Nghị sĩ Michigan nói kết quả bầu cử không đổi sau cuộc gặp với ông Trump

Sau cuộc gặp gây tranh cãi với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, hai nghị sĩ Cộng hòa bang Michigan cho biết họ không nhận thấy có cứ thông tin nào có thể làm thay đổi kết quả bầu cử ở bang này.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Nghị sĩ Michigan nói kết quả bầu cử không đổi sau cuộc gặp với ông Trump - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/21/icdn-dantri-com-vn_shirley-1605924719730.jpg" title="Nghị sĩ Michigan nói kết quả bầu cử không đổi sau cuộc gặp với ông Trump - 1" /> <figcaption> <p>&Ocirc;ng Mike Shirley (phải) v&agrave; v&agrave; Lee Chatfield (tr&aacute;i) (Ảnh: AP)</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng nghe thấy bất cứ th&ocirc;ng tin n&agrave;o c&oacute; thể l&agrave;m thay đổi kết quả bầu cử ở Michigan v&agrave; với tư c&aacute;ch c&aacute;c l&atilde;nh đạo lập ph&aacute;p ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật v&agrave; quy tr&igrave;nh bỏ phiếu th&ocirc;ng thường của đại cử tri Michigan&rdquo;, L&atilde;nh đạo phe đa số&nbsp;Thượng viện&nbsp;bang Michigan Mike Shirley v&agrave; Chủ tịch&nbsp;Hạ viện&nbsp;bang&nbsp;Lee Chatfield cho biết trong tuy&ecirc;n bố chung ng&agrave;y 20/11.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, hai nghị sĩ đều thuộc đảng Cộng h&ograve;a n&agrave;y cũng nhấn mạnh, bất cứ c&aacute;o buộc gian lận bầu cử n&agrave;o cũng phải được điều tra kỹ lưỡng. &quot;Quy tr&igrave;nh chứng nhận kết quả của Michigan sẽ l&agrave; một quy tr&igrave;nh độc lập, kh&ocirc;ng bị chi phối bởi bất cứ mối đe dọa n&agrave;o&quot;, họ cho biết.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy&ecirc;n bố tr&ecirc;n được đưa ra sau khi hai nghị sĩ Cộng h&ograve;a n&agrave;y c&oacute; cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nh&agrave; Trắng theo lời mời của người đứng đầu ch&iacute;nh phủ. Cuộc gặp vấp phải sự chỉ tr&iacute;ch gay gắt của đảng D&acirc;n chủ trong bối cảnh đội ngũ của &ocirc;ng Trump bị cho l&agrave; t&igrave;m c&aacute;ch thuyết phục c&aacute;c nh&agrave; l&agrave;m luật của c&aacute;c bang để tr&igrave; ho&atilde;n hoặc ngăn chứng nhận kết quả bầu cử.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, ph&aacute;t ng&ocirc;n vi&ecirc;n Nh&agrave; Trắng Kayleigh McEnany khẳng định, đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải một cuộc họp vận động h&agrave;nh lang. &quot;Kh&ocirc;ng c&oacute; bất cứ th&agrave;nh vi&ecirc;n n&agrave;o của đội ngũ tranh cử c&oacute; mặt ở đ&oacute;. Tổng thống vẫn thường xuy&ecirc;n gặp gỡ c&aacute;c nh&agrave; l&agrave;m luật tr&ecirc;n khắp cả nước&quot;, b&agrave; McEnany n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Michigan l&agrave; một trong những bang chủ chốt quyết định cục diện bầu cử tổng thống Mỹ năm nay c&ugrave;ng với c&aacute;c bang như Pennsylvania, Wisconsin. Monica Palmer v&agrave; William Hartmann, hai th&agrave;nh vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a của Ủy ban bầu cử hạt Wayne, Michigan, ng&agrave;y 18/11 tuy&ecirc;n bố muốn hủy x&aacute;c nhận kết quả bầu cử ng&agrave;y 3/11 ở địa phương n&agrave;y. Hai th&agrave;nh vi&ecirc;n n&agrave;y h&ocirc;m 17/11 ban đầu cũng kh&ocirc;ng c&ocirc;ng nhận kết quả, nhưng v&agrave;i giờ sau đ&atilde; đổi &yacute; v&agrave; c&ocirc;ng nhận trước khi &quot;lật k&egrave;o&quot; lần hai v&agrave;o ng&agrave;y h&ocirc;m sau.</p> <p style="text-align: justify;">Theo kết quả kiểm phiếu, ứng vi&ecirc;n tổng thống đảng D&acirc;n chủ Joe Biden dẫn trước Tổng thống Donald Trump ở hạt Wayne với khoảng c&aacute;ch hơn 300.000 phiếu. Tại bang Michigan n&oacute;i chung, &ocirc;ng Biden gi&agrave;nh được nhiều hơn &ocirc;ng Trump 140.000 phiếu v&agrave; được dự đo&aacute;n sẽ gi&agrave;nh 16 phiếu đại cử tri của bang.</p> <p style="text-align: justify;">Theo <em>Reuters</em></p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top