Quán hàng ven biển Hội An bị cuốn trôi

Nhà cửa, quán hàng dọc bờ biển Hội An bị nước biển xâm thực gây sập đổ, cuốn trôi sau nhiều đợt mưa bão liên tiếp.

<div> <div> <figure class="item_slide_show clearfix"> <div class="box_embed_video_parent embed_video_new" id="video_parent_309020"> <div class="box_img_video embed-container"><img alt="Quán hàng ven biển Hội An bị cuốn trôi" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/09/iv1-vnecdn-net_quan-hang-ven-bien-hoi-an-bi-cuon-troi-1604905469.jpg" /></div> </div> </figure> </div> <p class="Normal">Anh Nguyễn C&ocirc;ng Duy thu&ecirc; đất ven biển An B&agrave;ng, phường Cẩm An, TP Hội An, mở nh&agrave; h&agrave;ng. S&aacute;u năm qua, bờ biển c&aacute;ch qu&aacute;n 7 m n&ecirc;n thuận lợi bu&ocirc;n b&aacute;n. Mỗi ng&agrave;y du kh&aacute;ch đến nh&agrave; h&agrave;ng rồi xuống bờ biển tắm, sử dụng dịch vụ ăn uống.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/09/anh-2-5579-1604905226.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=M2KH7CXNBvNSbklgjroPoQ" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="738" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/09/i1-vnexpress-vnecdn-net_anh-2-5579-1604905226.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/09/anh-2-5579-1604905226.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=ZFj05RorYC143VNlWJB5sg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/09/anh-2-5579-1604905226.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=BrJEauO3q0-b5AzU6N4r8Q 2x" /><img alt="Nhà của anh Nguyễn Công Duy bị nước biển xâm thực 7 m gây hư hỏng. Ảnh: Đắc Thành." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/09/i1-vnexpress-vnecdn-net_anh-2-5579-1604905226.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">D&atilde;y qu&aacute;n của anh Nguyễn C&ocirc;ng Duy bị nước biển x&acirc;m thực 7 m g&acirc;y hư hỏng. Ảnh: <em>Đắc Th&agrave;nh.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">B&atilde;o Molave đổ bộ s&aacute;ng 28/10, s&oacute;ng biển ăn s&acirc;u v&agrave;o đất liền 7 m, tạo h&agrave;m ếch cao 5 m. H&agrave;ng dừa trước qu&aacute;n v&agrave; bờ k&egrave; bị đ&aacute;nh sập, cuốn ra biển. Anh Duy đ&atilde; phải th&aacute;o một căn nh&agrave;, một số bị s&oacute;ng cuốn tr&ocirc;i, thiệt hại hơn 100 triệu đồng.</p> <p class="Normal">Anh Duy mong muốn ch&iacute;nh quyền hỗ trợ c&aacute;t v&agrave; bao tải để đắp bờ k&egrave; tạm thời chống sạt lở. &quot;Nếu kh&ocirc;ng gia cố, c&aacute;c cơn b&atilde;o sắp tới sẽ tạo s&oacute;ng lớn x&acirc;m thực cuốn hết đất, l&uacute;c đ&oacute; kh&ocirc;ng c&ograve;n chỗ kinh doanh&quot;, anh n&oacute;i.</p> <p class="Normal">Tại khối phố T&acirc;n Th&agrave;nh, phường Cẩm An, nhiều ng&ocirc;i nh&agrave;, qu&aacute;n nhậu, nh&agrave; nghỉ bị s&oacute;ng đ&aacute;nh sập trong b&atilde;o Molave. M&oacute;ng, tường nh&agrave;, bờ k&egrave; đ&aacute;, c&acirc;y dừa, dương liễu bị cuốn ra xa. Nhiều nh&agrave; kh&aacute;c nằm ch&ecirc;nh v&ecirc;nh b&ecirc;n bờ biển, c&oacute; nguy cơ sụp đổ.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/09/anh-1-6105-1604905226.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=04HRK5-eOTMPDB4d50hSNg" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="765" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/09/i1-vnexpress-vnecdn-net_anh-1-6105-1604905226.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/09/anh-1-6105-1604905226.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=xsdpycop3wML-emrwyOH6A 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/09/anh-1-6105-1604905226.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=WBXy8N7tD7WfK28vJ60Iiw 2x" /><img alt="Một loạt ngôi nhà ở, quán nhậu và nhà nghỉ bên bờ biển khối phố Mỹ Thịnh, phường Cẩm An bị sóng đánh sập đổ. Ảnh: Đắc Thành." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/09/i1-vnexpress-vnecdn-net_anh-1-6105-1604905226.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Một loạt ng&ocirc;i nh&agrave; ở, qu&aacute;n nhậu v&agrave; nh&agrave; nghỉ b&ecirc;n bờ biển khối phố T&acirc;n Th&agrave;nh, phường Cẩm An bị s&oacute;ng đ&aacute;nh sập đổ th&aacute;ng 10/2020. Ảnh: <em>Đắc Th&agrave;nh</em>.</p> </figcaption> <p class="Normal">Hội An c&oacute; hơn 7 km bờ biển qua phường Cửa Đại v&agrave; Cẩm An, chia th&agrave;nh c&aacute;c khu vực b&atilde;i biển Cửa Đại, T&acirc;n Th&agrave;nh v&agrave; An B&agrave;ng. Những năm qua, b&atilde;i biển Cửa Đại ở ph&iacute;a Nam bị nước biển x&acirc;m thực. Th&agrave;nh phố Hội An đ&atilde; d&ugrave;ng bao tải c&aacute;t l&agrave;m k&egrave; chống sạt lở khẩn cấp.</p> <p class="Normal">Trước b&atilde;o Molave, địa phương huy động h&agrave;ng trăm người bỏ h&agrave;ng trăm bao tải c&aacute;t gia cố n&ecirc;n đoạn Cửa Đại kh&ocirc;ng bị sạt lở s&acirc;u. Hiện tượng sạt lở chủ yếu diễn ra ở bờ biển ph&iacute;a Bắc. &Ocirc;ng Nguyễn Thế H&ugrave;ng, Ph&oacute; chủ tịch TP Hội An, n&oacute;i: &quot;Sạt lở k&eacute;o d&agrave;i, phương &aacute;n chống vượt qu&aacute; khả năng của th&agrave;nh phố&quot;.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/09/IMG-4393-1397-1604905227.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=D2v7udcnHrEa8AYn8P2mNA" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="800" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/09/i1-vnexpress-vnecdn-net_img-4393-1397-1604905227.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/09/IMG-4393-1397-1604905227.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=BLmNliROUuKzP7NoSwz7Jw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/09/IMG-4393-1397-1604905227.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=9hNkfUPXJDWzblCyhmiPaQ 2x" /><img alt="Hàng loạt tường nhà ở bờ biển phường Cẩm An bị sập đố cuốn trôi ra biển. Ảnh: Đắc Thành." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/09/i1-vnexpress-vnecdn-net_img-4393-1397-1604905227.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">H&agrave;ng loạt tường nh&agrave; ở bờ biển phường Cẩm An bị sập đổ, cuốn tr&ocirc;i ra biển. Ảnh: <em>Đắc Th&agrave;nh.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">&Ocirc;ng V&otilde; Văn Điềm, Gi&aacute;m đốc Ban quản l&yacute; dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n Quảng Nam, cho biết Ban đang thực hiện dự &aacute;n đ&ecirc; ngầm 220 m với vốn đầu tư 40 tỷ đồng, cơ bản đ&atilde; xong. Tuyến đ&ecirc; ngầm được x&acirc;y dựng để chắn, ph&aacute; s&oacute;ng từ xa cho Hội An.</p> <p class="Normal">&quot;Sang năm, ch&uacute;ng t&ocirc;i tiếp tục thực hiện 1km từ nguồn vốn Trung ương đ&atilde; được ph&ecirc; duyệt 300 tỷ đồng&quot;, &ocirc;ng Điềm n&oacute;i v&agrave; cho hay để thực hiện dự &aacute;n đ&ecirc; ngầm d&agrave;i hơn 7 km ở biển Hội An hết khoảng 2.000 tỷ đồng.</p> <p class="Normal">Từ năm 2000 đến nay, bờ biển Hội An đoạn Cửa Đại bị x&oacute;i lở nghi&ecirc;m trọng. H&agrave;ng trăm tỷ đồng từ ng&acirc;n s&aacute;ch, doanh nghiệp bỏ ra chống sạt lở, nhưng kh&ocirc;ng hiệu quả. Nhiều hội thảo về t&igrave;nh trạng biển Hội An bị x&acirc;m thực đ&atilde; được tổ chức. C&aacute;c nh&agrave; khoa học nhận định, nguy&ecirc;n nh&acirc;n x&oacute;i lở bờ biển Hội An chủ yếu l&agrave; thay đổi c&aacute;n c&acirc;n b&ugrave;n c&aacute;t, do d&ograve;ng chảy v&agrave; t&aacute;c động của con người.</p> <p class="author_mail">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top