'Mắt thần' đảm bảo an toàn Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng

Để đảm bảo an toàn, Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng 2021 sử dụng camera giám sát, đảm bảo ngăn ngừa ùn tắc nghiêm trọng, an toàn phòng chống COVID-19 và ngăn chặn cháy rừng…

<div> <p>Chiều 20/4 (m&ugrave;ng 9/3 &acirc;m lịch) h&agrave;ng ngh&igrave;n người từ mọi miền Tổ quốc về viếng Đền H&ugrave;ng, tưởng nhớ tổ ti&ecirc;n.</p> <p>Ngồi ngay ch&acirc;n bậc thềm chuẩn bị l&ecirc;n viếng Đền H&ugrave;ng, &ocirc;ng Ph&ugrave;ng Văn T&ugrave;ng, sinh năm 1966, chờ cả gia đ&igrave;nh con ch&aacute;u c&ugrave;ng đi. &Ocirc;ng H&ugrave;ng nom c&oacute; vẻ gi&agrave; hơn với tuổi, bởi sức khoẻ yếu hơn b&igrave;nh thường. D&ugrave; thế, &ocirc;ng bảo vẫn đủ sức leo h&agrave;ng trăm bậc thang để l&ecirc;n được Đền Thượng.</p> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="'Mắt thần' đảm bảo an toàn Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/20/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-den-hung1-1109.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Đ&ocirc;ng đảo người d&acirc;n về dự lễ Giỗ Tổ H&ugrave;ng Vương v&agrave; Lễ hội Đền H&ugrave;ng 2021. Ảnh: Trọng T&agrave;i</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Đ&atilde; gần chục năm nay, mỗi dịp giỗ Tổ, &ocirc;ng v&agrave; gia đ&igrave;nh đều về đ&acirc;y. &ldquo;Cả năm mới c&oacute; một ng&agrave;y. Năm ngo&aacute;i v&igrave; đại dịch n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng đi được, nhưng năm nay dịch được kiểm so&aacute;t n&ecirc;n trở lại&rdquo;, &ocirc;ng T&ugrave;ng n&oacute;i.</p> <p>&Ocirc;ng T&ugrave;ng di chuyển từ H&agrave; Nội l&ecirc;n, dự kiến viếng xong Đền, &ocirc;ng c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh trở lại Thủ đ&ocirc; lu&ocirc;n. &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i hướng về tổ t&ocirc;ng, cội nguồn. Nh&agrave; t&ocirc;i cũng đưa nhiều con ch&aacute;u c&ograve;n nhỏ đi theo để hiểu th&ecirc;m về cội nguồn, về c&ocirc;ng ơn của Tổ t&ocirc;ng&rdquo;, &ocirc;ng T&ugrave;ng chia sẻ.</p> <p>C&aacute;ch đ&oacute; một đoạn, chị Nguyễn Thị Mai v&agrave; gia đ&igrave;nh cũng từ H&agrave; Nội đến viếng Đền H&ugrave;ng. Chị Mai c&oacute; vẻ nặng nề của một b&agrave; bầu chỉ c&ograve;n một th&aacute;ng nữa l&agrave; đến ng&agrave;y sinh nở. Chị bảo, 3 &ndash; 4 năm nay cả nh&agrave; chị đều về lễ Đền H&ugrave;ng dịp giỗ Tổ. Trong l&uacute;c ch&aacute;u lớn nh&agrave; chị c&ugrave;ng bố l&ecirc;n viếng đền, chị ngồi nghỉ ngơi để chờ đợi chứ kh&ocirc;ng l&ecirc;n Đền.</p> <p>&ldquo;D&ugrave; kh&ocirc;ng l&ecirc;n viếng Đền được, nhưng m&igrave;nh ngồi dưới n&agrave;y cũng th&agrave;nh t&acirc;m rồi. Con người c&oacute; Tổ, c&oacute; t&ocirc;ng, m&igrave;nh l&ecirc;n đ&acirc;y cũng mong muốn cả gia đ&igrave;nh được b&igrave;nh an, cũng l&agrave; một dịp nhớ về nguồn cội, nhớ c&ocirc;ng ơn những thế hệ đi trước&rdquo;, chị Mai n&oacute;i.</p> <p>Năm nay đ&atilde; gần 80 tuổi, cụ Vũ Thị Tới, nh&agrave; ở huyện Thanh Sơn lặn lội c&ugrave;ng một nh&oacute;m chị em v&agrave; c&aacute;c con, ch&aacute;u trong nh&agrave; vượt đường x&aacute; xa x&ocirc;i đến viếng Đền H&ugrave;ng. Cụ Tới, d&ugrave; đ&atilde; cao tuổi, s&aacute;ng sớm vừa l&agrave;m một v&ograve;ng l&ecirc;n tận đền Thượng rồi xuống nghỉ dưới vườn c&acirc;y. Cụ Tới bảo, đ&atilde; đi viếng đền H&ugrave;ng được hơn chục năm.</p> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="'Mắt thần' đảm bảo an toàn Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/20/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-den-hung-16-9269.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Cụ Vũ Thị Tới c&ugrave;ng con ch&aacute;u về Đền H&ugrave;ng tưởng nhớ tổ ti&ecirc;n, cội nguồn. Ảnh: Trọng T&agrave;i</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&ldquo;Từ hồi con g&aacute;i t&ocirc;i đi lấy chồng l&agrave; t&ocirc;i bắt đầu đi, m&agrave; đến nay ch&aacute;u t&ocirc;i đ&atilde; hơn chục tuổi rồi&rdquo;, cụ Tới n&oacute;i. Bỏm bẻm nhai trầu, cụ Tới bảo, sức vẫn c&ograve;n khoẻ, vẫn đi bậc thang l&ecirc;n tận Đền Thượng được. Thay v&igrave; l&agrave;m cơm c&uacute;ng ở nh&agrave;, cụ chọn c&aacute;ch đến đ&acirc;y để thể hiện sự th&agrave;nh t&acirc;m với c&aacute;c vua H&ugrave;ng, với Tổ t&ocirc;ng, với cội nguồn.</p> <p>&ldquo;D&ugrave; ai đi ngược về xu&ocirc;i, nhớ ng&agrave;y giỗ Tổ m&ugrave;ng mười th&aacute;ng 3&rdquo;, cụ Tới vừa đọc, vừa bảo, ai cũng biết c&acirc;u thơ đ&oacute;, n&ecirc;n cứ đến ng&agrave;y n&agrave;y l&agrave; t&igrave;m về với Đền H&ugrave;ng. &ldquo;S&aacute;ng nay con trai t&ocirc;i đưa ch&uacute;ng t&ocirc;i đến đ&acirc;y. Giờ ch&uacute;ng t&ocirc;i ngồi nghỉ để chờ con đến đ&oacute;n về&rdquo;, cụ Tới bảo.</p> <p>Cụ n&oacute;i, được đi Đền H&ugrave;ng đ&uacute;ng dịp lễ trọng, cũng gi&uacute;p bản th&acirc;n cụ v&agrave; những người cao tuổi như cụ cảm thấy thanh thản, c&ograve;n c&aacute;c con, c&aacute;c ch&aacute;u được dịp t&igrave;m hiểu, biết về cội nguồn d&acirc;n tộc, cội nguồn đồng b&agrave;o.</p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Trường Giang, Gi&aacute;m đốc Khu di t&iacute;ch lịch sử Đền H&ugrave;ng cho biết, từ ng&agrave;y 1/3 &acirc;m lịch đến nay, c&oacute; khoảng 5 &ndash; 6 vạn đồng b&agrave;o, du kh&aacute;ch mọi miền về với đất Tổ, về với Đền H&ugrave;ng.</p> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="'Mắt thần' đảm bảo an toàn Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/20/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-den-hung2-7359.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption">Camera gi&aacute;m s&aacute;t an to&agrave;n tại Lễ hội Đền H&ugrave;ng 2021. Ảnh: Trọng T&agrave;i</td> </tr> </tbody> </table> <p>Năm nay, do dịch COVID-19 được kiểm so&aacute;t, lễ giỗ Tổ v&agrave; lễ hội Đền H&ugrave;ng tổ chức trọng thể, ho&agrave;nh tr&aacute;ng. Tối 20/4, UBND tỉnh Ph&uacute; Thọ tổ chức điểm bắn ph&aacute;o hoa tầm cao với thời lượng 15 ph&uacute;t tại th&agrave;nh phố Việt Tr&igrave; sau chương tr&igrave;nh nghệ thuật &ldquo;Linh thi&ecirc;ng nguồn cội - Đất Tổ H&ugrave;ng Vương&rdquo;.</p> <p>Trước đ&oacute;, một loạt hoạt động đ&atilde; được tổ chức, như Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Qu&acirc;n v&agrave; Lễ D&acirc;ng hương tưởng niệm Tổ Mẫu &Acirc;u Cơ ng&agrave;y 17/4; Giải Bơi chải th&agrave;nh phố Việt Tr&igrave; mở rộng s&aacute;ng 18/4; Thi g&oacute;i, nấu b&aacute;nh chưng, gi&atilde; b&aacute;nh giầy tỉnh Ph&uacute; Thọ lần thứ VIII ng&agrave;y 19/4; V&ograve;ng Chung kết c&uacute;p H&ugrave;ng Vương - Giải b&oacute;ng chuyền v&ocirc; địch Quốc gia năm 2021, diễn ra từ ng&agrave;y 18-21/4 tại Nh&agrave; luyện tập v&agrave; thi đấu thể thao tỉnh Ph&uacute; Thọ; tr&igrave;nh diễn h&aacute;t Xoan l&agrave;ng Cổ từ ng&agrave;y 17-21/4 tại Miếu L&atilde;i L&egrave;n, đ&igrave;nh An Th&aacute;i, đ&igrave;nh H&ugrave;ng L&ocirc; - th&agrave;nh phố Việt Tr&igrave;; tổ chức tour du lịch đ&ecirc;m Đền H&ugrave;ng &ldquo;Trở về cội nguồn - Linh thi&ecirc;ng đất Tổ&quot;...</p> <p>Li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo an to&agrave;n, năm nay, từ cổng đến trung t&acirc;m lễ hội v&agrave; c&aacute;c đền đều c&oacute; c&aacute;c hệ thống camera cảnh b&aacute;o trạng th&aacute;i của du kh&aacute;ch, sử dụng tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo để t&iacute;nh to&aacute;n đếm người tại c&aacute;c khu vực. M&agrave;n h&igrave;nh trung t&acirc;m sẽ đưa ra c&aacute;c cảnh b&aacute;o: xanh l&agrave; b&igrave;nh thường, v&agrave;ng l&agrave; đ&ocirc;ng, đỏ l&agrave; rất đ&ocirc;ng, nếu cần thiết, lực lượng chức năng sẽ cử người đến điều tiết.</p> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute;, th&ocirc;ng qua hệ thống camera cũng ph&aacute;t hiện những du kh&aacute;ch kh&ocirc;ng đeo khẩu trang ph&ograve;ng chống dịch để kịp thời ph&aacute;t hiện, nhắc nhở đồng thời ph&aacute;t hiện nguy cơ ch&aacute;y rừng&hellip;</p> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="'Mắt thần' đảm bảo an toàn Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng ảnh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/20/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-den-hung-13-4097.jpeg" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="'Mắt thần' đảm bảo an toàn Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng ảnh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/20/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-den-hung3-9774.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Người d&acirc;n được ph&aacute;t khẩu trang miễn ph&iacute; v&agrave; nhắc nhở thực hiện đ&uacute;ng c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch COVID-19. Ảnh: Trọng T&agrave;i</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>S&aacute;ng 21/4, đ&uacute;ng ng&agrave;y 10/3 &acirc;m lịch, sẽ diễn ra Lễ Giỗ Tổ H&ugrave;ng Vương v&agrave; D&acirc;ng hoa tại Bức ph&ugrave; đi&ecirc;u &ldquo;B&aacute;c Hồ n&oacute;i chuyện với c&aacute;n bộ, chiến sỹ Đại đo&agrave;n qu&acirc;n ti&ecirc;n phong&rdquo; tại Khu di t&iacute;ch lịch sử Đền H&ugrave;ng.</p> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute;, Lễ d&acirc;ng hương tưởng niệm c&aacute;c Vua H&ugrave;ng tại c&aacute;c di t&iacute;ch thờ H&ugrave;ng Vương, c&aacute;c danh nh&acirc;n, danh tướng thời H&ugrave;ng Vương tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c huyện, th&agrave;nh, thị tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh thực hiện theo nghi thức truyền thống từ 7h ng&agrave;y 21/4.</p> <p>Dịp n&agrave;y, tỉnh Ph&uacute; Thọ vận động, khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c gia đ&igrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh c&oacute; m&acirc;m cơm do gia đ&igrave;nh tự chuẩn bị đảm bảo trang nghi&ecirc;m, đầm ấm để tưởng nhớ, tri &acirc;n c&ocirc;ng đức tổ ti&ecirc;n chung của d&acirc;n tộc.</p> <div class="article__author">&nbsp;</div> </div>

Theo tienphong.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top