Quận Bắc Từ Liêm lên tiếng về tố cáo thu tiền của gia đình có người chết

Quận Bắc Từ Liêm khẳng định nội dung tố cáo lãnh đạo phường chỉ đạo thu của mỗi hộ gia đình có người thân chết 1 triệu đồng là không đúng.

<div> <p>Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Li&ecirc;m (H&agrave; Nội) vừa k&yacute; Kết luận số 12/KL-UBND về việc c&ocirc;ng d&acirc;n tố c&aacute;o &ocirc;ng Trần Trung Tuyển - Chủ tịch UBND phường Xu&acirc;n Đỉnh v&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Hữu Cường - Ph&oacute; Chủ tịch UBND phường, chỉ đạo c&aacute;n bộ thu của mỗi gia đ&igrave;nh c&oacute; người th&acirc;n chết 1 triệu đồng trong tổng số tiền được hỗ trợ an t&aacute;ng người th&acirc;n theo phương ph&aacute;p hỏa t&aacute;ng.</p> <p>Kết luận cho rằng, từ năm 2017-2020 việc hỗ trợ, khuyến kh&iacute;ch sử dụng h&igrave;nh thức hỏa t&aacute;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường Xu&acirc;n Đỉnh n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; to&agrave;n quận Bắc Từ Li&ecirc;m n&oacute;i chung được thực hiện theo Quyết định số 03/2017 của UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội v&agrave; Quyết định 4999/2017 của UBND quận Bắc Từ Li&ecirc;m.</p> <p>Theo đ&oacute;, khi người d&acirc;n c&oacute; hộ khẩu thường tr&uacute; tại phường Xu&acirc;n Đỉnh chết thực hiện hỏa t&aacute;ng tại c&aacute;c cơ sở của th&agrave;nh phố H&agrave; Nội sẽ được hỗ trợ khuyến kh&iacute;ch sử dụng h&igrave;nh thức h&oacute;a t&aacute;ng với mức hỗ trợ gồm: Chi ph&iacute; hỏa t&aacute;ng 3 triệu đồng/ca đối với thi h&agrave;i người lớn; 1,5 triệu đồng/ca đối với thi h&agrave;i trẻ em dưới 6 tuổi v&agrave; chi ph&iacute; vận chuyển 500 ngh&igrave;n đồng ở khu vực nội th&agrave;nh, 1 triệu đồng ở khu vực ngoại th&agrave;nh.</p> <figure class="image align-center"><img alt="Quận Bắc Từ Liêm lên tiếng về tố cáo thu tiền của gia đình có người chết - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/09/icdn-dantri-com-vn_chu-tich-ubnd-phuong-xuan-dinh-1617938852132.jpg" title="Quận Bắc Từ Liêm lên tiếng về tố cáo thu tiền của gia đình có người chết - 1" /> <figcaption> <p>Trụ sở UBND phường Xu&acirc;n Đỉnh, quận Bắc Từ Li&ecirc;m.</p> </figcaption> </figure> <p>B&aacute;o c&aacute;o của UBND phường Xu&acirc;n Đỉnh v&agrave; giải tr&igrave;nh của người bị tố c&aacute;o cho thấy, mỗi người d&acirc;n c&oacute; hộ khẩu thường tr&uacute; tại phường Xu&acirc;n Đỉnh khi chết thực hiện hỏa t&aacute;ng được hưởng ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ theo quy định v&agrave; được hỗ trợ th&ecirc;m 1,5 triệu đồng/ca do UBND phường Xu&acirc;n Đỉnh chi trả trực tiếp từ nguồn ng&acirc;n s&aacute;ch quận Bắc Từ Li&ecirc;m.</p> <p>Đối với khoản thu đ&oacute;ng g&oacute;p tự nguyện của nh&acirc;n d&acirc;n, tại UBND phường Xu&acirc;n Đỉnh h&agrave;ng năm c&oacute; nhận c&aacute;c khoản đ&oacute;ng g&oacute;p tự nguyện của c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n. Khi tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường c&oacute; người chết, nếu gia đ&igrave;nh người chết c&oacute; nguyện vọng an t&aacute;ng thi h&agrave;i (tro, cốt) người chết tại nghĩa trang phường, th&igrave; sẽ tới Bộ phận tiếp nhận v&agrave; trả kết quả giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh của UBND phường để l&agrave;m thủ tục được cấp giấy điều động ra nghĩa trang.</p> <p>Khi đ&oacute;, c&aacute;n bộ của UBND phường Xu&acirc;n Đỉnh sẽ c&oacute; hướng dẫn th&acirc;n nh&acirc;n người chết nếu c&oacute; nguyện vọng đ&oacute;ng g&oacute;p tự nguyện th&igrave; tới Ph&ograve;ng T&agrave;i ch&iacute;nh-Kế to&aacute;n để thực hiện để thực hiện việc đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; văn bản chỉ đạo về việc n&agrave;y.</p> <p>Bộ phận T&agrave;i ch&iacute;nh-Kế to&aacute;n của phường chỉ thực hiện việc thu khoản đ&oacute;ng g&oacute;p tự nguyện tr&ecirc;n cơ sở c&oacute; đơn xin đ&oacute;ng g&oacute;p tự nguyện của c&ocirc;ng d&acirc;n. Khoản thu n&agrave;y được UBND phường Xu&acirc;n Đỉnh lập bi&ecirc;n lai thu tiền theo mẫu v&agrave; c&oacute; giao cho c&ocirc;ng d&acirc;n 1 bi&ecirc;n lai.</p> <p>To&agrave;n bộ khoản thu đ&oacute;ng g&oacute;p tự nguyện của người d&acirc;n được UBND phường Xu&acirc;n Đỉnh nộp v&agrave;o Kho bạc Nh&agrave; nước Bắc Từ Li&ecirc;m để kiểm so&aacute;t theo quy định; từ năm 2017 đến nay phường chưa sử dụng khoản thu n&agrave;y.</p> <p>&quot;Do đ&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; việc &ocirc;ng Trần Trung Tuyển- Chủ tịch UBND phường Xu&acirc;n Đỉnh v&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Hữu Cường - Ph&oacute; chủ tịch UBND phường chỉ đạo c&aacute;n bộ UBND phường Xu&acirc;n Đỉnh thu của mỗi hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; người th&acirc;n chết 1 triệu đồng trong tổng số tiền được hỗ trợ an t&aacute;ng người th&acirc;n theo phương ph&aacute;p hỏa t&aacute;ng. Nội dung c&ocirc;ng d&acirc;n tố c&aacute;o l&agrave; sai&quot;- Kết luận của UBND quận Bắc Từ Li&ecirc;m cho hay.</p> <div class="content-box align-center"> <p>Như <em>D&acirc;n tr&iacute;</em> đ&atilde; phản &aacute;nh v&agrave;o th&aacute;ng 12/2020, UBND quận Bắc Từ Li&ecirc;m ban h&agrave;nh Kết luận giải quyết nội dung tố c&aacute;o của c&ocirc;ng d&acirc;n đối với &ocirc;ng Trần Trung Tuyển - Chủ tịch UBND phường Xu&acirc;n Đỉnh li&ecirc;n quan đến việc lập, thẩm tra dự to&aacute;n hạng mục đ&uacute;c đồng khẩu ph&aacute;o tại Dự &aacute;n cải tạo di t&iacute;ch lịch sử ph&aacute;o đ&agrave;i Xu&acirc;n Tảo.</p> <p>Kết luận chỉ r&otilde;, việc lập v&agrave; thẩm tra hồ sơ dự to&aacute;n trong khi kh&ocirc;ng c&oacute; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi c&ocirc;ng đối với hạng mục đ&uacute;c đồng khẩu ph&aacute;o l&agrave; chưa ph&ugrave; hợp. Tr&aacute;ch nhiệm thuộc Ph&ograve;ng Quản l&yacute; đ&ocirc; thị huyện Từ Li&ecirc;m trước đ&acirc;y v&agrave; chủ đầu tư dự &aacute;n l&agrave; UBND phường Xu&acirc;n Đỉnh.</p> <p>Từ kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Li&ecirc;m đ&atilde; chỉ đạo UBND phường Xu&acirc;n Đỉnh tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, c&aacute; nh&acirc;n trong việc lập, thẩm tra dự to&aacute;n hạng mục đ&uacute;c đồng khẩu ph&aacute;o v&agrave; chậm thực hiện quyết to&aacute;n dự &aacute;n n&agrave;y. Đồng thời giao Ph&ograve;ng Nội vụ quận Bắc Từ Li&ecirc;m hướng dẫn UBND phường Xu&acirc;n Đỉnh tổ chức kiểm điểm theo kết luận; b&aacute;o c&aacute;o kết quả qua Thanh tra quận n&agrave;y.</p> </div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top