Mỹ chính thức bác bỏ hầu hết các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông

(Tổ Quốc) - Tuyên bố chính thức của Mỹ được đưa ra vào thời điểm bốn năm và một ngày sau phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực ở The Hague.

<div> <p style="text-align: justify;">Trong một th&ocirc;ng b&aacute;o ch&iacute;nh thức tr&ecirc;n trang th&ocirc;ng tin Bộ Ngoại giao Mỹ v&agrave;o thứ Hai, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, quyết định n&agrave;y l&agrave; một nỗ lực nhằm duy tr&igrave; luật ph&aacute;p quốc tế nhằm ngăn chặn những h&agrave;nh động &quot;bất hợp ph&aacute;p&quot; của Trung Quốc ở <span>biển Đ&ocirc;ng</span>.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;<i>C&aacute;c y&ecirc;u s&aacute;ch của Bắc Kinh đối với c&aacute;c nguồn t&agrave;i nguy&ecirc;n ngo&agrave;i khơi tr&ecirc;n hầu hết Biển Đ&ocirc;ng l&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n bất hợp ph&aacute;p, cũng như chiến dịch bắt nạt nhằm kiểm so&aacute;t ch&uacute;ng</i>,&quot; tuy&ecirc;n bố của Ngoại trưởng Pompeo n&ecirc;u r&otilde;.</p> <p style="text-align: justify;">Washington cho biết sẽ ủng hộ c&aacute;c đồng minh v&agrave; đối t&aacute;c ở khu vực trong việc bảo vệ quyền chủ quyền của những nước n&agrave;y đối với c&aacute;c nguồn t&agrave;i nguy&ecirc;n ngo&agrave;i khơi, ph&ugrave; hợp với c&aacute;c quyền v&agrave; nghĩa vụ của c&aacute;c nước theo luật ph&aacute;p quốc tế.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;<i>Ở Biển Đ&ocirc;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i t&igrave;m c&aacute;ch giữ g&igrave;n h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; ổn định, duy tr&igrave; tự do tr&ecirc;n biển theo luật ph&aacute;p quốc tế, duy tr&igrave; d&ograve;ng chảy thương mại kh&ocirc;ng bị cản trở v&agrave; phản đối mọi nỗ lực sử dụng sự cưỡng chế hoặc &eacute;p buộc để giải quyết tranh chấp</i>&quot;, tuy&ecirc;n bố n&ecirc;u.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy&ecirc;n bố cũng khẳng định: &quot;<i>Trung Quốc kh&ocirc;ng c&oacute; căn cứ ph&aacute;p l&yacute; để đơn phương &aacute;p đặt &yacute; ch&iacute; của m&igrave;nh đối với khu vực. Bắc Kinh đ&atilde; kh&ocirc;ng đưa ra một cơ sở ph&aacute;p l&yacute; nhất qu&aacute;n n&agrave;o cho y&ecirc;u s&aacute;ch của m&igrave;nh về [c&aacute;i gọi l&agrave;] &quot;đường ch&iacute;n đoạn&quot; ở Biển Đ&ocirc;ng kể từ khi ch&iacute;nh thức tuy&ecirc;n bố v&agrave;o năm 2009.&nbsp;Trong một quyết định thống nhất v&agrave;o ng&agrave;y 12//7/2016, T&ograve;a &aacute;n Trọng t&agrave;i được th&agrave;nh lập theo Luật C&ocirc;ng ước Biển 1982 - m&agrave; Bắc Kinh l&agrave; một quốc gia th&agrave;nh vi&ecirc;n - đ&atilde; b&aacute;c bỏ c&aacute;c y&ecirc;u s&aacute;ch h&agrave;ng hải của nước n&agrave;y, coi đ&acirc;y l&agrave; y&ecirc;u s&aacute;ch kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở luật ph&aacute;p quốc tế&quot;</i>.</p> <p style="text-align: justify;">Theo truyền th&ocirc;ng, tuy&ecirc;n bố ch&iacute;nh thức n&agrave;y được đưa ra v&agrave;o thời điểm bốn năm v&agrave; một ng&agrave;y sau ph&aacute;n quyết năm 2016 của T&ograve;a &aacute;n Trọng t&agrave;i Thường trực ở The Hague. Trước đ&oacute;, sau khi ph&aacute;n quyết được đưa ra, Mỹ k&ecirc;u gọi c&aacute;c b&ecirc;n li&ecirc;n quan t&ocirc;n trọng v&agrave; giải quyết c&aacute;c kh&aacute;c biệt một c&aacute;ch h&ograve;a b&igrave;nh.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo toquoc.vn
ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

Báo cáo Tóm tắt dự phóng vĩ mô của Việt Nam sau việc tăng lãi suất của Cục Dữ trự Liên bang Mỹ (FED) do Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố dự báo, ở kịch bản tích cực, GDP Việt Nam có thể tăng 10,4% trong 6 tháng cuối năm và 8,5% cho cả năm.
Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng, đã có 7 địa phương quyết định miễn học phí, 2 thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học 2022-2023.
back to top