Tam Đảo nhan nhản công trình xây sai phép, Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc kiểm tra, xử lý theo phản ánh của báo chí.

<div> <div>&nbsp;</div> <p class="t-j">Thanh tra Bộ X&acirc;y dựng vừa c&oacute; văn bản gửi UBND tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c về việc kiểm tra, xử l&yacute; theo phản &aacute;nh của b&aacute;o ch&iacute;.</p> <p class="t-j">Văn bản n&ecirc;u r&otilde;:&nbsp; Theo phản &aacute;nh của b&aacute;o ch&iacute;: &ldquo;Việc h&agrave;ng trăm c&ocirc;ng tr&igrave;nh, dự &aacute;n, kh&aacute;ch sạn lớn, homestay <span>x&acirc;y dựng kh&ocirc;ng ph&eacute;p</span>, sai ph&eacute;p k&eacute;o d&agrave;i tại thị trấn Tam Đảo cho thấy t&igrave;nh trạng bu&ocirc;ng lỏng quản l&yacute;, thậm ch&iacute; c&oacute; dấu hiệu tiếp tay, l&agrave;m ngơ của nhiều c&aacute;n bộ c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm thuộc thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c&rdquo;. Thanh tra Bộ X&acirc;y dựng đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c chỉ đạo kiểm tra v&agrave; xử l&yacute; theo quy định của ph&aacute;p luật c&aacute;c vi phạm (nếu c&oacute;) theo th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&iacute; đ&atilde; phản &aacute;nh.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tam Đảo nhan nhản công trình xây sai phép, Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/30/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_trat-tu-xay-dung-tamdao-vietnamnet.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Thanh tra Bộ X&acirc;y dựng đề nghị kiểm tra xử l&yacute; c&aacute;c vi phạm (nếu c&oacute;) theo th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&iacute; phản &aacute;nh về việc h&agrave;ng trăm c&ocirc;ng tr&igrave;nh, kh&aacute;ch sạn, homestay&hellip; x&acirc;y kh&ocirc;ng ph&eacute;p, sai ph&eacute;p k&eacute;o d&agrave;i tại thị trấn Tam Đảo (Ảnh: Tiền phong)</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">Kết quả kiểm tra, xử l&yacute; đề nghị b&aacute;o c&aacute;o về Bộ X&acirc;y dựng (qua Thanh tra Bộ) trước ng&agrave;y 31/12 để tổng hợp b&aacute;o c&aacute;o Bộ trưởng Bộ X&acirc;y dựng.</p> <p class="t-j">Trước đ&oacute;, b&aacute;o ch&iacute; phản &aacute;nh n&ecirc;u l&ecirc;n về t&igrave;nh trạng ngột ngạt ở Tam Đảo trong đ&oacute; n&ecirc;u th&ocirc;ng tin theo UBND huyện Tam Đảo, đến thời điểm hiện nay, đ&atilde; x&aacute;c định được 15 c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng vi phạm tại trung t&acirc;m thị trấn Tam Đảo. Cụ thể, kh&aacute;ch sạn Camellia x&acirc;y dựng ngay s&aacute;t c&ocirc;ng vi&ecirc;n trung t&acirc;m v&agrave; l&agrave; một trong những kh&aacute;ch sạn lớn nhất Tam Đảo hiện nay x&acirc;y vượt 1 tầng v&agrave; 1 tum so với giấy ph&eacute;p với diện t&iacute;ch l&ecirc;n đến h&agrave;ng ngh&igrave;n m&eacute;t vu&ocirc;ng.</p> <p class="t-j">Kh&aacute;ch sạn Century quy m&ocirc; lớn x&acirc;y dựng vượt 1 tầng so với giấy ph&eacute;p; kh&aacute;ch sạn Thi&ecirc;n Ph&uacute;c x&acirc;y dựng kh&ocirc;ng giấy ph&eacute;p; kh&aacute;ch sạn Thanh Hải cải tạo nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; giấy ph&eacute;p, cơi nới th&ecirc;m phần diện t&iacute;ch đất ph&iacute;a sau cao 7 tầng; kh&aacute;ch sạn Thắng Lợi kh&ocirc;ng c&oacute; <span>giấy ph&eacute;p điều chỉnh</span>&nbsp;v&agrave; đ&atilde; tự x&acirc;y dựng th&ecirc;m 200 m2; kh&aacute;ch sạn Hương Sơn x&acirc;y dựng th&ecirc;m đơn nguy&ecirc;n mới 5 tầng kh&ocirc;ng ph&eacute;p. Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n h&agrave;ng loạt c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&aacute;ch sạn kh&aacute;c quy m&ocirc; lớn x&acirc;y dựng sai ph&eacute;p, kh&ocirc;ng c&oacute; giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng, cải tạo&hellip;&nbsp;</p> <p class="t-j">Tại khu vực th&ocirc;n 1 v&agrave; 2, nhức nhối kh&ocirc;ng k&eacute;m l&agrave; t&igrave;nh trạng đua nhau x&acirc;y h&agrave;ng trăm căn ph&ograve;ng homestay kh&ocirc;ng ph&eacute;p, x&acirc;y dựng tr&ecirc;n đất canh t&aacute;c, đất vườn, đất l&acirc;m nghiệp. Những căn ph&ograve;ng homestay h&agrave;n khung sắt, lợp t&ocirc;n v&agrave; hầu như kh&ocirc;ng c&oacute; thiết bị ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ. Nhiều hộ d&acirc;n lắp dựng ph&ograve;ng homestay trong phần đất xen kẹt, tận dụng tr&ecirc;n sườn n&uacute;i cheo leo, rất nguy hiểm&hellip;</p> <p class="t-j">Thời gian qua, kh&ocirc;ng chỉ thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch,&nbsp; thực tế, Thanh tra Bộ X&acirc;y dựng&nbsp; đ&atilde; chỉ đạo nhiều địa phương kiểm tra l&agrave;m r&otilde;, xử l&yacute; v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o nhiều nội dung phản &aacute;nh của b&aacute;o ch&iacute; phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; của ng&agrave;nh.</p> <p>Như tại Đồng Nai, v&agrave;o th&aacute;ng 6 vừa qua, trước th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&iacute; phản &aacute;nh về việc h&agrave;ng chục c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng nh&agrave; xưởng, nh&agrave; cao tầng, biệt thư, trung t&acirc;m thương mại,&hellip; tr&aacute;i ph&eacute;p, kh&ocirc;ng ph&eacute;p tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP Bi&ecirc;n H&ograve;a, huyện Long Th&agrave;nh, nhưng c&aacute;c cơ quan chức năng chưa c&oacute; biện ph&aacute;p xử l&yacute; triệt để. Thanh tra <span>Bộ X&acirc;y dựng</span>&nbsp;cũng c&oacute; văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo c&aacute;c cơ quan chức năng kiểm tra, x&aacute;c minh, xử l&yacute; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh sai phạm m&agrave; b&aacute;o ch&iacute; phản &aacute;nh, b&aacute;o c&aacute;o kết quả về Bộ X&acirc;y dựng.</p> <p class="t-j">Trao đổi với <em><strong>PV VietNamNet</strong></em>, Nguyễn Ngọc Tuấn &ndash; Ch&aacute;nh Thanh tra Bộ X&acirc;y dựng cho biết, đối với những vấn đề khiếu nại tố c&aacute;o của c&ocirc;ng d&acirc;n, phản &aacute;nh của b&aacute;o ch&iacute; Thanh tra Bộ sẽ thực hiện theo đ&uacute;ng chức năng, thẩm quyền đảm bảo thi h&agrave;nh nghi&ecirc;m chỉnh c&aacute;c quy định ph&aacute;p luật v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch. Đồng thời g&oacute;p phần ngăn ngừa c&aacute;c vi phạm ph&aacute;p luật, tăng cường ph&aacute;p chế trong lĩnh vực x&acirc;y dựng. Tại c&aacute;c địa phương c&oacute; c&aacute;c vấn đề nổi cộm m&agrave; b&aacute;o ch&iacute; phản &aacute;nh Bộ cũng y&ecirc;u cầu b&aacute;o c&aacute;o.</p> <div>&nbsp;</div> <p class="t-j">&nbsp;</p> </div>

Theo vietnamnet.vn
Vì sao kiêng quét nhà trong 3 ngày Tết?

Vì sao kiêng quét nhà trong 3 ngày Tết?

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, người ta thường dặn dò nhau những điều kiêng kỵ vào đầu năm với hy vọng năm mới sẽ an lành và may mắn, tránh đi những điều xui xẻo không đáng có. Đặc biệt là tục kiêng quét nhà vào mùng 1, 2, 3 Tết.
back to top