Phê duyệt mở Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn nằm trong địa giới hành chính thuộc địa phận xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

<div> <p style="text-align: justify;">Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế V&acirc;n Đồn phục vụ hoạt động bay d&acirc;n dụng v&agrave; hoạt động bay qu&acirc;n sự với s&acirc;n bay cấp 4E, tiếp nhận c&aacute;c loại t&agrave;u bay B777/787/747-400, A350 v&agrave; tương đương. Nh&agrave; ga h&agrave;nh kh&aacute;ch c&oacute; c&ocirc;ng suất từ 2-2,5 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch/năm.</p> <p style="text-align: justify;">Cảng được triển khai theo h&igrave;nh thức BOT v&agrave; l&agrave; s&acirc;n bay tư nh&acirc;n đầu ti&ecirc;n tại Việt Nam, được Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải ph&ecirc; duyệt l&agrave; cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng đạt cấp 4E (m&atilde; ti&ecirc;u chuẩn của Tổ chức h&agrave;ng kh&ocirc;ng d&acirc;n dụng quốc tế - ICAO) v&agrave; s&acirc;n bay qu&acirc;n sự cấp II.</p> <p style="text-align: justify;">Khi đi v&agrave;o hoạt động, đ&acirc;y sẽ l&agrave; cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế hiện đại với đường cất hạ c&aacute;nh d&agrave;i 3,6 km, rộng 45 m, c&oacute; khả năng đ&oacute;n những loại m&aacute;y bay chuy&ecirc;n chở h&agrave;ng h&oacute;a v&agrave; h&agrave;nh kh&aacute;ch lớn, hiện đại.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/01/y2fuzy1oyw5nlwtob25nlxf1b2mtdgutdmfulwrvbi1oaw5olwfuaa-.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;">Ở giai đoạn hiện tại, khu bay ngo&agrave;i đường băng sẽ c&oacute; s&acirc;n quay đầu, đường lăn nối với s&acirc;n đỗ v&agrave; đường lăn tho&aacute;t nhanh, nh&agrave; ga c&oacute; c&ocirc;ng suất 2,5 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; 10.000 tấn h&agrave;ng h&oacute;a/năm với 2 khu vực quốc tế, nội địa ri&ecirc;ng biệt, khu vực ph&ograve;ng chờ, nơi l&agrave;m thủ tục, vị tr&iacute; đỗ tối thiểu được 4 m&aacute;y bay.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; ga cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; diện t&iacute;ch gần 27.000 m<sup>2</sup>. Trong giai đoạn I đến năm 2020, nh&agrave; ga đ&aacute;p ứng c&ocirc;ng suất phục vụ 2,5 triệu kh&aacute;ch/năm, giờ cao điểm đạt 1.250 h&agrave;nh kh&aacute;ch/giờ.</p> <p style="text-align: justify;">Đến năm 2030 sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh đường lăn song song với đường băng, ho&agrave;n chỉnh đơn nguy&ecirc;n c&ograve;n lại của nh&agrave; ga, n&acirc;ng c&ocirc;ng suất l&ecirc;n 5 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch/năm, n&acirc;ng số vị tr&iacute; đỗ tối thiểu l&ecirc;n 12 m&aacute;y bay...</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo motthegioi.vn
Tisco lao đao vì thua lỗ, dự án nghìn tỷ dang dở

Tisco lao đao vì thua lỗ, dự án nghìn tỷ dang dở

DA Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 quy mô hơn 8.100 tỷ đồng chậm tiến độ từ tháng 5/2011. Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng giá trị đầu tư của dự án là hơn 6.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trên tổng tài sản của Tisco.
back to top