Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Sáng 12/6, Quốc hội bỏ phiếu thông qua nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; bầu ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

<div> <div> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/12/baochinhphu-vn_hoidongbaucu.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> Với 449/449 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết t&aacute;n th&agrave;nh, Quốc hội th&ocirc;ng đ&atilde; th&ocirc;ng qua Nghị quyết ph&ecirc; chuẩn danh s&aacute;ch c&aacute;c ph&oacute; chủ tịch v&agrave; c&aacute;c ủy vi&ecirc;n Hội đồng Bầu cử quốc gia.</div> <p>Theo Nghị quyết được th&ocirc;ng qua, c&aacute;c Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia gồm: Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Quốc hội T&ograve;ng Thị Ph&oacute;ng, Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Ch&iacute;nh phủ Trương H&ograve;a B&igrave;nh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Ph&oacute; Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.</p> <p>C&aacute;c Ủy vi&ecirc;n Hội đồng bầu cử quốc gia gồm: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Ch&iacute;nh; Bộ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng Ng&ocirc; Xu&acirc;n Lịch; Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng an T&ocirc; L&acirc;m; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm T&uacute;; c&aacute;c Ph&oacute; Chủ tịch Quốc hội: U&ocirc;ng Chu Lưu, Đỗ B&aacute; Tỵ, Ph&ugrave;ng Quốc Hiển; Trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c đại biểu Trần Văn Tu&yacute;; Tổng thư k&yacute; Quốc hội- Chủ nhiệm Văn ph&ograve;ng Quốc hội Nguyễn Hạnh Ph&uacute;c; Bộ trưởng Bộ Nội vụ L&ecirc; Vĩnh T&acirc;n; Bộ trưởng Bộ Th&ocirc;ng tin - Truyền th&ocirc;ng Nguyễn Mạnh H&ugrave;ng; Chủ tịch Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Việt Nam Nguyễn Đ&igrave;nh Khang; Chủ tịch Hội N&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam Th&agrave;o Xu&acirc;n S&ugrave;ng; Bí thư thứ nh&acirc;́t Trung ương Đoàn Thanh ni&ecirc;n cộng sản H&ocirc;̀ Chí Minh L&ecirc; Quốc Phong; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nguyễn Văn Được; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Việt Nam H&agrave; Thị Nga.</p> <p>Với 451/453 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết t&aacute;n th&agrave;nh, Quốc hội đ&atilde; th&ocirc;ng qua Nghị quyết bầu ủy vi&ecirc;n Ủy ban Thường vụ Quốc hội kh&oacute;a XIV đối với &ocirc;ng Dương Thanh B&igrave;nh, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, B&iacute; thư Tỉnh ủy C&agrave; Mau.</p> <p>S&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Bầu cử quốc gia đ&atilde; ra mắt Quốc hội.</p> <p>Thay mặt H&ocirc;̣i đ&ocirc;̀ng b&acirc;̀u cử qu&ocirc;́c gia, Chủ tịch H&ocirc;̣i đ&ocirc;̀ng b&acirc;̀u cử qu&ocirc;́c gia - Chủ tịch Qu&ocirc;́c h&ocirc;̣i Nguy&ecirc;̃n Thị Kim Ng&acirc;n tr&acirc;n trọng cảm ơn Qu&ocirc;́c h&ocirc;̣i đã tín nhi&ecirc;̣m b&acirc;̀u và ph&ecirc; chu&acirc;̉n danh s&aacute;ch thành vi&ecirc;n H&ocirc;̣i đ&ocirc;̀ng b&acirc;̀u cử qu&ocirc;́c gia.</p> <p>Chủ tịch H&ocirc;̣i đ&ocirc;̀ng b&acirc;̀u cử qu&ocirc;́c gia - Chủ tịch Qu&ocirc;́c h&ocirc;̣i Nguy&ecirc;̃n Thị Kim Ng&acirc;n, nhấn mạnh, đ&acirc;y vừa là ni&ecirc;̀m vinh dự, nhưng cũng là trọng trách lớn lao mà Đảng, Qu&ocirc;́c h&ocirc;̣i đã tin tưởng giao cho. Cu&ocirc;̣c b&acirc;̀u cử đại bi&ecirc;̉u Qu&ocirc;́c h&ocirc;̣i và đại bi&ecirc;̉u H&ocirc;̣i đ&ocirc;̀ng nh&acirc;n d&acirc;n các c&acirc;́p là sự ki&ecirc;̣n chính trị pháp lý đặc bi&ecirc;̣t, đ&ecirc;̉ lựa chọn được những người ti&ecirc;u bi&ecirc;̉u v&ecirc;̀ đức, v&ecirc;̀ tài, đại di&ecirc;̣n cho ý chí, nguy&ecirc;̣n vọng và quy&ecirc;̀n làm chủ của nh&acirc;n d&acirc;n, thay mặt nh&acirc;n d&acirc;n quy&ecirc;́t định những v&acirc;́n đ&ecirc;̀ quan trọng của qu&ocirc;́c gia và địa phương.</p> <p>H&ocirc;̣i đ&ocirc;̀ng b&acirc;̀u cử qu&ocirc;́c gia nh&acirc;̣n thức s&acirc;u sắc rằng, sự thành c&ocirc;ng của cu&ocirc;̣c b&acirc;̀u cử đại bi&ecirc;̉u Qu&ocirc;́c h&ocirc;̣i khóa XV và b&acirc;̀u cử H&ocirc;̣i đ&ocirc;̀ng nh&acirc;n d&acirc;n các c&acirc;́p nhi&ecirc;̣m kỳ 2021-2026 vừa có ý nghĩa đ&ocirc;́i với k&ecirc;́t quả hoạt đ&ocirc;̣ng&nbsp; của b&ocirc;̣ máy nhà nước từ Trung ương đ&ecirc;́n địa phương, nh&acirc;́t là nhi&ecirc;̣m vụ th&ecirc;̉ ch&ecirc;́ hóa Nghị quy&ecirc;́t Đại h&ocirc;̣i Đảng toàn qu&ocirc;́c l&acirc;̀n thứ XIII của Đảng, Nghị quy&ecirc;́t Đại h&ocirc;̣i Đảng b&ocirc;̣ các c&acirc;́p đ&ecirc;̉ góp ph&acirc;̀n đưa đ&acirc;́t nước phát tri&ecirc;̉n nhanh và b&ecirc;̀n vững.</p> <p>Chủ tịch H&ocirc;̣i đ&ocirc;̀ng b&acirc;̀u cử qu&ocirc;́c gia - Chủ tịch Qu&ocirc;́c h&ocirc;̣i Nguy&ecirc;̃n Thị Kim Ng&acirc;n n&ecirc;u r&otilde;, H&ocirc;̣i đ&ocirc;̀ng b&acirc;̀u cử qu&ocirc;́c gia sẽ ph&ocirc;́i hợp chặt chẽ với các cơ quan, t&ocirc;̉ chức hữu quan đòan k&ecirc;́t, th&ocirc;́ng nh&acirc;́t, n&ocirc;̃ lực cao nh&acirc;́t đ&ecirc;̉ hoàn thành nhi&ecirc;̣m vụ được hi&ecirc;́n định, lu&acirc;̣t định./.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
back to top