Lý do Phố Wall không ngại ông Biden bất chấp cảnh báo của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn mô tả đối thủ Joe Biden là một chính trị gia bình bình, không có sự đột phá. Tuy nhiên, có vẻ như Phố Wall không ngại vấn đề này.

<div> <p>Cụm từ ưa th&iacute;ch m&agrave; Tổng thống Trump sử dụng để m&ocirc; tả cựu ph&oacute; tổng thống Mỹ l&agrave; &quot;&Ocirc;ng Joe ngủ gật&quot;. Nhưng theo <em>CNN</em>, Phố Wall cần sự ổn định v&agrave; dễ dự đo&aacute;n m&agrave; &ocirc;ng Biden sẽ mang đến nếu đắc cử.</p> <p>Những thay đổi dồn dập, bất ngờ của ch&iacute;nh phủ Mỹ thời &ocirc;ng Trump khiến c&aacute;c nh&agrave; đầu tư Phố Wall lu&ocirc;n đứng ngồi kh&ocirc;ng y&ecirc;n. &Ocirc;ng Trump g&acirc;y sốc với lời chỉ tr&iacute;ch Chủ tịch Cục Dự trữ Li&ecirc;n bang (FED), đ&aacute;nh thuế l&ecirc;n h&agrave;ng h&oacute;a Trung Quốc, tấn c&ocirc;ng một c&ocirc;ng ty lớn của Mỹ như General Motors.</p> <p>Ngược lại với &ocirc;ng Trump, c&aacute;c nh&agrave; đầu tư cho rằng &ocirc;ng Biden - một ch&iacute;nh trị gia c&oacute; 40 năm kinh nghiệm ở Washington - sẽ điều h&agrave;nh ch&iacute;nh phủ với sự ổn định cần thiết. Ch&iacute;nh quyền Biden c&oacute; thể hạn chế sự kh&ocirc;ng chắc chắn tr&ecirc;n thị trường, đặc biệt trong những lĩnh vực quan trọng như ch&iacute;nh s&aacute;ch thương mại, quan hệ đối ngoại v&agrave; k&iacute;ch th&iacute;ch kinh tế.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Bau cu tong thong My anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_greatagain.jpg" title="Bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Những quyết định đột ngột từ &ocirc;ng Trump khiến thị trường lu&ocirc;n x&aacute;o động. Ảnh: Reuters.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>Bốn năm x&aacute;o động</h3> <p>&quot;Trong 4 năm qua, một d&ograve;ng tweet của &ocirc;ng Trump cũng tạo ra những thay đổi lớn tr&ecirc;n thị trường. Đ&oacute; kh&ocirc;ng phải phong c&aacute;ch của &ocirc;ng Joe Biden&quot;, <em>CNN </em>dẫn lời &ocirc;ng Ed Mills, chuy&ecirc;n gia ph&acirc;n t&iacute;ch ch&iacute;nh s&aacute;ch tại h&atilde;ng Raymond James, b&igrave;nh luận.</p> <p>C&oacute; vẻ như Phố Wall sẵn s&agrave;ng ch&agrave;o đ&oacute;n ch&iacute;nh quyền Biden d&ugrave; cuộc đua v&agrave;o Nh&agrave; Trắng vẫn chưa ng&atilde; ngũ. Thị trường tăng mạnh trong 4 ng&agrave;y giao dịch đầu ti&ecirc;n của tuần n&agrave;y. C&aacute;c nh&agrave; đầu tư vui mừng với khả năng đảng D&acirc;n chủ nắm Nh&agrave; Trắng v&agrave; Hạ viện, nhưng đảng Cộng h&ograve;a giữ thế đa số tại Thượng viện.</p> <p>Với một ch&iacute;nh phủ bị chia rẽ như vậy, &ocirc;ng Biden kh&oacute; c&oacute; thể th&ocirc;ng qua c&aacute;c dự luật mới như tăng thuế doanh nghiệp, mở rộng bảo hiểm y tế v&agrave; ph&aacute;t triển năng lượng xanh. &quot;Thị trường đang được định gi&aacute; theo khả năng ch&iacute;nh phủ bị chia rẽ&quot;, chuy&ecirc;n gia Mills nhận x&eacute;t.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i tin rằng &ocirc;ng Biden sẽ gi&agrave;nh đa số phiếu bầu đại cử tri để trở th&agrave;nh tổng thống Mỹ tiếp theo&quot;, &ocirc;ng Michael Strobaek, Gi&aacute;m đốc đầu tư to&agrave;n cầu của Credit Suisse, khẳng định h&ocirc;m 6/11.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Bau cu tong thong My anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_2.jpg" title="Bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nếu đắc cử, &ocirc;ng Biden được cho l&agrave; sẽ c&oacute; những ch&iacute;nh s&aacute;ch dễ đo&aacute;n v&agrave; &iacute;t g&acirc;y biến động hơn. Ảnh: <em>Reuters. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong 4 năm qua, Tổng thống Trump li&ecirc;n tục thay thế c&aacute;c quan chức li&ecirc;n bang. Đ&acirc;y l&agrave; vấn đề đau đầu đối với Phố Wall v&igrave; bộ m&aacute;y hoạch định ch&iacute;nh s&aacute;ch thiếu sự ổn định cần thiết với thị trường.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i d&agrave;nh rất nhiều thời gian suy đo&aacute;n xem ai v&agrave;o v&agrave; ai ra. Tổng thống h&agrave;i l&ograve;ng v&agrave; kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng với ai?&quot;, &ocirc;ng Isaac Boltansky, Gi&aacute;m đốc nghi&ecirc;n cứu ch&iacute;nh s&aacute;ch của Compass Point Research &amp; Trading, cho biết. Chẳng hạn, &ocirc;ng Trump bất ngờ th&ocirc;ng b&aacute;o loại bỏ cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson tr&ecirc;n Twitter.</p> <p>Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, cuộc chiến thương mại kh&oacute; lường giữa Mỹ v&agrave; Trung Quốc cũng g&acirc;y s&oacute;ng gi&oacute; lớn tr&ecirc;n Phố Wall. C&aacute;c nh&agrave; đầu tư tiếp tục phải phỏng đo&aacute;n liệu thuế tăng hay giảm. M&ocirc;i trường n&agrave;y khiến doanh nghiệp Mỹ gặp kh&oacute; trong việc x&aacute;c định điểm đến đầu tư ở nước ngo&agrave;i v&agrave; quản l&yacute; chuỗi cung ứng phức tạp.</p> <h3>Miễn nhiễm với Twitter</h3> <p>&quot;Khi ở trong cuộc chiến thuế, ch&uacute;ng ta đ&atilde; chứng kiến những biến động đ&aacute;ng kể&quot;, &ocirc;ng Kristina Hooper, chiến lược gia thị trường trưởng tại Invesco, b&igrave;nh luận. &quot;Nếu &ocirc;ng Biden thắng, ch&uacute;ng ta sẽ thấy sự quay trở lại của c&aacute;ch tiếp cận truyền thống hơn đối với quản trị. N&oacute; c&oacute; thể gi&uacute;p giảm biến động h&agrave;ng ng&agrave;y&quot;.</p> <p>&Ocirc;ng Biden cũng được cho l&agrave; c&oacute; th&aacute;i độ nhẹ nh&agrave;ng hơn với ch&acirc;u &Acirc;u về thương mại. Tuy nhi&ecirc;n, ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ vẫn sẽ giữ lập trường cứng rắn với Trung Quốc. Cả đảng D&acirc;n chủ v&agrave; Cộng h&ograve;a đều chung quan điểm trong việc chống lại c&aacute;c h&agrave;nh vi thương mại bị coi l&agrave; bất c&ocirc;ng của Bắc Kinh, đặc biệt l&agrave; ăn trộm bản quyền sở hữu tr&iacute; tuệ.</p> <p>C&aacute;c chuy&ecirc;n gia cho rằng &ocirc;ng Biden sẽ giải quyết c&aacute;c vấn đề với Trung Quốc theo c&aacute;ch &iacute;t g&acirc;y ra biến động hơn. &quot;Nhiều khả năng ch&iacute;nh quyền &ocirc;ng Biden sẽ sử dụng hệ thống dựa tr&ecirc;n quy tắc mối quan hệ quốc tế&quot;, c&aacute;c chiến lược gia của ING b&igrave;nh luận.</p> <p>Cuối c&ugrave;ng, c&aacute;c nh&agrave; đầu tư đ&atilde; bớt quan t&acirc;m đến những d&ograve;ng tweet đột ngột của &ocirc;ng chủ Nh&agrave; Trắng. &quot;Thị trường chứng kho&aacute;n gần như trở n&ecirc;n miễn nhiễm với c&aacute;c d&ograve;ng tweet v&agrave; chấp nhận đ&oacute; chỉ l&agrave; một phần trong phong c&aacute;ch quản trị của tổng thống đương nhiệm&quot;, &ocirc;ng Hooper b&igrave;nh luận.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Bau cu tong thong My anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_3_1.jpg" title="Bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Phố Wall nhiều lần chao đảo v&igrave; những d&ograve;ng tweet đột ngột của Tổng thống Trump. Ảnh: <em>Reuters. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ng Boltansky tại Compass Point Research &amp; Trading cho rằng c&aacute;c nh&agrave; đầu tư đ&atilde; nhận ra &quot;c&oacute; một khoảng c&aacute;ch giữa lời n&oacute;i khoa trương v&agrave; thực tế&quot;.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, chỉ th&aacute;ng trước, việc &ocirc;ng Trump đột ngột hủy c&aacute;c cuộc đ&agrave;m ph&aacute;n về k&iacute;ch th&iacute;ch th&ocirc;ng qua một d&ograve;ng tweet đ&atilde; khiến chỉ số Dow giảm mạnh 600 điểm trong vỏn vẹn v&agrave;i ph&uacute;t.</p> <p>Theo <em>CNN</em>, một Nh&agrave; Trắng dưới thời &ocirc;ng Biden vẫn sẽ mang lại những bất ổn. Tuy nhi&ecirc;n, n&oacute; kh&oacute; chạm đến ngưỡng hỗn loạn như bốn năm qua. &quot;C&aacute;c nh&agrave; đầu tư sẽ th&iacute;ch việc kh&ocirc;ng phải lo lắng về Washington&quot;, &ocirc;ng Mills b&igrave;nh luận.</p> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3>&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo zingnews.vn
back to top