Lùi thời gian phóng vệ tinh 'Made in Vietnam' do thời tiết xấu

Theo Thông tin từ Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA), vệ tinh Micro Dragon sẽ lùi ngày phóng so với dự kiến ban đầu.

<div>Theo kế hoạch, 7h50 ph&uacute;t s&aacute;ng 17/1, vệ tinh Micro Dragon do đội ngũ kỹ sư Việt Nam thiết kế v&agrave; chế tạo sẽ được JAXA ph&oacute;ng l&ecirc;n vũ trụ. Tuy nhi&ecirc;n, theo th&ocirc;ng b&aacute;o mới nhất, do điều kiện thời tiết xấu, thời gian ph&oacute;ng vệ tinh sẽ được l&ugrave;i v&agrave;o 7h50 ph&uacute;t s&aacute;ng 18/1, chậm một ng&agrave;y so với kế hoạch.</div> <div> <p>Micro Dragon được nghi&ecirc;n cứu thiết kế từ năm 2013, ho&agrave;n th&agrave;nh lắp r&aacute;p chế tạo, thử nghiệm v&agrave;o th&aacute;ng 9/2017. Việc thiết kế, chế tạo Micro Dragon ban đầu phục vụ mục đ&iacute;ch đ&agrave;o tạo 36 thạc sỹ Việt Nam theo học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh h&agrave;ng kh&ocirc;ng vũ trụ tại 5 trường đại học h&agrave;ng đầu ở Nhật Bản. Tuy nhi&ecirc;n, khi ho&agrave;n th&agrave;nh, Micro Dragon được JAXA ph&oacute;ng miễn ph&iacute; v&agrave;o vũ trụ, sau khi vượt qua được quy tr&igrave;nh kiểm duyệt nghi&ecirc;m ngặt.</p> <p>Micro Dragon c&oacute; khối lượng khoảng 50kg, k&iacute;ch thước 50 x 50 x 50 cm, sử dụng hệ 2 m&aacute;y ảnh đa phổ với bộ lọc tinh thể lỏng c&oacute; thể điều chỉnh chụp ảnh ở 12 dải phổ. Ảnh độ ph&acirc;n giải mặt đất tốt nhất l&agrave; 78m, k&iacute;ch thước 36x48 km khi vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo 511km.</p> <div> <div><img alt="Lùi thời gian phóng vệ tinh 'Made in Vietnam' do thời tiết xấu - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/15/anh6_hfua(1).jpg" /></div> <div><span>Kỹ sư Việt Nam tham gia t&iacute;ch hợp Vệ tinh Micro Dragon tại Nhật Bản. Ảnh: VNSC</span></div> </div> <p>Sau khi ph&oacute;ng l&ecirc;n vũ trụ, Micro Dragon c&oacute; nhiệm vụ quan s&aacute;t v&ugrave;ng biển ven bờ nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; chất lượng nước, định vị nguồn thủy sản, theo d&otilde;i sự thay đổi c&aacute;c hiện tượng xảy ra ở v&ugrave;ng biển ven bờ để phục vụ cho ng&agrave;nh nu&ocirc;i trồng thủy sản Việt Nam.</p> <p>Ph&aacute;t hiện độ bao phủ của m&acirc;y, t&iacute;nh chất của sol kh&iacute; để phục vụ cho việc hiệu chỉnh kh&iacute; quyển. Thu c&aacute;c t&iacute;n hiệu cảm biến tr&ecirc;n mặt đất sau đ&oacute; chuyển c&aacute;c dữ liệu n&agrave;y một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng tới c&aacute;c địa điểm c&aacute;ch xa nhau tr&ecirc;n Tr&aacute;i Đất.Thử nghiệm c&ocirc;ng nghệ vật liệu mới (Atomic oxygen, Antimony Tin Oxide Coating Solar cell).</p> <p>Theo VNSC, ảnh vệ tinh Micro Dragon sẽ l&agrave; cơ sở để trao đổi dữ liệu vệ tinh với cộng đồng micro tr&ecirc;n thế giới nhằm tăng cường khả năng đ&aacute;p ứng nhanh trong c&aacute;c hoạt động như ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai v&agrave; biến đổi kh&iacute; hậu. Ảnh của Micro Dragon cũng c&oacute; thể d&ugrave;ng phối hợp dữ liệu với c&aacute;c dữ liệu viễn th&aacute;m sẵn c&oacute; để t&igrave;m kiếm c&aacute;c ứng dụng mới hay tăng cường chất lượng của ứng dụng cũ.</p> <p>Micro Dragon l&agrave; bước tiếp theo trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m từng bước nắm bắt v&agrave; l&agrave;m chủ c&ocirc;ng nghệ thiết kế, chế tạo vệ tinh của Việt Nam. Trước đ&oacute;, c&aacute;c kỹ sư của Trung t&acirc;m Vũ trụ Việt Nam đ&atilde; chế tạo th&agrave;nh c&ocirc;ng vệ tinh si&ecirc;u nhỏ Pico Dragon (c&oacute; k&iacute;ch thước 10 x 10 x 11,35 cm, khối lượng 1 kg).</p> <p>Vệ tinh n&agrave;y được ph&oacute;ng l&ecirc;n quỹ đạo v&agrave;o th&aacute;ng 11/2013 v&agrave; hoạt động th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&ecirc;n vũ trụ. Sau Micro Dragon, vệ tinh Nano Dragon đang được nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển tại Việt Nam do đội ngũ kỹ sư v&agrave; chuy&ecirc;n gia của VNSC thực hiện. Nano Dragon c&oacute; nhiệm vụ thử nghiệm c&ocirc;ng nghệ về điều khiển hướng của vệ tinh tr&ecirc;n quỹ đạo v&agrave; thu t&iacute;n hiệu nhận dạng tự động t&agrave;u thủy.</p> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top