Pennsylvania bất ngờ đảo ngược chiến thắng pháp lý hiếm hoi của ông Trump

Tòa án tối cao bang Pennsylvania đã bác khiếu nại của chiến dịch của Tổng thống Donald Trump về việc quan sát viên không được tiếp cận nhân viên kiểm phiếu ở Philadelphia.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Pennsylvania bất ngờ đảo ngược chiến thắng pháp lý hiếm hoi của ông Trump - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/18/icdn-dantri-com-vn_trump-1604975583539-1605101038504.jpg" title="Pennsylvania bất ngờ đảo ngược chiến thắng pháp lý hiếm hoi của ông Trump - 1" /> <figcaption>Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)</figcaption> </figure> <p>Guardian đưa tin, với 5 phiếu thuận v&agrave; 2 phiếu chống, T&ograve;a &aacute;n tối cao Pennsylvania ng&agrave;y 17/11 ra ph&aacute;n quyết n&oacute;i rằng, giới chức bầu cử th&agrave;nh phố Philadelphia kh&ocirc;ng vi phạm luật khi y&ecirc;u cầu c&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n giữ khoảng c&aacute;ch &iacute;t nhất 4,5m với nh&acirc;n vi&ecirc;n trong ph&ograve;ng kiểm phiếu.</p> <p>Đ&acirc;y c&oacute; thể coi l&agrave; ph&aacute;n quyết đảo ngược chiến thắng hiếm hoi trước đ&oacute; của chiến dịch của &ocirc;ng Trump khi một t&ograve;a &aacute;n cấp thấp hơn ra ph&aacute;n quyết n&oacute;i rằng c&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n c&oacute; quyền được tiếp cận nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm phiếu ở cự ly 2m.</p> <p>Ph&aacute;n quyết của T&ograve;a &aacute;n tối cao Pennsylvania c&oacute; thể l&agrave;m suy yếu cuộc chiến ph&aacute;p l&yacute; m&agrave; đội ngũ của &ocirc;ng Trump đang theo đuổi khi phần lớn c&aacute;c vụ kiện xoay quanh khiếu nại việc quan s&aacute;t vi&ecirc;n chỉ được ph&eacute;p tiếp cận nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm phiếu ở cự ly qu&aacute; xa (khoảng 4,5m đến 6m).</p> <p>Ph&aacute;n quyết được đưa ra kh&ocirc;ng l&acirc;u sau khi luật sư ri&ecirc;ng của &ocirc;ng Trump, &ocirc;ng Rudy Giuliani, xuất hiện tại một t&ograve;a &aacute;n bang ở Pennsylvania h&ocirc;m 17/11 v&agrave; c&aacute;o buộc đảng D&acirc;n chủ &quot;đ&aacute;nh cắp&quot; cuộc bầu cử mặc d&ugrave; đến nay chưa đưa ra bằng chứng n&agrave;o cho c&aacute;o buộc đ&oacute;.</p> <p>Pennsylvania l&agrave; một trong những bang chiến trường quan trọng g&oacute;p phần quyết định cục diện cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ Joe Biden dẫn trước Tổng thống Trump gần 73.000 phiếu phổ th&ocirc;ng tại bang n&agrave;y.</p> <p>Tổng thống Donald Trump đến nay vẫn chưa c&ocirc;ng nhận kết quả bầu cử. &Ocirc;ng v&agrave; đội ngũ của m&igrave;nh li&ecirc;n tục đưa ra c&aacute;o buộc đảng D&acirc;n chủ gian lận bầu cử. Họ tiếp tục theo đuổi c&aacute;c vụ kiện nhằm đề nghị kiểm lại phiếu ở một số bang chiến trường. Tuy nhi&ecirc;n, giới chức bầu cử ở cả đảng D&acirc;n chủ v&agrave; Cộng h&ograve;a đến nay đều n&oacute;i rằng kh&ocirc;ng c&oacute; bất cứ bằng chứng n&agrave;o về gian lận bầu cử.</p> <p>Phần lớn c&aacute;c vụ kiện do chiến dịch của &ocirc;ng Trump khởi xướng đến nay đều bị t&ograve;a &aacute;n b&aacute;c bỏ. Mặc d&ugrave; vậy, &ocirc;ng Trump tuy&ecirc;n bố tiếp tục theo đuổi cuộc chiến ph&aacute;p l&yacute; n&agrave;y.<br /> Theo <em>Guardian</em></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top