Lời cảnh báo từ ổ dịch ở Bắc Kinh

Ổ dịch mới tại chợ đầu mối Tân Phát Địa là lời nhắc nhở với thế giới, rằng Covid-19 có thể quay trở lại bất cứ lúc nào.

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4117633" style="text-align: justify;"><span>Bắc Kinh chống dịch bằng &lsquo;b&agrave;i học&rsquo; từ Vũ H&aacute;n</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/bac-kinh-chong-dich-bang-bai-hoc-tu-vu-han-4117633.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4117464" style="text-align: justify;"><span>Nghi vấn dịch Covid-19 Bắc Kinh khởi ph&aacute;t từ th&aacute;ng 5</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/nghi-van-dich-covid-19-bac-kinh-khoi-phat-tu-thang-5-4117464.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4117051" style="text-align: justify;"><span>nCoV tại Bắc Kinh l&acirc;y lan mạnh hơn chủng ở Vũ H&aacute;n</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/ncov-tai-bac-kinh-lay-lan-manh-hon-chung-o-vu-han-4117051.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> </ul> <p style="text-align: justify;">Cho đến cuối tuần trước, Bắc Kinh vẫn ở trạng th&aacute;i &quot;y&ecirc;n b&igrave;nh&quot; hậu Covid-19. Trong 55 ng&agrave;y, thủ đ&ocirc; của Trung Quốc kh&ocirc;ng ghi nhận bất cứ ca dương t&iacute;nh cộng đồng n&agrave;o. C&aacute;c doanh nghiệp v&agrave; tường học mở cửa sau thời gian d&agrave;i. Người d&acirc;n quay trở lại l&agrave;m việc. C&aacute;c phương tiện giao th&ocirc;ng c&ocirc;ng cộng một lần nữa đ&ocirc;ng đ&uacute;c. Cuộc sống gần như quay về giai đoạn trước khi dịch bệnh b&ugrave;ng ph&aacute;t.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, chuỗi ng&agrave;y &quot;b&igrave;nh thường mới&quot; đột ngột bị ph&aacute; vỡ bởi cụm dịch tại chợ đầu mối T&acirc;n Ph&aacute;t Địa, đến nay đ&atilde; l&acirc;y nhiễm cho hơn 180 người.</p> <p style="text-align: justify;">Chỉ v&agrave;i ng&agrave;y, nơi sinh sống của hơn 20 triệu người bị phong toả một phần. Nh&agrave; chức tr&aacute;ch thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p từng được sử dụng đối với Vũ H&aacute;n hồi th&aacute;ng 1 như hạn chế đi lại c&aacute;c khu d&acirc;n cư, đ&oacute;ng cửa trường học v&agrave; cấm h&agrave;ng trăm người c&oacute; nguy cơ l&acirc;y nhiễm rời th&agrave;nh phố. Hơn 356.000 c&ocirc;ng d&acirc;n được x&eacute;t nghiệm để kịp thời c&aacute;ch ly nếu cần thiết.</p> <p style="text-align: justify;">Sự b&ugrave;ng ph&aacute;t ở Bắc Kinh - trung t&acirc;m kinh tế ch&iacute;nh trị, nơi từng được coi l&agrave; an to&agrave;n nhất cả nước trong thời kỳ đại dịch, l&agrave; lời nhắc nhở r&otilde; r&agrave;ng về việc nCoV c&oacute; thể quay trở lại bất cứ l&uacute;c n&agrave;o, ở cả c&aacute;c khu vực tưởng chừng đ&atilde; khống chế được virus.&nbsp;</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/06/19/000-1tp870-1-1592554864-9330-1592555106.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=HrNXxuF9w6lkXvgl4J3eww" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="799" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/19/i1-suckhoe-vnecdn-net_000-1tp870-1-1592554864-9330-1592555106.jpg 1x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/06/19/000-1tp870-1-1592554864-9330-1592555106.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=pWwU6ZBxvaqoh8shob2m7Q 1.5x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/06/19/000-1tp870-1-1592554864-9330-1592555106.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=RGe_c_2hddjagqatMRmGMA 2x" /><img alt="Người dân Bắc Kinh trong khu vực bị phong toả chờ đợi phía sau hàng rào để nhận thực phẩm hỗ trợ, ngày 19/6. Ảnh: AFP" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/19/i1-suckhoe-vnecdn-net_000-1tp870-1-1592554864-9330-1592555106.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p style="text-align: justify;">Người d&acirc;n Bắc Kinh trong khu vực bị phong toả chờ đợi ph&iacute;a sau h&agrave;ng r&agrave;o để nhận thực phẩm hỗ trợ, ng&agrave;y 19/6. Ảnh: <em>AFP</em></p> </figcaption> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, ch&iacute;nh quyền vừa hạ cảnh b&aacute;o khẩn cấp xuống mức ba. Đến ng&agrave;y 16/6, th&agrave;nh phố phải n&acirc;ng trở lại mức hai.</p> <p style="text-align: justify;">Những c&acirc;u chuyện tương tự xảy ra li&ecirc;n tục trong v&agrave;i th&aacute;ng trở lại đ&acirc;y. Khi giới y tế vừa mới&nbsp;th&agrave;nh c&ocirc;ng ngăn chặn Covid-19 ở một nơi n&agrave;o đ&oacute;,&nbsp;căn bệnh đột ngột quay trở lại.</p> <p style="text-align: justify;">H&agrave;n Quốc từng được ca ngợi l&agrave; nước chống dịch nhanh ch&oacute;ng v&agrave; hiệu quả, th&ocirc;ng qua biện ph&aacute;p x&eacute;t nghiệm chủ động. Đầu th&aacute;ng 5, sau khi nới lệnh hạn chế, một ổ dịch tại c&aacute;c qu&aacute;n bar ở Itaewon khiến số ca nhiễm tăng vọt. Singapore trải qua t&igrave;nh huống tương tự. Đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t bắt nguồn từ một khu k&yacute; t&uacute;c x&aacute; đ&ocirc;ng đ&uacute;c của lao động nhập cư.</p> <p style="text-align: justify;">Tại Trung Quốc, đợt dịch đầu ti&ecirc;n được ngăn chặn v&agrave;o khoảng cuối th&aacute;ng 3, phần lớn nhờ v&agrave;o biện ph&aacute;p gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội. Nước n&agrave;y đ&oacute;ng cửa bi&ecirc;n giới, s&agrave;ng lọc nghi&ecirc;m ngặt tại s&acirc;n bay, cửa khẩu v&agrave; c&aacute;ch ly tất cả người d&acirc;n hồi hương. C&aacute;c trường hợp dương t&iacute;nh mới th&aacute;ng 4 v&agrave; th&aacute;ng 5 (trước cụm dịch T&acirc;n Ph&aacute;t Địa) đều l&agrave; từ nước ngo&agrave;i trở về.</p> <p style="text-align: justify;">Đến nay, nh&agrave; chức tr&aacute;ch vẫn chưa thể đưa ra kết luận về nguồn gốc của virus tại Bắc Kinh.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o sơ bộ nghi ngờ n&oacute; xuất ph&aacute;t từ hải sản hoặc thịt nhập khẩu, sau khi được t&igrave;m thấy tr&ecirc;n thớt th&aacute;i c&aacute; hồi. Song, nhiều chuy&ecirc;n gia kh&aacute;c lo ngại virus đ&atilde; &acirc;m thầm l&acirc;y lan nhiều tuần trước khi được ph&aacute;t hiện.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t ở Bắc Kinh c&oacute; lẽ kh&ocirc;ng bắt đầu v&agrave;o cuối th&aacute;ng 5 hoặc đầu th&aacute;ng 6, m&agrave; trước đ&oacute; một th&aacute;ng&quot;, &ocirc;ng Gao Fu, gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t v&agrave; Ph&ograve;ng ngừa Dịch bệnh (CDC), ph&aacute;t biểu tại cuộc họp ở Thượng Hải h&ocirc;m 16/6.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Chắc chắn đ&atilde; c&oacute; rất nhiều bệnh nh&acirc;n kh&ocirc;ng triệu chứng hoặc biểu hiện nhẹ ở chợ, đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do v&igrave; sao virus được t&igrave;m thấy rất nhiều trong m&ocirc;i trường&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> <meta content="https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/06/19/2020-06-19t043903z-893430530-r-9072-9279-1592555107.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=8cg_jE_kZehox1m9mWkLQA" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="800" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/19/i1-suckhoe-vnecdn-net_2020-06-19t043903z-893430530-r-9072-9279-1592555107.jpg 1x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/06/19/2020-06-19t043903z-893430530-r-9072-9279-1592555107.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=D0zVEboijcZm5NY2fIcPLg 1.5x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/06/19/2020-06-19t043903z-893430530-r-9072-9279-1592555107.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=NU0xPPJS0VWOgOGobp2V9A 2x" /><img alt="Thành viên Đội Giải cứu Thiên thanh khử trùng tại khu vực chợ nông sản Nangong, Bắc Kinh, ngày 18/6. Ảnh: Reuters" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/19/i1-suckhoe-vnecdn-net_2020-06-19t043903z-893430530-r-9072-9279-1592555107.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p style="text-align: justify;">Th&agrave;nh vi&ecirc;n Đội Giải cứu Thi&ecirc;n thanh khử tr&ugrave;ng tại khu vực chợ n&ocirc;ng sản&nbsp;Nangong, Bắc Kinh, ng&agrave;y 18/6. Ảnh:<em> Reuters</em></p> </figcaption> <p style="text-align: justify;">Trong những th&aacute;ng qua, một số chuy&ecirc;n gia y tế Trung Quốc lần lượt cảnh b&aacute;o nguy cơ xảy ra l&agrave;n s&oacute;ng Covid-19 thứ hai, ngay cả khi truyền th&ocirc;ng đại lục li&ecirc;n tục n&oacute;i về th&agrave;nh c&ocirc;ng của ch&iacute;nh phủ trong việc ngăn chặn đại dịch.</p> <p style="text-align: justify;">Tại cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN hồi th&aacute;ng 5, Viện sĩ Chung Nam Sơn, cố vấn y tế cấp cao của ch&iacute;nh phủ, cho rằng nước n&agrave;y vẫn sẽ gặp phải mối nguy li&ecirc;n quan đến sự trở lại của virus.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Phần lớn người d&acirc;n Trung Quốc&nbsp;vẫn dễ nhiễm nCoV v&igrave; chưa c&oacute; khả năng miễn dịch. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang đối mặt với th&aacute;ch thức lớn. T&igrave;nh h&igrave;nh kh&ocirc;ng khả quan hơn c&aacute;c nước kh&aacute;c&quot;, &ocirc;ng khẳng định.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Cụm dịch mới ở Bắc Kinh sẽ l&agrave; ph&eacute;p thử đối với chiến lược ngăn chặn Covid-19 của Trung Quốc.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">H&ocirc;m 18/6, Wu Zunyou, trưởng nh&oacute;m chuy&ecirc;n gia dịch tễ tại CDC, đ&atilde; tuy&ecirc;n bố t&igrave;nh h&igrave;nh ở thủ đ&ocirc; &quot;trong tầm kiểm so&aacute;t&quot;. &Ocirc;ng cho biết khả năng sẽ c&ograve;n c&aacute;c ca dương t&iacute;nh li&ecirc;n quan đến chợ T&acirc;n Ph&aacute;t Địa được ghi nhận trong những ng&agrave;y tới, nhưng kh&ocirc;ng phải do chuỗi l&acirc;y truyền mới.</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng, đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t mới ở Bắc Kinh kh&ocirc;ng phải điều qu&aacute; bất ngờ, bởi số lượng c&aacute;c ca mắc tr&ecirc;n to&agrave;n cầu vẫn c&oacute; xu hướng leo thang.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, t&igrave;nh trạng ở th&agrave;nh phố cho thấy ngay cả nCoV đ&atilde; suy yếu, cuộc sống người d&acirc;n kh&oacute; c&oacute; thể quay trở lại b&igrave;nh thường. Tốc độ, c&aacute;ch thức l&acirc;y lan của virus, đối tượng v&agrave; l&yacute; do bị ảnh hưởng, đều cho thấy việc n&acirc;ng cao cảnh gi&aacute;c l&agrave;&nbsp;cần thiết.</p> <p style="text-align: justify;">(Theo <em>CNN</em>)</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top