Quyền Bộ trưởng Y tế: 'Đưa y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng ra ngoài'

Ông Nguyễn Thanh Long yêu cầu giảm mật độ, giải phóng nhanh Bệnh viện Đà Nẵng, mở cửa thông thoáng khí, tránh để bệnh viện thành ổ siêu lây nhiễm.

<div> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 1/8, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long l&agrave;m việc trực tuyến với &quot;Bộ Chỉ huy tiền phương&quot; - Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 tại Đ&agrave; Nẵng do Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn, phụ tr&aacute;ch.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng, &ocirc;ng Long y&ecirc;u cầu phải giải ph&oacute;ng nhanh bệnh viện n&agrave;y, giảm hiện diện của bệnh nh&acirc;n, người nh&agrave; v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế, coi đ&acirc;y l&agrave; nhiệm vụ ưu ti&ecirc;n. Hiện nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế ở đ&acirc;y &quot;qu&aacute; nhiều&quot;, phải giảm số lượng, đưa ra ngo&agrave;i, c&aacute;ch ly ở kh&aacute;ch sạn.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Nếu nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế phải quay trở lại bệnh viện l&agrave;m việc sẽ bố tr&iacute; xe đưa đ&oacute;n, c&aacute;ch thực hiện như Bệnh viện Bạch Mai đ&atilde; l&agrave;m trước đ&acirc;y&quot;, &ocirc;ng Long n&oacute;i. &quot;Đặc biệt, c&aacute;c khoa Cấp cứu, Hồi sức t&iacute;ch cực - chống độc, H&ocirc; hấp, Tim mạch l&agrave; những nơi c&oacute; khả năng l&acirc;y nhiễm ở Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng, kh&ocirc;ng đưa bệnh nh&acirc;n v&agrave;o điều trị nữa, đề nghị Bộ chỉ huy tiền phương phải chỉ đạo quyết liệt việc n&agrave;y&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Long cũng đề nghị mở to&agrave;n bộ cửa sổ, kh&ocirc;ng bật m&aacute;y điều h&ograve;a để tạo th&ocirc;ng kh&iacute; cho bệnh viện, tr&aacute;nh m&ocirc;i trường &ocirc; nhiễm sẽ tạo th&agrave;nh ổ si&ecirc;u l&acirc;y nhiễm tại Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng.</p> <p style="text-align: justify;">Cho đến chiều qua, trong bệnh viện c&ograve;n khoảng 2.000 người, gồm c&aacute;c bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh nCoV, bệnh nh&acirc;n &acirc;m t&iacute;nh nhưng mắc bệnh nặng kh&aacute;c, người nh&agrave;, y b&aacute;c sĩ. Bệnh viện cũng tiếp nhận c&aacute;c ca cấp cứu nặng.</p> <p style="text-align: justify;"><span>6.000 y b&aacute;c sĩ v&agrave; bệnh nh&acirc;n ở Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng được giải tỏa thế n&agrave;o?</span></p> <p style="text-align: justify;">Hiện nay Bệnh viện Ung bướu Đ&agrave; Nẵng được biến th&agrave;nh bệnh viện &quot;sạch&quot; tiếp nhận điều trị bệnh nh&acirc;n nặng.</p> <p style="text-align: justify;">Bệnh viện C Đ&agrave; Nẵng, nơi c&aacute;c bệnh nh&acirc;n Covid-19 từng lui tới chữa bệnh, đ&atilde; được phun khử khuẩn. Quyền Bộ trưởng đồng &yacute; Bệnh viện C Đ&agrave; Nẵng phải x&eacute;t nghiệm lần hai cho người tại đ&acirc;y, sau đ&oacute; tiếp nhận điều trị bệnh nh&acirc;n nhưng phải ph&acirc;n luồng, ph&acirc;n tuyến rất kỹ.</p> <p style="text-align: justify;">Trung t&acirc;m Y tế H&ograve;a Vang (c&ocirc;ng suất 200 giường), Bệnh viện Phổi Đ&agrave; Nẵng (c&ocirc;ng suất 100 giường) sẽ tập trung điều trị bệnh nh&acirc;n Covid-19, c&ugrave;ng Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Điện B&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Long cũng lưu &yacute;, đối với bệnh nh&acirc;n chạy thận nh&acirc;n tạo, cần t&aacute;ch bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh nCoV ra khu ri&ecirc;ng v&agrave; thực hiện triệt để ph&ograve;ng l&acirc;y nhiễm, nếu kh&ocirc;ng sẽ kh&ocirc;ng bao giờ cứu được bệnh nh&acirc;n.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/08/01/1-2017-1596286713.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=_xFiECylXpEveTCOVWsIqA" itemprop="url" /> <meta content="960" itemprop="width" /> <meta content="640" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/08/02/56/i1-suckhoe-vnecdn-net_1-2017-1596286713.jpg 1x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/08/01/1-2017-1596286713.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=v2fQEyWchIPKH6FnAwQBcw 1.5x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/08/01/1-2017-1596286713.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=eAxKkwfWiT_RaoEpFXrGjw 2x" /><img alt="Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long làm việc trực tuyến với Bộ Chỉ huy tiền phương, ngàu 1/8. Ảnh: Trần Minh." src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/02/56/i1-suckhoe-vnecdn-net_1-2017-1596286713.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p style="text-align: justify;">Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long l&agrave;m việc trực tuyến với &quot;Bộ Chỉ huy tiền phương&quot;, ng&agrave;u 1/8. Ảnh: <em>Trần Minh.</em></p> </figcaption> <p style="text-align: justify;">Từ Đ&agrave; Nẵng, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết Tiểu ban Điều trị sẽ tập trung c&aacute;c ca dương t&iacute;nh nCoV v&agrave;o c&aacute;c bệnh viện chuy&ecirc;n biệt l&agrave; Bệnh viện Phổi Đ&agrave; Nẵng, Trung t&acirc;m Y tế H&ograve;a Vang v&agrave; Bệnh viện D&atilde; chiến, nơi c&oacute; thể thu dung 2.000 bệnh nh&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Về việc điều trị cho bệnh nh&acirc;n tại c&aacute;c bệnh viện Đ&agrave; Nẵng, &ocirc;ng Nguyễn Trọng Khoa, Ph&oacute; Cục trưởng Cục Quản l&yacute; Kh&aacute;m chữa bệnh - Đội trưởng Đội Điều trị, cho biết hiện đ&atilde; thiết lập một đơn vị Hồi sức t&iacute;ch cực tại Bệnh viện Phổi Đ&agrave; Nẵng v&agrave; lắp đặt 20 m&aacute;y chạy thận nh&acirc;n tạo tại Trung t&acirc;m Y tế H&ograve;a Vang.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Việc gi&atilde;n c&aacute;ch bệnh nh&acirc;n Covid-19, bệnh nh&acirc;n nặng, bệnh nh&acirc;n thường đang được tiếp tục thực hiện&quot;, &ocirc;ng Khoa n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">38 b&aacute;c sĩ Bệnh viện Bạch Mai đ&atilde; được chi viện cho 5 đơn vị l&agrave; Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng, Bệnh viện Phổi Đ&agrave; Nẵng, Trung t&acirc;m Y tế H&ograve;a Vang; Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam v&agrave; Bệnh viện Bắc Quảng Nam.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh k&iacute;p điều trị do b&aacute;c sĩ Trần Thanh Linh, Ph&oacute; Trưởng Khoa Hồi Sức t&iacute;ch cực, Bệnh viện Chợ Rẫy phụ tr&aacute;ch, c&ograve;n c&oacute; th&ecirc;m một k&iacute;p đang hỗ trợ Bệnh viện Phổi Đ&agrave; Nẵng. Bệnh viện Trung ương Huế đ&atilde; hỗ trợ Đ&agrave; Nẵng điều trị 18 bệnh nh&acirc;n, đa số l&agrave; bệnh nh&acirc;n nặng.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Long y&ecirc;u cầu lực lượng của Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với địa phương, nỗ lực cao nhất để phải ngăn bằng được, c&agrave;ng sớm c&agrave;ng tốt, dịch bệnh tại Đ&agrave; Nẵng, giảm thiểu tử vong.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top