Ông Trịnh Văn Quyết từ chức chủ tịch FLC Faros

Chủ tịch HĐQT FLC Faros Trịnh Văn Quyết từ nhiệm ngay sau khi doanh nghiệp thông qua chủ trương sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC.

<div> <p>HĐQT C&ocirc;ng ty Cổ phần X&acirc;y dựng <span>FLC</span> Faros đ&atilde; miễn nhiệm chức vụ chủ tịch của &ocirc;ng <span>Trịnh Văn Quyết</span> từ 7/4 sau khi tiếp nhận đơn đề nghị xin th&ocirc;i giữ chức v&agrave; chấm dứt tư c&aacute;ch th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT của &ocirc;ng.</p> <p>Việc miễn nhiệm ch&iacute;nh thức vị tr&iacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT <span>FLC Faros</span> với &ocirc;ng Quyết sẽ được tr&igrave;nh đại hội cổ đ&ocirc;ng gần nhất của c&ocirc;ng ty.</p> <p>Người thay thế &ocirc;ng Quyết ngồi v&agrave;o ghế chủ tịch HĐQT FLC Faros l&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Thiện Ph&uacute;, tổng gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty. &Ocirc;ng Ph&uacute; sinh năm 1974, l&agrave;m CEO FLC Faros từ th&aacute;ng 6/2019. &Ocirc;ng cũng đang giữ chức ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc tập đo&agrave;n FLC.</p> <p>Việc &ocirc;ng Quyết từ chức chủ tịch FLC Faros diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp th&ocirc;ng qua chủ trương s&aacute;p nhập v&agrave;o C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư Khai kho&aacute;ng v&agrave; Quản l&yacute; T&agrave;i sản FLC (GAB).</p> <p>&Ocirc;ng Quyết hiện l&agrave; cổ đ&ocirc;ng lớn nhất v&agrave; nắm quyền chi phối tại FLC Faros với 51% cổ phần. Tại GAB, &ocirc;ng Quyết sở hữu 8% vốn v&agrave; tập đo&agrave;n FLC đồng thời nắm 9% cổ phần.</p> <p>FLC Faros ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n v&agrave;o th&aacute;ng 9/2016 với m&atilde; cổ phiếu ROS. Từ mức gi&aacute; 10.000 đồng, ROS nhanh ch&oacute;ng tăng mạnh v&agrave; l&ecirc;n đỉnh 178.000 đồng/cổ phiếu v&agrave;o cuối 2017. Khi đ&oacute;, &ocirc;ng Trịnh Văn Quyết gia nhập nh&oacute;m những người gi&agrave;u nhất tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n.</p> <p>Nhưng từ đ&oacute;, gi&aacute; ROS bắt đầu đi xuống dần v&agrave; hiện chỉ c&ograve;n hơn 4.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhi&ecirc;n, m&atilde; n&agrave;y hiện vẫn nằm trong rổ VN30.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ong Trinh Van Quyet tu chuc chu tich FLC Faros hinh anh 1 ROSstock.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/10/znews-photo-zadn-vn_rosstock.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Biến động gi&aacute; v&agrave; khối lượng giao dịch cổ phiếu ROS từ khi ni&ecirc;m yết. Ảnh: <em>VNDS.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>So với mức đỉnh, cổ phiếu n&agrave;y đ&atilde; mất 98% gi&aacute; trị sau 2,5 năm. Từ một doanh nghiệp c&oacute; gi&aacute; trị vốn h&oacute;a hơn <abbr class="rate-vnd">90.000 tỷ đồng</abbr>, định gi&aacute; của FLC Faros tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n hiện chỉ c&ograve;n hơn 2.200 tỷ.</span></p> <p>Trong giai đoạn gi&aacute; cổ phiếu ROS đi xuống, &ocirc;ng Trịnh Văn Quyết đ&atilde; b&aacute;n ra 91 triệu cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu tại FLC Faros từ 67% xuống 51% chỉ trong 3 th&aacute;ng cuối năm 2019.</p> <p>Vốn điều lệ hiện tại của FLC Faros l&agrave; của FLC Faros l&agrave; <abbr class="rate-vnd">5.676 tỷ đồng</abbr>. Năm 2019, doanh nghiệp đạt doanh thu 4.840 tỷ v&agrave; b&aacute;o l&atilde;i r&ograve;ng <abbr class="rate-vnd">178 tỷ đồng</abbr>.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top