"Quái vật" 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử

Dưới sự điều khiển của hàng chục kỹ sư nước ngoài, lần đầu "quái vật" nặng 850 tấn đào hầm đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội vận hành trơn tru.

<div> <figure class="image align-overflow"><img alt="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/09/icdn-dantri-com-vn_may-dao-ham-1617959054154.jpg" title="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 1" /></figure> <p>Ng&agrave;y 9/4, Ban Quản l&yacute; dự &aacute;n đường sắt H&agrave; Nội c&ugrave;ng đơn vị li&ecirc;n quan tổ chức thử nghiệm, nghiệm thu tại hiện trường (ga S9) m&aacute;y đ&agrave;o hầm đường sắt đ&ocirc; thị TBM thuộc tuyến đường sắt Nhổn - ga H&agrave; Nội. Dưới sự điều khiển của h&agrave;ng chục kỹ sư l&agrave;nh nghề trong v&agrave; ngo&agrave;i nước, qu&aacute; tr&igrave;nh thử nghiệm, &quot;qu&aacute;i vật&quot; nặng 850 tấn đ&atilde; vận h&agrave;nh trơn tru.</p> <figure class="image align-overflow"><img alt="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/09/icdn-dantri-com-vn_may-dao-ham-2-1617959053896.jpg" title="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 2" /></figure> <div class="photo-grid align-overflow"> <div class="photo-row"> <figure class="image"><img alt="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/09/icdn-dantri-com-vn_may-dao-ham-16-1617959054049.jpg" title="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 3" /></figure> <figure class="image"><img alt="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/09/icdn-dantri-com-vn_may-dao-ham-25-1617959053645.jpg" title="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 4" /></figure> </div> </div> <p>Đại diện Ban quản l&yacute; dự &aacute;n đường sắt H&agrave; Nội cho biết, sau qu&aacute; tr&igrave;nh vận h&agrave;nh thử nghiệm n&agrave;y, c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan sẽ kết nối &quot;qu&aacute;i vật&quot; nặng 850 tấn n&agrave;y với c&aacute;c thiết bị, phụ kiện tr&ecirc;n mặt đất. Dự kiến từ nay đến th&aacute;ng 7, c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c vận h&agrave;nh thử nghiệm m&aacute;y đ&agrave;o TBM sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; đưa v&agrave;o&nbsp;hoạt động.</p> <figure class="image align-overflow"><img alt="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 5" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/09/icdn-dantri-com-vn_may-dao-ham-15-1617959053706.jpg" title="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 5" /></figure> <p>Tuyến đường sắt đ&ocirc; thị Nhổn - ga H&agrave; Nội c&oacute; chiều d&agrave;i hơn 12km, trong đ&oacute; tuyến đi tr&ecirc;n cao d&agrave;i 8km, tuyến đường hầm d&agrave;i hơn 4km. Ban Quản l&yacute; dự &aacute;n đường sắt H&agrave; Nội dự kiến mỗi ng&agrave;y m&aacute;y đ&agrave;o TBM đ&agrave;o được khoảng 10m. Dự kiến, trong hơn 1 năm sẽ đ&agrave;o hết 4km đường hầm đường sắt đ&ocirc; thị Nhổn - ga H&agrave; Nội.</p> <figure class="image align-overflow"><img alt="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 6" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/09/icdn-dantri-com-vn_may-dao-ham-4-1617959054257.jpg" title="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 6" /></figure> <div class="photo-grid align-overflow"> <div class="photo-row"> <figure class="image"><img alt="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 7" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/09/icdn-dantri-com-vn_may-dao-ham-13-1617959054066.jpg" title="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 7" /></figure> <figure class="image"><img alt="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 8" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/09/icdn-dantri-com-vn_may-dao-ham-11-1617959053750.jpg" title="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 8" /></figure> </div> </div> <p>Ngay sau khi đ&agrave;o xong 1,5m hầm ngầm, c&aacute;nh tay r&ocirc; bốt khổng lồ của m&aacute;y đ&agrave;o tiến h&agrave;nh lắp r&aacute;p 6 miếng vỏ hầm (mỗi miếng vỏ hầm nặng khoảng 4 tấn) để tạo th&agrave;nh v&ograve;ng tr&ograve;n kh&eacute;p k&iacute;n c&oacute; đường k&iacute;nh trong 5,7m, chiều d&agrave;y 0,3m.</p> <div class="photo-grid align-overflow"> <div class="photo-row"> <figure class="image"><img alt="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 9" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/09/icdn-dantri-com-vn_may-dao-ham-23-1617959053885.jpg" title="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 9" /></figure> <figure class="image"><img alt="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 10" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/09/icdn-dantri-com-vn_may-dao-ham-34-1617959053725.jpg" title="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 10" /></figure> </div> </div> <p>Để vận h&agrave;nh mỗi m&aacute;y đ&agrave;o TPM cần khoảng 20 kỹ sư l&agrave;m việc trong một ca. Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội sử dụng 2 m&aacute;y đ&agrave;o TBM l&agrave; &quot;Thần tốc&quot; v&agrave; &quot;T&aacute;o bạo&quot; để đ&agrave;o tuyến đường hầm d&agrave;i 4km đường sắt đ&ocirc; thị Nhổn - ga H&agrave; Nội. Hai m&aacute;y sẽ vận h&agrave;nh đồng thời, nhưng c&aacute;ch nhau khoảng 100 m.</p> <figure class="image align-overflow"><img alt="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 11" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/09/icdn-dantri-com-vn_may-dao-ham-18-1617959053098.jpg" title="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 11" /></figure> <p>M&aacute;y đ&agrave;o TBM sử dụng c&ocirc;ng nghệ đ&agrave;o hiện đại, n&ecirc;n qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;o hầm tuyến đường sắt đ&ocirc; thị Nhổn - ga H&agrave; Nội sẽ kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến c&aacute;c hoạt động tr&ecirc;n mặt đất.</p> <figure class="image align-overflow"><img alt="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 12" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/09/icdn-dantri-com-vn_may-dao-ham-24-1617959053743.jpg" title="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 12" /></figure> <p>Mỗi m&aacute;y đ&agrave;o TBM d&agrave;i khoảng 100 m, bao gồm c&aacute;c bộ phận ch&iacute;nh như: Đầu cắt, khi&ecirc;n trước, khi&ecirc;n giữa, khi&ecirc;n đu&ocirc;i, dẫn động ch&iacute;nh, v&iacute;t tải, hệ lắp dựng vỏ hầm, buồng điều &aacute;p v&agrave; c&aacute;c hệ thống phụ trợ kh&aacute;c.</p> <figure class="image align-overflow"><img alt="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 13" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/09/icdn-dantri-com-vn_may-dao-ham-38-1617959053478.jpg" title="Quái vật 850 tấn đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử - 13" /></figure> <p>M&aacute;y đ&agrave;o hầm đường sắt Nhổn - ga H&agrave; Nội c&oacute; đường k&iacute;nh 7-17,5m. Với k&iacute;ch thước như vậy sẽ đủ để chứa m&aacute;y m&oacute;c, c&ocirc;ng nh&acirc;n ở b&ecirc;n trong để vận h&agrave;nh. Sau khi thi c&ocirc;ng, hầm sẽ gồm 2 ống hầm rộng 6,3m. Đoạn ngầm của tuyến đường sắt Nhổn - ga H&agrave; Nội nằm ở độ s&acirc;u từ 21-22m.</p> <p><strong>Đỗ Linh - Quang Phong</strong></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Philippines oằn mình chống bão Noru

Philippines oằn mình chống bão Noru

Theo bản tin lúc 5h sáng 26/9 (giờ địa phương) của Cục Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), tâm bão đang ở ven bờ khu vực Santa Cruz, tỉnh Zambales.
back to top