Nhiều doanh nghiệp bất động sản nợ hàng ngàn tỉ đồng tiền thuế

Tính 6 tháng đầu năm 2019, các các doanh nghiệp TPHCM đang nợ thuế hơn 13 ngàn tỉ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ.

<div> <p style="text-align: justify;">Tại hội nghị sơ kết 6 th&aacute;ng đầu năm 2019, Cục Thuế TPHCM cho biết, nợ thuế tăng cao đang nằm ở khu vực x&acirc;y dựng v&agrave; bất động sản, chiếm hơn một nửa số nợ thuế, với tổng nợ l&agrave; 4.640 tỉ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Điển h&igrave;nh, C&ocirc;ng ty X&acirc;y dựng v&agrave; Kinh doanh nh&agrave; Ph&uacute; Nhuận nợ hơn 1.000 tỉ đồng tiền sử dụng đất; C&ocirc;ng ty Đầu tư v&agrave; ph&aacute;t triển S&agrave;i G&ograve;n nợ hơn 440 tỉ đồng tiền thu&ecirc; đất; C&ocirc;ng ty Đầu tư v&agrave; C&ocirc;ng nghiệp T&acirc;n Tạo nợ hơn 130 tỉ đồng;...</p> <p style="text-align: justify;">D&ugrave; nhiều doanh nghiệp nợ thuế nhưng 6 th&aacute;ng đầu năm 2019, Cục thuế TPHCM cũng đ&atilde; thu được cho ng&acirc;n s&aacute;ch 133.774 tỉ đồng, tăng 2,22% so với c&ugrave;ng kỳ. Trong đ&oacute;, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm phần lớn hơn 77 ng&agrave;n tỉ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Cục thuế TPHCM cũng cho biết, c&aacute;c doanh nghiệp nh&agrave; nước chỉ đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước qua thuế gần 12 ng&agrave;n tỉ đồng, nhưng khối doanh nghiệp nước ngo&agrave;i tr&ecirc;n 30 ng&agrave;n tỉ đồng.</p> </div>

Theo plo.vn
Quốc Cường Gia Lai thua lỗ

Quốc Cường Gia Lai thua lỗ

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai cho biết, lợi nhuận giảm so với cùng kỳ do thị trường bất động sản quý II/2023 rất khó khăn, giao dịch suy giảm, nhu cầu mua thấp nên trong kỳ không phát sinh doanh thu bất động sản.
back to top