Những lý do ô tô lắp ráp chưa rẻ như kỳ vọng

Thị trường nhỏ, ngành công nghiệp phụ trợ chưa phát triển, linh kiện đắt là những lý do chính khiến giá xe lắp ở Việt Nam cao hơn khu vực.

<div> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Những nguy&ecirc;n nh&acirc;n n&agrave;y được c&aacute;c chuy&ecirc;n gia trong ng&agrave;nh đưa ra tại tọa đ&agrave;m &quot;Ch&iacute;nh s&aacute;ch thuế v&agrave; vai tr&ograve; của hải quan trong th&uacute;c đẩy c&ocirc;ng nghiệp &ocirc; t&ocirc; Việt Nam&quot;, do VAMA v&agrave; B&aacute;o Hải quan tổ chức h&ocirc;m 3/11 tại H&agrave; Nội.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n</strong></p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Điểm đầu ti&ecirc;n được c&aacute;c chuy&ecirc;n gia chỉ ra trong buổi tọa đảm l&agrave; dung lượng thị trường. Trong khi c&aacute;c nước kh&aacute;c trong khu vực như Th&aacute;i Lan hay Indonesia c&oacute; dung lượng 600.000 đến hơn 1 triệu xe/năm, th&igrave; tại Việt Nam con số n&agrave;y khi&ecirc;m tốn 250.000 - 400.000 xe. Thủ đ&ocirc; Viengchan của L&agrave;o c&oacute; tới 500.000 xe trong khi H&agrave; Nội c&oacute; 600.000 xe nhưng d&acirc;n cư gấp 8 lần.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, khi đ&aacute;p ứng được nhu cầu trong nước, c&aacute;c nước c&oacute; nền c&ocirc;ng nghiệp &ocirc; t&ocirc; ph&aacute;t triển trong khu vực lại t&igrave;m c&aacute;ch đưa ra thị trường ngo&agrave;i. V&iacute; dụ: Malaysia v&agrave; Indonesia đều xuất khẩu h&agrave;ng trăm ngh&igrave;n xe mỗi năm, trong khi Th&aacute;i Lan xuất khẩu đến 1 triệu xe/năm.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Chuỗi cung ứng linh ki&ecirc;n bị b&oacute; hẹp v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh cao l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n tiếp theo. Một chiếc xe c&oacute; tới 30.000 - 40.000 ngh&igrave;n chi tiết nhưng ng&agrave;nh phụ trợ Việt Nam chỉ c&oacute; thể đ&aacute;p ứng được 30% số lượng n&agrave;y. Được c&aacute;c chuy&ecirc;n gia đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; nước c&oacute; tr&igrave;nh độ nh&acirc;n c&ocirc;ng cao v&agrave; c&oacute; điều kiện tốt trong việc gia c&ocirc;ng c&aacute;c sản phẩm cơ kh&iacute;, nhưng việc tạo ra một chuỗi cung ứng đủ mạnh vẫn v&ocirc; c&ugrave;ng kh&oacute; khăn. Sự ch&ecirc;nh lệch về gi&aacute; được thể hiện trong những chi tiết nhỏ nhất. Một chiếc nắp b&igrave;nh xăng khi được gia c&ocirc;ng tại Th&aacute;i Lan c&oacute; gi&aacute; 1,5USD, trong khi nếu gia c&ocirc;ng tại Việt Nam con số đ&oacute; l&agrave; 2,5 - 3,8USD.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/04/xe-lap-rap-7965-1604456816.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=0819rE4V-V57qeJErmvo4A" itemprop="url" /><meta content="1200" itemprop="width" /><meta content="733" itemprop="height" /><meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/04/i1-vnexpress-vnecdn-net_xe-lap-rap-7965-1604456816.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/04/xe-lap-rap-7965-1604456816.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=5sNJUlk-GtzFnrBj06_PtA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/04/xe-lap-rap-7965-1604456816.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=qOT3EM2b6BILEkqthZeF7Q 2x" /><img alt="Xe lắp ráp tại Việt Nam. Ảnh: Đức Huy" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/04/i1-vnexpress-vnecdn-net_xe-lap-rap-7965-1604456816.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Xe lắp r&aacute;p tại Việt Nam. Ảnh:<em> Đức Huy</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">C&ocirc;ng nghệ<strong> </strong>cũng l&agrave; điểm yếu khi m&agrave; c&aacute;c h&atilde;ng xe đều c&oacute; b&iacute; quyết ri&ecirc;ng v&agrave; thường hạn chế trong việc sản xuất cũng như chia sẻ c&ocirc;ng nghệ. Bởi vậy, c&aacute;c chi tiết mang nhiều h&agrave;m lượng c&ocirc;ng nghệ phức tạp như động cơ v&agrave; hộp số chưa đ&aacute;p ứng được khi lắp r&aacute;p tại Việt Nam.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c nh&agrave; sản xuất&nbsp;&ocirc; t&ocirc; lớn tại Việt Nam đều l&agrave; h&atilde;ng của nước ngo&agrave;i, c&oacute; nguồn cung về linh kiện ổn định từ l&acirc;u. V&igrave; vậy, c&aacute;c doanh nghiệp mới vừa v&agrave; nhỏ trong nước rất kh&oacute; chen ch&acirc;n v&agrave;o chuỗi n&agrave;y.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><strong>Một số giải ph&aacute;p </strong></p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&quot;B&agrave;i ca mu&ocirc;n thuở&quot; của thị trường &ocirc;t&ocirc; Việt Nam l&agrave; muốn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp phụ trợ phải th&uacute;c đẩy thị trường &ocirc; t&ocirc; trong nước. Chuy&ecirc;n gia của Toyota cho rằng, để nội địa h&oacute;a một sản phẩm th&igrave; doanh số của một xe phải đạt 50.000 - 60.000 chiếc/năm, nhưng tại Việt Nam th&igrave; bất khả thi. Một hướng giải quyết l&agrave; t&igrave;m th&ecirc;m thị trường nước ngo&agrave;i để bảo đảm doanh số, tức hướng tới xuất khẩu như c&aacute;ch m&agrave; Thaco đang l&agrave;m tuy kh&aacute; nhỏ lẻ, hay VinFast đang hướng đến.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Một biện ph&aacute;p kh&aacute;c l&agrave; tạo ra chuỗi cung ứng đủ mạnh cho ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp &ocirc; t&ocirc; trong nước, kết nối c&aacute;c doanh nghiệp phụ trợ cho ng&agrave;nh v&agrave; tạo ra một nguồn cung ứng dồi d&agrave;o cả về gi&aacute; cũng như số lượng. Tuy nhi&ecirc;n, kh&oacute; khăn l&agrave; chi ph&iacute; nhập khẩu nguy&ecirc;n liệu cho sản xuất linh kiện tại Việt Nam kh&aacute; cao đi k&egrave;m ph&iacute; vận chuyển lớn.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">V&iacute; dụ: nắp b&igrave;nh xăng nặng 0,5kg, để nhập một kiện h&agrave;ng 20 tấn nguy&ecirc;n liệu th&igrave; chi ph&iacute; cho một nắp b&igrave;nh l&agrave; 1,2 - 1,5 USD, trong khi Th&aacute;i Lan chỉ từ 0,6 - 0,8USD.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Một &yacute; tưởng kh&aacute;c l&agrave; Việt Nam n&ecirc;n trở th&agrave;nh một mắt x&iacute;ch trong chuỗi cung ứng linh kiện. Đ&oacute; l&agrave; tạo ra một ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp phụ trợ &ocirc;t&ocirc; đ&aacute;p ứng được cả nhu cầu xuất khẩu cho c&aacute;c nước sản xuất lớn kh&aacute;c trong khu vực. Đến 2025, Việt Nam sẽ cố gắng đạt mức dung lượng sản xuất 1 triệu xe/ năm. Tuy nhi&ecirc;n, l&uacute;c ấy con số n&agrave;y ở Th&aacute;i Lan v&agrave; Indonesia c&oacute; thể lớn hơn rất nhiều.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Linh hoạt trong ch&iacute;nh s&aacute;ch thuế<strong> </strong>v&agrave; th&uacute;c đẩy giảm gi&aacute; b&aacute;n cho linh kiện nhập khẩu cũng l&agrave; một phương &aacute;n. C&aacute;c h&atilde;ng mong muốn cơ quan chức năng nhanh nhậy trong cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, th&ocirc;ng quan v&agrave; đề xuất ưu đ&atilde;i thuế cho c&aacute;c linh kiện chưa thể gia c&ocirc;ng trong nước. Đồng thời, khi c&aacute;c h&atilde;ng xe v&agrave;o Việt Nam cũng cần phải c&oacute; c&aacute;c cam kết, v&iacute; dụ chia sẻ c&ocirc;ng nghệ, b&iacute; quyết vật liệu. Cuối c&ugrave;ng, c&aacute;c doanh nghiệp cần tự đổi mới, cải tiến c&ocirc;ng nghệ v&agrave; tạo ra nguồn cung mới v&agrave; giảm gi&aacute; th&agrave;nh tăng của linh kiện.</p>

Theo vnexpress.net
Xe đạp điện địa hình có giá hơn 200 triệu đồng

Xe đạp điện địa hình có giá hơn 200 triệu đồng

Xe đạp điện leo núi Audi E-Tron giá 10.126 đô la, lấy cảm hứng từ chiếc xe đua Audi RS Q e-tron Dakar, hãng xe nước Đức đã hợp tác với nhà sản xuất xe đạp điện Fantic của Ý để cho ra mắt chiếc xe đạp điện địa hình có giá siêu đắt này.
back to top