Người Hải Phòng nộp 100.000 đồng để làm căn cước gắn chip

Chúng tôi sẽ họp với nhóm trưởng, tổ trưởng tại các điểm lưu động và công an các xã để chấn chỉnh việc này", lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) nói.

<div> <p style="text-align: justify;">Những ng&agrave;y qua, người d&acirc;n x&atilde; Ti&ecirc;n Minh (huyện Ti&ecirc;n L&atilde;ng, TP Hải Ph&ograve;ng) bức x&uacute;c về việc phải đ&oacute;ng lệ ph&iacute; 100.000 đồng khi đổi chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n (CMND) 9 số, căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n 12 số sang thẻ căn cước gắn chip.</p> <h3 style="text-align: justify;">&quot;Nếu một nh&agrave; 5 người, mất gần tạ th&oacute;c&quot;</h3> <p style="text-align: justify;">Anh B&ugrave;i Long (t&ecirc;n nh&acirc;n vật được thay đổi, 37 tuổi, x&atilde; Ti&ecirc;n Minh) cho biết anh thường đi l&agrave;m ăn xa. H&ocirc;m 4/4, anh về qu&ecirc; v&agrave; nắm được th&ocirc;ng tin C&ocirc;ng an huyện Ti&ecirc;n L&atilde;ng về x&atilde; cấp CCCD lưu động. Anh bất ngờ khi nhiều người phải đ&oacute;ng 100.000 đồng lệ ph&iacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Trực tiếp đưa bố mẹ l&ecirc;n UBND x&atilde; Ti&ecirc;n Minh để l&agrave;m CCCD, anh Long thấy đ&uacute;ng như vậy. H&agrave;ng ngh&igrave;n người d&acirc;n được hướng dẫn v&agrave;o b&agrave;n l&agrave;m việc đặt tại ph&ograve;ng trưởng c&ocirc;ng an x&atilde; để đ&oacute;ng lệ ph&iacute; 100.000 đồng v&agrave; sau đ&oacute; mới được l&agrave;m c&aacute;c bước tiếp theo.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="phai nap 100.000 dong lam can cuoc anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/07/znews-photo-zadn-vn_lip.jpg" title="phải nạp 100.000 đồng làm căn cước ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Người phụ nữ đưa 200.000 đồng khi đ&oacute;ng lệ ph&iacute; l&agrave;m CCCD gắn chip v&agrave; được c&ocirc;ng an trả lại 100.000 đồng. <em>Ảnh cắt từ clip.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Anh Long thắc mắc tại sao người d&acirc;n phải đ&oacute;ng lệ ph&iacute; cao như vậy d&ugrave; quy định hiện nay chỉ 15.000 đồng/thẻ khi chuyển đổi hoặc đổi CCCD bị hư hỏng l&agrave; 25.000 đồng nhưng kh&ocirc;ng nhận được c&acirc;u trả lời thỏa đ&aacute;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Anh Long sau đ&oacute; đồng &yacute; nộp nhưng y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng an phải l&agrave;m phiếu thu cho m&igrave;nh. Tuy nhi&ecirc;n, việc n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng được đ&aacute;p ứng.</p> <p style="text-align: justify;">To&agrave;n bộ sự việc được một người d&acirc;n quay clip lại. Nội dung đoạn video cho thấy khi người d&acirc;n nhiều lần thắc mắc, một người đ&agrave;n &ocirc;ng mặc trang phục c&ocirc;ng an x&atilde; l&agrave;m nhiệm vụ thu tiền trả lời: &quot;Ch&uacute;ng anh l&agrave;m dịch vụ&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Người d&acirc;n liền n&oacute;i: &quot;Anh kh&ocirc;ng được trả lời như vậy, phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n chứ kh&ocirc;ng phải dịch vụ&quot;. Nghe vậy, vị n&agrave;y đ&aacute;p: &quot;Thế th&igrave; l&ecirc;n tr&ecirc;n huyện l&agrave;m&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Clip cũng thể hiện một người phụ nữ khi đưa 200.000 đồng để đ&oacute;ng lệ ph&iacute;, một c&ocirc;ng an x&atilde; nhận v&agrave; trả lại 100.000 đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Anh Long đ&atilde; phản &aacute;nh sự việc đến đường d&acirc;y n&oacute;ng của C&ocirc;ng an TP Hải Ph&ograve;ng v&agrave; b&aacute;o ch&iacute;. &quot;Ở qu&ecirc;, người gi&agrave; v&agrave; học sinh kh&ocirc;ng l&agrave;m ra tiền. Nếu gia đ&igrave;nh c&oacute; 5 người, phải đ&oacute;ng 500.000 đồng, họ mất gần tạ th&oacute;c&quot;, anh Long n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Nhiều người d&acirc;n kh&aacute;c cho biết c&oacute; theo d&otilde;i th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n mạng, b&aacute;o đ&agrave;i v&agrave; nắm được mức ph&iacute;. &quot;T&ocirc;i cũng bất ngờ nhưng họ bảo đ&oacute;ng 100.000 đồng th&igrave; nộp như vậy. CCCD khi l&agrave;m xong được chuyển về tận nh&agrave;&quot;, người n&agrave;y n&oacute;i.</p> <h3 style="text-align: justify;">C&ocirc;ng an l&ecirc;n tiếng</h3> <p style="text-align: justify;">Sau sự việc n&agrave;y, anh B&ugrave;i Long trực tiếp li&ecirc;n hệ qua điện thoại với đại &uacute;y Nguyễn Duy Lộc, Trưởng c&ocirc;ng an x&atilde; Ti&ecirc;n Minh, để phản &aacute;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Trong cuộc tr&ograve; chuyện, người được cho l&agrave; đại &uacute;y Lộc thừa nhận việc thu mức như tr&ecirc;n kh&ocirc;ng đ&uacute;ng. &Ocirc;ng Lộc l&yacute; giải khoản thu th&ecirc;m để &quot;phục vụ sinh hoạt, ăn uống, in t&agrave;i liệu v&agrave; mua sắm một số thứ&quot; cho lực lượng l&agrave;m nhiệm vụ.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="phai nap 100.000 dong lam can cuoc anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/07/znews-photo-zadn-vn_z2420966072571_d264c2165bd0fde9e3991743c8cbf14c.jpg" title="phải nạp 100.000 đồng làm căn cước ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Trụ sở UBND x&atilde; Ti&ecirc;n Minh. Ảnh: <em>Nguyễn Dương.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Trưa 6/4, l&agrave;m việc với <em>Zing </em>về sự việc n&agrave;y, đại &uacute;y Nguyễn Duy Lộc, Trưởng c&ocirc;ng an x&atilde; Ti&ecirc;n Minh, b&aacute;c bỏ chuyện thu của mỗi người d&acirc;n 100.000 đồng.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Th&ocirc;ng tin phản &aacute;nh c&oacute; c&aacute;i thật, c&aacute;i kh&ocirc;ng. Việc cung cấp th&ocirc;ng tin cụ thể cần li&ecirc;n hệ Đội Quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh C&ocirc;ng an huyện, c&ograve;n x&atilde; chỉ l&agrave; cơ quan phối hợp&quot;, &ocirc;ng Lộc n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Khi ph&oacute;ng vi&ecirc;n n&oacute;i về việc nhận được phản &aacute;nh v&agrave; clip thể hiện việc c&ocirc;ng an x&atilde; lấy ph&iacute; của người d&acirc;n l&agrave;m CCCD l&agrave; 100.000 đồng v&agrave; kh&ocirc;ng ghi phiếu thu, &ocirc;ng Lộc im lặng.</p> <p style="text-align: justify;">Theo vị trưởng c&ocirc;ng an x&atilde;, Ti&ecirc;n Minh c&oacute; 10 th&ocirc;n với hơn 9.000 d&acirc;n, c&ograve;n lượng người thường c&oacute; mặt ở địa phương hơn 6.000.</p> <p style="text-align: justify;">L&atilde;nh đạo C&ocirc;ng an huyện Ti&ecirc;n L&atilde;ng cho biết đ&atilde; nắm được phản &aacute;nh về sự việc tr&ecirc;n v&agrave; sẽ kiểm tra. &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ họp với nh&oacute;m trưởng, tổ trưởng tại c&aacute;c điểm lưu động v&agrave; c&ocirc;ng an c&aacute;c x&atilde; để chấn chỉnh việc n&agrave;y&quot;, vị n&agrave;y n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Đợt ra qu&acirc;n lần n&agrave;y, C&ocirc;ng an huyện Ti&ecirc;n L&atilde;ng triển khai cấp, đổi thẻ CCCD gắn chip cho hơn 140.000 trường hợp. Hiện huyện đ&atilde; cấp được khoảng 30.000 thẻ căn cước gắn chip.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="phai nap 100.000 dong lam can cuoc anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/07/znews-photo-zadn-vn_info_2_.jpg" title="phải nạp 100.000 đồng làm căn cước ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Từ nay đến ng&agrave;y 30/6, lệ ph&iacute; chuyển đổi CMND sang căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n gắn chip l&agrave; 15.000 đồng, đổi thẻ khi bị hư hỏng l&agrave; 25.000 đồng. Từ 1/7, mức lệ ph&iacute; tương ứng sẽ tăng gấp đ&ocirc;i.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top