Nhà Trắng công bố ảnh ông Trump làm việc tại bệnh viện

Hình ảnh mà thư ký báo chí Nhà Trắng gửi đi cho thấy ông Trump ngồi làm việc tại Bệnh viện Quân y Quốc gia Walter Reed, nơi ông đang được điều trị Covid-19.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/uNFJuVqY9sg/c679c7d7a99840c61989/a2eb542485626c3c3573/720/a581de0a5d46b418ed57.mp4?authen=exp=1601967194~acl=/uNFJuVqY9sg/*~hmac=1e41123551b0e70aa86b8b7e1126d882" false="" source-url="/video-ong-trump-toi-khong-the-bi-nhot-mai-o-tren-lau-post1138035.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="a581de0a5d46b418ed57" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qhj_jwrscslhfo/2020_10_04/trump_twitter_1.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/pKDgHO-2ljU/62f658583617df498606/01b6cc791d3ff461ad2e/480/a581de0a5d46b418ed57.mp4?authen=exp=1601967194~acl=/pKDgHO-2ljU/*~hmac=59965be3ebc55ab087722813ef092569" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/VOO-6THauMc/whls/vod/0/JKX90MdMtz____nMehu/a581de0a5d46b418ed57.m3u8?authen=exp=1601923994~acl=/VOO-6THauMc/*~hmac=23f11330ad8c7d5da407b0b5d092a7ef" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/pKDgHO-2ljU/62f658583617df498606/01b6cc791d3ff461ad2e/480/a581de0a5d46b418ed57.mp4?authen=exp=1601967194~acl=/pKDgHO-2ljU/*~hmac=59965be3ebc55ab087722813ef092569" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/uNFJuVqY9sg/c679c7d7a99840c61989/a2eb542485626c3c3573/720/a581de0a5d46b418ed57.mp4?authen=exp=1601967194~acl=/uNFJuVqY9sg/*~hmac=1e41123551b0e70aa86b8b7e1126d882" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>&Ocirc;ng Trump: T&ocirc;i kh&ocirc;ng thể bị nhốt m&atilde;i ở tr&ecirc;n lầu</span></strong> Tổng thống Donald Trump vừa th&ocirc;ng b&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh sức khỏe của m&igrave;nh tr&ecirc;n Twitter. Qua đoạn video, &ocirc;ng n&oacute;i đ&atilde; bắt đầu cảm thấy khỏe v&agrave; sẽ sớm quay trở lại.</figcaption> </figure> <p>Trong hai bức ảnh được Thư k&yacute; b&aacute;o ch&iacute; Nh&agrave; Trắng Kayleigh McEnany gửi cho b&aacute;o giới tối muộn h&ocirc;m 3/10, Tổng thống <span>Mỹ</span> <span>Donald Trump</span> ngồi l&agrave;m việc tại hai nơi kh&aacute;c nhau ở bệnh viện Walter Reed: tại ph&ograve;ng lưu tr&uacute; v&agrave; tại ph&ograve;ng họp.</p> <p>Trong ph&ograve;ng ở d&agrave;nh cho tổng thống, &ocirc;ng mặc &aacute;o kho&aacute;c d&ugrave; kh&ocirc;ng đeo c&agrave; vạt, ngồi sau chiếc b&agrave;n tr&ograve;n, trước quốc kỳ Mỹ. Đ&acirc;y cũng l&agrave; cảnh nền trong <span>video</span> trước đ&oacute; m&agrave; tổng thống đăng l&ecirc;n Twitter. Trong ph&ograve;ng họp, &ocirc;ng cởi &aacute;o kho&aacute;c, ngồi sau chiếc b&agrave;n d&agrave;i. Kh&ocirc;ng c&oacute; người n&agrave;o kh&aacute;c xuất hiện trong hai tấm ảnh.</p> <table class="picture gallery"> <tbody> <tr> <td><img alt="nha trang tung hinh anh ong trump ngoi lam viec anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/04/znews-photo-zadn-vn_walter_trump_2_.jpg" title="nhà trắng tung hình ảnh ông trump ngồi làm việc ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/04/znews-photo-zadn-vn_walter_trump_1_.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td>Hai tấm h&igrave;nh được Nh&agrave; Trắng c&ocirc;ng bố h&ocirc;m 3/10. Ảnh: <em>Nh&agrave; Trắng/Reuters.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p>Hai bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia của Nh&agrave; Trắng Joyce N. Boghosian, theo ch&uacute; th&iacute;ch đi k&egrave;m. H&igrave;nh ảnh được gửi đi trong th&ocirc;ng c&aacute;o b&aacute;o ch&iacute; từ Văn ph&ograve;ng Thư k&yacute; b&aacute;o ch&iacute; Nh&agrave; Trắng, được nh&agrave; b&aacute;o điều tra Jason Leopold của <em>BuzzFeed</em> chia sẻ.</p> <p>H&igrave;nh ảnh xuất hiện giữa l&uacute;c c&oacute; những th&ocirc;ng tin m&acirc;u thuẫn về t&igrave;nh h&igrave;nh sức khỏe của &ocirc;ng Trump sau khi nhiễm virus corona khiến &ocirc;ng phải nhập viện để điều trị. Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Nh&agrave; Trắng Mark Meadows n&oacute;i t&igrave;nh h&igrave;nh &quot;rất đ&aacute;ng quan ngại&quot;, trong khi c&aacute;c b&aacute;c sĩ của tổng thống thể hiện sự lạc quan.</p> <p>Trong văn bản gửi cho thư k&yacute; b&aacute;o ch&iacute; Nh&agrave; Trắng tối muộn 3/10, cập nhật t&igrave;nh h&igrave;nh sức khỏe tổng thống, b&aacute;c sĩ Sean Conley cho biết &ocirc;ng Trump <span>c&oacute; tiến triển nhưng vẫn &quot;chưa qua nguy hiểm&quot;</span>.</p> <p>&quot;&Ocirc;ng đ&atilde; l&agrave;m việc cả buổi chiều, đứng dậy đi lại xung quanh ph&ograve;ng bệnh m&agrave; kh&ocirc;ng gặp kh&oacute; khăn g&igrave;&quot;, b&aacute;c sĩ Conley viết. &quot;D&ugrave; &ocirc;ng ấy chưa qua khỏi nguy hiểm, đội ngũ (y tế) vẫn lạc quan một c&aacute;ch thận trọng&quot;.</p> <p>Kế hoạch ng&agrave;y 4/10, theo b&aacute;c sĩ Conley, l&agrave; tiếp tục theo d&otilde;i giữa c&aacute;c lần uống remdesivir, theo d&otilde;i chặt chẽ t&igrave;nh trạng l&acirc;m s&agrave;ng của &ocirc;ng Trump, c&ugrave;ng l&uacute;c &quot;hỗ trợ đầy đủ để &ocirc;ng thực hiện nhiệm vụ tổng thống&quot;.</p> <p>Trước đ&oacute;, <em>New York Times</em> dẫn hai nguồn tin cho biết &ocirc;ng Trump h&ocirc;m 2/10 <span>bị kh&oacute; thở v&agrave; mức oxy trong m&aacute;u giảm xuống</span>, khiến c&aacute;c b&aacute;c sĩ phải cung cấp oxy bổ sung cho &ocirc;ng khi ở Nh&agrave; Trắng v&agrave; chuyển &ocirc;ng đến Walter Reed.</p> <p>Nh&agrave; Trắng cũng đ&atilde; t&igrave;m c&aacute;ch đ&iacute;nh ch&iacute;nh sau khi b&aacute;o ch&iacute; Mỹ cho rằng ph&aacute;t biểu của b&aacute;c sĩ Conley trong một cuộc họp b&aacute;o s&aacute;ng 3/10 ngụ &yacute; kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh của &ocirc;ng Trump đ&atilde; c&oacute; từ sớm trước khi &ocirc;ng c&ocirc;ng bố tin tức rạng s&aacute;ng 2/10. Theo đ&oacute;, b&aacute;c sĩ của tổng thống đ&atilde; d&ugrave;ng từ sai, khiến &yacute; của &ocirc;ng bị hiểu lầm.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/0EC4cHOEFvk/14c5d5ffa2b04bee12a1/51ae22f0ecb605e85ca7/720/f033cebd4bf1a2affbe0.mp4?authen=exp=1601951424~acl=/0EC4cHOEFvk/*~hmac=5573cd32c10dce149a2f86eba3559a37" false="" source-url="/video-tong-thong-trump-toi-van-khoe-post1137776.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="f033cebd4bf1a2affbe0" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qhj_jwrscslhfo/2020_10_03/h.JPG" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Mm4vFTYmMvs/01e4c3deb4915dcf0480/5f7e2f20e16608385177/480/f033cebd4bf1a2affbe0.mp4?authen=exp=1601951424~acl=/Mm4vFTYmMvs/*~hmac=41d482bd90237809af638177bc0330c1" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/lgRz3IjRuZg/whls/vod/0/myR7pA4O4H4nCJ9ssYK/f033cebd4bf1a2affbe0.m3u8?authen=exp=1601908224~acl=/lgRz3IjRuZg/*~hmac=7604028c72c2246fa4ada4b0b332dabf" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Mm4vFTYmMvs/01e4c3deb4915dcf0480/5f7e2f20e16608385177/480/f033cebd4bf1a2affbe0.mp4?authen=exp=1601951424~acl=/Mm4vFTYmMvs/*~hmac=41d482bd90237809af638177bc0330c1" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/0EC4cHOEFvk/14c5d5ffa2b04bee12a1/51ae22f0ecb605e85ca7/720/f033cebd4bf1a2affbe0.mp4?authen=exp=1601951424~acl=/0EC4cHOEFvk/*~hmac=5573cd32c10dce149a2f86eba3559a37" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Tổng thống Trump: T&ocirc;i vẫn khỏe</span></strong> Tổng thống Trump đăng video ngắn tr&ecirc;n Twitter để th&ocirc;ng b&aacute;o tới người theo d&otilde;i, khi &ocirc;ng đang tr&ecirc;n đường đến bệnh viện qu&acirc;n sự ở Maryland bằng trực thăng để điều trị Covid-19.</figcaption> </figure> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3>&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo zingnews.vn
Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Thuyên tắc mạch ối là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa, tỷ lệ cứu sống rất thấp mà lại không hề có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. Vậy phát hiện và phòng ngừa ra sao?
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top