Sáng 29/1, có thêm 9 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Bản tin 6h sáng ngày 29/1 của Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 9 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh,.Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh.

<div> <p>Hải Ph&ograve;ng ghi nhận một ca bệnh (BN1561) v&agrave; tỉnh Bắc Ninh c&oacute; một bệnh nh&acirc;n (BN1565), đều c&oacute; địa chỉ thường tr&uacute; tại tỉnh Hải Dương v&agrave; c&oacute; li&ecirc;n quan dịch tễ đến ổ dịch tại TP Ch&iacute; Linh, tỉnh Hải Dương.</p> <p>Tỉnh Quảng Ninh th&ecirc;m 10 ca bệnh ng&agrave;y 28/1 (BN1562-1564 v&agrave; BN1566-1572) v&agrave; 2 ca bệnh mới ng&agrave;y 29/1 (BN1573-1574) c&oacute; li&ecirc;n quan dịch tễ với trường hợp mắc bệnh trước đ&oacute; l&agrave; bệnh nh&acirc;n 1553.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ca nghi mac Covid-19 tai Ha Noi anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/29/znews-photo-zadn-vn_a1_zing.jpg" title="ca nghi mắc Covid-19 tại Hà Nội ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế lấy mẫu x&eacute;t nghiệm Covid-19 tại Hải Dương. Ảnh: <em>Thạch Thảo.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tỉnh Hải Dương c&oacute; 72 trường hợp mắc ng&agrave;y 28/1 (BN1575-1580 v&agrave; BN1582-1651) v&agrave; 6 trường hợp mắc mới ng&agrave;y 29/1 (BN1646-1651), c&oacute; địa chỉ thường tr&uacute; tại tỉnh Hải Dương (67) v&agrave; tỉnh Quảng Ninh (9). C&aacute;c bệnh nh&acirc;n n&agrave;y đều c&oacute; li&ecirc;n quan dịch tễ với ổ dịch tại TP Ch&iacute; Linh, tỉnh Hải Dương.</p> <p>H&agrave; Nội ghi nhận 1 ca bệnh (BN1581) c&oacute; địa chỉ thường tr&uacute; tại quận Hai B&agrave; Trưng, c&oacute; li&ecirc;n quan dịch tễ với trường hợp mắc bệnh trước đ&oacute; l&agrave; bệnh nh&acirc;n 553.</p> <p>Như vậy, sau 55 ng&agrave;y kh&ocirc;ng xuất hiện ca mắc mới ở cộng đồng, Việt Nam c&oacute; th&ecirc;m 93 bệnh nh&acirc;n ở nhiều tỉnh, th&agrave;nh phố trong cả nước.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <section class="section article-news-background" id="article-news-background"> <header class="section-title"> <h3><span>Dịch Covid-19</span></h3> </header> <div class="section-content"> <div class="article-list"> <article article-id="1178177" class="article-item type-text" serie-id="" topic-id="5801,5830,6028"> <p class="article-thumbnail"><a href="/bac-ninh-phat-hien-mot-nguoi-duong-tinh-voi-sars-cov-2-post1178177.html"><img alt="Bac Ninh phat hien mot nguoi duong tinh voi SARS-CoV-2 hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/29/znews-photo-zadn-vn_6_2.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>Bắc Ninh ph&aacute;t hiện một người dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">9 giờ trước</span> <span class="time">21:06</span> <span class="date">28/1/2021</span> </span> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category-parent">Sức khỏe</span> </a> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category">Sức khỏe</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">Người vừa c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2 l&agrave; F1 của bệnh nh&acirc;n 1552 (Hải Dương). Họ l&agrave;m c&ugrave;ng ph&acirc;n xưởng tại C&ocirc;ng ty TNHH POYUN.</p> </header> </article> <article article-id="1178150" class="article-item type-text" serie-id="" topic-id="3877,4445,5612,5638,5801,5830,6028"> <p class="article-thumbnail"><a href="/bo-y-te-tim-nguoi-den-31-dia-diem-tai-ha-noi-hai-phong-hai-duong-post1178150.html"><img alt="Bo Y te tim nguoi den 31 dia diem tai Ha Noi, Hai Phong, Hai Duong hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/29/znews-photo-zadn-vn_773ff54e2a0dc3539a1c_1.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>Bộ Y tế t&igrave;m người đến 31 địa điểm tại H&agrave; Nội, Hải Ph&ograve;ng, Hải Dương</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">10 giờ trước</span> <span class="time">20:32</span> <span class="date">28/1/2021</span> </span> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category-parent">Sức khỏe</span> </a> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category">Sức khỏe</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">Những người từng đến c&aacute;c địa điểm li&ecirc;n quan bệnh nh&acirc;n Covid-19 cần chủ động th&ocirc;ng b&aacute;o với cơ quan y tế gần nhất.</p> </header> </article> <article article-id="1178096" class="article-item type-text" serie-id="" topic-id="5612,5638,5801,5830"> <p class="article-thumbnail"><a href="/bo-y-te-chi-vien-cho-hai-duong-de-chong-dich-covid-19-post1178096.html"><img alt="Bo Y te chi vien cho Hai Duong de chong dich Covid-19 hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/29/znews-photo-zadn-vn_corona_176.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>Bộ Y tế chi viện cho Hải Dương để chống dịch Covid-19</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">11 giờ trước</span> <span class="time">19:25</span> <span class="date">28/1/2021</span> </span> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category-parent">Sức khỏe</span> </a> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category">Sức khỏe</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">Trong đ&ecirc;m nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ điều phối để thực hiện x&eacute;t nghiệm 2.000 mẫu bệnh phẩm của Hải Dương.</p> </header> </article> <article article-id="1178146" class="article-item type-text short" serie-id="" topic-id="5801,5830"> <p class="article-thumbnail"><a href="/thanh-lap-3-benh-vien-da-chien-tai-hai-duong-post1178146.html"><img alt="Thanh lap 3 benh vien da chien tai Hai Duong hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/29/znews-photo-zadn-vn_a1.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>Th&agrave;nh lập 3 bệnh viện d&atilde; chiến tại Hải Dương</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">11 giờ trước</span> <span class="time">19:24</span> <span class="date">28/1/2021</span> </span> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category-parent">Sức khỏe</span> </a> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category">Sức khỏe</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">C&aacute;c bệnh viện d&atilde; chiến sẽ được x&acirc;y dựng tại Trung t&acirc;m Y tế Ch&iacute; Linh, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương v&agrave; Nh&agrave; thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương.</p> </header> </article> <article article-id="1178071" class="article-item type-text short" serie-id="" topic-id="2209,2224,2275,4150,4151,5612,5638,5801,5830"> <p class="article-thumbnail"><a href="/da-nang-kich-hoat-he-thong-phong-dich-covid-19-post1178071.html"><img alt="Da Nang kich hoat he thong phong dich Covid-19 hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/29/znews-photo-zadn-vn_covid2.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>Đ&agrave; Nẵng k&iacute;ch hoạt hệ thống ph&ograve;ng dịch Covid-19</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">12 giờ trước</span> <span class="time">18:30</span> <span class="date">28/1/2021</span> </span> <a href="/thoi-su.html" title="Xã hội"> <span class="category-parent">X&atilde; hội</span> </a> <a href="/thoi-su.html" title="Xã hội"> <span class="category">X&atilde; hội</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">Ngo&agrave;i việc triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng dịch, UBND TP Đ&agrave; Nẵng y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng d&acirc;n trở về từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, chủ động khai b&aacute;o y tế.</p> </header> </article> </div> </div> </section> </div> <div> <p><strong>Số ca mắc ở Việt Nam:</strong></p> <p>- Tính đến 6h ngày 29/01: Việt Nam có tổng cộng 786 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 647 ca.</p> <p>- Tính từ 18h ngày 28/01 đến 6h ngày 29/01: 9 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.</p> <p><strong>Thông tin ca mắc mới: Thêm 9 ca mắc mới nâng tổng số bệnh nhân lên 1651 bệnh nhân: Hải Phòng (1), Bắc Ninh (1), Quảng Ninh (2), Hải Dương (4), Hà Nội (1). </strong>Cụ thể:</p> <p><strong>- Thành phố Hải Phòng ghi nhận 01 ca bệnh (BN1561) và tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 01 ca bệnh (BN1565)</strong>, đều có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hải Dương và có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.</p> <p>- <strong>Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 10 ca bệnh ngày 28/1 (BN1562-1564 và BN1566-1572) và 02 ca bệnh mới ngày 29/1 (BN1573-1574) có liên quan dịch tễ với trường hợp mắc bệnh trước đó là bệnh nhân BN1553.</strong></p> <p><strong>- Tỉnh Hải Dương ghi nhận 72 trường hợp mắc ngày 28/1 (BN1575-1580 và BN1582-1651) và 6 trường hợp mắc mới ngày 29/1 (BN1646-1651)</strong>, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hải Dương (67) và tỉnh Quảng Ninh (09).</p> <p>Các bệnh nhân này đều có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.</p> <p>- <strong>Thành phố Hà Nội ghi nhận 01 ca bệnh (BN1581)</strong> có địa chỉ thường trú tại quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, có liên quan dịch tễ với trường hợp mắc bệnh trước đó là bệnh nhân BN1553.</p> <p><strong>Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 21.345, trong đó:</strong></p> <p>- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 134 - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 20.014 - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.197.</p> <p><strong>Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: </strong>đến&nbsp;thời điểm n&agrave;y nước ta đ&atilde; chữa khỏi 1.430 bệnh nh&acirc;n COVID-19.</p> <p class="p1"><span class="s2">T&iacute;nh đến thời điểm n&agrave;y trong số c&aacute;c bệnh nh&acirc;n COVID-19 đang điều trị tại c&aacute;c cơ sở y tế, số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 1 với virus SARS-CoV-2: 14 ca; Số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 2 với SARS-CoV-2: 10 ca, số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 3 l&agrave; 12 ca.</span></p> <p class="p1"><span class="s2">Trong số c&aacute;c bệnh nh&acirc;n COVID-19 đang điều trị hiện c&oacute; 2 bệnh nh&acirc;n nặng đang điều trị tại BVĐK TW Quảng Nam v&agrave; BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Đ&ocirc;ng Anh. Ngo&agrave;i ra, một bệnh nh&acirc;n cao tuổi mắc bệnh nhiều bệnh nền đang điều trị tại BV Phổi Đ&agrave; Nẵng c&oacute; dấu hiệu nặng l&ecirc;n, đ&atilde; được c&aacute;c chuy&ecirc;n gia đầu ng&agrave;nh hội chẩn điều trị 2 lần trong v&ograve;ng 4 ng&agrave;y.</span></p> <p class="p1"><span class="s2">Số ca tử vong li&ecirc;n quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay l&agrave; 35 ca, đ&acirc;y l&agrave; những bệnh nh&acirc;n c&oacute; nhiều bệnh l&yacute; nền nặng, bao gồm tại Đ&agrave; Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) v&agrave; Quảng Trị (01).</span></p> <p><strong>Để sống chung an to&agrave;n với đại dịch COVID-19, ngươi d&acirc;n cần tu&acirc;n thủ thực hiện nguy&ecirc;n tắc 5K:</strong></p> <p>- Khẩu trang</p> <p>-Khử khuẩn</p> <p>-Khoảng c&aacute;ch</p> <p>-Kh&ocirc;ng tập trung</p> <p>- Khai b&aacute;o y tế</p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/29/media-suckhoedoisong-vn_5k.jpg" /></p> <p class="text-right mt20">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top