Sáng 16/3, có 2 ca mắc COVID-19 ở ổ dịch Kim Thành- Hải Dương

Bản tin 6h ngày 16/3 của Bộ Y tế cho biết có 2 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại ổ dịch Kim Thành- Hải Dương. Đây đều là trường hợp F1 đã được cách ly trước đó. Việt Nam hiện có 2.559 bệnh nhân COVID-19. Đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận trên 120,7 triệu ca mắc COVID-19.

<div> <p><strong>Số ca mắc ở Việt Nam: </strong></p> <p>T&iacute;nh đến 6h ng&agrave;y 16/3: Việt Nam c&oacute; tổng cộng 1596 ca mắc COVID-19 do l&acirc;y nhiễm trong nước.</p> <p>Số lượng ca mắc mới t&iacute;nh từ ng&agrave;y 27/1 đến nay: 903 ca, trong đ&oacute;, ri&ecirc;ng Hải Dương c&oacute; 719 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), H&agrave; Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Ch&iacute; Minh (36 ca ), Ho&agrave; B&igrave;nh (2 ca), H&agrave; Giang (1 ca), Điện Bi&ecirc;n (3 ca), B&igrave;nh Dương (6 ca), Hải Ph&ograve;ng (4 ca ), Hưng Y&ecirc;n (3 ca).</p> <p>10 tỉnh, th&agrave;nh phố đ&atilde; 32 ng&agrave;y kh&ocirc;ng ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: H&ograve;a B&igrave;nh, Điện Bi&ecirc;n, H&agrave; Giang, B&igrave;nh Dương, Hưng Y&ecirc;n, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh v&agrave; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p>H&agrave; Nội, đ&atilde; tr&ograve;n 4 tuần ng&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.</p> <p>Hải Ph&ograve;ng: t&iacute;nh từ ca bệnh mắc gần nhất đến nay đ&atilde; tr&ograve;n 3 tuần ng&agrave;y th&agrave;nh phố n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.</p> <p>T&iacute;nh từ 18h ng&agrave;y 15/3 đến 6h ng&agrave;y 16/3: 02 ca mắc mới, trong đ&oacute; c&oacute; 0 ca nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay.</p> <div class="style-box">Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 273.705 ca mắc COVID-19, số ca tử vong tăng 4.765 ca<br /> <br /> Hiện cả thế giới c&oacute; 120.738.973 ca mắc COVID-19, trong đ&oacute; 97.337.472 ca đ&atilde; khỏi bệnh; 2.671.011 ca tử vong v&agrave; 20.788.723 ca đang điều trị (87.813 ca diễn biến nặng). Mỹ vẫn l&agrave; quốc gia c&oacute; số người mắc v&agrave; số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới (hơn 30 triệu ca mắc v&agrave; hơn 547 ngh&igrave;n ca tử vong)</div> <p><strong><img alt="mac moi sang 16" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/16/media-suckhoedoisong-vn_mac-20moi-20sang-2016.jpg" /> </strong></p> <p><strong>Th&ocirc;ng tin ca mắc mới: 02 ca mắc mới (BN2558-2559) ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Cụ thể:</strong></p> <p><em><strong>- Ca bệnh BN2558 (BN2558):</strong> </em>ghi nhận tại x&atilde; Kim Đ&iacute;nh, huyện Kim Th&agrave;nh, tỉnh Hải Dương, l&agrave; F1 của BN2484 v&agrave; BN2471, đ&atilde; được c&aacute;ch ly trước đ&oacute;.</p> <p><strong><em>- Ca bệnh BN2559 (BN2559):</em></strong> ghi nhận tại x&atilde; Kim Đ&iacute;nh, huyện Kim Th&agrave;nh, tỉnh Hải Dương, l&agrave; F1 của BN2467, đ&atilde; được c&aacute;ch ly trước đ&oacute;. Ng&agrave;y 14/3/2021, cả 2 bệnh nh&acirc;n tr&ecirc;n được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm.</p> <p>Kết quả x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 15/3/2021 cả 2 bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2.</p> <p>Hiện 2 bệnh nh&acirc;n n&agrave;y đang được c&aacute;ch ly điều trị tại Bệnh viện D&atilde; chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.&nbsp;</p> <p><strong>Cả nước đang c&oacute; 39.612 người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly) trong đ&oacute;:&nbsp;</strong>C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 503; C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 16.056; C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 23.054.&nbsp;</p> <p><img alt="cah ly sang16" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/16/media-suckhoedoisong-vn_cah-20ly-20sang16.jpg" /></p> <p><strong>T&igrave;nh h&igrave;nh điều trị: Theo b&aacute;o c&aacute;o của Cục Quản l&yacute; Kh&aacute;m chữa bệnh, Bộ Y tế:&nbsp;đến&nbsp;thời điểm n&agrave;y nước ta đ&atilde; chữa khỏi 2.115 bệnh nh&acirc;n COVID-19/ 2.557 bệnh nh&acirc;n.&nbsp;</strong></p> <p>Trong số c&aacute;c bệnh nh&acirc;n COVID-19 đang điều trị tại c&aacute;c cơ sở y tế tr&ecirc;n cả nước c&oacute; 174 bệnh nh&acirc;n đ&atilde; &acirc;m t&iacute;nh với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần gồm: 42 ca &acirc;m t&iacute;nh lần 1 với virus SARS-CoV-2; Số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 2 với SARS-CoV-2: 22 ca; số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 3 l&agrave; 100 ca.</p> <p>Theo th&ocirc;ng tin từ Tiểu ban Điều trị bệnh nh&acirc;n COVID-19, đến ng&agrave;y 15/3, sức khoẻ c&aacute;c trường hợp bệnh nh&acirc;n COVID-19 nặng, rất nặng ở nước ta đ&atilde; c&oacute; nhiều tiến triển, đặc biệt BN1536- vốn nặng hơn cả BN 91- nam phi c&ocirc;ng người Anh đ&atilde; tiến triển ngoạn mục. C&aacute;c bệnh nh&acirc;n n&agrave;y đ&atilde; nhiều lần li&ecirc;n tiếp c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh với virus SARS-CoV-2.</p> <p>Số ca tử vong li&ecirc;n quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay l&agrave; 35 ca, đ&acirc;y l&agrave; những bệnh nh&acirc;n c&oacute; nhiều bệnh l&yacute; nền nặng, bao gồm tại Đ&agrave; Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) v&agrave; Quảng Trị (01).</p> <div class="style-box"><strong>Để sống chung an to&agrave;n với đại dịch COVID-19, người d&acirc;n cần tu&acirc;n thủ thực hiện nguy&ecirc;n tắc 5K của Bộ Y tế:</strong><br /> <br /> - Khẩu trang<br /> <br /> -Khử khuẩn<br /> <br /> -Khoảng c&aacute;ch<br /> <br /> -Kh&ocirc;ng tụ tập<br /> <br /> - Khai b&aacute;o y tế</div> <p class="text-right mt20">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top