Nhật Bản quyết xả nước nhiễm xạ ra biển dù vấp phải nhiều phản đối

Chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẽ xả thải hơn 1 triệu tấn nước bị ô nhiễm từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển, một quyết định có thể sẽ khiến các nước láng giềng và ngư dân địa phương bất bình.

<div> <ul class="contref horizontal"> <li><span>10 năm thảm họa Fukushima: Nơi ấy b&igrave;nh m&igrave;nh vẫn mọc</span></li> </ul> <p>Ph&aacute;t biểu tại cuộc họp b&aacute;o h&ocirc;m 13/4, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết,&nbsp;ch&iacute;nh phủ đ&atilde; quyết định rằng việc xả nước xuống v&ugrave;ng biển Th&aacute;i B&igrave;nh Dương l&agrave; lựa chọn &quot;thực tế nhất&quot; v&agrave; &quot;kh&ocirc;ng thể tr&aacute;nh khỏi để đạt được sự phục hồi của Fukushima&quot;.</p> <p>Th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thức n&agrave;y được đưa ra sau đ&uacute;ng một thập kỷ kể từ khi thảm họa k&eacute;p động đất v&agrave; s&oacute;ng thần xảy ra, g&acirc;y ra sự cố&nbsp;l&ograve; phản ứng hạt nh&acirc;n ph&oacute;ng xạ tại nh&agrave; m&aacute;y điện hạt nh&acirc;n Fukushima Daiichi - một trong những sự cố tồi tệ nhất lịch sử.&nbsp;</p> <center>&nbsp;</center> <table class="contentimg"> <tbody> <tr> <td class="img"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/13/static-cand-com-vn_a6554181-6aa4-4e3b-b129-8268e25712f4.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="note">Khoảng 1,25 triệu tấn nước đ&atilde; t&iacute;ch tụ tại khu vực của nh&agrave; m&aacute;y hạt nh&acirc;n, nơi đ&atilde; bị t&ecirc; liệt sau thảm họa k&eacute;p năm 2011. Ảnh: TG</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nh&agrave; điều h&agrave;nh nh&agrave; m&aacute;y, C&ocirc;ng ty Điện lực Tokyo [Tepco] v&agrave; c&aacute;c quan chức ch&iacute;nh phủ cho biết tritium, một chất ph&oacute;ng xạ kh&ocirc;ng g&acirc;y hại với lượng nhỏ, kh&ocirc;ng thể bị loại bỏ khỏi nước, nhưng c&aacute;c hạt nh&acirc;n ph&oacute;ng xạ kh&aacute;c c&oacute; thể giảm xuống mức được ph&eacute;p thải ra.</p> <p>&ldquo;Ch&iacute;nh phủ Nhật Bản đ&atilde; soạn thảo c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch cơ bản để xả nước đ&atilde; qua xử l&yacute; xuống đại dương, sau khi đảm bảo mức độ an to&agrave;n của nước. Việc thải loại nước đ&atilde; được xử l&yacute; l&agrave; c&ocirc;ng việc bắt buộc để v&ocirc; hiệu h&oacute;a nh&agrave; m&aacute;y hạt nh&acirc;n Fukushima&rdquo;, Thủ tướng Suga n&oacute;i với c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n.</p> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh xả nước dự kiến sẽ bắt đầu trong khoảng hai năm,&nbsp;với to&agrave;n bộ quy tr&igrave;nh dự kiến ​​sẽ mất h&agrave;ng thập kỷ.</p> <p>Th&ocirc;ng b&aacute;o từ ph&iacute;a ch&iacute;nh phủ Nhật Bản đ&atilde; thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m từ c&aacute;c nh&oacute;m hoạt động v&igrave; m&ocirc;i trường, cũng như ngư d&acirc;n địa phương v&agrave; một số nước l&aacute;ng giềng.</p> <center>&nbsp;</center> <table class="contentimg"> <tbody> <tr> <td class="img"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/13/static-cand-com-vn_f04f2b8a-1d6e-4816-b8c6-505a1c6357b2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="note">Người d&acirc;n biểu t&igrave;nh phản đối quyết định của ch&iacute;nh phủ Nhật Bản. Ảnh: TG</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tổ chức H&ograve;a b&igrave;nh xanh Nhật Bản cho biết họ &ldquo;l&ecirc;n &aacute;n mạnh mẽ&rdquo; việc xả nước &ldquo;ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng coi trọng quyền con người v&agrave; lợi &iacute;ch của người d&acirc;n ở Fukushima, rộng hơn l&agrave; Nhật Bản v&agrave; khu vực Ch&acirc;u &Aacute; - Th&aacute;i B&igrave;nh Dương&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Họ n&oacute;i với ch&uacute;ng t&ocirc;i rằng họ sẽ kh&ocirc;ng xả nước ra biển nếu kh&ocirc;ng c&oacute; sự đồng thuận của ngư d&acirc;n&rdquo;, Kanji Tachiya, người đứng đầu một hợp t&aacute;c x&atilde; thủy sản địa phương ở Fukushima, n&oacute;i với đ&agrave;i truyền h&igrave;nh NHK. &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể ủng hộ một động th&aacute;i m&agrave; ph&aacute; vỡ lời hứa đ&oacute; v&agrave; đơn phương xả nước ra biển&quot;, &ocirc;ng Tachiya chia sẻ.</p> <p>Theo The Guardian, H&agrave;n Quốc v&agrave; Trung Quốc đ&atilde; nhiều lần l&ecirc;n &aacute;n động th&aacute;i n&agrave;y.</p> <p>Người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian k&ecirc;u gọi Nhật Bản &quot;h&agrave;nh động một c&aacute;ch c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm&quot; đối với việc xả nước. &quot;Để bảo vệ lợi &iacute;ch của cộng đồng quốc tế cũng như sức khỏe v&agrave; sự an to&agrave;n của người d&acirc;n Trung Quốc, Trung Quốc đ&atilde; b&agrave;y tỏ mối quan t&acirc;m nghi&ecirc;m trọng đối với ph&iacute;a Nhật Bản th&ocirc;ng qua c&aacute;c k&ecirc;nh ngoại giao&quot;, người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuy&ecirc;n bố.</p> <p>Bộ Ngoại giao H&agrave;n Quốc cũng l&ecirc;n tiếng &quot;lấy l&agrave;m tiếc về quyết định n&agrave;y, vốn c&oacute; thể c&oacute; t&aacute;c động trực tiếp hoặc gi&aacute;n tiếp đến sự an to&agrave;n của người d&acirc;n v&agrave; m&ocirc;i trường xung quanh trong tương lai&quot;.</p> <div class="aliaspost">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo cand.com.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top