Nguyên phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM và 12 người bị khởi tố

Sáng 21/11 nhiều tổ công tác của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã đến nhiều địa điểm ở TP.HCM tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với hàng loạt người trong tiến trình điều tra mở rộng các vụ án sai phạm kinh tế xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (Công ty Tân Thuận, gọi tắt là IPC) và Công ty Cp Phát triển Nam Sài Gòn (gọi tắt là Sadeco). Đây là 2 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, do Thành uỷ TP.HCM quản lý.

<div> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng 21/11 nhiều tổ c&ocirc;ng t&aacute;c của cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an TP.HCM đ&atilde; đến nhiều địa điểm ở TP.HCM tống đạt c&aacute;c quyết định khởi tố bị can đối với h&agrave;ng loạt người trong tiến tr&igrave;nh điều tra mở rộng c&aacute;c vụ &aacute;n sai phạm kinh tế xảy ra tại C&ocirc;ng ty TNHH MTV Ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp T&acirc;n Thuận (C&ocirc;ng ty T&acirc;n Thuận, gọi tắt l&agrave; IPC) v&agrave; C&ocirc;ng ty Cp Ph&aacute;t triển Nam S&agrave;i G&ograve;n (gọi tắt l&agrave; Sadeco). Đ&acirc;y l&agrave; 2 doanh nghiệp 100% vốn Nh&agrave; nước, do Th&agrave;nh uỷ TP.HCM quản l&yacute;.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image" style="text-align: justify;"><img alt="Nguyên phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM và 12 người bị khởi tố" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/21/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_khoi-to-them-hang-loat-can-bo-o-tp-hcm-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">&nbsp;&Ocirc;ng Tề Tr&iacute; Dũng</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Nguồn tin cho hay, lần n&agrave;y c&oacute; 12 người bị khởi tố về h&agrave;nh vi &ldquo;vi phạm c&aacute;c quy định về quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i sản Nh&agrave; nước g&acirc;y thất tho&aacute;t, l&atilde;ng ph&iacute;&rdquo;. C&ocirc;ng an đ&atilde; kh&aacute;m x&eacute;t c&aacute;c địa điểm l&agrave; nơi ở của c&aacute;c bị can.</p> <p style="text-align: justify;">Trong số c&aacute;c bị can bị khởi tố c&oacute; &ocirc;ng Phạm Văn Th&ocirc;ng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh uỷ TP.HCM.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; giai đoạn mới trong tiến tr&igrave;nh điều tra mở rộng vụ &aacute;n c&oacute; li&ecirc;n quan đến &ocirc;ng Tề Tr&iacute; Dũng, Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty IPC v&agrave; l&agrave; Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty Sadeco.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Dũng đ&atilde; bị cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam v&agrave;o giữa th&aacute;ng 5/2019 về h&agrave;nh vi &ldquo;vi phạm c&aacute;c quy định về quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i sản Nh&agrave; nước g&acirc;y thất tho&aacute;t, l&atilde;ng ph&iacute;&rdquo; v&agrave; &ldquo;tham &ocirc; t&agrave;i sản&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Ở giai đoạn đ&oacute;, cơ quan CSĐT cũng đ&atilde; khởi tố, bắt tạm giam một số người như b&agrave; Hồ Thị Thanh Ph&uacute;c, Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Sadeco; Huỳnh Phước Long, nguy&ecirc;n th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT C&ocirc;ng ty Sadeco; Đỗ C&ocirc;ng Hiệp, nguy&ecirc;n Kế to&aacute;n trưởng C&ocirc;ng ty Sadeco; Trần C&ocirc;ng Thiện, nguy&ecirc;n Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty IPC.</p> <p style="text-align: justify;">12 người bị khởi tố h&ocirc;m nay, được x&aacute;c định l&agrave; c&oacute; vai tr&ograve;&nbsp;trong sai phạm kinh tế xảy ra tại C&ocirc;ng ty IPC v&agrave; C&ocirc;ng ty Sadeco. Như vậy đến nay, cơ quan CSĐT đ&atilde; khởi tố 17 người c&oacute; li&ecirc;n quan.</p> <p style="text-align: justify;">Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra về sai phạm quản l&yacute; vốn Nh&agrave; nước ở 2 c&ocirc;ng ty n&oacute;i tr&ecirc;n cũng như một số doanh nghiệp Nh&agrave; nước. Cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an TP.HCM đang mở rộng điều tra, l&agrave;m r&otilde; vai tr&ograve; của một số c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top