểu Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c cấp đều tăng. Nhiều cơ quan v&agrave; địa phương c&oacute; l&atilde;nh đạo chủ chốt l&agrave; nữ. Theo số liệu cập nhật, kết quả Đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho thấy, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt 25,6% tăng 4,2% so với nhiệm kỳ trước ; cấp huyện đạt 20,1% cao hơn 1,9% so với nhiệm kỳ trước.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Cơ quan thẩm tra cũng chỉ ra một số hạn chế, như chỉ ti&ecirc;u tỷ lệ bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Ch&iacute;nh phủ c&oacute; l&atilde;nh đạo chủ chốt l&agrave; nữ số liệu kh&ocirc;ng đầy đủ v&agrave; chưa đạt được mục ti&ecirc;u đề ra. Chỉ ti&ecirc;u phấn đấu đến năm 2015 đạt 80% v&agrave; đến năm 2020 đạt tr&ecirc;n 95% Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c cấp c&oacute; l&atilde;nh đạo chủ chốt l&agrave; nữ kh&ocirc;ng c&oacute; số liệu v&agrave;o năm 2019. Trong nhiều năm liền từ 2016-2018 v&agrave; theo số liệu cập nhật đến 9/2020 tỷ lệ n&agrave;y l&agrave; 30,1% đều kh&ocirc;ng đạt được v&agrave; kết quả rất thấp so với chỉ ti&ecirc;u đề ra.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, chỉ ti&ecirc;u phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% cơ quan của Đảng, Nh&agrave; nước, tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội c&oacute; l&atilde;nh đạo chủ chốt l&agrave; nữ nếu ở cơ quan, tổ chức c&oacute; tỷ lệ 30% trở l&ecirc;n nữ c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, người lao động cũng chưa c&oacute; số liệu đầy đủ v&agrave; chưa đạt mục ti&ecirc;u đề ra.</p> <p style="text-align: justify;">Cũng chưa về đ&iacute;ch l&agrave; tỷ lệ nữ l&agrave;m chủ doanh nghiệp đạt 30% v&agrave;o năm 2015 v&agrave; từ 35% trở l&ecirc;n v&agrave;o năm 2020, khi chỉ đạt 24% v&agrave;o năm 2019, chưa đạt mục ti&ecirc;u đề ra, tuy nhi&ecirc;n c&oacute; tăng so với năm 2011 l&agrave; 20%.</p> <p style="text-align: justify;">Uỷ ban thẩm tra cho biết, Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; ban h&agrave;nh một số ch&iacute;nh s&aacute;ch cụ thể hỗ trợ cho c&aacute;c doanh nghiệp n&agrave;y, tuy nhi&ecirc;n, doanh nghiệp do phụ nữ l&agrave;m chủ phần lớn l&agrave; doanh nghiệp nhỏ, gặp nhiều kh&oacute; khăn trong tiếp cận vốn v&agrave; nguồn lực. Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; ph&ecirc; duyệt đề &aacute;n Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 v&agrave; giao cho Hội Li&ecirc;n hiệp phụ nữ chủ tr&igrave; thực hiện Đề &aacute;n. Tuy nhi&ecirc;n, việc thực hiện Đề &aacute;n n&agrave;y c&aacute;c địa phương chủ yếu qua h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền, tập huấn, phổ biến kiến thức v&agrave; đ&atilde; c&oacute; một số g&oacute;i hỗ trợ nhưng chưa nhiều. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, thời gian thực hiện chưa d&agrave;i n&ecirc;n chưa c&oacute; đ&aacute;nh gi&aacute;, sơ kết việc thực hiện.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Tỷ lệ nữ thạc sỹ tr&ecirc;n tổng số thạc sỹ đạt 43% cũng chưa đạt được chỉ ti&ecirc;u đề ra, theo b&aacute;o c&aacute;o thẩm tra.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, cơ quan thẩm tra đ&aacute;nh gi&aacute; tỷ lệ nữ thạc sỹ tr&ecirc;n tổng số thạc sỹ trong ng&agrave;nh gi&aacute;o dục đạt tỷ lệ cao ở c&aacute;c cấp học, cao nhất ở cấp mầm non (99,7%), cấp tiểu học (74,3%), cấp trung học sơ sở (70,73%) v&agrave; cấp trung học phổ th&ocirc;ng (62.2%).</p> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, cơ quan thẩm tra cho rằng, chỉ ti&ecirc;u số nạn nh&acirc;n bị bu&ocirc;n b&aacute;n trở về th&ocirc;ng qua trao trả, được giải cứu, số nạn nh&acirc;n bị bu&ocirc;n b&aacute;n tự trở về được ph&aacute;t hiện được hưởng c&aacute;c dịch vụ hỗ trợ v&agrave; t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng đạt 100% chỉ ti&ecirc;u đề ra. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c số liệu n&agrave;y chưa ho&agrave;n to&agrave;n ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy.</p> <p style="text-align: justify;">Theo b&aacute;o c&aacute;o số 362 của Ch&iacute;nh phủ, từ th&aacute;ng 6/2013 đến th&aacute;ng 6/2019, ng&agrave;nh Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội đ&atilde; tiếp nhận, hỗ trợ 2.961 nạn nh&acirc;n bị bu&ocirc;n b&aacute;n được cơ quan chức năng giải cứu, tự trở về đạt 100%. Tuy nhi&ecirc;n, theo b&aacute;o c&aacute;o của Bộ C&ocirc;ng an, từ 2011 - 2019 c&oacute; 6.352 nạn nh&acirc;n - cơ quan thẩm tra dẫn chứng.</p> <p style="text-align: justify;">B&aacute;o c&aacute;o hằng năm của Ch&iacute;nh phủ chưa c&oacute; số liệu đầy đủ, kịp thời về việc lồng gh&eacute;p vấn đề b&igrave;nh đẳng giới trong x&acirc;y dựng văn bản quy phạm ph&aacute;p luật; kiểm tra, thanh tra, xử l&yacute; vi phạm ph&aacute;p luật v&agrave; giải quyết khiếu nại tố c&aacute;o về b&igrave;nh đẳng giới&hellip; Điều n&agrave;y cho thấy cơ quan tham mưu, gi&uacute;p Ch&iacute;nh phủ quản l&yacute; nh&agrave; nước về b&igrave;nh đẳng giới chưa thực sự chỉ đạo quyết liệt việc thực nội dung n&agrave;y - cơ quan thẩm tra tiếp tục n&ecirc;u hạn chế.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top