Người Hà Nội vào TP.HCM không cần cách ly

TP.HCM bỏ những trường hợp từng có mặt tại Bệnh viện E Hà Nội ra khỏi danh sách người cần cách ly tập trung khi đến TP.HCM sau khi bệnh nhân 994 âm tính với SARS-CoV-2.

<div> <p style="text-align: justify;">Trao đổi với <em>Zing </em>s&aacute;ng 21/8, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật TP.HCM (HCDC) Nguyễn Tr&iacute; Dũng cho biết những trường hợp từng c&oacute; mặt tại Bệnh viện E <span>H&agrave; Nội</span> kh&ocirc;ng c&ograve;n nằm trong nh&oacute;m phải c&aacute;ch ly tập trung khi đến th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;">Những người ở H&agrave; Nội từ ng&agrave;y 6/8 v&agrave;o TP.HCM được khuyến c&aacute;o tự theo d&otilde;i sức khỏe tại nh&agrave;.</p> <p style="text-align: justify;">Quyết định tr&ecirc;n được đưa ra sau khi Bộ Y tế r&uacute;t bệnh nh&acirc;n thứ 994, từng điều trị tại Bệnh viện E, ra khỏi danh s&aacute;ch những người mắc Covid-19. Khu vực Bệnh viện E cũng được gỡ phong tỏa từ chiều 20/8.</p> <p style="text-align: justify;">Bệnh nh&acirc;n 994 được Bộ Y tế c&ocirc;ng bố mắc Covid-19 s&aacute;ng 20/8. Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, &ocirc;ng Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự ph&ograve;ng, cho biết người n&agrave;y được x&eacute;t nghiệm lại nhiều lần bằng c&aacute;c phương ph&aacute;p kh&aacute;c nhau v&agrave; đều c&oacute; kết quả &acirc;m t&iacute;nh với virus SARS-CoV-2.</p> <p style="text-align: justify;">Theo phương &aacute;n mới nhất của HCDC, trường hợp được y&ecirc;u cầu c&aacute;ch ly tập trung khi tới TP.HCM gồm to&agrave;n bộ người c&oacute; mặt tại Đ&agrave; Nẵng từ 6/8, người c&oacute; mặt tại th&agrave;nh phố Hải Dương từ 14/8, người từng đến Hội An từ 14/8, người từng tới c&aacute;c x&atilde; Điện B&agrave;n, Đại Lộc, Duy Xuy&ecirc;n, Thăng B&igrave;nh (tỉnh <span>Quảng Nam</span>) từ 15/8, người tới th&agrave;nh phố Đ&ocirc;ng H&agrave; (tỉnh Quảng Trị) từ 10/8 đến nay.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Dien bien Covid19 tai HCM anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/21/18/znews-photo-zadn-vn_phg_8535_zing.jpg" title="Diễn biến Covid19 tại HCM ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Khu kiếm dịch y tế tại s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất. Ảnh: <em>Quỳnh Danh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">HCDC cũng y&ecirc;u cầu tự c&aacute;ch ly tại nh&agrave; đối với người từng tới Hải Dương trong khoảng thời gian từ 7-13/8, người từng tới th&agrave;nh phố Hội An từ 7-13/8, người từng tới c&aacute;c x&atilde; Điện B&agrave;n, Đại Lộc, Duy Xuy&ecirc;n, Thăng B&igrave;nh (tỉnh Quảng Nam) từ 8-14/8, người c&oacute; mặt tại th&agrave;nh phố Đ&ocirc;ng H&agrave; (tỉnh Quảng Trị) từ 3-9/8.</p> <p style="text-align: justify;">Từ ng&agrave;y 19/8, HCDC c&oacute; c&ocirc;ng văn gửi 24 quận, huyện về việc gi&aacute;m s&aacute;t y tế bắt buộc đối với người từ c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố đang c&oacute; ca mắc Covid-19 hoặc đang thực hiện gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội, gồm: H&agrave; Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Đ&agrave; Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;ch ly tập trung được &aacute;p dụng với những người tiếp x&uacute;c gần bệnh nh&acirc;n Covid-19 hoặc đến từ khu vực đang gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội theo Chỉ thị 16. C&aacute;c trường hợp n&agrave;y phải khai b&aacute;o tại khu c&aacute;ch ly quận, huyện hoặc th&agrave;nh phố v&agrave; được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm.</p> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo zingnews.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top