Nữ chủ quán bánh xèo đánh nhân viên bằng chày đá, dao, bàn chải sắt

Tuyết khai nhận dùng chày đá, bàn chải sắt, ống nước... đánh nhân viên gây thương tích khắp cơ thể. Hai nhân viên chia sẻ, ngày nào họ cũng bị đánh đập, phải ăn đồ thừa, ngủ dưới đất...

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Nữ chủ quán bánh xèo đánh nhân viên bằng chày đá, dao, bàn chải sắt - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/icdn-dantri-com-vn_1269457477550696020213529159315451064641435-n-1606121017521.jpeg" title="Nữ chủ quán bánh xèo đánh nhân viên bằng chày đá, dao, bàn chải sắt - 1" /> <figcaption> <p>Ch&aacute;u Trương Quang D. đang được điều trị, chăm s&oacute;c tại Bệnh viện Đa khoa huyện Y&ecirc;n Phong.</p> </figcaption> </figure> <p>Cậu b&eacute; Trương Quang D., 15 tuổi, qu&ecirc; huyện Nghĩa H&agrave;nh, tỉnh Quảng Ng&atilde;i, rời qu&ecirc; hương đến Bắc Ninh v&agrave; được anh trai xin đi l&agrave;m thu&ecirc; tại qu&aacute;n b&aacute;nh x&egrave;o Miền Trung ở x&atilde; Y&ecirc;n Trung, huyện Y&ecirc;n Phong, tỉnh Bắc Ninh, do Nguyễn Thị &Aacute;nh Tuyết (34 tuổi) l&agrave;m chủ. Những tưởng ch&aacute;u được Tuyết cưu mang, gi&uacute;p đỡ; đ&acirc;u ngờ, 2 th&aacute;ng l&agrave;m việc ở đ&acirc;y l&agrave; chuỗi ng&agrave;y kinh ho&agrave;ng của cậu thiếu ni&ecirc;n khi bị b&oacute;c lột sức lao động v&agrave; hứng chịu những trận đ&ograve;n roi, &aacute;p chế cả về tinh thần lẫn thể x&aacute;c.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Nữ chủ quán bánh xèo đánh nhân viên bằng chày đá, dao, bàn chải sắt - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/icdn-dantri-com-vn_20201124091645-1606184396492.jpg" title="Nữ chủ quán bánh xèo đánh nhân viên bằng chày đá, dao, bàn chải sắt - 2" /> <figcaption> <p>Chủ qu&aacute;n b&aacute;nh x&egrave;o Nguyễn Thị &Aacute;nh Tuyết&nbsp;</p> </figcaption> </figure> <p>Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; cậu b&eacute; 15 tuổi bị chủ qu&aacute;n h&agrave;nh hạ, V&otilde; Văn Đ., 21 tuổi, c&ugrave;ng qu&ecirc; Quảng Ng&atilde;i, cũng bị chủ đ&aacute;nh đến g&atilde;y ng&oacute;n ch&acirc;n, x&acirc;y x&aacute;t khắp cơ thể.</p> <p>Tuyết bắt cả D. v&agrave; Đ. l&agrave;m việc quần quật từ 7h s&aacute;ng h&ocirc;m trước đến 4h s&aacute;ng h&ocirc;m sau nhưng kh&ocirc;ng trả lương, kh&ocirc;ng cho ăn cơm, kh&ocirc;ng được gặp gỡ, giao tiếp với người ngo&agrave;i. Mỗi khi tức giận, Tuyết lại l&ocirc;i nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave;o ph&iacute;a sau nh&agrave; đ&aacute;nh đập bằng những dụng cụ l&agrave;m bếp như b&agrave;n chải sắt đ&aacute;nh vảy c&aacute;, dao, ch&agrave;y gi&atilde; ti&ecirc;u, xẻng x&uacute;c b&aacute;nh&hellip;</p> <p>C&ocirc;ng an huyện Y&ecirc;n Phong đang tiến h&agrave;nh gi&aacute;m định thương t&iacute;ch, ho&agrave;n thiện hồ sơ để xử l&yacute; đối tượng Tuyết trước ph&aacute;p luật.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Nữ chủ quán bánh xèo đánh nhân viên bằng chày đá, dao, bàn chải sắt - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/icdn-dantri-com-vn_20201124080626-1606184013750.jpg" title="Nữ chủ quán bánh xèo đánh nhân viên bằng chày đá, dao, bàn chải sắt - 3" /> <figcaption> <p>Thanh ni&ecirc;n V&otilde; Văn Đ. cũng bị chủ đ&aacute;nh đến g&atilde;y ng&oacute;n ch&acirc;n.</p> </figcaption> </figure> <p>Ch&aacute;u Trương Quang D. kể: &quot;C&ocirc; Tuyết d&ugrave;ng ch&agrave;y đ&aacute;, b&agrave;n chải sắt v&agrave; nhiều vật dụng kh&aacute;c đ&aacute;nh ch&aacute;u nhiều lần l&agrave;m ch&aacute;u đau &ecirc; ẩm khắp cơ thể, nhiều vết thương chằng chịt. C&ocirc; Tuyết chỉ cho ch&uacute;ng ch&aacute;u ăn đồ thừa, bắt ch&uacute;ng ch&aacute;u phải l&agrave;m việc từ 7h s&aacute;ng h&ocirc;m trước đến 4h s&aacute;ng h&ocirc;m sau&quot;.</p> <p>C&ograve;n V&otilde; Văn Đ. kể, 2 anh em ng&agrave;y n&agrave;o cũng bị đ&aacute;nh đập. Kh&ocirc;ng sắp xếp được c&ocirc;ng việc, kh&ocirc;ng l&agrave;m việc nhanh l&agrave; bị đ&aacute;nh. Mỗi lần đ&aacute;nh l&agrave; một lần đau, đau l&agrave;m kh&ocirc;ng nổi lại bị đ&aacute;nh. &quot;Ch&uacute;ng em uất ức lắm. Ch&uacute;ng em phải ngủ đất, ăn uống kham khổ...&quot;, Đ. n&oacute;i.</p> <p>Trao đổi với ph&oacute;ng vi&ecirc;n <em>D&acirc;n tr&iacute;</em>, Trương Quang Dương (anh trai ch&aacute;u D.) cho biết, bản th&acirc;n rất bức x&uacute;c khi biết em trai bị chủ qu&aacute;n b&aacute;nh x&egrave;o h&agrave;nh hạ g&acirc;y nhiều thương t&iacute;ch tr&ecirc;n cơ thể.</p> <p>Dương chia sẻ: &quot;Khi em trai bị đ&aacute;nh ch&aacute;u kh&ocirc;ng biết, gần đ&acirc;y ch&aacute;u mới biết. Khi ch&aacute;u hỏi c&ocirc; Tuyết v&igrave; sao đ&aacute;nh em D. th&igrave; c&ocirc; Tuyết bảo l&agrave; do D. lười l&agrave;m, hay ăn cắp, ở bẩn, kh&ocirc;ng nghe lời. Khi em D. ổn định sức khỏe ch&aacute;u sẽ đưa em về qu&ecirc;&quot;.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Nữ chủ quán bánh xèo đánh nhân viên bằng chày đá, dao, bàn chải sắt - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/icdn-dantri-com-vn_20201124090538-1606184123995.jpg" title="Nữ chủ quán bánh xèo đánh nhân viên bằng chày đá, dao, bàn chải sắt - 4" /> <figcaption> <p>Vết thương d&agrave;i tr&ecirc;n tay ch&aacute;u D. nghi do b&agrave; chủ qu&aacute;n g&acirc;y n&ecirc;n.</p> </figcaption> </figure> <p>Tại cơ quan c&ocirc;ng an, Tuyết khai nhận, trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc, Tuyết k&ecirc;u ch&aacute;u D. đi ra ph&iacute;a sau l&agrave;m nhưng ch&aacute;u b&eacute; kh&ocirc;ng l&agrave;m m&agrave; tỏ &yacute; chống đối. Tuyết giục ch&aacute;u D. l&agrave;m nhanh l&ecirc;n nhưng ch&aacute;u kh&ocirc;ng nghe n&ecirc;n Tuyết lấy ống nước đ&aacute;nh v&agrave;o ch&acirc;n, tay, lưng, ch&aacute;u b&eacute;. Thấy D. vẫn tỏ &yacute; kh&ocirc;ng nghe lời, Tuyết liền lấy ch&agrave;y đ&aacute; &quot;đ&aacute;nh tiếp cho nhớ, rồi lấy b&agrave;n chải sắt đ&aacute;nh, chọc v&agrave;o mặt ch&aacute;u&quot;.</p> <p>Li&ecirc;n quan đến vụ việc bạo h&agrave;nh n&oacute;i tr&ecirc;n, C&ocirc;ng an huyện Y&ecirc;n Phong đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng l&agrave;m r&otilde; v&agrave; ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị &Aacute;nh Tuyết (34 tuổi, qu&ecirc; qu&aacute;n huyện Nghĩa Tư, tỉnh Quảng Ng&atilde;i; chủ qu&aacute;n b&aacute;nh x&egrave;o Miền Trung ở x&atilde; Y&ecirc;n Trung, huyện Y&ecirc;n Phong, Bắc Ninh) về h&agrave;nh vi &ldquo;H&agrave;nh hạ người kh&aacute;c&rdquo;.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo dantri.com.vn
back to top