Nga tuyên bố 'một nửa dân số Moskva miễn dịch với nCoV'

Gần 50% người dân thành phố Moskva miễn dịch với nCoV, theo một nghiên cứu quy mô lớn do nhà chức trách tiến hành.

<div> <p class="Normal">&quot;Một nghi&ecirc;n cứu quy m&ocirc; lớn tại Moskva cho thấy tr&ecirc;n l&yacute; thuyết, 50% người d&acirc;n th&agrave;nh phố, d&ugrave; &iacute;t hay nhiều, đ&atilde; được bảo vệ khỏi nCoV. Song, kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể đảm bảo việc t&aacute;i nhiễm kh&ocirc;ng xảy ra trong tương lai&quot;, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin ph&aacute;t biểu h&ocirc;m 26/11.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng cho hay b&ecirc;n cạnh việc &aacute;p đặt c&aacute;c lệnh hạn chế, miễn dịch cộng đồng cũng l&agrave; một phương &aacute;n để ngăn đại dịch l&acirc;y lan.</p> <p class="Normal">Kết quả nghi&ecirc;n cứu thực hiện tại Moskva cho thấy một nửa người d&acirc;n c&oacute; phản ứng miễn dịch với nCoV, miễn dịch trung gian tế b&agrave;o, kh&aacute;ng thể.</p> <p class="Normal">V&agrave;o th&aacute;ng 9, Anna Popova, Gi&aacute;m đốc Cơ quan Gi&aacute;m s&aacute;t, Bảo vệ Sức khỏe v&agrave; Quyền lợi người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, cho biết 25% d&acirc;n số Moskva miễn dịch với nCoV.</p> <p class="Normal">&quot;Tại Kaliningrad, th&agrave;nh phố ph&iacute;a T&acirc;y nước Nga, 50% d&acirc;n số tham gia khảo s&aacute;t được bảo vệ khỏi nCoV&quot;, Anna Popova n&oacute;i.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/11/28/https-cdn-cnn-com-cnnnext-dam-5110-2310-1606550475.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=a0CD-0QuDH2-5RZDxRqBUQ" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="675" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/29/i1-suckhoe-vnecdn-net_https-cdn-cnn-com-cnnnext-dam-5110-2310-1606550475.jpg 1x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/11/28/https-cdn-cnn-com-cnnnext-dam-5110-2310-1606550475.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=7JJztsfupYdpPtEAIE1NGw 1.5x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/11/28/https-cdn-cnn-com-cnnnext-dam-5110-2310-1606550475.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=JA--qu0DYcxvNhMjEsQBaQ 2x" /><img alt="Người dân Nga đeo khẩu trang tại Điện Kermin, tháng 10/2020. Ảnh: CNN" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/29/i1-suckhoe-vnecdn-net_https-cdn-cnn-com-cnnnext-dam-5110-2310-1606550475.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Người d&acirc;n Nga đeo khẩu trang tại Điện Kermin, th&aacute;ng 10/2020. Ảnh: <em>CNN</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Moskva l&agrave; khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nước Nga từ đại dịch. Tới nay, th&agrave;nh phố 12,5 triệu d&acirc;n b&aacute;o c&aacute;o hơn 570.000 ca nhiễm, trong đ&oacute; 6.075 ca mắc mới một ng&agrave;y. So với th&aacute;ng 10, số ca tử vong v&igrave; Covid-19 tại Moskva tăng 300%, theo b&aacute;o c&aacute;o của Sở Y tế Nga h&ocirc;m 26/11.</p> <p class="Normal">Thị trưởng Sobyanin cho biết kh&ocirc;ng c&oacute; kế hoạch đ&oacute;ng cửa th&agrave;nh phố, mở rộng c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng ngừa tới ng&agrave;y 15/1. Theo đ&oacute;, người từ 65 tuổi trở l&ecirc;n phải tự c&aacute;ch ly tại nh&agrave;, 30% nh&acirc;n vi&ecirc;n của tất cả doanh nghiệp l&agrave;m việc từ xa. Moskva đ&atilde; sẵn s&agrave;ng ti&ecirc;m chủng h&agrave;ng loạt cho người d&acirc;n, đang chờ những đợt ph&acirc;n phối vaccine Covid-19.</p> <p class="Normal">Tới nay, Nga b&aacute;o c&aacute;o hơn 2,2 triệu ca nhiễm, &iacute;t nhất 39.000 người tử vong, l&agrave; quốc gia ch&acirc;u &Acirc;u ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch. T&iacute;nh to&agrave;n thế giới, Nga đứng sau Mỹ v&agrave; Ấn Độ về số ca nhiễm. Ch&iacute;nh quyền nước n&agrave;y cho rằng kh&ocirc;ng cần đến c&aacute;c biện ph&aacute;p phong tỏa nghi&ecirc;m ngặt, d&ugrave; số ca mắc mới từ li&ecirc;n tục tăng từ th&aacute;ng 9.</p> <p class="Normal">(Theo <em>TASS, Reuters, Moscow Times</em>)</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top