Sân bay thứ 2 cho Vùng Thủ đô: chọn Tiên Lãng hay Ứng Hoà?

Hải Phòng tiếp tục đề nghị Bộ GTVT xem xét sân bay Tiên Lãng là sân bay quốc tế số 2 cho Vùng Thủ đô; Hà Nội lại đề xuất đặt sân bay thứ 2 này tại huyện Ứng Hoà.

<div> <div>Sau khi đề xuất đưa v&agrave;o quy hoạch s&acirc;n bay mới tại huyện Ti&ecirc;n L&atilde;ng để thay thế s&acirc;n bay C&aacute;t Bi trong tương lai, UBND TP.Hải Ph&ograve;ng tiếp tục đề nghị Bộ GTVT xem x&eacute;t x&aacute;c định s&acirc;n bay Ti&ecirc;n L&atilde;ng l&agrave; s&acirc;n bay quốc tế số 2 cho V&ugrave;ng Thủ đ&ocirc;. Trong khi đ&oacute;, ph&iacute;a H&agrave; Nội lại đề xuất đặt s&acirc;n bay thứ 2 n&agrave;y tại huyện Ứng Ho&agrave;. C&ograve;n tư vấn lập quy hoạch lại đề xuất chỉ x&aacute;c định vị tr&iacute; đặt s&acirc;n bay n&agrave;y sau năm 2040.</div> <div>Trong văn bản mới nhất gửi Bộ GTVT tham gia &yacute; kiến về Quy hoạch tổng thể ph&aacute;t triển hệ thống cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, s&acirc;n bay to&agrave;n quốc thời kỳ 2021 &ndash; 2030, tầm nh&igrave;n đến năm 2050, UBND TP.Hải Ph&ograve;ng đề xuất x&aacute;c định trong quy hoạch s&acirc;n bay thứ 2 cho V&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; đặt ở huyện Ti&ecirc;n L&atilde;ng.<br /> <br /> Theo UBND TP.Hải Ph&ograve;ng, quy hoạch của địa phương đ&atilde; x&aacute;c định sau năm 2045 sẽ đầu tư x&acirc;y dựng s&acirc;n bay Ti&ecirc;n L&atilde;ng, c&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; quy hoạch đường bộ, đường sắt đ&ocirc; thị kết nối với s&acirc;n bay n&agrave;y. Do đ&oacute;, việc đưa v&agrave;o quy hoạch s&acirc;n bay Ti&ecirc;n L&atilde;ng l&agrave; cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế số 2 cho V&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; l&agrave; hợp l&yacute;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, địa phương n&agrave;y cũng kiến nghị đưa v&agrave;o quy hoạch n&acirc;ng cấp s&acirc;n bay C&aacute;t Bi đến năm 2030 đạt c&ocirc;ng suất 13 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch/năm; năm 2045 l&agrave; 27,6 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch/năm.<br /> <br /> Đặc biệt, UBND TP.Hải Ph&ograve;ng c&ograve;n đề nghị bổ sung v&agrave;o quy hoạch s&acirc;n bay taxi tại C&aacute;t B&agrave;, Bạch Long Vĩ phục vụ du lịch v&agrave; cứu hộ.<br /> <br /> Trong khi đ&oacute;, về ph&iacute;a H&agrave; Nội, Sở Quy hoạch &ndash; Kiến tr&uacute;c cũng đề xuất UBND Th&agrave;nh phố kiến nghị Bộ GTVT đưa v&agrave;o Quy hoạch mạng s&acirc;n bay to&agrave;n quốc x&aacute;c định s&acirc;n bay thứ 2 cho V&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; đặt tại ph&iacute;a Nam H&agrave; Nội, cụ thể l&agrave; tại khu vực huyện Ứng Ho&agrave;.<br /> <br /> Theo Sở Quy hoạch &ndash; Kiến tr&uacute;c H&agrave; nội, trong Quy hoạch x&acirc;y dựng V&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; đ&atilde; x&aacute;c định vị tr&iacute; dự kiến đặt s&acirc;n bay thứ 2 cho v&ugrave;ng tại khu vực huyện Ứng H&ograve;a. Do huyện n&agrave;y chỉ c&aacute;ch trung t&acirc;m H&agrave; Nội từ 35 &ndash; 40km; c&ograve;n huyện Ti&ecirc;n L&atilde;ng (Hải Ph&ograve;ng) c&aacute;ch trung t&acirc;m H&agrave; Nội khoảng 120km.<br /> <br /> Do đ&oacute;, nếu s&acirc;n bay thứ 2 cho V&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; đặt tại khu vực ph&iacute;a Nam H&agrave; Nội c&oacute; nhiều ưu điểm như: khoảng c&aacute;ch v&agrave; thời gian tiếp cận tới trung t&acirc;m H&agrave; Nội hợp l&yacute;; c&oacute; khả năng kết nối giao th&ocirc;ng thuận lợi, tiếp cận đồng thời với cả 3 loại h&igrave;nh giao th&ocirc;ng l&agrave; đường bộ, đường thủy v&agrave; đường sắt; thuận lợi về giải ph&oacute;ng mặt bằng, quỹ đất ph&aacute;t triển; c&oacute; điều kiện ph&aacute;t triển c&aacute;c khu đ&ocirc; thị vệ tinh, khu c&ocirc;ng nghiệp, vận tải đa phương thức, hệ thống kho b&atilde;i, logistics; tạo động lực ph&aacute;t triển mới cho Thủ đ&ocirc;...<br /> <br /> Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia giao th&ocirc;ng, việc lựa chọn quy hoạch đặt s&acirc;n bay thứ 2 cho V&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; phải x&aacute;c định tr&ecirc;n nhiều yếu tố kinh tế - x&atilde; hội, điều kiện tự nhi&ecirc;n&hellip; đặc biệt khi s&acirc;n bay Nội B&agrave;i chuẩn bị được đầu tư mở rộng. Đồng thời, vị tr&iacute; đặt s&acirc;n bay cũng cần x&eacute;t tới y&ecirc;u tố đ&ocirc; thị ho&aacute;, tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng như s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất lọt giữa th&agrave;nh phố, ảnh hưởng tới người d&acirc;n v&agrave; an to&agrave;n khai th&aacute;c bay.<br /> <br /> Đặc biệt, theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, việc lựa chọn vị tr&iacute; quy hoạch s&acirc;n bay cần tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng quy hoạch để tạo ra &ldquo;sốt đất&rdquo;, quy hoạch treo ảnh hưởng tới cuộc sống của người d&acirc;n. Thực tế, thời gian gần đ&acirc;y đ&atilde; xảy ra t&igrave;nh trạng đầu cơ, tạo &ldquo;số ảo&rdquo; tại một số khu vực địa phương đề xuất đưa v&agrave;o quy hoạch l&agrave;m s&acirc;n bay trong tương lai.</div> <div>Hiện Bộ GTVT đang lấy &yacute; kiến rộng r&atilde;i Dự thảo Quy hoạch tổng thể ph&aacute;t triển hệ thống cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, s&acirc;n bay to&agrave;n quốc thời kỳ 2021 &ndash; 2030, tầm nh&igrave;n đến năm 2050. Do đ&oacute;, c&aacute;c địa phương li&ecirc;n tục c&oacute; văn bản gửi về Bộ GTVT đề xuất đưa v&agrave;o quy hoạch n&agrave;y dự kiến s&acirc;n bay tại địa phương m&igrave;nh. K&egrave;m theo cac đề xuất l&agrave; vị tr&iacute; dự kiến c&oacute; thể đặt s&acirc;n bay trong tương lai, n&ecirc;n sau mỗi đề xuất l&agrave; &quot;cơn sốt gi&aacute; đất&quot; tại khu vực xung quanh.</div> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p><strong>Chỉ x&aacute;c định vị tr&iacute; đặt s&acirc;n bay thứ 2 V&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; sau năm 2040</strong><br /> <br /> Tại Dự thảo Quy hoạch tổng thể ph&aacute;t triển hệ thống cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, s&acirc;n bay to&agrave;n quốc thời kỳ 2021 &ndash; 2030, tầm nh&igrave;n đến năm 2050 đang được Bộ GTVT lấy &yacute; kiến, đơn vị tư vấn đ&atilde; đưa v&agrave;o đề xuất x&acirc;y dựng cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế thứ 2 - V&ugrave;ng Thủ đ&ocirc;. S&acirc;n bay n&agrave;y dự kiến c&oacute; c&ocirc;ng suất 50 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch/năm. Tuy nhi&ecirc;n, đơn vị tư vấn đề xuất chỉ nghi&ecirc;n cứu vị tr&iacute; đặt s&acirc;n bay n&agrave;y giai đoạn sau năm 2040.<br /> <br /> Tư vấn cũng đề xuất đưa v&agrave;o quy hoạch dự kiến s&acirc;n bay Ti&ecirc;n L&atilde;ng (Hải Ph&ograve;ng), để dự ph&ograve;ng thay thế cho s&acirc;n bay C&aacute;t Bi khi s&acirc;n bay n&agrave;y khai th&aacute;c vượt c&ocirc;ng suất.<br /> <br /> Theo Đồ &aacute;n điều chỉnh Quy hoạch x&acirc;y dựng v&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; đến năm 2030 v&agrave; tầm nh&igrave;n đến năm 2050 được Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt năm 2016, c&oacute; tới 4 phương &aacute;n x&acirc;y dựng s&acirc;n bay thứ 2 cho V&ugrave;ng thủ đ&ocirc;, gồm: s&acirc;n bay tại Ứng H&ograve;a (H&agrave; Nội), L&yacute; Nh&acirc;n (H&agrave; Nam), Thanh Miện (Hải Dương) v&agrave; Ti&ecirc;n L&atilde;ng (Hải Ph&ograve;ng).</p> </blockquote> </div> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
18 học sinh tiểu học nhập viện sau liên hoan

18 học sinh tiểu học nhập viện sau liên hoan

Sau khi uống trà sữa, ăn trái cây lắc, 18 em học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) bắt đầu có triệu chứng đau đầu, nôn mửa kèm đau bụng và được đưa đi cấp cứu.
back to top