Khu vực ven hồ Gươm xuống cấp, chờ sập

Khu vực ven hồ Gươm (Hà Nội) xuống cấp từ lâu và gần đây tiếp tục sạt lở phần bờ kè. Hiện trạng vừa mất mỹ quan, vừa gây nguy hiểm cho người dân và du khách.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/l8BxkRCk6hU/d23f61ad2cebc5b59cfa/7f7821aa52efbbb1e2fe/720/Ho_Guom.mp4?authen=exp=1563981901~acl=/l8BxkRCk6hU/*~hmac=c3863ac9154b90b7d3f1fd39effecc24" false="" source-url="/video-bo-ho-guom-sat-lo-via-he-bong-troc-post969781.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="a4a3c509c74f2e11775e" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qxwpzdjwp/2019_07_22/thum169.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/QRRBVk1JJsg/a7746de620a0c9fe90b1/510d76df059aecc4b58b/480/Ho_Guom.mp4?authen=exp=1563981901~acl=/QRRBVk1JJsg/*~hmac=51ec39a74fe46e8aa4c989c669de72ba"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/kQ8EcQtqMao/whls/vod/0/N5bOYyZszVNLrTPI2Ou/Ho_Guom.m3u8?authen=exp=1563938701~acl=/kQ8EcQtqMao/*~hmac=9cb59c9c614c94a6a28b5cba2abc457e" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/QRRBVk1JJsg/a7746de620a0c9fe90b1/510d76df059aecc4b58b/480/Ho_Guom.mp4?authen=exp=1563981901~acl=/QRRBVk1JJsg/*~hmac=51ec39a74fe46e8aa4c989c669de72ba" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/l8BxkRCk6hU/d23f61ad2cebc5b59cfa/7f7821aa52efbbb1e2fe/720/Ho_Guom.mp4?authen=exp=1563981901~acl=/l8BxkRCk6hU/*~hmac=c3863ac9154b90b7d3f1fd39effecc24" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Bờ Hồ Gươm sạt lở, vỉa h&egrave; bong tr&oacute;c</span></strong> Hồ Gươm (H&agrave; Nội) li&ecirc;n tục bị sạt lở phần bờ k&egrave; g&acirc;y nguy hiểm cho người d&acirc;n v&agrave; du kh&aacute;ch, ảnh hưởng tới mỹ quan th&agrave;nh phố.</figcaption> </figure> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Khu vuc ven ho Guom xuong cap, cho sap hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/23/1_zing(1).JPG" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Bờ hồ Gươm (hồ Ho&agrave;n Kiếm) đ&atilde; xuống cấp nghi&ecirc;m trọng từ l&acirc;u. Ngo&agrave;i việc g&acirc;y mất mỹ quan cho một điểm du lịch nổi tiếng, t&igrave;nh trạng xuống cấp c&ograve;n g&acirc;y nguy hiểm cho người d&acirc;n v&agrave; kh&aacute;ch tham quan.</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Khu vuc ven ho Guom xuong cap, cho sap hinh anh 2 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/23/9_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Nhiều người cho rằng việc nạo v&eacute;t, h&uacute;t b&ugrave;n l&ograve;ng hồ l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến phần bờ k&egrave; bị sụt v&agrave; sạt lở.</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Khu vuc ven ho Guom xuong cap, cho sap hinh anh 3 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/23/2_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">D&ugrave; t&igrave;nh trạng sạt lở nghi&ecirc;m trọng, nơi đ&acirc;y kh&ocirc;ng hề c&oacute; biển cảnh b&aacute;o, ngăn người d&acirc;n đến gần. Trong khi khu vực n&agrave;y lu&ocirc;n tấp nập.</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Khu vuc ven ho Guom xuong cap, cho sap hinh anh 4 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/23/3_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&Ocirc;ng Ch&iacute; T&agrave;i (bảo vệ nh&agrave; h&agrave;ng Thủy Tạ) cho biết đ&ecirc;m 20/7, khu vực bờ k&egrave; s&aacute;t nh&agrave; h&agrave;ng Thuỷ Tạ bất ngờ sạt lở. Nh&agrave; h&agrave;ng đ&atilde; y&ecirc;u cầu &ocirc;ng nhắc kh&aacute;ch kh&ocirc;ng đến gần.</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Khu vuc ven ho Guom xuong cap, cho sap hinh anh 5 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/23/5_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">T&igrave;nh trạng sạt lở khiến cho c&aacute;p điện ngầm lộ ra trơ trọi g&acirc;y mất mỹ quan, thiếu an to&agrave;n.&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Khu vuc ven ho Guom xuong cap, cho sap hinh anh 6 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/23/4_zing_1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">C&aacute;p ngầm bị vứt bừa b&atilde;i tr&ecirc;n bờ, l&ograve;ng th&ograve;ng xuống nước. &quot;Cuộn d&acirc;y n&agrave;y được vứt đ&acirc;y l&acirc;u lắm rồi, mấy đứa trẻ đến gần l&agrave; ch&uacute; phải bảo ch&uacute;ng tr&aacute;nh ra xa&quot;, &ocirc;ng L&ecirc; Mạng H&ugrave;ng, sống gần hồ Gươm, kể.</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Khu vuc ven ho Guom xuong cap, cho sap hinh anh 7 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/23/7_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Người d&acirc;n sống gần đ&acirc;y cho hay họ nhiều lần phản &aacute;nh l&ecirc;n c&aacute;c cơ quan chức năng về t&igrave;nh trạng xuống cấp nhưng chưa được xử l&yacute;.</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Khu vuc ven ho Guom xuong cap, cho sap hinh anh 8 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/23/11_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Người d&acirc;n cũng phản &aacute;nh việc l&aacute;t gạch bờ hồ kh&ocirc;ng tới nơi tới chốn. Nhiều đoạn ven hồ rỗng ruột, c&oacute; nguy sơ sập bất cứ l&uacute;c n&agrave;o.</td> </tr> </tbody> </table> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/fy4EOgwaZ74/e07d5b58071fee41b70e/642ac86dd5283c766539/720/Rua_Ho_Guom.mp4?authen=exp=1563978265~acl=/fy4EOgwaZ74/*~hmac=a2e2b1bc5af582d98b9701e636011d4e" false="" source-url="/video-can-canh-tieu-ban-rua-ho-guom-sau-2-nam-phuc-che-post926822.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="1aa18129fc6e15304c7f" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/lce_qjlcv/2019_03_19/video_thumb.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/U5LA-RI_7Kk/55c9efecb3ab5af503ba/35ea98ad85e86cb635f9/480/Rua_Ho_Guom.mp4?authen=exp=1563978265~acl=/U5LA-RI_7Kk/*~hmac=73694deabeacae8e1800347530e71126"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/AIpUtOOqJ0w/whls/vod/0/kRozwulAoCZewEj8Jfa/Rua_Ho_Guom.m3u8?authen=exp=1563935065~acl=/AIpUtOOqJ0w/*~hmac=f2ef0ce8ee3b976181ff093db4127cdf" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/U5LA-RI_7Kk/55c9efecb3ab5af503ba/35ea98ad85e86cb635f9/480/Rua_Ho_Guom.mp4?authen=exp=1563978265~acl=/U5LA-RI_7Kk/*~hmac=73694deabeacae8e1800347530e71126" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/fy4EOgwaZ74/e07d5b58071fee41b70e/642ac86dd5283c766539/720/Rua_Ho_Guom.mp4?authen=exp=1563978265~acl=/fy4EOgwaZ74/*~hmac=a2e2b1bc5af582d98b9701e636011d4e" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Cận cảnh ti&ecirc;u bản r&ugrave;a hồ Gươm sau 2 năm phục chế</span></strong> R&ugrave;a hồ Gươm mất ng&agrave;y 19/1/2016, sau đ&oacute; x&aacute;c r&ugrave;a được đem phục chế với c&ocirc;ng nghệ của Đức. Sau hơn 2 năm, m&ocirc; h&igrave;nh ti&ecirc;u bản ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; giống so với nguy&ecirc;n bản.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
back to top