Sân bay thứ 2 cho Vùng Thủ đô: chọn Tiên Lãng hay Ứng Hoà?

Hải Phòng tiếp tục đề nghị Bộ GTVT xem xét sân bay Tiên Lãng là sân bay quốc tế số 2 cho Vùng Thủ đô; Hà Nội lại đề xuất đặt sân bay thứ 2 này tại huyện Ứng Hoà.

<div> <div>Sau khi đề xuất đưa v&agrave;o quy hoạch s&acirc;n bay mới tại huyện Ti&ecirc;n L&atilde;ng để thay thế s&acirc;n bay C&aacute;t Bi trong tương lai, UBND TP.Hải Ph&ograve;ng tiếp tục đề nghị Bộ GTVT xem x&eacute;t x&aacute;c định s&acirc;n bay Ti&ecirc;n L&atilde;ng l&agrave; s&acirc;n bay quốc tế số 2 cho V&ugrave;ng Thủ đ&ocirc;. Trong khi đ&oacute;, ph&iacute;a H&agrave; Nội lại đề xuất đặt s&acirc;n bay thứ 2 n&agrave;y tại huyện Ứng Ho&agrave;. C&ograve;n tư vấn lập quy hoạch lại đề xuất chỉ x&aacute;c định vị tr&iacute; đặt s&acirc;n bay n&agrave;y sau năm 2040.</div> <div>Trong văn bản mới nhất gửi Bộ GTVT tham gia &yacute; kiến về Quy hoạch tổng thể ph&aacute;t triển hệ thống cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, s&acirc;n bay to&agrave;n quốc thời kỳ 2021 &ndash; 2030, tầm nh&igrave;n đến năm 2050, UBND TP.Hải Ph&ograve;ng đề xuất x&aacute;c định trong quy hoạch s&acirc;n bay thứ 2 cho V&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; đặt ở huyện Ti&ecirc;n L&atilde;ng.<br /> <br /> Theo UBND TP.Hải Ph&ograve;ng, quy hoạch của địa phương đ&atilde; x&aacute;c định sau năm 2045 sẽ đầu tư x&acirc;y dựng s&acirc;n bay Ti&ecirc;n L&atilde;ng, c&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; quy hoạch đường bộ, đường sắt đ&ocirc; thị kết nối với s&acirc;n bay n&agrave;y. Do đ&oacute;, việc đưa v&agrave;o quy hoạch s&acirc;n bay Ti&ecirc;n L&atilde;ng l&agrave; cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế số 2 cho V&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; l&agrave; hợp l&yacute;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, địa phương n&agrave;y cũng kiến nghị đưa v&agrave;o quy hoạch n&acirc;ng cấp s&acirc;n bay C&aacute;t Bi đến năm 2030 đạt c&ocirc;ng suất 13 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch/năm; năm 2045 l&agrave; 27,6 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch/năm.<br /> <br /> Đặc biệt, UBND TP.Hải Ph&ograve;ng c&ograve;n đề nghị bổ sung v&agrave;o quy hoạch s&acirc;n bay taxi tại C&aacute;t B&agrave;, Bạch Long Vĩ phục vụ du lịch v&agrave; cứu hộ.<br /> <br /> Trong khi đ&oacute;, về ph&iacute;a H&agrave; Nội, Sở Quy hoạch &ndash; Kiến tr&uacute;c cũng đề xuất UBND Th&agrave;nh phố kiến nghị Bộ GTVT đưa v&agrave;o Quy hoạch mạng s&acirc;n bay to&agrave;n quốc x&aacute;c định s&acirc;n bay thứ 2 cho V&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; đặt tại ph&iacute;a Nam H&agrave; Nội, cụ thể l&agrave; tại khu vực huyện Ứng Ho&agrave;.<br /> <br /> Theo Sở Quy hoạch &ndash; Kiến tr&uacute;c H&agrave; nội, trong Quy hoạch x&acirc;y dựng V&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; đ&atilde; x&aacute;c định vị tr&iacute; dự kiến đặt s&acirc;n bay thứ 2 cho v&ugrave;ng tại khu vực huyện Ứng H&ograve;a. Do huyện n&agrave;y chỉ c&aacute;ch trung t&acirc;m H&agrave; Nội từ 35 &ndash; 40km; c&ograve;n huyện Ti&ecirc;n L&atilde;ng (Hải Ph&ograve;ng) c&aacute;ch trung t&acirc;m H&agrave; Nội khoảng 120km.<br /> <br /> Do đ&oacute;, nếu s&acirc;n bay thứ 2 cho V&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; đặt tại khu vực ph&iacute;a Nam H&agrave; Nội c&oacute; nhiều ưu điểm như: khoảng c&aacute;ch v&agrave; thời gian tiếp cận tới trung t&acirc;m H&agrave; Nội hợp l&yacute;; c&oacute; khả năng kết nối giao th&ocirc;ng thuận lợi, tiếp cận đồng thời với cả 3 loại h&igrave;nh giao th&ocirc;ng l&agrave; đường bộ, đường thủy v&agrave; đường sắt; thuận lợi về giải ph&oacute;ng mặt bằng, quỹ đất ph&aacute;t triển; c&oacute; điều kiện ph&aacute;t triển c&aacute;c khu đ&ocirc; thị vệ tinh, khu c&ocirc;ng nghiệp, vận tải đa phương thức, hệ thống kho b&atilde;i, logistics; tạo động lực ph&aacute;t triển mới cho Thủ đ&ocirc;...<br /> <br /> Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia giao th&ocirc;ng, việc lựa chọn quy hoạch đặt s&acirc;n bay thứ 2 cho V&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; phải x&aacute;c định tr&ecirc;n nhiều yếu tố kinh tế - x&atilde; hội, điều kiện tự nhi&ecirc;n&hellip; đặc biệt khi s&acirc;n bay Nội B&agrave;i chuẩn bị được đầu tư mở rộng. Đồng thời, vị tr&iacute; đặt s&acirc;n bay cũng cần x&eacute;t tới y&ecirc;u tố đ&ocirc; thị ho&aacute;, tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng như s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất lọt giữa th&agrave;nh phố, ảnh hưởng tới người d&acirc;n v&agrave; an to&agrave;n khai th&aacute;c bay.<br /> <br /> Đặc biệt, theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, việc lựa chọn vị tr&iacute; quy hoạch s&acirc;n bay cần tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng quy hoạch để tạo ra &ldquo;sốt đất&rdquo;, quy hoạch treo ảnh hưởng tới cuộc sống của người d&acirc;n. Thực tế, thời gian gần đ&acirc;y đ&atilde; xảy ra t&igrave;nh trạng đầu cơ, tạo &ldquo;số ảo&rdquo; tại một số khu vực địa phương đề xuất đưa v&agrave;o quy hoạch l&agrave;m s&acirc;n bay trong tương lai.</div> <div>Hiện Bộ GTVT đang lấy &yacute; kiến rộng r&atilde;i Dự thảo Quy hoạch tổng thể ph&aacute;t triển hệ thống cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, s&acirc;n bay to&agrave;n quốc thời kỳ 2021 &ndash; 2030, tầm nh&igrave;n đến năm 2050. Do đ&oacute;, c&aacute;c địa phương li&ecirc;n tục c&oacute; văn bản gửi về Bộ GTVT đề xuất đưa v&agrave;o quy hoạch n&agrave;y dự kiến s&acirc;n bay tại địa phương m&igrave;nh. K&egrave;m theo cac đề xuất l&agrave; vị tr&iacute; dự kiến c&oacute; thể đặt s&acirc;n bay trong tương lai, n&ecirc;n sau mỗi đề xuất l&agrave; &quot;cơn sốt gi&aacute; đất&quot; tại khu vực xung quanh.</div> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p><strong>Chỉ x&aacute;c định vị tr&iacute; đặt s&acirc;n bay thứ 2 V&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; sau năm 2040</strong><br /> <br /> Tại Dự thảo Quy hoạch tổng thể ph&aacute;t triển hệ thống cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, s&acirc;n bay to&agrave;n quốc thời kỳ 2021 &ndash; 2030, tầm nh&igrave;n đến năm 2050 đang được Bộ GTVT lấy &yacute; kiến, đơn vị tư vấn đ&atilde; đưa v&agrave;o đề xuất x&acirc;y dựng cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế thứ 2 - V&ugrave;ng Thủ đ&ocirc;. S&acirc;n bay n&agrave;y dự kiến c&oacute; c&ocirc;ng suất 50 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch/năm. Tuy nhi&ecirc;n, đơn vị tư vấn đề xuất chỉ nghi&ecirc;n cứu vị tr&iacute; đặt s&acirc;n bay n&agrave;y giai đoạn sau năm 2040.<br /> <br /> Tư vấn cũng đề xuất đưa v&agrave;o quy hoạch dự kiến s&acirc;n bay Ti&ecirc;n L&atilde;ng (Hải Ph&ograve;ng), để dự ph&ograve;ng thay thế cho s&acirc;n bay C&aacute;t Bi khi s&acirc;n bay n&agrave;y khai th&aacute;c vượt c&ocirc;ng suất.<br /> <br /> Theo Đồ &aacute;n điều chỉnh Quy hoạch x&acirc;y dựng v&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; đến năm 2030 v&agrave; tầm nh&igrave;n đến năm 2050 được Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt năm 2016, c&oacute; tới 4 phương &aacute;n x&acirc;y dựng s&acirc;n bay thứ 2 cho V&ugrave;ng thủ đ&ocirc;, gồm: s&acirc;n bay tại Ứng H&ograve;a (H&agrave; Nội), L&yacute; Nh&acirc;n (H&agrave; Nam), Thanh Miện (Hải Dương) v&agrave; Ti&ecirc;n L&atilde;ng (Hải Ph&ograve;ng).</p> </blockquote> </div> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top