Suzuki Ertiga bị hụt hơi và có âm thanh lạ khi sang số là điều "bình thường"?

Đây là thông tin phản hồi của ông Aoki, Giám đốc Nhà máy Suzuki về việc âm thanh lạ phát ra từ hộp số tự động của Suzuki Ertiga khi sang số.

<div> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><em><img alt="3938-etiga" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/thoidai-com-vn_3938_etiga.jpg" title="Suzuki Ertiga" /></em></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em>Suzuki Ertiga bị hụt hơi v&agrave; c&oacute; &acirc;m thanh lạ l&agrave; điều &quot;b&igrave;nh thường&quot;?</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><strong>Suzuki Ertiga bị hụt hơi v&agrave; c&oacute; &acirc;m thanh lạ l&agrave; điều &quot;b&igrave;nh thường&quot;?</strong></p> <p style="text-align: justify;">Sau những phản &aacute;nh của b&aacute;o ch&iacute; về việc xe <span>Ertiga</span> li&ecirc;n tiếp gặp c&aacute;c &quot;vấn đề&quot;&nbsp;về kỹ thuật, đại diện Suzuki Việt Nam đ&atilde; gửi những phản hồi bước đầu đến b&aacute;o ch&iacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Về việc mẫu MPV Ertiga bị hụt hơi v&agrave; c&oacute; &acirc;m thanh lạ khi sang số, &ocirc;ng Aoki - Gi&aacute;m đốc nh&agrave; m&aacute;y Suzuki cho biết: &quot;Chức năng Kickdown được trang bị tr&ecirc;n tất cả xe số tự động (AT) của tất cả c&aacute;c h&atilde;ng xe. Khi người l&aacute;i nhấn mạnh ch&acirc;n ga, xe sẽ chuyển số v&agrave; tăng v&ograve;ng tua m&aacute;y để tăng tốc. Bằng việc tăng tốc độ động cơ trước ti&ecirc;n, sau đ&oacute; m&ocirc;men xoắn của động cơ tăng l&ecirc;n v&agrave; sau đ&oacute; tăng dần tốc độ. Ở trạng th&aacute;i v&ograve;ng tua m&aacute;y cao trước khi tốc độ tăng sẽ cảm thấy như &quot;hụt hơi&quot; v&agrave; tiếng ồn động cơ trở n&ecirc;n lớn hơn&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Xe AT của SUZUKI c&oacute; chức năng Lock-up. T&iacute;nh năng n&agrave;y kết nối trực tiếp động cơ v&agrave; hộp số trong một số điều kiện nhất định khi xe vận h&agrave;nh ở số 4. T&iacute;nh năng n&agrave;y gi&uacute;p cải thiện hiệu quả tiết kiệm nhi&ecirc;n liệu v&agrave; đồng thời theo d&otilde;i tốc độ tăng tốc một c&aacute;ch tức thời. Khi xe AT ở trạng th&aacute;i Lock-up th&igrave; &acirc;m thanh sẽ c&oacute; sự thay đổi. Với những l&yacute; do tr&ecirc;n, một số kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể cảm thấy kh&ocirc;ng thoải m&aacute;i v&igrave; &acirc;m thanh kh&oacute; chịu, nhưng đ&oacute; l&agrave; &acirc;m thanh của hộp số tự động Suzuki v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; vấn đề g&igrave; về chất lượng, &ocirc;ng Aoki cho biết th&ecirc;m.</p> <p style="text-align: justify;">Đại diện Suzuki cũng cho biết, xe Ertiga được sản xuất tại nh&agrave; m&aacute;y Suzuki ở Indonesia với sự kiểm tra nghi&ecirc;m ngặt, sau đ&oacute; được vận chuyển về Việt Nam. Ngay cả sau khi nhập khẩu về Việt Nam, ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn tiến h&agrave;nh kiểm tra bổ sung tại nh&agrave; m&aacute;y n&agrave;y trước khi giao xe đến đại l&yacute;. V&igrave; l&yacute; do đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i tự tin v&agrave;o chất lượng sản phẩm của m&igrave;nh.</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Suzuki" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/thoidai-com-vn_5924_picture_1.png" title="Suzuki" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em>Suzuki đang gặp nhiều kh&oacute; khăn tại thị trường Việt Nam.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><strong>Gặp vấn đề tương tự, Mitsubishi đ&atilde; phải triệu hồi Xpander</strong></p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;ch giải th&iacute;ch của &ocirc;ng Aoki mang nặng t&iacute;nh kỹ thuật nhưng phần n&agrave;o chưa giải toả được những bức x&uacute;c của người sử dụng. Theo anh Mạnh Dũng, một người sử dụng nhiều mẫu xe đ&aacute;nh gi&aacute;: &quot;Việc xe động cơ nhỏ, sức mạnh thấp tăng tốc chậm l&agrave; điều dễ hiểu. Tuy nhi&ecirc;n, việc xe bị hụt hơi lại l&agrave; việc kh&aacute;c. Nếu mức độ nặng như nhiều người phản &aacute;nh c&oacute; thể l&agrave; lỗi hệ thống bơm nhi&ecirc;n liệu hoặc hệ thống đ&aacute;nh lửa của xe. D&ugrave; sao đ&acirc;y cũng chỉ l&agrave; phỏng đo&aacute;n, h&atilde;ng xe n&ecirc;n kiểm tra cụ thể từng trường hợp c&oacute; hiện tượng hụt hơi hay &acirc;m thanh lạ để c&oacute; những c&aacute;ch xử l&yacute; triệt để&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Việc những mẫu xe gặp vấn đề kỹ thuật sau nhưng phản hồi của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng l&agrave; kh&ocirc;ng hiếm gặp tr&ecirc;n thế giới cũng như tại Việt Nam. Vụ việc kh&aacute; tương đồng gần đ&acirc;y nhất l&agrave; h&atilde;ng xe Mitsubishi phải <span>triệu hồi</span> số lượng lớn <span>Xpander</span> tại nhiều thị trường trong đ&oacute; c&oacute; Việt Nam. Hiện tượng ban đầu của Xpander cũng tương đồng với Ertiga. Xe bị nhiều người d&ugrave;ng phản hồi về hiện tượng hụt hơi, nặng hơn l&agrave; chết m&aacute;y.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c l&ocirc; xe bị d&iacute;nh lỗi bơm xăng. Cụ thể, bơm b&ecirc;n trong b&igrave;nh xăng của xe c&oacute; thể ngừng hoạt động, dẫn đến kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng khởi động động cơ hoặc động cơ ngừng hoạt động.</p> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng l&acirc;u sau đ&oacute;, Mitsubishi Việt Nam đ&atilde; phải ra th&ocirc;ng b&aacute;o triệu hồi mẫu MPV ăn kh&aacute;ch của m&igrave;nh. Theo c&ocirc;ng bố của Mitsubishi Nhật Bản, c&aacute;nh bơm ở trong bơm xăng l&agrave;m bằng nhựa n&ecirc;n c&oacute; thể phồng l&ecirc;n, chạm v&agrave;o c&aacute;c bộ phận của th&acirc;n bơm, khiến bơm xăng ngừng quay.</p> <p style="text-align: justify;">Khi đ&oacute; xăng kh&ocirc;ng được cấp l&ecirc;n động cơ, xe kh&ocirc;ng thể khởi động hoặc động cơ ngừng hoạt động khi xe đang chạy. Sở dĩ c&aacute;nh bơm bị phồng v&igrave; loại nhựa n&agrave;y c&oacute; mật độ ph&acirc;n tử nhựa thấp. Ngo&agrave;i Việt Nam, Mitsubishi c&ograve;n triệu hồi Xpander ở Th&aacute;i Lan v&agrave; Philippines.</p> <p style="text-align: justify;">Vụ việc Suzuki Ertiga bị hụt hơi v&agrave; c&oacute; &acirc;m thanh lạ nhiều khả năng sẽ chưa &quot;kết th&uacute;c&quot; khi h&atilde;ng v&agrave; người ti&ecirc;u d&ugrave;ng hiện vẫn chưa c&oacute; tiếng n&oacute;i chung. Nhiều khả năng sẽ cần c&oacute; sự v&agrave;o cuộc quyết liệt của c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; nước như Cục Đăng kiểm Việt Nam hay Cục Quản l&yacute; cạnh tranh v&agrave; Bảo vệ người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.&nbsp;</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;"><strong>Cục&nbsp;Đăng kiểm y&ecirc;u cầu Suzuki Việt Nam giải tr&igrave;nh việc xe Ertiga li&ecirc;n tiếp gặp vấn đề</strong></p> <p style="text-align: justify;">Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) vừa ch&iacute;nh thức ra văn bản y&ecirc;u cầu Suzuki Việt Nam b&aacute;o c&aacute;o về c&aacute;c nội dung được b&aacute;o ch&iacute; phản &aacute;nh về &ocirc; t&ocirc; Suzuki Ertiga.</p> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;, Cục y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng ty b&aacute;o c&aacute;o 2 vấn đề, một l&agrave; hiện tượng Suzuki Ertiga bị hụt hơi khi tăng ga; hai l&agrave; vấn đề &ocirc; t&ocirc; Suzuki Ertiga bị tai nạn kh&ocirc;ng c&oacute; phụ t&ugrave;ng để sửa chữa, thay thế.</p> <p style="text-align: justify;">Cục Đăng kiểm Việt Nam y&ecirc;u cầu Suzuki Việt Nam b&aacute;o c&aacute;o bằng văn bản trước ng&agrave;y 17/10.</p> </blockquote> <table class="__MB_template_g"> <tbody> <tr> <td class="__RE_PLACE_CONTENT"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo thoidai.com.vn
Loạt nâng cấp ấn tượng trên Porsche 911 Hybrid 2025

Loạt nâng cấp ấn tượng trên Porsche 911 Hybrid 2025

Porsche lần đầu giới thiệu công nghệ hybrid cho mẫu xe thể thao trứ danh của hãng. Hệ thống hybrid trên Porsche 911 mang tên T-Hybrid, viết tắt của Turbo Hybrid, khác biệt so với E-Hybrid trên Cayenne và Panamera.
back to top