Ông Nguyễn Văn Bình bị đề nghị xem xét kỷ luật

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bình do các vi phạm trong giai đoạn làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

<div> <p class="Normal">Uỷ ban Kiểm tra Trung ương th&ocirc;ng b&aacute;o như tr&ecirc;n, chiều 3/11. Theo đ&oacute;, kỳ họp vừa qua của cơ quan n&agrave;y đ&atilde; xem x&eacute;t kết quả thẩm tra, x&aacute;c minh nội dung phản &aacute;nh li&ecirc;n quan đến &ocirc;ng Nguyễn Văn B&igrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/03/201410081527350497-DSC-1864-Th-2933-7363-1604403490.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=h1hyvIT6GjuigQ5t1vaUew" itemprop="url" /> <meta content="778" itemprop="width" /> <meta content="536" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/i1-vnexpress-vnecdn-net_201410081527350497-dsc-1864-th-2933-7363-1604403490.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/03/201410081527350497-DSC-1864-Th-2933-7363-1604403490.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=MIoPsJBjT3uiGLAEDW_wiQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/03/201410081527350497-DSC-1864-Th-2933-7363-1604403490.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=qj21aUxbryYh9J0t9c4ouA 2x" /><img alt="Ông Nguyễn Văn Bình trong một lần trả lời chất vấn của Quốc hội trên vai trò Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tháng 11/2013. Ảnh: Hoàng Phong" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/i1-vnexpress-vnecdn-net_201410081527350497-dsc-1864-th-2933-7363-1604403490.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">&Ocirc;ng Nguyễn Văn B&igrave;nh trong một lần trả lời chất vấn của Quốc hội tr&ecirc;n vai tr&ograve; Thống đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước, th&aacute;ng 11/2013. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng Phong</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, trong thời gian giữ cương vị Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, B&iacute; thư Ban c&aacute;n sự đảng, Thống đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước, &ocirc;ng Nguyễn Văn B&igrave;nh đ&atilde; vi phạm nguy&ecirc;n tắc tập trung d&acirc;n chủ v&agrave; Quy chế l&agrave;m việc; thiếu tr&aacute;ch nhiệm, bu&ocirc;ng lỏng l&atilde;nh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc ban h&agrave;nh v&agrave; tổ chức thực hiện một số nghị quyết, quy định, quyết định về hoạt động t&iacute;n dụng ng&acirc;n h&agrave;ng, g&acirc;y hậu quả rất nghi&ecirc;m trọng, kh&oacute; khắc phục.</p> <p class="Normal">Ngo&agrave;i ra, nhiều c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n của Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước v&agrave; l&atilde;nh đạo chủ chốt một số tổ chức t&iacute;n dụng vi phạm ph&aacute;p luật bị xử l&yacute; h&igrave;nh sự.</p> <p class="Normal">&quot;Những vi phạm, khuyết điểm của &ocirc;ng Nguyễn Văn B&igrave;nh l&agrave; nghi&ecirc;m trọng, g&acirc;y bức x&uacute;c trong x&atilde; hội, ảnh hưởng xấu đến uy t&iacute;n của tổ chức đảng, của Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n&quot;, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương n&ecirc;u.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng <strong>Nguyễn Văn B&igrave;nh</strong> sinh năm 1961 tại Ph&uacute; Thọ, học vị Tiến sĩ khoa học kinh tế (tại Li&ecirc;n bang Nga).</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng về c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước từ th&aacute;ng 12/1986. Sau 12 năm l&agrave;m việc tại Vụ Hợp t&aacute;c Quốc tế v&agrave; đảm đương vai tr&ograve; Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước, th&aacute;ng 11/1998, &ocirc;ng được bổ nhiệm l&agrave;m Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Chi nh&aacute;nh H&agrave; Nội.</p> <p class="Normal">Từ th&aacute;ng 11/2001 đến th&aacute;ng 6/2005, &ocirc;ng chuyển đến Li&ecirc;n bang Nga l&agrave;m việc với vai tr&ograve; Ph&oacute; chủ tịch, rồi quyền Chủ tịch Ng&acirc;n h&agrave;ng Đầu tư quốc tế (MIB). &Ocirc;ng về nước năm 2005, quay lại Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước với vai tr&ograve; ch&aacute;nh thanh tra. Th&aacute;ng 4/2008, &ocirc;ng được bổ nhiệm l&agrave;m Ph&oacute; thống đốc. Đến th&aacute;ng 8/2011, &ocirc;ng được Quốc hội kho&aacute; 13 ph&ecirc; chuẩn chức danh Thống đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Việt Nam, sau 3 năm đảm đương vị tr&iacute; Ph&oacute; thống đốc.</p> <p class="Normal">Giai đoạn &ocirc;ng B&igrave;nh nhậm chức, hệ thống ng&acirc;n h&agrave;ng Việt Nam đứng trước nhiều rủi ro. Nợ xấu tăng cao sau giai đoạn khủng hoảng, sở hữu ch&eacute;o của hệ thống ng&acirc;n h&agrave;ng chưa được xử l&yacute; dứt điểm, lạm ph&aacute;t c&oacute; l&uacute;c hai con số, l&atilde;i suất cho doanh nghiệp vay vượt xa 20%; t&igrave;nh trạng đ&ocirc;la h&oacute;a, v&agrave;ng h&oacute;a...</p> <p class="Normal">Đến th&aacute;ng 4/2016, &ocirc;ng B&igrave;nh th&ocirc;i vị tr&iacute; Thống đốc. Kết th&uacute;c nhiệm kỳ (từ th&aacute;ng 8/2011 đến 4/2016), &ocirc;ng để lại dấu ấn với việc b&igrave;nh ổn thị trường v&agrave;ng..., tuy nhi&ecirc;n, dưới thời &ocirc;ng cũng c&oacute; kh&ocirc;ng &iacute;t quyết định g&acirc;y tranh c&atilde;i, như việc Nh&agrave; nước mua lại c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng yếu k&eacute;m với gi&aacute; 0 đồng.</p> <p class="Normal">Từ 2016 đến nay, &ocirc;ng đảm nhiệm chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.</p> <p class="Normal"><strong>Minh Sơn - Ho&agrave;ng Th&ugrave;y</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top