Sở Tài chính đề nghị TP. HCM hủy bỏ quyết định chỉ định bán nhà đất công

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Sở Tài chính đã đề nghị TP. HCM hủy bỏ 300 quyết định, công văn chỉ định bán các mặt bằng và địa chỉ nhà đất công cho các tổ chức, cá nhân để đưa vào bán đấu giá theo quy định.

<p style="text-align: justify;">Theo b&agrave; Phan Thị Thắng Gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i ch&iacute;nh TP. HCM, thời gian qua, Sở T&agrave;i ch&iacute;nh đ&atilde; r&agrave; so&aacute;t việc sử dụng nhiều mặt bằng nh&agrave;, đất thuộc sở hữu Nh&agrave; nước theo quy định tại Nghị định 167/2017 về sắp xếp nh&agrave; đất c&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Sở T&agrave;i ch&iacute;nh đ&atilde; đề nghị th&agrave;nh phố hủy bỏ 300 quyết định, c&ocirc;ng văn chỉ định b&aacute;n c&aacute;c mặt bằng v&agrave; địa chỉ nh&agrave; đất c&ocirc;ng cho c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n để đưa v&agrave;o b&aacute;n đấu gi&aacute; theo quy định.</p> <div> <p style="text-align: justify;">Đồng thời, Sở T&agrave;i ch&iacute;nh sẽ tham mưu UBND TP kiến nghị Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh quyết định quy định cơ chế phối hợp giữa TP. HCM với c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh trong việc r&agrave; so&aacute;t, sắp xếp v&agrave; xử l&yacute; c&aacute;c nh&agrave;, đất c&ocirc;ng do c&aacute;c cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản l&yacute; tr&ecirc;n địa b&agrave;n&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Trong dự thảo Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ kinh tế x&atilde; hội năm 2019, TP. HCM cho biết sẽ r&agrave; so&aacute;t, c&ocirc;ng khai danh mục đất c&ocirc;ng trong năm 2019, tạo sự cạnh tranh, b&igrave;nh đẳng trong tiếp cận nguồn lực đất đai của c&aacute;c doanh nghiệp thuộc mọi th&agrave;nh phần kinh tế.</p> <p style="text-align: justify;">Đưa đấu gi&aacute;, đấu thầu th&agrave;nh phương thức chủ yếu cho việc ph&acirc;n bổ đất c&ocirc;ng. Đồng thời xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c trường hợp trục lợi, định gi&aacute; thấp đất c&ocirc;ng l&agrave;m thất tho&aacute;t t&agrave;i sản nh&agrave; nước.</p> <p style="text-align: justify;">Trong Hội nghị triển khai nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội năm 2019, Chủ tịch UBND TP Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Th&agrave;nh Phong đ&aacute;nh gi&aacute; cao sự nỗ lực của th&agrave;nh phố để đưa tổng thu ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước năm 2018 đạt 378.543 tỷ đồng, đạt 100,47% dự to&aacute;n, tăng 8,65% so với năm trước.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Phong cũng cho biết, để đạt được c&aacute;c mục ti&ecirc;u đề ra trong năm 2019, TP. HCM đề ra những nhiệm vụ, giải ph&aacute;p cụ thể cho từng ng&agrave;nh v&agrave; lĩnh vực. Th&agrave;nh phố sẽ nghi&ecirc;n cứu để lập Tổ c&ocirc;ng t&aacute;c giải quyết c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến đền b&ugrave; giải ph&oacute;ng mặt bằng, t&aacute;i định cư nhằm th&aacute;o gỡ c&oacute; hiệu quả c&aacute;c vướng mắc, kh&oacute; khăn, đẩy nhanh tiến độ việc triển khai c&aacute;c dự &aacute;n nhằm giảm &ugrave;n tắc v&agrave; tai nạn giao th&ocirc;ng, giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM c&oacute; x&eacute;t đến biến đổi kh&iacute; hậu...</p> <p style="text-align: justify;">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. HCM &ocirc;ng Nguyễn Thiện Nh&acirc;n đ&atilde; chỉ ra những kh&oacute; khăn th&aacute;ch thức m&agrave; th&agrave;nh phố phải khắc phục, để đảm bảo c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của th&agrave;nh phố trong năm 2019.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo thuonggiaonline.vn
Quốc Cường Gia Lai thua lỗ

Quốc Cường Gia Lai thua lỗ

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai cho biết, lợi nhuận giảm so với cùng kỳ do thị trường bất động sản quý II/2023 rất khó khăn, giao dịch suy giảm, nhu cầu mua thấp nên trong kỳ không phát sinh doanh thu bất động sản.
back to top