Siêu dự án giao đất 'thần tốc', chục ngàn căn hộ tái định cư bỏ không lãng phí

Xót xa chục ngàn căn hộ tái định cư bỏ không lãng phí ở Sài Gòn; Bên trong siêu dự án 123ha ở Bình Thuận được giao đất 'thần tốc'; Lộ lý do 22.000 căn hộ chung cư ở TPHCM bị ‘treo’ sổ hồng; Bộ Xây dựng nói gì về 'dự án chồng dự án' ở Hà Nội gây bức xúc?...

<div> <div><strong>X&oacute;t xa chục ng&agrave;n căn hộ t&aacute;i định cư bỏ kh&ocirc;ng l&atilde;ng ph&iacute; ở S&agrave;i G&ograve;n</strong><br /> <br /> TPHCM đang c&oacute; tới hơn chục ngh&igrave;n căn hộ v&agrave; nền đất phục vụ t&aacute;i định cư chưa sử dụng tại 163 dự &aacute;n trong khi nhiều người d&acirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; nh&agrave; để ở, phải tạm tr&uacute; trong những căn nh&agrave; trọ ọp ẹp v&agrave; chật chội.</div> <div> <div><img alt="Siêu dự án giao đất 'thần tốc', chục ngàn căn hộ tái định cư bỏ không lãng phí - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/13/37/image2-tienphong-vn_tp_q27_dowh_ypre.jpg" /><span>Khu t&aacute;i định cư B&igrave;nh Kh&aacute;nh ở quận 2, TPHCM c&ograve;n hơn 5.300 căn hộ t&aacute;i định cư để trống.</span></div> </div> <div>Điều đ&aacute;ng n&oacute;i, những căn hộ t&aacute;i định cư kh&ocirc;ng c&oacute; người ở n&ecirc;n hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, g&acirc;y l&atilde;ng ph&iacute; trong khi hằng năm phải bỏ ra h&agrave;ng chục tỷ đồng để bảo tr&igrave;. <strong><span>(Xem chi tiết)</span></strong><br /> <br /> <strong>Bộ X&acirc;y dựng n&oacute;i g&igrave; về &#39;dự &aacute;n chồng dự &aacute;n&#39; ở H&agrave; Nội g&acirc;y bức x&uacute;c?</strong><br /> <br /> Bộ X&acirc;y dựng thừa nhận việc triển khai dự &aacute;n trục Hồ T&acirc;y - Ba V&igrave; đi qua giữa khu t&aacute;i định cư xảy ra t&igrave;nh trạng &quot;dự &aacute;n chồng dự &aacute;n&quot;, ảnh hưởng đến cuộc sống ổn định của người d&acirc;n.</div> <div> <div><img alt="Siêu dự án giao đất 'thần tốc', chục ngàn căn hộ tái định cư bỏ không lãng phí - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/13/87/image2-tienphong-vn_a3b41f9997da7e8427cb_jfum_gbfa.jpg" /><span>Việc triển khai dự &aacute;n trục Hồ T&acirc;y - Ba V&igrave; đi qua giữa khu t&aacute;i định cư xảy ra t&igrave;nh trạng &quot;dự &aacute;n chồng dự &aacute;n&quot;, ảnh hưởng đến cuộc sống ổn định của người d&acirc;n.</span></div> </div> <div>Về việc điều chỉnh quy hoạch như kiến nghị của cử tri, Bộ X&acirc;y dựng cho rằng, cần phải tr&ecirc;n cơ sở r&agrave; so&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; việc thực hiện quy hoạch, đảm bảo c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc, điều kiện điều chỉnh quy hoạch v&agrave; c&aacute;c quy định ph&aacute;p luật về quy hoạch đ&ocirc; thị. Đối với c&aacute;c quy hoạch ph&acirc;n khu, quy hoạch chi tiết việc xem x&eacute;t, quyết định thuộc thẩm quyền của UBND TP H&agrave; Nội. <strong><span>(Xem chi tiết)</span></strong></div> <div><strong>Lộ l&yacute; do 22.000 căn hộ chung cư ở TPHCM bị &lsquo;treo&rsquo; sổ hồng</strong></div> <div> <div><img alt="Siêu dự án giao đất 'thần tốc', chục ngàn căn hộ tái định cư bỏ không lãng phí - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/13/97/image2-tienphong-vn_a_ejki_cnxs.jpg" /><span>Việc người mua nh&agrave; chậm được cấp sổ hồng khiến khiếu kiện, căng băng r&ocirc;n tại c&aacute;c dự &aacute;n.</span></div> </div> <div>Hiện ở TPHCM đang c&oacute; tới 22.000 căn hộ chung cư chưa được cấp sổ hồng. V&igrave; kh&ocirc;ng t&iacute;nh được tiền sử dụng đất đ&atilde; đẩy người d&acirc;n v&agrave;o thế mua nh&agrave; nhưng kh&ocirc;ng được cấp sổ hồng, khiến quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p của cư d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp bị ảnh hưởng. <strong><span>(Xem chi tiết)</span></strong><br /> <br /> <strong>Di dời mộ để l&agrave;m KCN ở Bắc Ninh: Người d&acirc;n đề nghị được đối thoại</strong></div> <div>Sở X&acirc;y dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết, đ&atilde; y&ecirc;u cầu ch&iacute;nh quyền địa phương b&aacute;o c&aacute;o về dự &aacute;n KCN Y&ecirc;n Phong II - Ph&acirc;n khu B (huyện Y&ecirc;n Phong, Bắc Ninh), đồng thời c&oacute; văn bản trả lời người d&acirc;n li&ecirc;n quan đến những kiến nghị di dời mộ.&nbsp;</div> <div> <div><img alt="Siêu dự án giao đất 'thần tốc', chục ngàn căn hộ tái định cư bỏ không lãng phí - ảnh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/13/64/image2-tienphong-vn_tp_kcn_yen_phong_taym_crqr_kvmb.jpg" /><span>Khu nghĩa trang tại G&ograve; C&acirc;y Sữa của th&ocirc;n Như Nguyệt trong diện bị thu hồi, giải ph&oacute;ng mặt bằng cho dự &aacute;n Khu c&ocirc;ng nghiệp Y&ecirc;n Phong II-Ph&acirc;n Khu B. Người d&acirc;n c&oacute; mộ tại đ&acirc;y cho rằng họ kh&ocirc;ng được lấy &yacute; kiến rộng r&atilde;i, đầy đủ về việc di dời phần mộ của gia đ&igrave;nh để quy hoạch dự &aacute;n.</span></div> </div> <div>Trong khi, người d&acirc;n th&ocirc;n Như Nguyệt (x&atilde; tam Giang, huyện Y&ecirc;n Phong) c&oacute; phần mộ tại khu đất nghĩa trang nằm trong quy hoạch dự &aacute;n KCN đề nghị c&aacute;c cấp ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&agrave; đầu tư cần đối thoại để tạo sự đồng thuận. <strong><span>(Xem chi tiết)</span></strong><br /> <br /> <strong>TPHCM kiểm tra loạt dự &aacute;n bất động sản &#39;khủng&#39;</strong></div> <div>Sở X&acirc;y dựng TPHCM cho biết, đ&atilde; c&ocirc;ng bố kế hoạch kiểm tra định kỳ chất lượng, c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; chất lượng, an to&agrave;n thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng tại c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n TPHCM năm 2020. Theo đ&oacute;, thời gian kiểm tra của Sở X&acirc;y dựng TPHCM sẽ bắt đầu từ th&aacute;ng 9/2020, kết th&uacute;c v&agrave;o th&aacute;ng 11/2020.&nbsp;</div> <div> <div><img alt="Siêu dự án giao đất 'thần tốc', chục ngàn căn hộ tái định cư bỏ không lãng phí - ảnh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/13/34/image2-tienphong-vn_tp_dji_0903_ftwq_csfa.jpg" /><span>Chung cư Tilia Residences thuộc dự &aacute;m Empire City (l&ocirc; 2-16 v&agrave; 2-17 phường Thủ Thi&ecirc;m, Quận 2) do C&ocirc;ng ty TNHH Li&ecirc;n doanh Th&agrave;nh phố Đế Vương l&agrave;m chủ đầu tư nằm trong danh s&aacute;ch kiểm tra lần n&agrave;y</span></div> </div> <div>Trong khoảng thời gian n&agrave;y, đo&agrave;n kiểm tra sẽ đến trực tiếp c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng để kiểm tra hồ sơ quản l&yacute; chất lượng, c&aacute;c t&agrave;i liệu li&ecirc;n quan nội dung kiểm tra v&agrave; trao đổi với c&aacute;c b&ecirc;n c&oacute; li&ecirc;n quan. Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, trong danh s&aacute;ch kiểm tra của Sở X&acirc;y dựng TPHCM c&oacute; nhiều dự &aacute;n lớn như The MARQ, Centre Mall, Riverside 90, Akari City, Tilia Residences&hellip; <strong><span>(Xem chi tiết)</span></strong><br /> <br /> <strong>B&ecirc;n trong si&ecirc;u dự &aacute;n 123ha ở B&igrave;nh Thuận được giao đất &#39;thần tốc&#39;</strong></div> <div> <div><img alt="Siêu dự án giao đất 'thần tốc', chục ngàn căn hộ tái định cư bỏ không lãng phí - ảnh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/13/99/image2-tienphong-vn_tp_a_vynd_xlmp.jpg" /><span>Tỉnh B&igrave;nh Thuận giao đất kh&ocirc;ng th&ocirc;ng qua đấu gi&aacute; m&agrave; ưu &aacute;i cho C&ocirc;ng ty Trường Ph&uacute;c Hải, kh&ocirc;ng xem x&eacute;t tr&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh năm gần nhất l&agrave; chưa đ&uacute;ng quy định ph&aacute;p luật v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở.</span></div> </div> <div>Sau khi được UBND tỉnh B&igrave;nh Thuận giao đất &quot;thần tốc&quot;, dự &aacute;n Hamu<span>bay Phan Thiết do C&ocirc;ng ty Trường Ph&uacute;c Hải l&agrave;m chủ đầu tư đ&atilde; mở b&aacute;n rầm rộ từ th&aacute;ng 11/2018 nhưng đến nay vẫn chỉ l&agrave; b&atilde;i đất trống, trong khi người d&acirc;n li&ecirc;n tục phản đối việc thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp l&agrave;m dự &aacute;n. <strong><span>(Xem chi tiết)</span></strong></span></div> <div><strong>Lộ loạt bất cập, Bộ X&acirc;y dựng y&ecirc;u cầu quản chặt căn hộ Condotel</strong></div> <div>Bộ X&acirc;y dựng cho rằng trong qu&aacute; tr&igrave;nh đầu tư x&acirc;y dựng, vận h&agrave;nh c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; loại h&igrave;nh bất động sản mới như căn hộ lưu tr&uacute;/căn hộ du lịch (Condotel), văn ph&ograve;ng kết hợp lưu tr&uacute; (Officetel), biệt thự nghỉ dưỡng/ biệt thự du lịch (Resort villa), nh&agrave; ở thương mại li&ecirc;n kế (Shophouse) vẫn c&ograve;n một số vấn đề tồn tại như: xuất hiện một số vướng mắc, bất cập trong vận h&agrave;nh, quản l&yacute; sử dụng t&ograve;a nh&agrave; c&oacute; chức năng căn hộ lưu tr&uacute;, văn ph&ograve;ng kết hợp lưu tr&uacute; do c&oacute; nhiều chủ sở hữu, chủ sử dụng, vận h&agrave;nh khai th&aacute;c; thiếu quy định ph&aacute;p l&yacute; r&agrave;ng buộc trong quan hệ hợp đồng giữa c&aacute;c nh&agrave; đầu tư ban đầu v&agrave; nh&agrave; đầu tư thứ cấp; c&aacute;c địa phương vẫn c&ograve;n l&uacute;ng t&uacute;ng trong việc cấp giấy tờ sở hữu cho c&aacute;c căn hộ lưu tr&uacute;, văn ph&ograve;ng kết hợp lưu tr&uacute;, biệt thự nghỉ dưỡng,&hellip;&nbsp;</div> <div> <div><img alt="Siêu dự án giao đất 'thần tốc', chục ngàn căn hộ tái định cư bỏ không lãng phí - ảnh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/13/30/image2-tienphong-vn_condotel_bfwt.jpg" /><span>Loại h&igrave;nh Condotel, Officetel, Resort villa, Shophouse lộ nhiều bất cập sau qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển n&oacute;ng.</span></div> </div> <div>Ngo&agrave;i ra, khi kinh doanh gặp kh&oacute; khăn, một số chủ đầu tư xin chuyển đổi loại h&igrave;nh căn hộ lưu tr&uacute;, văn ph&ograve;ng kết hợp lưu tr&uacute; sang căn hộ ở g&acirc;y &aacute;p lực l&ecirc;n hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng x&atilde; hội của khu vực. Do đ&oacute;, Bộ n&agrave;y y&ecirc;u cầu UBND c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương quản chặt việc đầu tư x&acirc;y dựng dự &aacute;n c&oacute; bố tr&iacute; căn hộ loại h&igrave;nh bất động sản n&agrave;y. <strong><span>(Xem chi tiết)</span></strong></div> <p>Ninh Phan</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
Thị trường gặp khó: Cơ hội cho nhà đầu tư có dòng tiền mạnh?

Thị trường gặp khó: Cơ hội cho nhà đầu tư có dòng tiền mạnh?

CEO FINA nhận định đây là giai đoạn mà nhà đầu tư tham gia thị trường bất động sản cần phải tránh tâm lý đầu cơ, lướt sóng. Với các nhà đầu tư dồi dào nguồn lực tài chính thì đây là thời điểm hoàn hảo để tìm kiếm cơ hội đầu tư bất động sản giá tốt, “săn hàng ngộp”.
Giá chung cư ở Hà Nội đột ngột “hạ nhiệt”?!

Giá chung cư ở Hà Nội đột ngột “hạ nhiệt”?!

Sau thời gian giá chung cư tăng chóng mặt khiến nhiều người từ bỏ ý định mua vì giá quá cao, gần đây đã có dấu hiệu quay đầu giảm giá. Nhiều người mua nhà nhận được thông báo của môi giới giá giảm từ 200-300 triệu đồng/căn.
back to top