Tầm nhìn từ việc đưa điện lưới ra đảo đầu tiên ở Việt Nam

Lãnh đạo Quảng Ninh đã rất quyết tâm tìm vốn, công nghệ kéo điện lưới ra đảo Cô Tô. Nhờ vậy, Cô Tô phát triển vượt bậc, trở thành nơi tiền tiêu giàu về kinh tế, vững về quốc phòng.

<div> <h1><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/05/znews-photo-zadn-vn_cover_1_.jpg" /><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/05/znews-photo-zadn-vn_cover_1_.jpg" /></h1> <h2>&nbsp;</h2> <p><strong>Lượng kh&aacute;ch du lịch đến C&ocirc; T&ocirc; (Quảng Ninh) đ&atilde; tăng hơn 10 lần, thu nhập b&igrave;nh qu&acirc;n đầu người cũng tăng hơn 5 lần trong gần 10 năm qua. Th&agrave;nh quả ấy c&oacute; được nhờ một quyết s&aacute;ch chiến lược: K&eacute;o c&aacute;p ngầm đưa điện ra đảo. </strong></p> <p>7h s&aacute;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; mặt ở cảng C&aacute;i Rồng (huyện V&acirc;n Đồn), l&ecirc;n chiếc t&agrave;u 2 th&acirc;n hiện đại thẳng hướng đi C&ocirc; T&ocirc;. Chỉ 65 ph&uacute;t sau, chiếc t&agrave;u đ&atilde; cắt s&oacute;ng cập cầu t&agrave;u tr&ecirc;n đảo. Một v&ugrave;ng đảo ngọc tiền ti&ecirc;u với biển xanh c&aacute;t trắng, đường x&aacute; khang trang khiến người ta tưởng như một g&oacute;c của Nha Trang hay Ph&uacute; Quốc.</p> <p>&Iacute;t người biết rằng nơi đ&acirc;y từng l&agrave; v&ugrave;ng kh&oacute; khăn thiếu thốn trăm bề, đến nước ngọt cũng l&agrave; thứ xa xỉ. Bước ngoặt đến v&agrave;o năm 2013, l&atilde;nh đạo tỉnh Quảng Ninh đ&atilde; quyết t&acirc;m thực hiện k&eacute;o điện lưới ra đảo, d&ugrave; nguồn lực v&agrave; c&ocirc;ng nghệ l&uacute;c đ&oacute; c&ograve;n nhiều hạn chế. Song song với đ&oacute; l&agrave; việc x&acirc;y dựng c&aacute;c hồ chứa nước ngọt.</p> <p>C&oacute; điện, c&oacute; nước đ&atilde; gi&uacute;p kinh tế C&ocirc; T&ocirc; &quot;bừng s&aacute;ng&quot;, đời sống người d&acirc;n được cải thiện nhanh ch&oacute;ng. C&ocirc; T&ocirc; vươn l&ecirc;n trở th&agrave;nh điểm đến hấp dẫn cho kh&aacute;ch du lịch.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/ue-lkDwIHfo/44720d30201acb44920b/be00472b270fcc51951e/720/9684aa07db4c32126b5d.mp4?authen=exp=1617712253~acl=/ue-lkDwIHfo/*~hmac=ef7eac754b04f943d542be7423db476f" false="" source-url="/video-dua-dien-ra-dao-co-to-la-tu-duy-chien-luoc-post1200449.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" duration="00:02:01" fullwidthmode="false" mediaid="9684aa07db4c32126b5d" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/gtnjj3/2021_04_03/coto.00_02_10_08.Still001.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/JzRhuqNXa-8/04c85f8b72a199ffc0b0/93b8789218b6f3e8aaa7/480/9684aa07db4c32126b5d.mp4?authen=exp=1617712253~acl=/JzRhuqNXa-8/*~hmac=24db0f84c6b24ec9cb881f53d1e75530" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/Ick2Y2AgHX4/whls/vod/0/Q6riaVQxjRMLbPO-pEe/9684aa07db4c32126b5d.m3u8?authen=exp=1617669053~acl=/Ick2Y2AgHX4/*~hmac=760e910ffa0b661500ba7f9298beaeac" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/JzRhuqNXa-8/04c85f8b72a199ffc0b0/93b8789218b6f3e8aaa7/480/9684aa07db4c32126b5d.mp4?authen=exp=1617712253~acl=/JzRhuqNXa-8/*~hmac=24db0f84c6b24ec9cb881f53d1e75530" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/ue-lkDwIHfo/44720d30201acb44920b/be00472b270fcc51951e/720/9684aa07db4c32126b5d.mp4?authen=exp=1617712253~acl=/ue-lkDwIHfo/*~hmac=ef7eac754b04f943d542be7423db476f" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>&#39;Đưa điện ra đảo C&ocirc; T&ocirc; l&agrave; tư duy chiến lược&#39;</span></strong> &Ocirc;ng L&ecirc; H&ugrave;ng Sơn, B&iacute; thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện C&ocirc; T&ocirc; đ&aacute;nh gi&aacute; dự &aacute;n đưa điện ra đảo C&ocirc; T&ocirc; năm 2013 l&agrave; bước ngoặt lớn, gi&uacute;p huyện đảo n&agrave;y c&oacute; những bước ph&aacute;t triển vượt bậc</figcaption> </figure> <h3><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/05/znews-photo-zadn-vn_sub_1_1.jpg" /></h3> <p>C&ocirc; T&ocirc; l&agrave; huyện đảo tiền ti&ecirc;u, v&ugrave;ng ph&ecirc;n dậu của đất nước với 200 km đường bi&ecirc;n giới tr&ecirc;n biển k&eacute;o d&agrave;i từ đảo Trần tới quần đảo Bạch Long Vĩ của Hải Ph&ograve;ng. Huyện c&oacute; 50 h&ograve;n đảo lớn nhỏ, trong đ&oacute; lớn nhất l&agrave; đảo C&ocirc; T&ocirc;, rộng chừng 50 km2. Rừng nguy&ecirc;n sinh ở đ&acirc;y được bảo tồn gần như nguy&ecirc;n vẹn với những c&acirc;y cổ thụ trăm năm, d&acirc;y leo chằng chịt. C&ocirc; T&ocirc; cũng sở hữu 300 km2 ngư trường đ&aacute;nh bắt thủy hải sản.</p> <p>Tiềm năng l&agrave; thế nhưng trước năm 2010, kinh tế ở C&ocirc; T&ocirc; gần như chưa ph&aacute;t triển do hạn chế về cơ sở hạ tầng, đặc biệt l&agrave; 3 thiếu: Thiếu điện, thiếu nước ngọt v&agrave; thiếu t&agrave;u ra đảo. C&aacute;ch cảng C&aacute;i Rồng, V&acirc;n Đồn chỉ hơn 50 hải l&yacute; (khoảng hơn 60 km) nhưng đến năm 2011, C&ocirc; T&ocirc; vẫn rất xa x&ocirc;i v&igrave; chỉ c&oacute; 2 chiếc t&agrave;u gỗ đi hơn 3 tiếng mới tới nơi. Tr&ecirc;n đảo thiếu điện, đặc biệt l&agrave; thiếu nước ngọt v&agrave;o m&ugrave;a kh&ocirc; n&ecirc;n mọi hoạt động dịch vụ, du lịch chưa thể ph&aacute;t triển.</p> <p>&Ocirc;ng Đ&agrave;o Văn Vũ, giờ l&agrave; Ph&oacute; chủ tịch UBND huyện V&acirc;n Đồn, từng c&oacute; hơn 30 năm gắn b&oacute; với C&ocirc; T&ocirc; nhớ lại kh&oacute; khăn tr&ecirc;n đảo: &ldquo;C&oacute; những khi t&ocirc;i xuất ph&aacute;t từ C&aacute;i Rồng m&agrave; phải 6 tiếng sau mới đến được C&ocirc; T&ocirc; v&igrave; gi&oacute; lớn, t&agrave;u phải đi v&ograve;ng tr&aacute;nh s&oacute;ng. Khi v&agrave;o bờ phải x&aacute;ch d&eacute;p, xắn quần lội l&ecirc;n bờ chứ chưa c&oacute; cầu cảng&rdquo;.</p> <h1><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/05/znews-photo-zadn-vn_anh_ghep_1_mb.jpg" /><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/05/znews-photo-zadn-vn_anh_ghep_1.jpg" /></h1> <p>Huyện kh&ocirc;ng c&oacute; điện lưới, nguồn điện chủ yếu l&agrave; 2 chiếc m&aacute;y nổ chạy bằng dầu. Một ng&agrave;y chỉ cấp điện đến 20-21h l&agrave; phải ngắt. V&igrave; điện chạy bằng m&aacute;y nổ n&ecirc;n chi ph&iacute; rất cao, 5.000-6.000 đồng/kWh, những nh&agrave; d&ugrave;ng nhiều ở bậc thang cao c&oacute; thể l&ecirc;n tới 15.000-16.000 đ/kWh. Đa số nh&agrave; d&acirc;n chỉ d&ugrave;ng điện chiếu s&aacute;ng v&agrave; quạt cho nhu cầu thiết yếu.</p> <p>Ng&agrave;nh du lịch lại c&agrave;ng kh&ocirc;ng ph&aacute;t triển do đi lại kh&oacute; khăn, điều kiện ăn nghỉ cũng khi&ecirc;m tốn. Cả huyện gần như kh&ocirc;ng c&oacute; kh&aacute;ch sạn n&agrave;o, chủ yếu l&agrave; nh&agrave; nghỉ nhỏ. Thậm ch&iacute; khi kh&aacute;ch muốn d&ugrave;ng điều h&ograve;a phải trả th&ecirc;m tiền điện với gi&aacute; rất đắt đỏ. Tr&ecirc;n đảo lớn chỉ c&oacute; duy nhất một chiếc xe b&aacute;n tải cũ kỹ của lực lượng c&ocirc;ng an. Do đ&oacute; đi lại, vận chuyển h&agrave;nh kh&aacute;ch, h&agrave;ng h&oacute;a rất kh&oacute; khăn.</p> <p>Năm 2010, C&ocirc; T&ocirc; đ&oacute;n chưa đến 5.000 kh&aacute;ch, đến năm 2011-2012, d&ugrave; m&aacute;y nổ được trang bị nhiều v&agrave; c&ocirc;ng suất lớn hơn, kh&aacute;ch cũng chỉ đạt khoảng 30.000 lượt.</p> <p>Cũng bởi kh&ocirc;ng c&oacute; điện n&ecirc;n thủy hải sản đ&aacute;nh bắt được tr&ecirc;n biển về kh&oacute; bảo quản, nhiều ngư d&acirc;n phải b&aacute;n trực tiếp tr&ecirc;n biển cho những thuyền bu&ocirc;n từ đất liền ra mua với gi&aacute; rẻ, bởi c&oacute; mang về đảo cũng kh&oacute; bảo quản v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; điện để chế biến.</p> <p>Ngo&agrave;i thiếu điện, C&ocirc; T&ocirc; c&ograve;n thiếu cả nước ngọt. V&agrave;o m&ugrave;a kh&ocirc;, c&aacute;c gia đ&igrave;nh phải chia nhau từng th&ugrave;ng nước.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Đức Th&agrave;nh, nguy&ecirc;n B&iacute; thư huyện đảo C&ocirc; T&ocirc; giai đoạn 2010-2015 nhớ lại: &ldquo;Khi ra đảo nhậm chức B&iacute; thư ki&ecirc;m Chủ tịch huyện đảo, t&ocirc;i v&agrave; ban l&atilde;nh đạo huyện cũng đau đ&aacute;u t&igrave;m giải ph&aacute;p khắc phục thiếu điện, thiếu nước, thiếu t&agrave;u cho người d&acirc;n tr&ecirc;n đảo nhưng đến năm 2011 mới chỉ c&oacute; thể khởi c&ocirc;ng hồ chứa nước ngọt, c&ograve;n k&eacute;o điện l&agrave; chuyện qu&aacute; xa vời, chưa biết bao giờ mới l&agrave;m được&rdquo;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/05/znews-photo-zadn-vn_quote_1_mb.jpg" /><img alt="keo dien luoi ra dao co to anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/05/znews-photo-zadn-vn_quote_1_1.jpg" title="kéo điện lưới ra đảo cô tô ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cũng với hồ nước đ&oacute;, &ocirc;ng Th&agrave;nh từng phải k&yacute; &ldquo;qu&acirc;n lệnh trạng&rdquo; với B&iacute; thư tỉnh uỷ: &ldquo;Th&aacute;ng 8/2011, chỉ v&agrave;i ng&agrave;y sau khi nhậm chức b&iacute; thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, &ocirc;ng Phạm Minh Ch&iacute;nh đ&atilde; c&oacute; chuyến thăm kh&ocirc;ng ch&iacute;nh thức tới huyện đảo tiền ti&ecirc;u C&ocirc; T&ocirc;. Ch&iacute;nh t&ocirc;i v&agrave; một đồng ch&iacute; l&aacute;i xe đưa t&acirc;n B&iacute; thư đi thăm đảo tr&ecirc;n chiếc xe b&aacute;n tải duy nhất mượn của c&ocirc;ng an huyện. Khi thấy ch&uacute;ng t&ocirc;i đang l&agrave;m hồ nước ngọt Trường Xu&acirc;n, &ocirc;ng hỏi dự &aacute;n l&agrave;m trong bao l&acirc;u, t&ocirc;i n&oacute;i phải mất 3 năm v&igrave; thiếu vốn. Sau đ&oacute; B&iacute; thư hỏi: Nếu tỉnh ưu ti&ecirc;n bố tr&iacute; vốn, c&aacute;c anh c&oacute; l&agrave;m được trong 1 năm kh&ocirc;ng, l&agrave;m nhanh nhưng phải đảm bảo chất lượng? T&ocirc;i khẳng định l&agrave;m được, B&iacute; thư liền y&ecirc;u cầu viết cam kết, t&ocirc;i l&agrave;m 2 bản, 1 bản gửi Tỉnh ủy một bản gửi UBND tỉnh. Sau khi bổ sung vốn v&agrave; huy động nh&acirc;n c&ocirc;ng, thiết bị cơ giới, ch&uacute;ng t&ocirc;i đưa hồ v&agrave;o hoạt động đ&uacute;ng hạn cam kết, đến giờ vẫn hoạt động tốt, l&agrave; nguồn t&iacute;ch nước ngọt lớn nhất tr&ecirc;n đảo&rdquo;.</p> <p>Về điện, &ocirc;ng Th&agrave;nh cho biết, khi đ&oacute; &ocirc;ng b&aacute;o c&aacute;o B&iacute; thư phương &aacute;n tối ưu l&agrave; k&eacute;o c&aacute;p, nhưng kh&oacute; khăn về c&ocirc;ng nghệ v&agrave; vốn; nếu l&agrave;m nhiệt điện than th&igrave; kh&ocirc;ng thể ph&aacute;t triển du lịch v&igrave; sẽ bị &ocirc; nhiễm to&agrave;n đảo. &ldquo;Khi đ&oacute; B&iacute; thư kh&ocirc;ng quyết g&igrave;, ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng biết c&oacute; k&eacute;o được c&aacute;p ra đảo kh&ocirc;ng, v&igrave; ở Việt Nam chưa từng c&oacute; dự &aacute;n k&eacute;o c&aacute;p điện ngầm dưới đ&aacute;y biển d&agrave;i như vậy&rdquo;, &ocirc;ng Th&agrave;nh chia sẻ.</p> <h3><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/05/znews-photo-zadn-vn_sub_2.jpg" /></h3> <p>V&agrave;i tuần sau chuyến thăm của t&acirc;n B&iacute; thư tỉnh ủy đến C&ocirc; T&ocirc;, &ocirc;ng Th&agrave;nh được triệu tập v&agrave;o dự một cuộc họp của l&atilde;nh đạo Quảng Ninh do B&iacute; thư Tỉnh ủy Phạm Minh Ch&iacute;nh chủ tr&igrave;, tại đ&oacute;, một quyết s&aacute;ch khiến 5.000 d&acirc;n huyện đảo C&ocirc; T&ocirc; v&ocirc; c&ugrave;ng hạnh ph&uacute;c: K&eacute;o điện bằng c&aacute;p ngầm ra đảo.</p> <p><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/05/znews-photo-zadn-vn_quote_2_1.jpg" /></p> <p>&Ocirc;ng Th&agrave;nh cho biết khi đ&oacute; người đứng đầu đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đ&atilde; n&oacute;i với &ocirc;ng: &quot;Ch&uacute;ng ta cố gắng đưa điện ra đảo, l&agrave;m hồ chứa lo nước sinh hoạt cho d&acirc;n th&igrave; tự khắc doanh nghiệp sẽ đầu tư đội t&agrave;u hiện đại kết nối đảo với bờ&quot;.</p> <p>Vậy l&agrave; ba c&aacute;i kh&oacute; của C&ocirc; T&ocirc; đ&atilde; c&oacute; lời giải.</p> <p>Về mặt kỹ thuật, để k&eacute;o điện lưới ra đảo l&agrave; một th&aacute;ch thức lớn khi khoảng c&aacute;ch c&aacute;p ngầm dưới biển c&oacute; chỗ d&agrave;i nhất l&agrave; 25 km (giữa đảo n&agrave;y với đảo kh&aacute;c). C&ocirc;ng nghệ k&eacute;o c&aacute;p ngầm dẫn điện dưới đ&aacute;y biển khi đ&oacute; c&ograve;n rất mới mẻ v&agrave; gần như chưa c&oacute; ở Việt Nam. Để ch&ocirc;n c&aacute;p, đơn vị kỹ thuật phải sử dụng robot để cắt đ&aacute;, đ&agrave;o bề mặt đ&aacute;y biển xuống s&acirc;u khoảng 1,5-2 m, rồi thợ lặn hạ d&acirc;y c&aacute;p xuống khe mới đ&agrave;o, sau đ&oacute; đặt một loại vật liệu đặc biệt phủ l&ecirc;n tr&ecirc;n để bảo vệ b&oacute; c&aacute;p ngầm.</p> <p>Nhiều người tỏ ra ho&agrave;i nghi về sự an to&agrave;n v&agrave; khả thi của việc k&eacute;o c&aacute;p ngầm dưới biển.</p> <p>Một vấn đề nữa l&agrave; chi ph&iacute; vốn để k&eacute;o điện ra rất lớn, l&ecirc;n tới hơn <abbr class="rate-vnd">1.000 tỷ đồng</abbr>. Năm 2011, ng&acirc;n s&aacute;ch chi cho đầu tư ph&aacute;t triển của cả Quảng Ninh chỉ khoảng <abbr class="rate-vnd">6.000 tỷ đồng</abbr>, kh&ocirc;ng thể dồn qu&aacute; nhiều cho một c&ocirc;ng tr&igrave;nh lớn như vậy. C&ocirc;ng ty điện lực Miền Bắc cũng chưa thể đủ vốn để l&agrave;m một c&ocirc;ng tr&igrave;nh lớn, trong khi hiệu quả kinh doanh trước mắt kh&ocirc;ng cao.</p> <p>&ldquo;C&oacute; nhiều kh&oacute; khăn, nhưng B&iacute; thư v&agrave; Ban thường vụ Tỉnh ủy thời đ&oacute; rất quyết t&acirc;m k&eacute;o điện lưới ra đảo. Những kh&oacute; khăn về cả t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; c&ocirc;ng nghệ đều được th&aacute;o gỡ dần dần với sự v&agrave;o cuộc quyết liệt, hết sức khẩn trương, chi tiết&rdquo;, &ocirc;ng Nguyễn Đức Th&agrave;nh nhớ lại.</p> <h1><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/05/znews-photo-zadn-vn_anh_ghep_2_mb.jpg" /><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/05/znews-photo-zadn-vn_anh_ghep_2.jpg" /></h1> <p>Quy m&ocirc; dự &aacute;n gồm hơn 27,5 km đường d&acirc;y 110 kV 2 mạch; 22 km đường d&acirc;y tr&ecirc;n kh&ocirc;ng 22 kV; 23 km đường c&aacute;p ngầm; 8 trạm cắt 22 kV; 12 trạm biến &aacute;p v&agrave; 34 km đường d&acirc;y hạ &aacute;p. C&aacute;c đoạn đường d&acirc;y 100 kV được thả d&acirc;y bằng khinh kh&iacute; cầu, c&ograve;n độ s&acirc;u đ&aacute;y biển để hạ c&aacute;p ngầm trung b&igrave;nh l&agrave; 29 m.</p> <p>L&atilde;nh đạo tỉnh Quảng Ninh khi đ&oacute; c&oacute; một quyết s&aacute;ch gi&aacute; trị l&agrave; đưa cả đường c&aacute;p quang Internet trong b&oacute; c&aacute;p điện, n&ecirc;n đến giờ C&ocirc; T&ocirc; c&oacute; cả điện lưới v&agrave; đường c&aacute;p quang băng th&ocirc;ng rộng.</p> <p>Dự to&aacute;n của dự &aacute;n l&agrave; khoảng <abbr class="rate-vnd">1.100 tỷ đồng</abbr>, trong đ&oacute; Tổng c&ocirc;ng ty Điện lực Miền Bắc sẽ g&oacute;p <abbr class="rate-vnd">350 tỷ đồng</abbr>. Số tiền c&ograve;n lại Quảng Ninh khoảng 830 tỷ huy động bằng nguồn x&atilde; hội h&oacute;a v&agrave; ng&acirc;n s&aacute;ch của tỉnh.</p> <p>Nhiều người d&acirc;n Quảng Ninh kh&ocirc;ng thể qu&ecirc;n một đợt vận động đ&oacute;ng g&oacute;p rất s&ocirc;i động v&agrave; &yacute; nghĩa: G&oacute;p sức d&acirc;n k&eacute;o điện ra C&ocirc; T&ocirc;. Mỗi c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức tr&ecirc;n to&agrave;n tỉnh g&oacute;p 1 ng&agrave;y lương của m&igrave;nh. Tỉnh cũng k&ecirc;u gọi người d&acirc;n, c&aacute;c doanh nghiệp, tổ chức x&atilde; hội, thậm ch&iacute; l&agrave; cả những người Quảng Ninh xa qu&ecirc; tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p. Số tiền c&ograve;n lại được lấy từ nguồn ng&acirc;n s&aacute;ch tỉnh.</p> <p>Sau 350 ng&agrave;y thi c&ocirc;ng, th&aacute;ng 10/2013, dự &aacute;n k&eacute;o điện lưới ra C&ocirc; T&ocirc; bằng c&aacute;p ngầm đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh trước niềm vui vỡ &ograve;a của người d&acirc;n C&ocirc; T&ocirc; v&agrave; cả tỉnh Quảng Ninh.</p> <p>Nhiều người gi&agrave; tr&ecirc;n đảo nước mắt rưng rưng khi thấy &aacute;nh s&aacute;ng từ lưới điện quốc gia tr&ecirc;n đảo. Người trẻ rạng ngời &aacute;nh mắt nh&igrave;n v&agrave;o m&agrave;n h&igrave;nh m&aacute;y t&iacute;nh, điện thoại với việc kết nối Internet tốc độ cao ho&agrave; nhập c&ugrave;ng d&ograve;ng chảy th&ocirc;ng tin to&agrave;n cầu.</p> <p>C&ugrave;ng với điện, hồ Trường Xu&acirc;n dung t&iacute;ch 170.000 m2 c&ugrave;ng với hồ C4, &Ocirc;ng Thanh, &Ocirc;ng Cự&hellip; l&agrave; nguồn cung cấp nước ngọt chiến lược cho huyện đảo C&ocirc; T&ocirc;. Như vậy, chỉ trong v&agrave;i năm, C&ocirc; T&ocirc; đ&atilde; c&oacute; cả điện lưới, nước ngọt, một sự thay đổi vượt bậc chưa từng c&oacute; của h&ograve;n đảo tiền ti&ecirc;u n&agrave;y.</p> <h1><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/05/znews-photo-zadn-vn_anh_ghep_3_mb.jpg" /><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/05/znews-photo-zadn-vn_anh_ghep_3.jpg" /></h1> <h3><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/05/znews-photo-zadn-vn_sub_3.jpg" /></h3> <p>Cầu cảng C&ocirc; T&ocirc; mỗi buổi s&aacute;ng đều tấp nập h&agrave;ng chục chiếc xe điện nối đu&ocirc;i nhau đ&oacute;n kh&aacute;ch, tiễn kh&aacute;ch, chở h&agrave;ng h&oacute;a từ những chuyến t&agrave;u nối với đất liền. Anh Ho&agrave;ng Văn Hưng, chủ một kh&aacute;ch sạn 2 sao gần cầu cảng, nhớ lại c&aacute;ch đ&acirc;y 8 năm, khi C&ocirc; T&ocirc; chưa c&oacute; điện, anh kh&ocirc;ng bao giờ mơ m&igrave;nh c&oacute; thể l&agrave;m được như ng&agrave;y h&ocirc;m nay.</p> <p>Sau khi C&ocirc; T&ocirc; c&oacute; điện cũng l&agrave; l&uacute;c anh Hưng x&acirc;y dựng xong một nh&agrave; nghỉ nhỏ. Lượng kh&aacute;ch ra đảo tăng đột biến năm n&agrave;y cao gấp rưỡi năm trước khiến nh&agrave; nghỉ của anh li&ecirc;n tục mở rộng. Anh Hưng giờ đ&atilde; l&agrave; chủ một của kh&aacute;ch sạn 2 sao c&oacute; gần 60 ph&ograve;ng, th&ecirc;m v&agrave;i chiếc xe điện để đưa đ&oacute;n kh&aacute;ch.</p> <p>Anh Nguyễn To&agrave;n, quản l&yacute; kh&aacute;ch sạn Tuấn Vũ tr&ecirc;n đảo C&ocirc; T&ocirc; nhớ lại năm 2013, khi &ocirc;ng b&agrave; chủ ở đất liền đổ cả trăm tỷ để x&acirc;y dựng một kh&aacute;ch sạn 3 sao tr&ecirc;n đảo, nhiều họ h&agrave;ng, bạn b&egrave; đều can ngăn v&agrave; bảo l&agrave; &ldquo;đi&ecirc;n&rdquo;. C&oacute; người n&oacute;i C&ocirc; T&ocirc; khi đ&oacute; vừa kh&oacute; khăn, vừa kh&oacute; đến, đầu tư nhiều tiền như vậy th&igrave; biết bao giờ mới c&oacute; thể thu hồi lại vốn.</p> <p><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/05/znews-photo-zadn-vn_graph_1.jpg" /></p> <p>Tuy vậy, bằng t&igrave;nh y&ecirc;u biển đảo v&agrave; nh&igrave;n thấy tiềm năng ph&aacute;t triển, người chủ vẫn ki&ecirc;n quyết với kế hoạch của m&igrave;nh. V&agrave; quả ngọt đ&atilde; đến ngay m&ugrave;a du lịch h&egrave; năm 2014. Kh&aacute;ch sạn lu&ocirc;n trong t&igrave;nh trạng k&iacute;n ph&ograve;ng với nhiều đo&agrave;n kh&aacute;ch lớn. Chủ đầu tư ban đầu dự t&iacute;nh 12-15 năm mới c&oacute; thể h&ograve;a vốn, nhưng đến nay đ&atilde; c&oacute; thể thu hồi vốn trong 8-9 năm.</p> <p>Kể từ khi c&oacute; điện, lượng kh&aacute;ch đến C&ocirc; T&ocirc; tăng vọt. Từ con số 35.000 lượt năm 2012, năm 2019 (trước dịch Covid-19), C&ocirc; T&ocirc; đ&atilde; đ&oacute;n gần 300.000 lượt kh&aacute;ch, gần gấp 10 lần trước kia. Khi c&oacute; điện, nhiều người d&acirc;n cũng c&oacute; điều kiện để đầu tư cơ sở lưu tr&uacute;, ăn uống, c&aacute;c dịch vụ cung cấp cho kh&aacute;ch du lịch. Ngược lại, khi dịch vụ ph&aacute;t triển, du kh&aacute;ch đến với C&ocirc; T&ocirc; lại c&agrave;ng đ&ocirc;ng hơn.</p> <p>Hiện tại, đi lại từ đất liền ra C&ocirc; T&ocirc; rất thuận tiện với nhiều chuyến t&agrave;u đi v&agrave; đến trong ng&agrave;y. Thậm ch&iacute; đ&atilde; c&oacute; t&agrave;u ti&ecirc;u chuẩn 5 sao chạy tuyến C&aacute;i Rồng - C&ocirc; T&ocirc; di chuyển chưa đến 60 ph&uacute;t, sử dụng được trong t&igrave;nh h&igrave;nh gi&oacute; cấp 7, chở c&ugrave;ng l&uacute;c 850 kh&aacute;ch/lượt. Tr&ecirc;n đảo đ&atilde; c&oacute; tới 300 xe điện phục vụ du kh&aacute;ch, gần 200 cơ sở lưu tr&uacute;, gần 2.500 ph&ograve;ng nghỉ, 51 homestay&hellip; Đến nay, C&ocirc; T&ocirc; c&oacute; thể đ&oacute;n được 10.000 du kh&aacute;ch c&ugrave;ng l&uacute;c. Doanh thu du lịch từ con số 50 tỷ năm 2013 đ&atilde; đạt 700 tỷ v&agrave;o năm 2019.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/05/znews-photo-zadn-vn_quote_3_mb_.jpg" /><img alt="keo dien luoi ra dao co to anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/05/znews-photo-zadn-vn_quote_3.jpg" title="kéo điện lưới ra đảo cô tô ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Khi c&oacute; điện v&agrave; nước, c&ocirc;ng nghiệp chế biến cũng dần ph&aacute;t triển. Người d&acirc;n c&oacute; thể đầu tư phương tiện, đ&aacute;nh bắt thủy hải sản đưa rồi về chế biến s&acirc;u tại chỗ để b&aacute;n với gi&aacute; cao.</p> <p>B&iacute; thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện C&ocirc; T&ocirc; L&ecirc; H&ugrave;ng Sơn n&oacute;i rằng điều quan trọng nhất khi c&oacute; điện v&agrave; nước l&agrave; gi&uacute;p đời sống người d&acirc;n được cải thiện về mọi mặt, kinh tế đạt được những bức ph&aacute;t triển quan trọng. Thu nhập b&igrave;nh qu&acirc;n của người d&acirc;n C&ocirc; T&ocirc; đạt <abbr class="rate-usd">4.500 USD</abbr>/năm, cao hơn mức chung của cả nước hơn <abbr class="rate-usd">1.000 USD</abbr>.</p> <p>&ldquo;Cải thiện đời sống người d&acirc;n, ph&aacute;t triển kinh tế cũng l&agrave; một biện ph&aacute;p giữ vững an ninh, quốc ph&ograve;ng ở v&ugrave;ng đảo tiền ti&ecirc;u, ph&ecirc;n dậu của đất nước&rdquo;, &ocirc;ng Sơn n&oacute;i.</p> <p>C&ograve;n &ocirc;ng Th&agrave;nh n&oacute;i rằng sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của C&ocirc; T&ocirc; h&ocirc;m nay l&agrave; minh chứng rất r&otilde; r&agrave;ng để thấy tầm nh&igrave;n xa v&agrave; quyết t&acirc;m của l&atilde;nh đạo tỉnh trước đ&acirc;y.</p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; H&ugrave;ng Sơn cho biết trong tương lai, C&ocirc; T&ocirc; phấn đấu vươn l&ecirc;n mạnh mẽ hơn, v&agrave; đ&oacute;n 1,6 triệu lượt kh&aacute;ch v&agrave;o năm 2030. Đảo cũng sẽ ch&uacute; trọng thu h&uacute;t c&aacute;c nh&agrave; đầu tư lớn, đưa du lịch ph&aacute;t triển tầm cỡ hơn, với những sản phẩm cao cấp hơn để tăng mức chi ti&ecirc;u của mỗi du kh&aacute;ch.</p> <p>C&ocirc; T&ocirc; cũng mong muốn trong tương lai kh&ocirc;ng xa sẽ được chấp thuận chủ trương x&acirc;y dựng s&acirc;n bay cỡ nhỏ, phục vụ du lịch v&agrave; an ninh quốc ph&ograve;ng, tr&aacute;nh được những trở ngại do thời tiết, biến đổi kh&iacute; hậu.</p> <p>&ldquo;C&aacute;c thế hệ l&atilde;nh đạo trước đ&acirc;y đ&atilde; tạo nền tảng l&agrave;m thay đổi căn bản ở huyện đảo C&ocirc; T&ocirc;. Ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn tiếp tục ph&aacute;t triển, đưa C&ocirc; T&ocirc; trở th&agrave;nh điểm đến kh&ocirc;ng thể bỏ qua của du kh&aacute;ch&rdquo;, &ocirc;ng Sơn n&oacute;i.</p> <h1><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/05/znews-photo-zadn-vn_anh_full.jpg" /></h1> <div class="z-widget-corona"> <div class="z-corona-header"> <h3>&nbsp;</h3> </div> <div class="z-corona-info"> <div class="z-info-detail">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top