Tại sao giá nhà TP.HCM đắt hơn Hà Nội?

Trong 3 năm trở lại đây, giá bất động sản, đặc biệt là phân khúc chung cư tại TP.HCM ngày càng vượt xa thị trường Hà Nội.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="gia chung cu TP.HCM cao hon Ha Noi anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/19/znews-photo-zadn-vn_pmh.jpg" title="giá chung cư TP.HCM cao hơn Hà Nội ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo nhiều chuy&ecirc;n gia, do đặc th&ugrave; về lịch sử ph&aacute;t triển v&agrave; l&agrave;n s&oacute;ng đầu tư của người mua, gi&aacute; bất động sản tại TP.HCM, đặc biệt l&agrave; ph&acirc;n kh&uacute;c căn hộ, đang vượt xa thị trường <span>H&agrave; Nội</span>.</p> <p>Sau khi nhận th&ocirc;ng b&aacute;o về c&ocirc;ng việc mới tại TP.HCM, anh Tuấn Anh (30 tuổi) đang sống tại quận Ba Đ&igrave;nh, H&agrave; Nội quyết định sẽ đưa gia đ&igrave;nh Nam tiến. Sau khi c&acirc;n nhắc kỹ, anh v&agrave; vợ dự kiến b&aacute;n căn hộ 75 m2 đang sinh sống tr&ecirc;n đường Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m với gi&aacute; <abbr class="rate-vnd">2,6 tỷ đồng</abbr> để mua nh&agrave; trong TP.HCM.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, khi t&igrave;m hiểu, mức gi&aacute; <abbr class="rate-vnd">2,6 tỷ đồng</abbr> chỉ đủ mua một căn hộ c&oacute; diện t&iacute;ch tương đương nhưng nằm c&aacute;ch trung t&acirc;m quận 1 khoảng 13 - 14 km<strong>, </strong>trong khi nơi ở hiện tại của gia đ&igrave;nh anh Tuấn Anh chỉ c&aacute;ch hồ Ho&agrave;n Kiếm 7 km.</p> <h3>C&ugrave;ng khoảng c&aacute;ch, gi&aacute; căn hộ TP.HCM đắt gấp đ&ocirc;i H&agrave; Nội</h3> <p>C&acirc;n nhắc về khoảng c&aacute;ch, cuối c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh anh buộc phải mua căn hộ diện t&iacute;ch chừng 45 m2 để ph&ugrave; hợp với khả năng t&agrave;i ch&iacute;nh m&agrave; vẫn gần trung t&acirc;m.</p> <p>Theo một số nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n, hiện gi&aacute; bất động sản tại TP.HCM đ&atilde; vượt xa H&agrave; Nội với mức ch&ecirc;nh lệch khoảng 30%. Khi c&aacute;c dự &aacute;n chung cư gi&aacute; dưới 30 triệu đồng/m2 tại H&agrave; Nội vẫn c&ograve;n kh&aacute; nhiều th&igrave; tại TP.HCM ph&acirc;n kh&uacute;c n&agrave;y đang ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n khan hiếm.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="gia chung cu TP.HCM cao hon Ha Noi anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/19/znews-photo-zadn-vn_xalohanoi_zing1.jpg" title="giá chung cư TP.HCM cao hơn Hà Nội ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Một dự &aacute;n chung cư tr&ecirc;n trục Xa Lộ H&agrave; Nội, quận 2 (TP.HCM), c&aacute;ch trung t&acirc;m khoảng 5 km c&oacute; gi&aacute; b&aacute;n 75-90 triệu đồng/m2. Ảnh: <em>Quỳnh Danh. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Cụ thể, tại H&agrave; Nội, một dự &aacute;n cao cấp tại khu Ng&atilde; Tư Sở, quận Thanh Xu&acirc;n, c&aacute;ch trung t&acirc;m TP hơn 5 km c&oacute; mức gi&aacute; 35-45 triệu đồng/m2.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, ở c&ugrave;ng ph&acirc;n kh&uacute;c tại quận 2, TP.HCM, một số chung cư tr&ecirc;n đường Xa Lộ H&agrave; Nội, c&aacute;ch trung t&acirc;m 10 km đang được giao dịch ở mức 40-50 triệu đồng/m2. Trong b&aacute;n k&iacute;nh 5 km đến trung t&acirc;m, nhiều dự &aacute;n ở TP.HCM đ&atilde; tăng gi&aacute; đến 75-90 triệu đồng/m2.</p> <p>Theo số liệu của CBRE Việt Nam, từ đầu năm 2019, TP.HCM đ&atilde; vắng b&oacute;ng nguồn cung mới của c&aacute;c dự &aacute;n nh&agrave; ở b&igrave;nh d&acirc;n gi&aacute; dưới 24 triệu đồng/m2. Tuy nhi&ecirc;n ở ph&acirc;n kh&uacute;c n&agrave;y, đầu năm 2020 H&agrave; Nội vẫn c&oacute; nguồn cung mới.</p> <p>Gi&aacute; trung b&igrave;nh chung cư sơ cấp tại TP.HCM đang ở mức 45 triệu đồng/m2, trong khi ở H&agrave; Nội c&oacute; gi&aacute; 32 triệu đồng/m2. T&iacute;nh từ năm 2017 đến qu&yacute; II/2020, biến động gi&aacute; chung cư tại H&agrave; Nội c&oacute; xu hướng đi ngang với tốc độ trung b&igrave;nh tăng 2% theo năm, trong khi chỉ số n&agrave;y tại TP.HCM lại thay đổi mạnh với mức tăng 9%.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="gia chung cu TP.HCM cao hon Ha Noi anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/19/znews-photo-zadn-vn_empire_zing2.jpg" title="giá chung cư TP.HCM cao hơn Hà Nội ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Một dự &aacute;n căn hộ hạng sang tại Thủ Thi&ecirc;m, quận 2, TP.HCM. Ảnh: <em>Quỳnh Danh</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Th&ecirc;m nữa, từ cuối năm 2017, TP.HCM bắt đầu c&oacute; sự xuất hiện của d&ograve;ng sản phẩm chung cư hạng sang với gi&aacute; mở b&aacute;n từ khoảng 94 triệu đồng/m2 trở l&ecirc;n, trong khi H&agrave; Nội trong 3 năm qua sản phẩm trung cấp vẫn chiếm phần lớn thị trường.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Quốc Anh, Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc <em>Batdongsan.com.vn</em> nhận định gi&aacute; bất động sản giữa TP.HCM v&agrave; H&agrave; Nội đang c&oacute; sự ch&ecirc;nh lệch kh&aacute; xa.</p> <p>&quot;Mức ch&ecirc;nh lệch n&agrave;y thể hiện rất r&otilde; trong đợt dịch Covid-19 vừa qua với l&agrave;n s&oacute;ng dịch chuyển đầu tư từ miền Nam ra miền Bắc của một số nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n. Covid-19 khiến hiệu suất cho thu&ecirc; của TP.HCM sụt giảm mạnh mẽ, ri&ecirc;ng nh&oacute;m căn hộ v&agrave; nh&agrave; phố cho thu&ecirc; giảm đến 15 - 20% đ&atilde; khiến nhiều nh&agrave; đầu tư muốn r&uacute;t khỏi thị trường&quot;, &ocirc;ng Quốc Anh cho biết th&ecirc;m.</p> <h3>Nh&agrave; TP.HCM tăng gi&aacute; mạnh sau khủng hoảng</h3> <p>Giải th&iacute;ch với <em>Zing</em> về sự kh&aacute;c biệt n&agrave;y, &ocirc;ng Trần Minh Ho&agrave;ng, Ph&oacute; tổng thư k&yacute; Hội m&ocirc;i giới bất động sản Việt Nam cho biết khoảng 10 năm trước,<span> b&aacute;n một ng&ocirc;i nh&agrave; tại H&agrave; Nội c&oacute; thể mua được 2 căn nh&agrave; c&oacute; diện t&iacute;ch tương tự tại TP.HCM. Tuy nhi&ecirc;n, sau cuộc khủng hoảng giai đoạn 2011-2012, thị trường bất động sản nh&agrave; ở tại TP.HCM bắt đầu c&oacute; biến động mạnh về gi&aacute;.</span></p> <p>Trong 10 năm qua, xu hướng ph&aacute;t triển chung cư gia tăng mạnh ở cả H&agrave; Nội v&agrave; TP.HCM, tỷ trọng nh&agrave; ở mới x&acirc;y dựng l&agrave; chung cư chiếm đến 90%. Gi&aacute; đất tại H&agrave; Nội v&agrave; TP.HCM hiện c&oacute; thể ở mức tương đương nhưng ở ph&acirc;n kh&uacute;c chung cư đang c&oacute; sự ch&ecirc;nh lệch kh&aacute; lớn.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="gia chung cu TP.HCM cao hon Ha Noi anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/19/znews-photo-zadn-vn_bieudo_gia_nha_zing.jpg" title="giá chung cư TP.HCM cao hơn Hà Nội ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>C&aacute;c dự &aacute;n chung cư gi&aacute; cao nhất của H&agrave; Nội đang dao động ở mức 70 - 100 triệu đồng/m2, tuy nhi&ecirc;n tại TP.HCM một số dự &aacute;n mới ở khu vực Thủ Thi&ecirc;m đ&atilde; l&ecirc;n đến 150 - 200 triệu đồng/m2 với d&ograve;ng sản phẩm hạng sang.</p> <p>Một trong những l&yacute; do dẫn đến sự ch&ecirc;nh lệch về gi&aacute; n&agrave;y theo &ocirc;ng Ho&agrave;ng đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; do nhu cầu nh&agrave; ở đang rất cao, c&aacute;c dự &aacute;n bất động sản tại TP.HCM đang tắc nghẽn về mặt ph&aacute;p l&yacute; từ năm 2018 khiến nguồn cung nh&agrave; sụt giảm nghi&ecirc;m trọng, đẩy gi&aacute; b&aacute;n sản phẩm l&ecirc;n cao.</p> <p>&Ocirc;ng Phạm Đăng Hồ, Trưởng ph&ograve;ng ph&aacute;t triển nh&agrave; v&agrave; thị trường bất động sản Sở X&acirc;y dựng TP.HCM cho biết trong 7 th&aacute;ng đầu năm, số lượng dự &aacute;n nh&agrave; ở được ph&eacute;p huy động vốn tại TP.HCM l&agrave; 16 dự &aacute;n, giảm 42% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước. To&agrave;n th&agrave;nh phố chỉ c&oacute; 5.500 căn hộ được b&aacute;n nh&agrave; ở h&igrave;nh th&agrave;nh trong tương lai, trong đ&oacute; căn hộ trung v&agrave; cao cấp chiếm đến 70%.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, lực lượng chủ đầu tư tại TP.HCM đ&ocirc;ng đảo hơn. B&ecirc;n cạnh c&aacute;c đại gia lớn cũng c&oacute; nhiều doanh nghiệp tầm trung như Nam Long, Khang Điền,... hay c&aacute;c chủ đầu tư nước ngo&agrave;i, tạo n&ecirc;n sức cạnh tranh v&agrave; t&iacute;nh đa dạng cho thị trường.</p> <p>Th&ecirc;m nữa, TP.HCM lu&ocirc;n được biết đến l&agrave; th&agrave;nh phố c&oacute; hoạt động kinh doanh ph&aacute;t triển nhất cả nước, thị trường bất động sản cũng s&ocirc;i động nhờ số lượng lớn người mua nh&agrave; v&agrave; cả d&acirc;n đầu tư.</p> <p>Về kh&iacute;a cạnh d&acirc;n số, cả TP.HCM v&agrave; H&agrave; Nội đều c&oacute; tốc độ nhập cư cao, thậm ch&iacute; H&agrave; Nội c&ograve;n c&oacute; kế hoạch mở rộng th&agrave;nh phố từ sớm. Tuy nhi&ecirc;n về th&aacute;i độ đầu tư, đối với những người H&agrave; Nội khi mua nh&agrave; thứ 2 thường c&oacute; nhu cầu t&igrave;m kiếm nơi c&oacute; khả năng cho thu&ecirc;, tăng gi&aacute; tốt trong khi TP.HCM được xem l&agrave; điểm đến tiềm năng hơn.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="gia chung cu TP.HCM cao hon Ha Noi anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/19/znews-photo-zadn-vn_goldmark1_zing_7.jpg" title="giá chung cư TP.HCM cao hơn Hà Nội ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Một dự &aacute;n căn hộ tr&ecirc;n đường Hồ T&ugrave;ng Mậu, quận Bắc Từ Li&ecirc;m c&aacute;ch trung t&acirc;m H&agrave; Nội 10 km c&oacute; gi&aacute; b&aacute;n 28-30 triệu đồng/m2. Ảnh: <em>Việt Linh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo &ocirc;ng Nguyễn Kh&aacute;nh Duy, Gi&aacute;m đốc s&agrave;n giao dịch bất động sản Savills Việt Nam, sự ch&ecirc;nh lệch về gi&aacute; n&agrave;y phụ thuộc nhiều v&agrave;o lịch sử ph&aacute;t triển của thị trường v&agrave; h&agrave;nh vi của người mua nh&agrave;.</p> <p>Tổng d&acirc;n số của TP.HCM vẫn lớn hơn H&agrave; Nội n&ecirc;n nhu cầu về nh&agrave; ở tại TP.HCM cao hơn rất nhiều. Ngo&agrave;i ra, số lượng người nước ngo&agrave;i l&agrave;m việc tại TP.HCM cũng đ&ocirc;ng đảo v&agrave; c&oacute; nhu cầu thu&ecirc; c&aacute;c căn hộ cao cấp lớn hơn.</p> <p>Ở c&ugrave;ng một ph&acirc;n kh&uacute;c căn hộ, gi&aacute; b&aacute;n trung b&igrave;nh tại H&agrave; Nội v&agrave; TP.HCM cũng c&oacute; sự kh&aacute;c biệt bởi c&aacute;c chủ đầu tư tại TP.HCM đang đầu tư mạnh v&agrave;o kh&ocirc;ng gian v&agrave; chất lượng của bất động sản.</p> <p>&quot;Trước đ&acirc;y, người mua đơn thuần chỉ quan t&acirc;m về gi&aacute;, tuy nhi&ecirc;n đến nay họ đ&ograve;i hỏi cao hơn về c&aacute;c tiện &iacute;ch của dự &aacute;n v&agrave; hướng đến c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn quốc tế như hồ bơi, s&acirc;n quần vợt, đường chạy bộ, kh&ocirc;ng gian c&ocirc;ng cộng, khu vui chơi trẻ em, t&iacute;nh ri&ecirc;ng tư của khu căn hộ&hellip;.&quot;, &ocirc;ng Duy chia sẻ với <em>Zing.</em></p> <p>Để h&igrave;nh th&agrave;nh n&ecirc;n gi&aacute; nh&agrave; c&oacute; rất nhiều yếu tố, đặc biệt nhiều chủ đầu tư tại TP.HCM cũng mạnh tay hợp t&aacute;c với c&aacute;c đối t&aacute;c x&acirc;y dựng quốc tế uy t&iacute;n, khiến chi ph&iacute; x&acirc;y dựng cao hơn.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Lâm Đồng: Cần “xem xét thận trọng” khi đề xuất dự án đầu tư căn hộ du lịch. Ảnh minh họa.

Lâm Đồng: Cần “xem xét thận trọng” khi đề xuất dự án đầu tư căn hộ du lịch

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND các huyện và TP Đà Lạt, Bảo Lộc về việc kiểm soát dân số và khả năng đáp ứng hạ tầng, việc bố trí các loại hình căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng tại các đô thị, khu du lịch trên địa bàn tỉnh.
Lâu đài Mặt Trăng mờ ảo trong sương mây, nơi du khách có thể thỏa trí tưởng tượng với những trải nghiệm huyền bí, những cảm xúc từ phấn khích tới mãn nhãn.

Việt Nam đang sở hữu chuỗi các công viên kỷ lục thế giới

Ngay tại Việt Nam, du khách cũng có thể tận hưởng các trải nghiệm vui chơi giải trí đỉnh cao thế giới tại những công viên chủ đề đạt nhiều kỷ lục mà không phải quốc gia nào cũng có. Điều này khẳng định vị thế của một đất nước đang có tăng trưởng ngành du lịch nằm trong số 3 quốc gia tăng cao nhất trên thế giới.
back to top